Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Usługi restauracyjne


Numer ogłoszenia: 290226 - 2011; data zamieszczenia: 15.09.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi restauracyjne.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi restauracyjnej dla gości zaproszonych na konferencję objętą patronatem przez Prezydent Miasta Łodzi. Termin realizacji zamówienia: w dniu 22 października 2011 r. (sobota). 2. Przedmiotem zamówienia są usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, polegające na wydaniu obiadu w restauracji lub centrum cateringowym. Restauracja lub centrum cateringowe winno być usytuowane w granicach miasta Łodzi. 3. Prognozowana ilość posiłków: 1) 45 obiadów dla prelegentów i gości wysokich rangą; 2) 300 porcji w postaci jednego dania ciepłego dla pozostałych uczestników. 4. Charakterystyka posiłków: 1) obiad: zupa (300 ml), danie główne (300 g), deser (120 g) napój zimny (200 ml) oraz napój gorący (200 ml) przygotowane i wydane w formie bankietu zasiadanego wraz z obsługą kelnerską; zastawa porcelanowa, ceramiczna lub ze szkła hartowanego, sztućce ze stali nierdzewnej; 2) danie ciepłe (300 ml), gulaszowe z pieczywem w formie poczęstunku bez zasiadania przy stole; podane w naczyniach jednorazowych. 5. Dwie propozycje menu obiadu uwzględniające: mięso, sosy do mięs, surówki warzywne, ziemniaki, deser, napoje oraz dania ciepłego z pieczywem należy dołączyć do oferty cenowej..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
55.30.00.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 22.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę cen brutto za przedmiot zamówienia w trakcie obowiązywania umowy wyłącznie w przypadku zmiany stawek podatku VAT.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.09.2011 godzina 13:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 22 października 2011 r. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Usługi restauracyjne


Numer ogłoszenia: 267511 - 2011; data zamieszczenia: 11.10.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 290226 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi restauracyjne.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): (kod CPV: 55300000-3 Usługi restauracyjne dotyczące podawania posiłków) 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi restauracyjnej dla gości zaproszonych na konferencję objętą patronatem przez Prezydent Miasta Łodzi. Termin realizacji zamówienia: w dniu 22 października 2011 r. (sobota). 2. Przedmiotem zamówienia są usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, polegające na wydaniu obiadu w restauracji lub centrum cateringowym. Restauracja lub centrum cateringowe winno być usytuowane w granicach miasta Łodzi. 3. Prognozowana ilość posiłków: 1) 45 obiadów dla prelegentów i gości wysokich rangą; 2) 300 porcji w postaci jednego dania ciepłego dla pozostałych uczestników. 4. Charakterystyka posiłków: 1) obiad: zupa (300 ml), danie główne (300 g), deser (120 g) napój zimny (200 ml) oraz napój gorący (200 ml) przygotowane i wydane w formie bankietu zasiadanego wraz z obsługą kelnerską; zastawa porcelanowa, ceramiczna lub ze szkła hartowanego, sztućce ze stali nierdzewnej; 2) danie ciepłe (300 ml), gulaszowe z pieczywem w formie poczęstunku bez zasiadania przy stole; podane w naczyniach jednorazowych. 5. Dwie propozycje menu obiadu uwzględniające: mięso, sosy do mięs, surówki warzywne, ziemniaki, deser, napoje oraz dania ciepłego z pieczywem należy dołączyć do oferty cenowej..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
55.30.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Spółdzielni Gastronomicznej KASKADA w Łodzi, ul. Narutowicza 7/9, 90-117 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3744,25 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4357,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  4357,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4357,50


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-09-23
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 29022620110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-09-15
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 29 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Usługi restauracyjne Spółdzielni Gastronomicznej KASKADA w Łodzi
ul. Narutowicza 7/9, 90-117 Łódź, woj. łódzkie
2011-10-11 4 357,00