Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Rawa Mazowiecka: Dostawa (zakup) nowych podręczników w ramach projektów Zyskaj więcej w szkole zawodowej oraz Mechatronik zawód przyszłości realizowanych w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


Numer ogłoszenia: 291074 - 2011; data zamieszczenia: 15.09.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej , ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.rawa-kopernik.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: zespół szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa (zakup) nowych podręczników w ramach projektów Zyskaj więcej w szkole zawodowej oraz Mechatronik zawód przyszłości realizowanych w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z dostawą (zakupem) nowych podręczników na potrzeby realizacji projektów Zyskaj więcej w szkole zawodowej oraz Mechatronik zawód przyszłości realizowanych w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, według następującego wykazu: Część 1. Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Zyskaj więcej w szkole zawodowej - blok mechaniczny Część 2 Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Zyskaj więcej w szkole zawodowej - blok gastronomiczny Część 3 Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Zyskaj więcej w szkole zawodowej - blok handlowy Część 4 Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Zyskaj więcej w szkole zawodowej - blok hotelarski Część 5 Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Zyskaj więcej w szkole zawodowej - blok informatyczny Część 6 Podręczniki/książki do zadania 2 w projekcie Zyskaj więcej w szkole zawodowej - blok humanistyczny Część 7 Podręczniki/książki do zadania 2 w projekcie Zyskaj więcej w szkole zawodowej - blok matematyczny Część 8 Podręczniki/książki do zadania 4 w projekcie Mechatronik zawód przyszłości -blok mechatroniczny Część 9 Podręczniki/książki do zadania 5 w projekcie Mechatronik zawód przyszłości -blok techniczny Część 10 Podręczniki/książki do zadania 5 w projekcie Mechatronik zawód przyszłości -blok humanistyczny Część 11 Podręczniki/książki do zadania 5 w projekcie Mechatronik zawód przyszłości -blok matematyczny.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
22.11.10.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 11.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 25.06.2010r. Nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający uzna,że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca przedłoży: Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 u. P.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. (załączniki nr 3 i nr 4 do SIWZ) Dokument pełnomocnictwa (jeżeli zachodzi potrzeba).


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, że posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń w sposób spełnia/nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony gdy Wykonawca oświadczy, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia w sposób spełnia/nie spełnia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony gdy Wykonawca oświadczy, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia w sposób spełnia/nie spełnia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony gdy Wykonawca oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej wykonanie zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia w sposób spełnia/nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokument pełnomocnictwa (jeśli zachodzi potrzeba) Wypełniony i podpisany formularz oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) Wypełniony i podpisany formularz cenowy (załącznik nr 5 do SIWZ) Wykaz części zamówienia, które zostaną wykonane przez podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje taki udział). Parafowany wzór umowy W przypadku złożenia oferty przez podmiot nie podlegający rejestracji w KRS, Zamawiający prosi o dołączenie do oferty zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, jeżeli wprowadzenie zmian jest konieczne i wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.rawa-kopernik.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.09.2011 godzina 10:00, miejsce: ZS-CEZiU im. M. Kopernika, 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Zwolińskiego 46 - sekretariat do rąk własnych Elżbiety Kazimierskiej.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekty: Zyskaj więcej w szkole zawodowej i Mechatronik zawód przyszłości współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Rawa Mazowiecka: Dostawa (zakup) nowych podręczników w ramach projektów Zyskaj więcej w szkole zawodowej oraz Mechatronik zawód przyszłości realizowanych w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


Numer ogłoszenia: 336694 - 2011; data zamieszczenia: 14.10.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 291074 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: zespół szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa (zakup) nowych podręczników w ramach projektów Zyskaj więcej w szkole zawodowej oraz Mechatronik zawód przyszłości realizowanych w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z dostawą (zakupem) nowych podręczników na potrzeby realizacji projektów Zyskaj więcej w szkole zawodowej oraz Mechatronik zawód przyszłości realizowanych w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, według następującego wykazu: Część 1. Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Zyskaj więcej w szkole zawodowej - blok mechaniczny Część 2. Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Zyskaj więcej w szkole zawodowej - blok gastronomiczny Część 3. Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Zyskaj więcej w szkole zawodowej - blok handlowy Część 4. Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Zyskaj więcej w szkole zawodowej - blok hotelarski Część 5. Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Zyskaj więcej w szkole zawodowej - blok informatyczny Część 6. Podręczniki/książki do zadania 2 w projekcie Zyskaj więcej w szkole zawodowej - blok humanistyczny Część 7. Podręczniki/książki do zadania 2 w projekcie Zyskaj więcej w szkole zawodowej - blok matematyczny Część 8. Podręczniki/książki do zadania 4 w projekcie Mechatronik zawód przyszłości - blok mechatroniczny Część 9. Podręczniki/książki do zadania 5 w projekcie Mechatronik zawód przyszłości blok techniczny Część 10. Podręczniki/książki do zadania 5 w projekcie Mechatronik zawód przyszłości blok humanistyczny Część 11. Podręczniki/książki do zadania 5 w projekcie Mechatronik zawód przyszłości blok matematyczny.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
22.11.10.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekty: Zyskaj więcej w szkole zawodowej i Mechatronik zawód przyszłości współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Zyskaj więcej w szkole zawodowej - blok mechaniczny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Super Siódemka Hurt Książek Spółka Jawna Lucjan Wypych, Waldemar Wypych, ul.Opłotki 23, 60-012 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6180,95 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3966,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3966,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4918,81


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Zyskaj więcej w szkole zawodowej - blok gastronomiczny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Super Siódemka Hurt Książek Spółka Jawna Lucjan Wypych, Waldemar Wypych, ul.Opłotki 23, 60-012 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4239,85 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2675,12


 • Oferta z najniższą ceną:
  2675,12
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3548,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Zyskaj więcej w szkole zawodowej - blok handlowy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Super Siódemka Hurt Książek Spółka Jawna Lucjan Wypych, Waldemar Wypych, ul.Opłotki 23, 60-012 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 705,24 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  528,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  528,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  649,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Zyskaj więcej w szkole zawodowej - blok hotelarski


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Super Siódemka Hurt Książek Spółka Jawna Lucjan Wypych, Waldemar Wypych, ul.Opłotki 23, 60-012 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1920,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1498,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1498,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1638,28


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Zyskaj więcej w szkole zawodowej - blok informatyczny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • LETS READ S.C. Elżbieta Ferenc, Dorota Zwolińska, Ul. Kolejowa 15/17 lokal 11, 01-217 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1541,90 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1326,06


 • Oferta z najniższą ceną:
  1326,06
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1350,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Podręczniki/książki do zadania 2 w projekcie Zyskaj więcej w szkole zawodowej - blok humanistyczny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Super Siódemka Hurt Książek Spółka Jawna Lucjan Wypych, Waldemar Wypych, ul.Opłotki 23, 60-012 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2218,43 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1541,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1541,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2240,04


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Podręczniki/książki do zadania 2 w projekcie Zyskaj więcej w szkole zawodowej - blok matematyczny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Główna Księgarnia Szkolna Gajewicz, Gawin, Widłak Spółka Jawna, Al. Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2483,81 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1920,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1920,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2180,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Podręczniki/książki do zadania 4 w projekcie Mechatronik zawód przyszłości - blok mechatroniczny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Super Siódemka Hurt Książek Spółka Jawna Lucjan Wypych, Waldemar Wypych, ul.Opłotki 23, 60-012 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3596,19 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2204,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  2204,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2912,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Podręczniki/książki do zadania 5 w projekcie Mechatronik zawód przyszłości blok techniczny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • WIKR, P.Kryst, R. Witon Spółka Jawna, ul. Kleczewska 80, 01-826 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1940,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1478,92


 • Oferta z najniższą ceną:
  1478,92
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1576,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Podręczniki/książki do zadania 5 w projekcie Mechatronik zawód przyszłości blok humanistyczny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Super Siódemka Hurt Książek Spółka Jawna Lucjan Wypych, Waldemar Wypych, ul.Opłotki 23, 60-012 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3984,71 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3061,39


 • Oferta z najniższą ceną:
  3061,39
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3288,72


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Podręczniki/książki do zadania 5 w projekcie Mechatronik zawód przyszłości blok matematyczny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Super Siódemka Hurt Książek Spółka Jawna Lucjan Wypych, Waldemar Wypych, ul.Opłotki 23, 60-012 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2163,81 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1510,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  1510,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1753,60


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: zsceziu@hoga.pl
tel: 46 815 41 41
fax: 46 815 41 41
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-09-26
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 29107420110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-09-15
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 7 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 11
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.rawa-kopernik.pl
Informacja dostępna pod: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
22111000-1 Podręczniki szkolne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Zyskaj więcej w szkole zawodowej - blok mechaniczny Super Siódemka Hurt Książek Spółka Jawna Lucjan Wypych, Waldemar Wypych
ul.Opłotki 23, 60-012 Poznań, woj. wielkopolskie
2011-10-14 3 966,00
Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Zyskaj więcej w szkole zawodowej - blok gastronomiczny Super Siódemka Hurt Książek Spółka Jawna Lucjan Wypych, Waldemar Wypych
ul.Opłotki 23, 60-012 Poznań, woj. wielkopolskie
2011-10-14 2 675,00
Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Zyskaj więcej w szkole zawodowej - blok handlowy Super Siódemka Hurt Książek Spółka Jawna Lucjan Wypych, Waldemar Wypych
ul.Opłotki 23, 60-012 Poznań, woj. wielkopolskie
2011-10-14 528,00
Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Zyskaj więcej w szkole zawodowej - blok hotelarski Super Siódemka Hurt Książek Spółka Jawna Lucjan Wypych, Waldemar Wypych
ul.Opłotki 23, 60-012 Poznań, woj. wielkopolskie
2011-10-14 1 498,00
Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Zyskaj więcej w szkole zawodowej - blok informatyczny LETS READ S.C. Elżbieta Ferenc, Dorota Zwolińska
Ul. Kolejowa 15/17 lokal 11, 01-217 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-10-14 1 326,00
Podręczniki/książki do zadania 2 w projekcie Zyskaj więcej w szkole zawodowej - blok humanistyczny Super Siódemka Hurt Książek Spółka Jawna Lucjan Wypych, Waldemar Wypych
ul.Opłotki 23, 60-012 Poznań, woj. wielkopolskie
2011-10-14 1 541,00
Podręczniki/książki do zadania 2 w projekcie Zyskaj więcej w szkole zawodowej - blok matematyczny Główna Księgarnia Szkolna Gajewicz, Gawin, Widłak Spółka Jawna
Al. Daszyńskiego 16, 31-534 Kraków, woj. małopolskie
2011-10-14 1 920,00
Podręczniki/książki do zadania 4 w projekcie Mechatronik zawód przyszłości - blok mechatroniczny Super Siódemka Hurt Książek Spółka Jawna Lucjan Wypych, Waldemar Wypych
ul.Opłotki 23, 60-012 Poznań, woj. wielkopolskie
2011-10-14 2 204,00
Podręczniki/książki do zadania 5 w projekcie Mechatronik zawód przyszłości blok techniczny WIKR, P.Kryst, R. Witon Spółka Jawna
ul. Kleczewska 80, 01-826 Warszawa, woj. mazowieckie
2011-10-14 1 478,00
Podręczniki/książki do zadania 5 w projekcie Mechatronik zawód przyszłości blok humanistyczny Super Siódemka Hurt Książek Spółka Jawna Lucjan Wypych, Waldemar Wypych
ul.Opłotki 23, 60-012 Poznań, woj. wielkopolskie
2011-10-14 3 061,00
Podręczniki/książki do zadania 5 w projekcie Mechatronik zawód przyszłości blok matematyczny Super Siódemka Hurt Książek Spółka Jawna Lucjan Wypych, Waldemar Wypych
ul.Opłotki 23, 60-012 Poznań, woj. wielkopolskie
2011-10-14 1 510,00