Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: wykonanie analiz prawnych i ekonomicznych skutków prywatyzacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi wraz z doradztwem


Numer ogłoszenia: 293076 - 2011; data zamieszczenia: 16.09.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
wykonanie analiz prawnych i ekonomicznych skutków prywatyzacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi wraz z doradztwem.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
wykonanie analiz prawnych i ekonomicznych skutków prywatyzacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi wraz z doradztwem.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w zakresie świadczenia usług doradczych związanych z podjęciem przez władze Miasta Łodzi decyzji w zakresie prywatyzacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wartość zamówień uzupełniających nie może przekroczyć 20% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy u.p.z.p.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.11.10.00-5, 79.31.14.10-4, 72.22.10.00-0, 79.21.21.10-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, - co najmniej 2 usługi, których przedmiotem było doradztwo ekonomiczno-finansowe dotyczące sektora wodociągowo - kanalizacyjnego, - co najmniej 2 usługi, których przedmiotem było doradztwo prawne dotyczące sektora wodociągowo - kanalizacyjnego - co najmniej 2 usługi, których przedmiotem było doradztwo z zakresu prywatyzacji lub przekształcenia lub restrukturyzacji podmiotu z sektora publicznego UWAGA: 1.Przez pojęcie doradztwo dotyczące sektora wodociągowo - kanalizacyjnego rozumie wszelkiego rodzaju analizy dotyczące podmiotów działających w sektorze wodociągowo-kanalizacyjnym (spółek, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych) i funkcjonowania samego sektora 2.Przez pojęcie doradztwo z zakresu prywatyzacji rozumie się wszelkiego rodzaju analizy przedprywatyzacyjne, analizy dotyczące przekształcania, restrukturyzacji spółek czy jednostki organizacyjnej w spółkę, łączenia, dzielenia spółki, 3.Wykonawca winien załączyć również dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione powyżej zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 4. W przypadku usług nadal wykonywanych należy podać wartość usługi zrealizowanej przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający nie dopuszcza wskazanie tej samej usługi na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wymienionego powyżej


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobą/ami niezbędną/ymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej : - jedną osobą w stopniu, co najmniej doktora lub z tytułem naukowym profesora nauk prawnych która w okresie 3 lat przed terminem składania ofert świadczyła usługi doradztwa prawnego dotyczącego sektora wodociągowo - kanalizacyjnego, - jedną osobą wpisaną na listę radców prawnych lub adwokatów; która w okresie 3 lat przed terminem składania ofert świadczyła usługi doradztwa prawnego dotyczącego sektora wodociągowo - kanalizacyjnego, - jedną osobą w stopniu co najmniej doktora lub z tytułem naukowym profesora nauk ekonomicznych; która w okresie 3 lat przed terminem składania ofert świadczyła usługi doradztwa ekonomiczno - finansowego dotyczącego sektora wodociągowo - kanalizacyjnego - jedną osobą w stopniu co najmniej doktora lub z tytułem naukowym profesora nauk technicznych z zakresu inżynierii środowiska, która uczestniczyła w przygotowaniu opracowań dotyczących sektora wodociągowo - kanalizacyjnego - jedną osobą w stopniu co najmniej doktora lub z tytułem naukowym Profesora, będąca kierownikiem Zespołu. Zamawiający dopuszcza wskazania tej samej osoby na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu wymienionego w pkt 9.1.4.1 - 9.1.4.5).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiajacy przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści umów, zawartych w wyniku udzielenia niniejszego postępowania, w sytuacjach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 3, III piętro.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.09.2011 godzina 11:30, miejsce: w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: wykonanie analiz prawnych i ekonomiczych skutków prywatyzacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Łodzi wraz z doradztwem.


Numer ogłoszenia: 276681 - 2011; data zamieszczenia: 21.10.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 293076 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
wykonanie analiz prawnych i ekonomiczych skutków prywatyzacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Łodzi wraz z doradztwem..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
wykonanie analiz prawnych i ekonomiczych skutków prywatyzacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Łodzi wraz z doradztwem..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.11.10.00-5, 79.31.14.10-4, 72.22.10.00-0, 79.21.21.10-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Collect Consulting Sp z o.o., ul. Rolna 14, 40-555 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 339600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  170970,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  87000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  676500,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-09-26
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 29307620110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-09-16
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 95 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 3, III piętro
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
72221000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej
79111000-5 Usługi w zakresie doradztwa prawnego
79212110-7 Usługi oceny zarządzania firmami
79311410-4 Ocena wpływu ekonomicznego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
wykonanie analiz prawnych i ekonomiczych skutków prywatyzacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Łodzi wraz z doradztwem. Collect Consulting Sp z o.o.
ul. Rolna 14, 40-555 Katowice, woj. śląskie
2011-10-21 170 970,00