Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w gimnazjach - Gimnazjum Nr 2 w Łodzi, ul. Jaracza 26


Numer ogłoszenia: 293310 - 2010; data zamieszczenia: 15.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  bip.uml.lodz.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  http://bip.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w gimnazjach - Gimnazjum Nr 2 w Łodzi, ul. Jaracza 26.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót: rozbiórkę ścian ceglanych i stolarki drzwiowej istniejących kabin sanitarnych, rozbiórkę istniejących posadzek, zbicie uszkodzonych tynków, demontaż stolarki okiennej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pod posadzkowych i naściennych, wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki, wykonanie posadzek właściwych, wykonanie tynków wewnętrznych, renowację drzwi wewnętrznych do pomieszczeń i naświetli, montaż kabin systemowych, ułożenie glazur w pomieszczeniach sanitariatów, malowanie tynków wewnętrznych, malowanie elementów metalowych, czyszczenie kanalizacji zewnętrznej z montażem zasuw burzowych, demontaż starej instalacji wodnej, kanalizacyjnej i urządzeń z pozostawieniem części przewodów poziomych, trasowanie rurociągów, dostawa urządzeń i rurociągów, wykonanie otworów w ścianach (wykonanie przejść przez ściany), zakup i montaż urządzeń i rurociągów na podporach typowych, zakup i montaż armatury oraz wyposażenia sanitarnego, zakup i montaż pompy cyrkulacyjnej, wykonanie izolacji rur wodociągowych ciepłych, uruchomienie i próby instalacji, wymianę grzejników wraz z ich podłączeniem do instalacji (w tym spuszczenie wody z instalacji c.o.), wykonanie próby szczelności i uruchomienie instalacji c.o. i c.w.u, wymianę opraw oświetleniowych, osprzętu i przewodów elektrycznych..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w kwocie nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6) ustawy u.p.z.p, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.40.00.00-1, 45.33.20.00-9, 45.31.00.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Nie przewiduje


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność stanowiąca przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania szczególnych uprawnień wynikających z przepisów prawa.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca aby spełniać warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że: wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za zamówienie o podobnym charakterze i stopniu trudności zamawiający uzna remont lub modernizację sanitariatów w budynkach użyteczności publicznej, o wartości po co najmniej 150.000 zł brutto w każdym obiekcie. Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek określony w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.)


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej zamawiający nie określa szczególnych wymagań.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty zgodnie z zapisem w art. 144 u. p. z. p w następującym zakresie: - zmiany terminu wykonania zamówienia (za zgodą Zamawiającego) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych mających wpływ na wydłużenie czasu jego realizacji lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających terminowe wykonanie zamówienia; Wszelkie zmiany wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych Urząd Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź fax: +48 (42) 638-48-77.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.09.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Łodzi Wydział Zamówień Publicznych ul. ks. Ignacego Skorupki 21 pok. Nr 8 (IIIp) 90-532 Łódź.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 298424 - 2010; data zamieszczenia: 20.09.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
293310 - 2010 data 15.09.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.3.2).

 • W ogłoszeniu jest:
  III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca aby spełniać warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że: wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za zamówienie o podobnym charakterze i stopniu trudności zamawiający uzna remont lub modernizację sanitariatów w budynkach użyteczności publicznej, o wartości po co najmniej 150.000 zł brutto w każdym obiekcie. Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek określony w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

 • W ogłoszeniu powinno być:
  III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca aby spełniać warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że: wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie sanitariatów o wartości robót co najmniej 150.000 PLN brutto każda..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Łodzi Wydział Zamówień Publicznych ul. ks. Ignacego Skorupki 21 pok. Nr 8 (IIIp) 90-532 Łódź..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Łodzi Wydział Zamówień Publicznych ul. ks. Ignacego Skorupki 21 pok. Nr 8 (IIIp) 90-532 Łódź..


Łódź: Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w gimnazjach - Gimnazjum Nr 2 w Łodzi, ul. Jaracza 26


Numer ogłoszenia: 359670 - 2010; data zamieszczenia: 05.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 293310 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w gimnazjach - Gimnazjum Nr 2 w Łodzi, ul. Jaracza 26.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót: rozbiórkę ścian ceglanych i stolarki drzwiowej istniejących kabin sanitarnych, rozbiórkę istniejących posadzek, zbicie uszkodzonych tynków, demontaż stolarki okiennej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pod posadzkowych i naściennych, wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki, wykonanie posadzek właściwych, wykonanie tynków wewnętrznych, renowację drzwi wewnętrznych do pomieszczeń i naświetli, montaż kabin systemowych, ułożenie glazur w pomieszczeniach sanitariatów, malowanie tynków wewnętrznych, malowanie elementów metalowych, czyszczenie kanalizacji zewnętrznej z montażem zasuw burzowych, demontaż starej instalacji wodnej, kanalizacyjnej i urządzeń z pozostawieniem części przewodów poziomych, trasowanie rurociągów, dostawa urządzeń i rurociągów, wykonanie otworów w ścianach (wykonanie przejść przez ściany), zakup i montaż urządzeń i rurociągów na podporach typowych, zakup i montaż armatury oraz wyposażenia sanitarnego, zakup i montaż pompy cyrkulacyjnej, wykonanie izolacji rur wodociągowych ciepłych, uruchomienie i próby instalacji, wymianę.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.40.00.00-1, 45.33.20.00-9, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma SZWAJKIEWICZ Tomasz Szwajkiewicz, ul. Osiedlowa 2, 95-100 Zgierz, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 185912,70 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  103945,46


 • Oferta z najniższą ceną:
  103945,46
  / Oferta z najwyższą ceną:
  136837,71


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-09-30
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 29331020100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-09-15
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 61 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: bip.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych Urząd Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź fax: +48 (42) 638-48-77
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w gimnazjach - Gimnazjum Nr 2 w Łodzi, ul. Jaracza 26 Firma SZWAJKIEWICZ Tomasz Szwajkiewicz
ul. Osiedlowa 2, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie
2010-11-07 103 945,00