Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa Nr 24 w Łodzi, ul. Ciesielska 14a


Numer ogłoszenia: 294564 - 2010; data zamieszczenia: 16.09.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://bip.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa Nr 24 w Łodzi, ul. Ciesielska 14a.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji istniejących sanitariatów: parteru, I i II piętra w Szkole Podstawowej Nr 24 w Łodzi, ul. Ciesielska 14a. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót: - Wykonanie ceramicznych okładzin ściennych do wysokości 220cm z materiałów odpornych na uderzenia mechaniczne oraz posadzki z gresów ceramicznych antypoślizgowych. (Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe wykonanie spadków podkładów i posadzek w pomieszczeniach gdzie występują kratki ściekowe.) Ściany powyżej okładzin ceramicznych oraz sufity malowane farbą przeciwgrzybiczną (oddychającą); - Wymianę drzwi do pomieszczeń sanitarnych - drzwi wykończone łatwo zamykanymi laminatami z szybą z kratkami nawiewnymi; - Wymianę instalacji wod.-kan. wraz wymianą wyposzczenia i armatury; - Wykonanie instalacji c.w.u. oraz montaż bojlerów elektrycznych; - Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w oparciu o system istniejących kanałów. - Wentylacja wspomagana będzie wentylatorami łazienkowymi sprzężonymi z włącznikami światła. Nawiew powietrza zapewnią otwory w drzwiach; - Obudowanie płytami gipsowo kartonowymi, wodoodpornymi na konstrukcji aluminiowej wszystkich pionów oraz podejść instalacyjnych, które nie zostaną wbudowane w mury. W obudowach pionów zamontować drzwiczki na wysokości zaworów odcinających. Przy przewodach w bruzdach ściennych zawory umieścić w szafkach wnękowych; - Remont instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników w modernizowanych pomieszczeniach; - Obudowę grzejników perforowanymi płytami z litego laminatu na konstrukcji stalowej (mocowanie do ścian); - Wymianę okien w modernizowanych pomieszczeniach sanitarnych z zachowaniem ich aktualnych wymiarów i podziału. Istniejąca stolarka zastąpiona zostanie oknami z profili PCV z szybami zespolonymi, matowymi o współczynniku przenikania U <= 1,1 (W/m2K). Okna należy wyposażyć w nawiewniki ręczne zapewniające nawiew powierza; - Remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w kwocie nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6) ustawy u.p.z.p, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.40.00.00-1, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca aby spełniać warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że: wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone. Za zamówienie o podobnym charakterze i stopniu trudności zamawiający uzna remont lub modernizację sanitariatów w budynkach użyteczności publicznej, o wartości po co najmniej 150.000 PLN brutto w każdym obiekcie. Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek określony w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.)


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej zamawiający nie określa szczególnych wymagań.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty zgodnie z zapisem w art. 144 u.p.z.p w następującym zakresie: zmiany terminu wykonania zamówienia (za zgodą Zamawiającego) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych mających wpływ na wydłużenie czasu jego realizacji lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających terminowe wykonanie zamówienia. Wszelkie zmiany wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi Wydział Zamówień Publicznych ul. ks. Ignacego Skorupki 21 pok. Nr 4 (IIIp) 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.10.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Łodzi Wydział Zamówień Publicznych ul. ks. Ignacego Skorupki 21 pok. Nr 8 (IIIp) 90-532 Łódź.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 298434 - 2010; data zamieszczenia: 20.09.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
294564 - 2010 data 16.09.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.3.2).

 • W ogłoszeniu jest:
  Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca aby spełniać warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że: wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone. Za zamówienie o podobnym charakterze i stopniu trudności zamawiający uzna remont lub modernizację sanitariatów w budynkach użyteczności publicznej, o wartości po co najmniej 150.000 PLN brutto w każdym obiekcie. Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek określony w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca aby spełniać warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że: wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone. Za spełnienie warunku zamawiający uzna wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub remoncie sanitariatów o wartości robót co najmniej 150.000 PLN brutto każda..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2010 r. godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Łodzi Wydział Zamówień Publicznych ul. ks. Ignacego Skorupki 21 pok. Nr 8 (IIIp) 90-532 Łódź..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.10.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Łodzi Wydział Zamówień Publicznych ul. ks. Ignacego Skorupki 21 pok. Nr 8 (IIIp) 90-532 Łódź..


Numer ogłoszenia: 317880 - 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
294564 - 2010 data 16.09.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Łodzi Wydział Zamówień Publicznych ul. ks. Ignacego Skorupki 21 pok. Nr 8 (IIIp) 90-532 Łódź..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.10.2010 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta Łodzi Wydział Zamówień Publicznych ul. ks. Ignacego Skorupki 21 pok. Nr 8 (IIIp) 90-532 Łódź..


Łódź: Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa Nr 24 w Łodzi, ul. Ciesielska 14a


Numer ogłoszenia: 367234 - 2010; data zamieszczenia: 12.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 294564 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa Nr 24 w Łodzi, ul. Ciesielska 14a.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji istniejących sanitariatów: parteru, I i II piętra w Szkole Podstawowej Nr 24 w Łodzi, ul. Ciesielska 14a. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót: - Wykonanie ceramicznych okładzin ściennych do wysokości 220cm z materiałów odpornych na uderzenia mechaniczne oraz posadzki z gresów ceramicznych antypoślizgowych. (Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe wykonanie spadków podkładów i posadzek w pomieszczeniach gdzie występują kratki ściekowe.) Ściany powyżej okładzin ceramicznych oraz sufity malowane farbą przeciwgrzybiczną oddychającą; - Wymianę drzwi do pomieszczeń sanitarnych - drzwi wykończone łatwo zamykanymi laminatami z szybą z kratkami nawiewnymi; - Wymianę instalacji wod.-kan. wraz wymianą wyposzczenia i armatury; - Wykonanie instalacji c.w.u. oraz montaż bojlerów elektrycznych; - Wykonanie wentylacji grawitacyjnej w oparciu o system istniejących kanałów. Wentylacja wspomagana będzie wentylatorami łazienkowymi sprzężonymi z włącznikami światła. Nawiew powietrza zapewnią otwory w drzwiach; - Obudowanie płytami gipsowo kartonowymi, wodoodpornymi na konstrukcji aluminiowej wszystkich pionów oraz podejść instalacyjnych, które nie zostaną wbudowane w mury. W obudowach pionów zamontować drzwiczki na wysokości zaworów odcinających. Przy przewodach w bruzdach ściennych zawory umieścić w szafkach wnękowych; - Remont instalacji c.o. wraz z wymianą grzejników w modernizowanych pomieszczeniach; - Obudowę grzejników perforowanymi płytami z litego laminatu na konstrukcji stalowej (mocowanie do ścian); - Wymianę okien w modernizowanych pomieszczeniach sanitarnych z zachowaniem ich aktualnych wymiarów i podziału. Istniejąca stolarka zastąpiona zostanie oknami z profili PCV z szybami zespolonymi, matowymi o współczynniku przenikania U <= 1,1 W/m2K. Okna należy wyposażyć w nawiewniki ręczne zapewniające nawiew powierza; - Remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.40.00.00-1, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Remontowo - Budowlane Rafał Włodarczyk, ul. Lipowa 8, 95-100 Zgierz, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 296791,44 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  181756,51


 • Oferta z najniższą ceną:
  177022,12
  / Oferta z najwyższą ceną:
  181756,51


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-10-01
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 29456420100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-09-16
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 60 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://bip.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi Wydział Zamówień Publicznych ul. ks. Ignacego Skorupki 21 pok. Nr 4 (IIIp) 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Modernizacja sanitariatów i zapleczy sal gimnastycznych w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa Nr 24 w Łodzi, ul. Ciesielska 14a Usługi Remontowo - Budowlane Rafał Włodarczyk
ul. Lipowa 8, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie
2010-11-12 181 756,00