Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Nowy Tomyśl: Rewitalizacja i zagospodarowanie parku przy ul. Musiała w Nowym Tomyślu w ramach zadania budżetowego Gminy Nowy Tomyśl pn. : Rewitalizacja parków przy ul. Musiała i ul. Sienkiewicza.


Numer ogłoszenia: 294802 - 2014; data zamieszczenia: 04.09.2014

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4426600, 4426641, faks 061 4422754 , strona internetowa www.nowytomysl.pl - BIP - przetargi


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rewitalizacja i zagospodarowanie parku przy ul. Musiała w Nowym Tomyślu w ramach zadania budżetowego Gminy Nowy Tomyśl pn. : Rewitalizacja parków przy ul. Musiała i ul. Sienkiewicza..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących prac : roboty przygotowawcze i roboty ziemne w zakresie budowy chodnika o powierzchni 310,0 m2; zakup i montaż lamp parkowych wraz z podłączeniem - 2 szt; zakup i montaż elementów dekoracyjno - rekreacyjnych w ilości 6 ,0 szt..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.00.00.00-8, 45.23.31.61-5, 45.23.32.22-1, 45.31.23.11-0, 45.31.56.00-4, 45.31.61.00-6, 31.52.72.00-8.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Uzasadnienie prawne : w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Uzasadnienie faktyczne : odbyły się dwa przetargi nieograniczone I w dniu 11.07.2014r. na który została złożona jedna oferta o dwukrotnie wyższej cenie niż posiadał Inwestor i postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4), II w dniu 06.08.2014r. na który nie wpłynęła żadna oferta i postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1). W związku z niewyłonieniem wykonawcy w dwóch przetargach nieograniczonych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4) można dokonać zamówienia z wolnej ręki. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim oraz złożoną w I postępowaniu ofertą koszt zadania nie przekracza 30.000,00 euro. Powyższe postępowanie jest nieobowiązkowe i prowadzone z dofinansowaniem ze środków unijnych, które trzeba wykorzystać w tym roku. Same prace mają być prowadzone w starym parku miejskim, z dużą ilością starych drzew (korzenie), co powoduje dużą uciążliwość w wykonaniu zadania i stąd brak najprawdopodobnie zainteresowania oferentów powyższą inwestycją.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • ELEKTRO RECYKLING; Krzysztof Kubicki;, Glinno 158A, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


Nowy Tomyśl: Rewitalizacja i zagospodarowanie parku przy ul. Musiała w Nowym Tomyślu w ramach zadania budżetowego Gminy Nowy Tomyśl pn. : Rewitalizacja parków przy ul. Musiała i ul. Sienkiewicza.


Numer ogłoszenia: 342788 - 2014; data zamieszczenia: 15.10.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 294802 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4426600, 4426641, faks 061 4422754.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rewitalizacja i zagospodarowanie parku przy ul. Musiała w Nowym Tomyślu w ramach zadania budżetowego Gminy Nowy Tomyśl pn. : Rewitalizacja parków przy ul. Musiała i ul. Sienkiewicza..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie prac w zakresie niżej opisanym: 1) Ułożenia obrzeża betonowego 30x8 - 248 m 2) Chodnik- ułożenie kostki bet. o gr 6 cm. na podsypce piaskowej gr. 6 cm. - 310,0 m2 3) Montaż oświetleniowych słupów parkowych - 2,0 szt. 4) Zakup i montaż elementów dekoracyjno - rekreacyjnych - 4,0 szt..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.00.00.00-8, 45.23.31.61-5, 45.23.32.22-1, 45.31.23.11-0, 45.31.56.00-4, 45.31.61.00-6, 31.52.72.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt jest dofinansowany w zakresie Małych projektów w ramach działania 431 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.10.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ELEKTRO RECYKLING; Krzysztof Kubicki, Glinno 158A, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 66098,21 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  98663,22


 • Oferta z najniższą ceną:
  98663,22
  / Oferta z najwyższą ceną:
  98663,22


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Uzasadnienie prawne : w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Uzasadnienie faktyczne : odbyły się dwa przetargi nieograniczone : I w dniu 11.07.2014r. na który została złożona jedna oferta o dwukrotnie wyższej cenie niż posiadał Inwestor i postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4), II w dniu 06.08.2014r. na który nie wpłynęła żadna oferta i postępowanie zostało unieważnione napodstawie art. 93 ust.1 pkt 1). W związku z niewyłonieniem wykonawcy w dwóch przetargach nieograniczonych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4) można dokonać zamówienia z wolnej ręki. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim oraz złożoną w I postępowaniu ofertą koszt zadania nie przekracza 30.000,00 euro. Powyższe postępowanie jest nie obowiązkowe i prowadzone z dofinansowaniem ze środków unijnych, które trzeba wykorzystać w tym roku. Same prace mają być prowadzone w starym parku miejskim, z dużą ilością starych drzew (korzenie), co powoduje dużą uciążliwość w wykonaniu zadania i stąd brak najprawdopodobnie w zainteresowania oferentów powyższą inwestycją.

Adres: ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@nowytomysl.pl
tel: 61 4426600, 4426641
fax: 614 422 754
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 29480220140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-09-04
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.nowytomysl.pl - BIP - przetargi
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne
45000000-7 Roboty budowlane
45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Rewitalizacja i zagospodarowanie parku przy ul. Musiała w Nowym Tomyślu w ramach zadania budżetowego Gminy Nowy Tomyśl pn. : Rewitalizacja parków przy ul. Musiała i ul. Sienkiewicza. ELEKTRO RECYKLING; Krzysztof Kubicki
Glinno 158A, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
2014-10-15 98 663,00