TI Tytuł PL-Wrocław: Usługi projektowania architektonicznego
ND Nr dokumentu 294830-2012
PD Data publikacji 18/09/2012
OJ Dz.U. S 179
TW Miejscowość WROCŁAW
AU Nazwa instytucji Politechnika Wrocławska
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
DS Dokument wysłany 13/09/2012
DT Termin 24/10/2012
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 71220000 - Usługi projektowania architektonicznego
OC Pierwotny kod CPV 71220000 - Usługi projektowania architektonicznego
IA Adres internetowy (URL) www.pwr.wroc.pl / http://przetargi.pwr.wroc.pl/
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

18/09/2012    S179    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Wrocław: Usługi projektowania architektonicznego

2012/S 179-294830

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Punkt kontaktowy: Biuro Zamówień Publicznych Politechniki Wrocławskiej, ul. Smoluchowskiego 19, pok. 409, 50-370 Wrocław
Osoba do kontaktów: Magdalena Bober
50-370 Wrocław
POLSKA
Tel.: +48 713204148
E-mail: magdalena.bober@pwr.wroc.pl
Faks: +48 713202143

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.pwr.wroc.pl / http://przetargi.pwr.wroc.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sali wykładowej w bud. A-3 Politechniki Wrocławskiej.- postępowanie nr AC/BZP/190/2012.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: ul. Smoluchowskiego 23, Wrocław, POLSKA.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienie jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla sali wykładowej nr 220 w budynku A-3 Politechniki Wrocławskiej, przy ul. Smoluchowskiego 23 we Wrocławiu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ - „Opis przedmiotu zamówienia”, zawierającym protokół typowania robót.

Przedmiot zamówienia ma być zrealizowany zgodnie ze standardami technicznymi obowiązującymi na Politechnice Wrocławskiej określonymi szczegółowo pod adresem: http://di.pwr.wroc.pl/dokumenty.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71220000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości zamówienia powyżej 200 000 euro na podstawie art. 39 i nast. – ustawy z dnia 29.1.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej uPzp.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 126 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości –.
2 000 PLN
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Jako odrębny Załącznik nr 5 do SIWZ, Zamawiający zamieścił wzór umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (lidera).
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 uPzp oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 uPzp dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą się: zrealizowaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 1 usługi projektowej o wartości min. 50 000 PLN brutto, obejmującej łącznie swoim zakresem branże: budowlaną, sanitarną i elektryczną, polegającej na:
— opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania remontu oraz,
— uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego oraz,
— uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę oraz,
— opracowaniu projektu wykonawczego.
Dla wartości wykazanych przez Wykonawcę usług w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania (t.j. z dnia wysłania ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich).
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą że dysponuje: projektantem - osobą posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej, projektantem – osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności elektrycznej, projektantem – osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności sanitarnej.
4)sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie wyznacza w tym zakresie szczegółowego warunku.
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy mają przedstawić:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp.
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp.
3. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 uPzp.
3a. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 uPzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3b. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 uPzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – dotyczy podmiotów zbiorowych.
3c. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3d. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
a)pkt. 1, 3b, 3c, 3d, niniejszego rozdziału, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
b)pkt. 3a, niniejszego rozdziału, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 uPzp;
c)dokumenty, o których mowa w pkt 8a) 1) i 2) oraz w pkt 8b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8a) 3) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.1 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Punkt 8c) stosuje się odpowiednio.
4.2 Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
4.3 Dokumenty, o których mowa w pkt 1oraz w pkt.3a-5 niniejszego rozdziału są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Pozostałe dokumenty należy złożyć w formie oryginału (m.in.: formularz ofertowy, oświadczenie z art. 22 uPzp).
4.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Jeśli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu wykazania się spełnieneim warunku z art. 22 uPzp Zamawiajacy żąda przedłożenia:
Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp.
Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - Załącznik nr 6 do SIWZ.
Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniami, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Załącznik nr 7.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 uPzp dotyczące:
— posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą się: zrealizowaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 1 usługi projektowej o wartości min. 50 000 zł brutto, obejmującej łącznie swoim zakresem branże: budowlaną, sanitarną i elektryczną, polegającej na:
— opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania remontu oraz,
— uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego oraz,
— uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę oraz,
— opracowaniu projektu wykonawczego.
Dla wartości wykazanych przez Wykonawcę usług w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania (t.j. z dnia wysłania ogłoszenia o zamówieniu do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich).
— dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą że dysponuje: projektantem - osobą posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej, projektantem – osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności elektrycznej, projektantem – osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności sanitarnej.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
AC/BZP/190/2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
24.10.2012 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 24.10.2012 - 10:00

Miejscowość:

Biuro Zamówień Publicznych, ul. Smoluchowskiego 19, pok. 404, 50-370 Wrocław, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu- dział VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13.9.2012
TI Tytuł PL-Wrocław: Usługi projektowania architektonicznego
ND Nr dokumentu 382681-2012
PD Data publikacji 04/12/2012
OJ Dz.U. S 233
TW Miejscowość WROCŁAW
AU Nazwa instytucji Politechnika Wrocławska
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 30/11/2012
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 71220000 - Usługi projektowania architektonicznego
OC Pierwotny kod CPV 71220000 - Usługi projektowania architektonicznego
RC Kod NUTS PL514
IA Adres internetowy (URL) http://przetargi.pwr.wroc.pl/
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

04/12/2012    S233    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Wrocław: Usługi projektowania architektonicznego

2012/S 233-382681

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Osoba do kontaktów: Magdalena Bober
50-370 Wrocław
Polska
Tel.: +48 713204148
E-mail: magdalena.bober@pwr.wroc.pl
Faks: +48 713202143

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://przetargi.pwr.wroc.pl/

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sali wykładowej nr 220 w bud. A-3 Politechniki Wroclawskiej.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: ul. Smoluchowskiego 23, Wrocław.

Kod NUTS PL514

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienie jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla sali wykładowej nr 220 w budynku A-3 Politechniki Wrocławskiej, przy ul. Smoluchowskiego 23 we Wrocławiu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdował się w załączniku nr 4 do SIWZ - „Opis przedmiotu zamówienia”, zawierającym protokół typowania robót.

Przedmiot zamówienia ma być zrealizowany zgodnie ze standardami technicznymi obowiązującymi na Politechnice Wrocławskiej określonymi szczegółowo pod adresem: http://di.pwr.wroc.pl/dokument.

II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71220000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 49 200,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
AC/BZP/190/2012
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 179-294830 z dnia 18.9.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: AC/BZP/190/2012 Nazwa: Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sali wykładowej w bud. A-3 Politechniki Wrocławskiej.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
15.11.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Biuro Projektów Wielobranżowych "Robiprojekt" Andrzej Kozielski
{Dane ukryte}
44-100 Gliwice
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 65 100,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 49 200,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formiepisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocąważnego kwalifikowanego certyfikatu- dział VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

j.w.

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.11.2012

Adres: ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: bzp@pwr.edu.pl
tel: 713 202 182,32
fax: 713 202 143
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-10-24
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 29483020121
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-09-18
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 2000 ZŁ
Szacowana wartość* 66 666 PLN  -  100 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.pwr.wroc.pl / http://przetargi.pwr.wroc.pl/
Informacja dostępna pod: Politechnika Wrocławska
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na usługę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu sali wykładowej w bud. A-3 Politechniki Wrocławskiej. Biuro Projektów Wielobranżowych "Robiprojekt" Andrzej Kozielski
Gliwice
2012-11-15 49 200,00