Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Budowa oświetlenia ulicy Oazowej w Łodzi - etap I.


Numer ogłoszenia: 295227 - 2010; data zamieszczenia: 20.10.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa oświetlenia ulicy Oazowej w Łodzi - etap I..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, w ramach I etapu inwestycji, obejmuje budowę oświetlenia za pomocą autonomicznego zasilania opraw oświetleniowych, składających się z 6 słupów hybrydowych (od nr 1 do nr 6) z oprawą LED, zasilane energią odnawialną z paneli fotowoltaicznych PV i mikroturbiny wiatrowej. Słupy hybrydowe nie wymagają zasilania z elektroenergetycznej instalacji kablowej. Pojedynczy zestaw autonomicznego oświetlenia ulicy składa się z następujących elementów: - oprawy oświetleniowej z diodami LED (1 szt.) - słupa hybrydowego; - fundamentu betonowego ustawionego na gruncie; - akumulatorów kwasowo - żelowych 2 szt; - turbiny wiatrowej; - 2 paneli fotowoltaicznych; - sterownika pracy turbiny i ładowania akumulatorów. Wymagania dotyczące elementów składowych zestawu hybrydowego: 1. Oprawa LED: Trwałość oprawy co najmniej 50 000 h. Barwa świecenia diod LED ciepła o temperaturze barwowej nie wyższej niż 4000K. Diody LED zamknięte kloszem ze szkła hartowanego. Obudowa oprawy z aluminium, stopień ochrony oprawy nie gorszy niż IP65. Przy zaistnieniu bezwietrznych i pochmurnych dni, zestaw hybrydowy oświetlenia powinien zapewnić świecenie oprawy LED w ciągu co najmniej 4 okresów pracy oświetlenia ulicznego. Moc oprawy LED oraz jej charakterystyka fotometryczna należy dobrać tak, aby przy zaprojektowanym odstępach między słupami spełnić wymagania normatywne w zakresie oświetlenia przedmiotowej ulicy zgodnie z normą PN-EN 13201-2. Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe. Klasa oświetleniowa ulicy Oazowej ME6 o luminancji większej lub równej 0,3 cd/m2. 2. Słup hybrydowy - stalowy ocynkowany w kształcie sześciokątnego ostrosłupa. Wysokość słupa od mocowania na fundamencie betonowym (stawianym na gruncie, nie wkopywanym) do mocowania turbiny wiatrowej wynosi 10 m. Dopuszcza się zastosowanie słupa stalowego ocynkowanego o kształcie rurowym lub stożkowym, dobranym do obciążenia instalowanymi elementami, co należy potwierdzić obliczeniami technicznymi. 3. Fundament słupa: żelbetowy, ustawiany na gruncie, nie wkopywany. Kształt fundamentu: prostopadłościenny o wymiarach max 160 x 120 x 55 cm, z wnęką na akumulatory oraz sterowniki, wnęka zamykana drzwiczkami w bocznej ścianie fundamentu, pomalowanymi w kolorze betonu. Zabrania się montowania akumulatorów na słupie. Dopuszcza się inny kształt fundamentu pod warunkiem załączenia obliczeń technicznych fundamentu. Fundament słupa należy przystosować do siadania, czyli zainstalować na nim elementy tworzące ławkę (bez oparcia). 4. Akumulatory: kwasowo-żelowe 12V DC o pojemności min 200Ah każdy. Żywotność akumulatorów nie mniejsza niż 8 lat. Akumulator powinien mieć zdolność do pełnego powrotu ze stanu głębokiego rozładowania. 5. Turbina wiatrowa : instalowana na wierzchołku słupa, moc nominalna min 500W, max 800W. Oś obrotu turbiny pionowa. Prędkość rozruchowa wiatru max 1,5 m/s, prędkość wiatru załączania generatora max 2,2 m/s. 6. Panele fotowoltaiczne: moc 2 x (min 50Wp, max 150Wp), zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi, mały spadek mocy w trakcie eksploatacji (max 10% na 20 lat)..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.31.61.10-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 06.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający, nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że: wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie oświetlenia autonomicznego z oprawami oświetleniowymi LED zasilanych energią odnawialną z paneli fotowoltaicznych PV i mikroturbiną wiatrową o wartości każdej roboty minimum 120.000,00 zł brutto oraz, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
http://bip.uml.lodz.pl.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.11.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Łodzi Wydział Zamówień Publicznych ul. ks. Ignacego Skorupki 21 pok. Nr 8 90-532 Łódź.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 310525 - 2010; data zamieszczenia: 03.11.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
295227 - 2010 data 20.10.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2010 godzina 12:00, miejsce:Urząd Miasta Łodzi Wydział Zamówień Publicznych ul. ks. Ignacego Skorupki 21 pok. Nr 8 90-532 Łódź.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.11.2010 godzina 12:00, miejsce:Urząd Miasta Łodzi Wydział Zamówień Publicznych ul. ks. Ignacego Skorupki 21 pok. Nr 8, 90-532 Łódź.


Łódź: Budowa oświetlenia ulicy Oazowej w Łodzi - etap I


Numer ogłoszenia: 372161 - 2010; data zamieszczenia: 27.12.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 295227 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa oświetlenia ulicy Oazowej w Łodzi - etap I.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Budowa oświetlenia ulicy Oazowej w Łodzi - etap I. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, w ramach I etapu inwestycji, obejmuje budowę oświetlenia za pomocą autonomicznego zasilania opraw oświetleniowych, składających się z 6 słupów hybrydowych (od nr 1 do nr 6) z oprawą LED, zasilane energią odnawialną z paneli fotowoltaicznych PV i mikroturbiny wiatrowej. Słupy hybrydowe nie wymagają zasilania z elektroenergetycznej instalacji kablowej. Pojedynczy zestaw autonomicznego oświetlenia ulicy składa się z następujących elementów: 1. oprawy oświetleniowej z diodami LED (1 szt.) 2. słupa hybrydowego; 3. fundamentu betonowego ustawionego na gruncie; 4. akumulatorów kwasowo - żelowych 2 szt; 5. turbiny wiatrowej; 6. 2 paneli fotowoltaicznych; 7. sterownika pracy turbiny i ładowania akumulatorów. Wymagania dotyczące elementów składowych zestawu hybrydowego: 1. Oprawa LED: Trwałość oprawy co najmniej 50 000 h. Barwa świecenia diod LED ciepła o temperaturze barwowej nie wyższej niż 4000K. Diody LED zamknięte kloszem ze szkła hartowanego. Obudowa oprawy z aluminium, stopień ochrony oprawy nie gorszy niż IP65. Przy zaistnieniu bezwietrznych i pochmurnych dni, zestaw hybrydowy oświetlenia powinien zapewnić świecenie oprawy LED w ciągu co najmniej 4 okresów pracy oświetlenia ulicznego. Moc oprawy LED oraz jej charakterystyka fotometryczna należy dobrać tak, aby przy zaprojektowanym odstępach między słupami spełnić wymagania normatywne w zakresie oświetlenia przedmiotowej ulicy zgodnie z normą PN-EN 13201-2. Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe. Klasa oświetleniowa ulicy Oazowej ME6 o luminancji większej lub równej 0,3 cd/m2. 2. Słup hybrydowy - stalowy ocynkowany w kształcie sześciokątnego ostrosłupa. Wysokość słupa od mocowania na fundamencie betonowym (stawianym na gruncie, nie wkopywanym) do mocowania turbiny wiatrowej wynosi 10 m. Dopuszcza się zastosowanie słupa stalowego ocynkowanego o kształcie rurowym lub stożkowym, dobranym do obciążenia instalowanymi elementami, co należy potwierdzić obliczeniami technicznymi. 3. Fundament słupa: żelbetowy, ustawiany na gruncie, nie wkopywany. Kształt fundamentu: prostopadłościenny o wymiarach max 160 x 120 x 55 cm, z wnęką na akumulatory oraz sterowniki, wnęka zamykana drzwiczkami w bocznej ścianie fundamentu, pomalowanymi w kolorze betonu. Zabrania się montowania akumulatorów na słupie. Dopuszcza się inny kształt fundamentu pod warunkiem załączenia obliczeń technicznych fundamentu. Fundament słupa należy przystosować do siadania, czyli zainstalować na nim elementy tworzące ławkę (bez oparcia). 4. Akumulatory: kwasowo-żelowe 12V DC o pojemności min 200Ah każdy. Żywotność akumulatorów nie mniejsza niż 8 lat. Akumulator powinien mieć zdolność do pełnego powrotu ze stanu głębokiego rozładowania. 5. Turbina wiatrowa : instalowana na wierzchołku słupa, moc nominalna min 500W, max 800W. Oś obrotu turbiny pionowa. Prędkość rozruchowa wiatru max 1,5 m/s, prędkość wiatru załączania generatora max 2,2 m/s. 6. Panele fotowoltaiczne: moc 2 x (min 50Wp, max 150Wp), zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi, mały spadek mocy w trakcie eksploatacji (max 10% na 20 lat).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.31.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.12.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SUNRISE, Adam Świerszczyński, ul. Maratońska 95/58, 94-007 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 217880,54 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  112000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  112000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  113448,36


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-11-04
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 29522720100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-10-20
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 32 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://bip.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: http://bip.uml.lodz.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa oświetlenia ulicy Oazowej w Łodzi - etap I SUNRISE, Adam Świerszczyński
ul. Maratońska 95/58, 94-007 Łódź, woj. łódzkie
2010-12-27 112 000,00