TI Tytuł PL-Przybiernów: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
ND Nr dokumentu 295360-2011
PD Data publikacji 21/09/2011
OJ Dz.U. S 181
TW Miejscowość PRZYBIERNÓW
AU Nazwa instytucji Gmina Przybiernów
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 3 - Władze lokalne
DS Dokument wysłany 16/09/2011
DD Termin składania wniosków o dokumentację 26/10/2011
DT Termin 26/10/2011
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 66000000 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
OC Pierwotny kod CPV 66000000 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
RC Kod NUTS PL425
IA Adres internetowy (URL) http://www.przybiernow.com.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

21/09/2011    S181    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Przybiernów: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

2011/S 181-295360

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Przybiernów
ul. Cisowa 3
Punkt kontaktowy: Urząd Gminy w Przybiernowie
Osoba do kontaktów: Tadeusz Kwiatkowski
72-110 Przybiernów
POLSKA
Tel.: +48 914186515
E-mail: sekretariat@przybiernow.com.pl
Faks: +48 914186622

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.przybiernow.com.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.przybiernow.com.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 4 000 000 PLN.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Urząd Gminy Przybiernów.

Kod NUTS PL425

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 4 000 000 PLN (cztery miliony zł 00/100), (art. 518 § 1 pkt. 3 kodeksu cywilnego.) Spłata kapitału w 96 ratach tj. 95 równych miesiecznych rat po 41 667 PLN każda, oraz ostatnia w wysokości 41 635 PLN. Okres spłaty do 28.9.2019 r., w 2011 roku spłata 3 rat.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66000000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
1 500 000 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 96 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wartość wadium 20 000 PLN, dwadzieścia tysięcy zł 00/100 PLN w pieniądzu lub wniesione w formie poręczenia lub gwarancji do dnia 26.10.2011 r.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodne z warunkami SIWZ.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie art. 24. ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki art. 22 ust. 1 i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zgodnie z warunkami SIWZ.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zgodnie z warunkami SIWZ.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
BFn.3014.48.2011
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 26.10.2011 - 13:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
26.10.2011 - 13:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Inny: Polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 26.10.2011 - 13:30

Miejscowość:

Urząd Gminy w Przybiernowie, pok. 110, ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów, POLSKA.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4
00-582 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4
00-582 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.9.2011
TI Tytuł PL-Przybiernów: Usługi skarbowe
ND Nr dokumentu 100708-2012
PD Data publikacji 30/03/2012
OJ Dz.U. S 63
TW Miejscowość PRZYBIERNÓW
AU Nazwa instytucji Gmina Przybiernów
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 3 - Władze lokalne
DS Dokument wysłany 28/03/2012
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 66600000 - Usługi skarbowe
OC Pierwotny kod CPV 66600000 - Usługi skarbowe
RC Kod NUTS PL425

30/03/2012    S63    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Przybiernów: Usługi skarbowe

2012/S 63-100708

Gmina Przybiernów, ul. Cisowa 3, Urząd Gminy w Przybiernowie, attn: Tadeusz Kwiatkowski, POLSKA-72-110Przybiernów. Tel. +48 914186515. E-mail: sekretariat@przybiernow.com.pl. Fax +48 914186622.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 1.12.2011, 2011/S 231-374219)

Przedmiot zamówienia:
CPV:66600000

Usługi skarbowe.

Procedura niepełna
Zamówienia nie udzielono.
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

Inne dodatkowe informacje

Wykonawca nie wywiazał się z zapisów umowy, z przedmiotu zamówienia.


TI Tytuł PL-Przybiernów: Usługi skarbowe
ND Nr dokumentu 374219-2011
PD Data publikacji 01/12/2011
OJ Dz.U. S 231
TW Miejscowość PRZYBIERNÓW
AU Nazwa instytucji Gmina Przybiernów
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 3 - Władze lokalne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 28/11/2011
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 66600000 - Usługi skarbowe
OC Pierwotny kod CPV 66600000 - Usługi skarbowe
RC Kod NUTS PL425
IA Adres internetowy (URL) www.bip.przybiernow.pl, www.przybiernow.com.pl, www.przybiernow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

01/12/2011    S231    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Przybiernów: Usługi skarbowe

2011/S 231-374219

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Przybiernów
ul. Cisowa 3
Punkt kontaktowy: Urząd Gminy w Przybiernowie
Osoba do kontaktów: Tadeusz Kwiatkowski
72-110 Przybiernów
Polska
Tel.: +48 914186515
E-mail: sekretariat@przybiernow.com.pl
Faks: +48 914186622

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.przybiernow.pl, www.przybiernow.com.pl, www.przybiernow.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.przybiernow.com.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 4 000 000 PLN.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Urząd Gminy Przybiernów.

Kod NUTS PL425

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 4 000 000 PLN (cztery miliony zł 00/100) (art. 518 § 1 pkt 3 kodeksu cywilnego). Spłata kapitału w 96 ratach tj. 95 równych miesięcznych rat po 41 667 PLN każda, oraz ostatnia w wysokości 41 635 PLN. Okres spłaty do 28.9.2019 r. w 2011 roku spłata 3 rat.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66600000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 426 549,40 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
BFn.3014.48.2011
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 181-295360 z dnia 21.9.2011

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 295360-2011
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
14.11.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum SovereignFund Fundusz Inwestycyjny Zamkniety
{Dane ukryte}
00-534 Warszawa
Polska
E-mail: info@sftfi.pl
Tel.: +48 91228252112
Faks: +48 91228252112

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 448 147,00 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 426 549,40 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
al. Szucha 2/4
00-582 Warszawa
Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.11.2011

Adres: ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów
woj. zachodniopomorskie
Dane kontaktowe: email: sekretarz@przybiernow.pl
tel: 914 186 451
fax: 914 186 622
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-10-26
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 29536020111
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-09-21
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 96 miesięcy
Wadium: 20100 ZŁ
Szacowana wartość* 670 000 PLN  -  1 005 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.przybiernow.com.pl
Informacja dostępna pod: Gmina Przybiernów
ul. Cisowa 3, 72-110 Przybiernów, woj. zachodniopomorskie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 26/10/2011
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
66000000-0 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zapewnienie kompleksowej organizacji dwudniowej konferencji poświęconej organizacjom pozarządowym, w ramach VIII Mazowieckiego Forum Partnerstwa Lokalnego. Konsorcjum SovereignFund Fundusz Inwestycyjny Zamkniety
Warszawa
2011-11-14 1 426 549,00