TI Tytuł Polska-Katowice: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
ND Nr dokumentu 296070-2014
PD Data publikacji 30/08/2014
OJ Dz.U. S 166
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 28/08/2014
DD Termin składania wniosków o dokumentację 10/10/2014
DT Termin 10/10/2014
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja Z - Nie określono
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 09000000 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000 - Elektryczność
OC Pierwotny kod CPV 09000000 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000 - Elektryczność
IA Adres internetowy (URL) www.bip.gcm.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

30/08/2014    S166    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

2014/S 166-296070

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca
ul. Ziołowa 45/47
Osoba do kontaktów: Anna Podleżyńska
40-635 Katowice
POLSKA
Tel.: +48 323598449
E-mail: apodlezynska@gcm.pl
Faks: +48 322029501

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.gcm.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
Zad. 1 – Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7
Zad. 2 – Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Hotelu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio w odniesieniu do każdego zadania zawierają Załącznik 2b i Załącznik 4 do SIWZ.
Przedmiot i warunki realizacji zamówienia winny być zgodne z zasadami określonymi w koncesjach, a także zgodne z Taryfą Wykonawcy i Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
Wymagania Zamawiającego odpowiednio w odniesieniu do każdego zadania określa Załącznik nr 2b i 4 do SIWZ
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09000000, 09300000, 09310000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 134 000 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zad. 1 – Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7
1)Krótki opis
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
Zad. 1 – Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio w odniesieniu do każdego zadania zawierają Załącznik 2b i Załącznik 4 do SIWZ.
Przedmiot i warunki realizacji zamówienia winny być zgodne z zasadami określonymi w koncesjach, a także zgodne z Taryfą Wykonawcy i Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
Wymagania Zamawiającego odpowiednio w odniesieniu do każdego zadania określa Załącznik nr 2b i 4 do SIWZ.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09000000, 09300000, 09310000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Zad. 2 – Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Hotelu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7
1)Krótki opis
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
Zad. 2 – Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Hotelu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio w odniesieniu do każdego zadania zawierają Załącznik 2b i Załącznik 4 do SIWZ.
Przedmiot i warunki realizacji zamówienia winny być zgodne z zasadami określonymi w koncesjach, a także zgodne z Taryfą Wykonawcy i Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
Wymagania Zamawiającego odpowiednio w odniesieniu do każdego zadania określa Załącznik nr 2b i 4 do SIWZ
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09000000, 09300000, 09310000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium obejmujące cały okres związania ofertą w wysokości
Zadanie 1 65 000,00
Zadanie 2 7 000,00
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium może być wniesione przez dowolny podmiot (podmioty). Z dokumentu wadialnego lub innego dokumentu załączonego do oferty powinno wynikać, w imieniu jakiego Wykonawcy wadium jest wnoszone.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno Zadanie, wnosi wadium odpowiednio w wysokości stanowiącej sumę wadiów dla tych Zadań.
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
14. Rozliczenia pomiędzy stronami odbywać się będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowego i wystawionej przez Wykonawcę faktury. Faktury będą płatne przelewem na rachunek Wykonawcy
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum, spółka cywilna) przedłożą Zamawiającemu przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego pełnomocnictwo do jej zawarcia (o ile nie zostało złożone uprzednio wraz z ofertą) oraz umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1
Pzp w odniesieniu do żadnego z Zadań.
Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu stwierdzeniem: spełnia albo nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty oraz oświadczenia i zawarte w nich informacje.
Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 Pzp, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na podstawie art. 22 ust. 1 Pzp, spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.:
opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku w odniesieniu do Zadań 1 -2:
posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energia elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a także aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej.
Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu stwierdzeniem: SPEŁNIA albo NIE SPEŁNIA w oparciu o wymagane dokumenty oraz oświadczenia i zawarte w nich informacje.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 Pzp, muszą łącznie spełnić warunek wymieniony w art. 22 ust. 1 pkt 1 Pzp.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, jest on zobowiązany złożyć wraz z ofertą:
1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
— sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ,
— złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w jego imieniu składa go pełnomocnik tych Wykonawców;
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno Zadanie, Zamawiający uzna, iż dokument ten, złożony w celu potwierdzenia, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, jest częścią oferty odnoszącej się do tych Zadań;
2 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te składa każdy z tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, którego dotyczą;
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno Zadanie, Zamawiający uzna, iż dokument ten, złożony w celu potwierdzenia, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, jest częścią oferty odnoszącej się do tych Zadań;
3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
— złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te składa każdy z tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dotyczą;
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno Zadanie, Zamawiający uzna, iż dokument ten, złożony w celu potwierdzenia, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, jest częścią oferty odnoszącej się do tych Zadań;
4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
— złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te składa każdy z tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dotyczą;
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno Zadanie, Zamawiający uzna, iż dokument ten, złożony w celu potwierdzenia, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, jest częścią oferty odnoszącej się do tych Zadań;
5 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4–8 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— złożoną w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te składa każdy z tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dotyczą;
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno Zadanie, Zamawiający uzna, iż dokument ten, złożony w celu potwierdzenia, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, jest częścią oferty odnoszącej się do tych Zadań;
6 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 768 z późn. zm.)
— złożoną w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te składa każdy z tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dotyczą;
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno Zadanie, Zamawiający uzna, iż dokument ten, złożony w celu potwierdzenia, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, jest częścią oferty odnoszącej się do tych Zadań;
7 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 10 i 11 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— złożoną w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te składa każdy z tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dotyczą;
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno Zadanie, Zamawiający uzna, iż dokument ten, złożony w celu potwierdzenia, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, jest częścią oferty odnoszącej się do tych Zadań;
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń– zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób, lub przed notariuszem.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:
1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ,
— złożone w formie oryginału;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten składa pełnomocnik tych Wykonawców;
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno Zadanie, Zamawiający uzna, iż dokument ten, złożony w celu potwierdzenia, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, jest częścią oferty odnoszącej się do tych Zadań;
2 W odniesieniu do Zadań 1 – 2:
a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energia elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b) aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej.
— złożoną(e) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te składają Wykonawcy, którzy potwierdzają spełnianie warunku w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dotyczą;
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno Zadanie, Zamawiający uzna, iż dokument ten, złożony w celu potwierdzenia, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp jest częścią oferty odnoszącej się do tych Zadań;
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:
1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ,
— złożone w formie oryginału;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten składa pełnomocnik tych Wykonawców;
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno Zadanie, Zamawiający uzna, iż dokument ten, złożony w celu potwierdzenia, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, jest częścią oferty odnoszącej się do tych Zadań;
2 W odniesieniu do Zadań 1 – 2:
a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energia elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b) aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej.
— złożoną(e) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te składają Wykonawcy, którzy potwierdzają spełnianie warunku w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dotyczą;
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno Zadanie, Zamawiający uzna, iż dokument ten, złożony w celu potwierdzenia, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp jest częścią oferty odnoszącej się do tych Zadań;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na podstawie art. 22 ust. 1 Pzp, spełniają warunki dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.:
Zamawiający nie konkretyzuje opisu sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku, a dokona oceny spełniania przez Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu stwierdzeniem: spełnia albo nie spełnia, w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 Pzp, muszą łącznie spełnić warunek wymieniony w art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:
1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ,
— złożone w formie oryginału;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten składa pełnomocnik tych Wykonawców;
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno Zadanie, Zamawiający uzna, iż dokument ten, złożony w celu potwierdzenia, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, jest częścią oferty odnoszącej się do tych Zadań;
2 W odniesieniu do Zadań 1 – 2:
a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu energia elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b) aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej.
— złożoną(e) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty te składają Wykonawcy, którzy potwierdzają spełnianie warunku w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dotyczą;
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno Zadanie, Zamawiający uzna, iż dokument ten, złożony w celu potwierdzenia, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp jest częścią oferty odnoszącej się do tych Zadań;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na podstawie art. 22 ust. 1 Pzp, spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia
Zamawiający nie konkretyzuje opisu sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku, a dokona oceny spełniania przez Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu stwierdzeniem: spełnia albo nie spełnia, w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 Pzp, muszą łącznie spełnić warunek wymieniony w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp.
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający nie konkretyzuje opisu sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku, a dokona oceny spełniania przez Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu
stwierdzeniem: spełnia albo nie spełnia, w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 Pzp, muszą łącznie spełnić warunek wymieniony w art. 22 ust. 1 pkt 3 Pzp.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DZ/3321/186/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 10.10.2014 - 09:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 15 PLN

Warunki i sposób płatności: przelewem lub za pobraniem SIWZ dostępna na stronie www.bip.gcm.pl

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.10.2014 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 10.10.2014

Miejscowość:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca 40-635 Katowice-Ochojec, ul. Ziołowa 45/47, pok. 51 (budynek administracji).

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.3)Informacje dodatkowe
Termin wykonania zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia:
— w odniesieniu do zadania 1 w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1.1.2015 r.,
— w odniesieniu do zadania 2 w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1.1.2015 r.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp, Wykonawca może wnieść odwołanie.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Pzp.
Odwołanie wnosi się w terminach określonych odpowiednio w art. 182 ust. 1-4 Pzp.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Środki ochrony prawnej są szczegółowo unormowane w art. 179-198 lit. g) Pzp.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.8.2014
TI Tytuł Polska-Katowice: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
ND Nr dokumentu 322403-2014
PD Data publikacji 24/09/2014
OJ Dz.U. S 183
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 19/09/2014
DD Termin składania wniosków o dokumentację 13/10/2014
DT Termin 13/10/2014
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja Z - Nie określono
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 09000000 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000 - Elektryczność
OC Pierwotny kod CPV 09000000 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000 - Elektryczność

24/09/2014    S183    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

2014/S 183-322403

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca, ul. Ziołowa 45/47, Osoba do kontaktów: Anna Podleżyńska, Katowice40-635, POLSKA. Tel.: +48 323598449. Faks: +48 322029501. E-mail: apodlezynska@gcm.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 30.8.2014, 2014/S 166-296070)

Przedmiot zamówienia:
CPV:09000000, 09300000, 09310000

Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

Elektryczność

Zamiast: 

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

10.10.2014 (09:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

10.10.2014 (09:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

10.10.2014

Powinno być: 

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

13.10.2014 (09:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

13.10.2014 (09:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

13.10.2014 (10:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł Polska-Katowice: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
ND Nr dokumentu 349198-2014
PD Data publikacji 15/10/2014
OJ Dz.U. S 198
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 10/10/2014
DD Termin składania wniosków o dokumentację 03/11/2014
DT Termin 03/11/2014
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja Z - Nie określono
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 09000000 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000 - Elektryczność
OC Pierwotny kod CPV 09000000 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000 - Elektryczność

15/10/2014    S198    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

2014/S 198-349198

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca, ul. Ziołowa 45/47, Osoba do kontaktów: Anna Podleżyńska, Katowice40-635, POLSKA. Tel.: +48 323598449. Faks: +48 322029501. E-mail: apodlezynska@gcm.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 30.8.2014, 2014/S 166-296070)

Przedmiot zamówienia:
CPV:09000000, 09300000, 09310000

Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

Elektryczność

Zamiast: 

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

13.10.2014 (09:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

13.10.2014 (09:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

13.10.2014 (10:00)

Powinno być: 

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

3.11.2014 (09:00)

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

3.11.2014 (09:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

3.11.2014 (10:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł Polska-Katowice: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
ND Nr dokumentu 444466-2014
PD Data publikacji 30/12/2014
OJ Dz.U. S 250
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 29/12/2014
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 09000000 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000 - Elektryczność
OC Pierwotny kod CPV 09000000 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000 - Elektryczność
IA Adres internetowy (URL) www.bip.gcm.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

30/12/2014    S250    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

2014/S 250-444466

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca
ul. Ziołowa 45/47
Osoba do kontaktów: Bożena Lipińska
40-635 Katowice
POLSKA
Tel.: +48 323598413
E-mail: blipinska@gcm.pl
Faks: +48 322029501

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.gcm.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
Zad. 1 – Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7.
Zad. 2 – Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Hotelu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio w odniesieniu do każdego zadania zawierają załącznik 2b i załącznik 4 do SIWZ.
Przedmiot i warunki realizacji zamówienia winny być zgodne z zasadami określonymi w koncesjach, a także zgodne z Taryfą Wykonawcy i Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
Wymagania Zamawiającego odpowiednio w odniesieniu do każdego zadania określa załącznik nr 2b i 4 do SIWZ.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09000000, 09300000, 09310000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 2 303 967,62 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
DZ/3321/186/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 166-296070 z dnia 30.8.2014

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 183-322403 z dnia 24.9.2014

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 198-349198 z dnia 15.10.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: DZ/3321/186/14 Część nr: 1 - Nazwa: Zad. 1 – Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
24.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
44-100 Gliwice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 084 276,50 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Zamówienie nr: DZ/3321/186/14 Część nr: 2 - Nazwa: Zad. 2 – Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Hotelu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
24.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
44-100 Gliwice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 219 691,12 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
VI.2)Informacje dodatkowe:
Termin wykonania zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia:
— w odniesieniu do zadania 1 w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 1.1.2015,
— w odniesieniu do zadania 2 w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 1.1.2015.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp, Wykonawca może wnieść odwołanie.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Pzp.
Odwołanie wnosi się w terminach określonych odpowiednio w art. 182 ust. 1–4 Pzp.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
Środki ochrony prawnej są szczegółowo unormowane w art. 179–198 lit. g) Pzp.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29.12.2014

Adres: ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice
woj. ŚLĄSKIE
Dane kontaktowe: email: apodlezynska@gcm.pl
tel: +48 323598955
fax: +48 322029501
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-10-10
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 29607020141
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-08-30
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.bip.gcm.pl
Informacja dostępna pod: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 katowice, woj. śląskie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 10/10/2014
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zad. 1 – Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
Gliwice
2014-12-24 2 084 276,00
Zad. 2 – Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do Hotelu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
Gliwice
2014-12-24 219 691,00