Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/111202/1/1 Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - PROJEKTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA NR 935, POLEGAJĄCE NA WYKONANIU ROBÓT: BADANIA SONDĄ CPTU I OBCIĄŻENIE PRÓBNE, ODWODNIENIE UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH, NASYPY NA DS5 I DS7, KOTWY TALERZOWE NA OBIEKCIE WO-2, TABLICE DROGOWSKAZOWE, ZASYPKI PRZYCZÓŁKÓW I STOŻKÓW OBIEKTÓW MOSTOWYCH.


Numer ogłoszenia: 296210 - 2013; data zamieszczenia: 25.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/111202/1/1 Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - PROJEKTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA NR 935, POLEGAJĄCE NA WYKONANIU ROBÓT: BADANIA SONDĄ CPTU I OBCIĄŻENIE PRÓBNE, ODWODNIENIE UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH, NASYPY NA DS5 I DS7, KOTWY TALERZOWE NA OBIEKCIE WO-2, TABLICE DROGOWSKAZOWE, ZASYPKI PRZYCZÓŁKÓW I STOŻKÓW OBIEKTÓW MOSTOWYCH..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/111202/1/1 Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - PROJEKTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA NR 935, POLEGAJĄCE NA WYKONANIU ROBÓT: BADANIA SONDĄ CPTU I OBCIĄŻENIE PRÓBNE, ODWODNIENIE UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH, NASYPY NA DS5 I DS7, KOTWY TALERZOWE NA OBIEKCIE WO-2, TABLICE DROGOWSKAZOWE, ZASYPKI PRZYCZÓŁKÓW I STOŻKÓW OBIEKTÓW MOSTOWYCH..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.22-0.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. I tak: 1. Dodatkowe badania podłoża sondą CPT w miejscu posadowienia obiektu WO-02, wykonanie dodatkowego próbnego obciążenia pali oraz ekspertyzy z przeprowadzonych badań. W trakcie wykonywania próbnego obciążenia pala nr 5 obiektu mostowego WO-2 zaobserwowano jego nadmierne osiadanie. Po przedstawieniu przez Wykonawcę wyników badań i protokołów z przeprowadzonych próbnych obciążeń pali podjęto decyzję o wykonaniu iniekcji podstawy pali, co jest zgodne z zapisami STWiORB. Po przeprowadzonej iniekcji ponownie zostanie wykonane próbne obciążenia pali w celu porównania otrzymanych wyników. Jednocześnie Projektant polecił wykonanie dodatkowych badań sondą CPTU na głębokość 5 m poniżej podstawy pala, celem potwierdzenia warunków gruntowych odpowiadających tym w dokumentacji projektowej. Posadowienie obiektu wymaga uprzedniego rozpoznania podłoża gruntowego w celu ustalenia istniejących warunków gruntowo-wodnych i niezbędnych parametrów do wyznaczania nośności podłoża oraz osiadania obiektu budowlanego. Ze względu na konieczność zapewnienia wymogów jakie związane są z prawidłowym posadowieniem obiektu wynikających z przekazywania na grunt obciążeń oddziałujących na obiekt poprzez fundament na podłoże gruntowe, niezmiernie ważne jest zapewnienie na tym etapie robót prawidłowości ich wykonania. 2. Dodatkowe roboty związane z koniecznością wykonania odwodnienia ul. Batalionów Chłopskich. Ze względu na zalewanie działek przylegających do ul. Batalionów Chłopskich, Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie wykonał rów przydrożny wzdłuż ulicy wraz z przepustami pod zjazdami, odprowadzający wody opadowe z jezdni w kierunku m. Stara Wieś. Powyższe roboty zostały wykonane po intensywnych opadach deszczu w ramach usuwania skutków powodzi z 2010 r. i nie zostały naniesione na zasoby geodezyjne. Ww. rów koliduje z zakresem przebudowy skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich objętym realizowaną dokumentacją projektową budowy obwodnicy. W związku z powyższym konieczne było opracowanie rozwiązania projektowego zapewniającego odprowadzenie wody deszczowej z przedmiotowej ulicy do budowanego rowu przy DW 935. Zaistniałej sytuacji nie było można przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania przetargowego. 3. Roboty związane z koniecznością wykonania dodatkowych nasypów na drogach serwisowych DS5 i DS7 ze względu na niekorzystne warunki gruntowo-wodne. Stwierdzono niekorzystne warunki wodno-gruntowe (wysoki poziom wody gruntowej, bezpośredni napływ wody powierzchniowej z przyległego terenu, grunty spoiste w korycie drogi) na odcinkach dróg serwisowych DS5 i DS7. Występowanie złożonych przez to odmiennych warunków gruntowo - wodnych w stosunku do przyjętych wg. realizowanej dokumentacji projektowej powoduje zmianę parametrów gruntu. Wykonawca robót zlecił wykonanie badań uzupełniających, których analiza potwierdziła znaczne odstępstwa od tych przyjętych w dokumentacji technicznej. Zastosowanie technologii wzmocnienia z uwagi na występujące grunty w podłożu, nie gwarantuje uzyskania parametrów założonych w projekcie wzmocnienia podłoża oraz nie zapewni stabilności posadowienia budowanego nasypu drogowego. Konieczne jest więc dodatkowe wzmocnienie podłoża, w celu uzyskania wymaganych parametrów nośności i zagęszczenia zgodnych z STWiORB. Projektant przedstawił dwa rozwiązania kartą nadzoru autorskiego z dnia 20.05.2013 r. oraz uzupełnienie kartą nadzoru autorskiego z dnia 28.05.2013 r., które pozwolą na osiągnięcie wymaganych parametrów podłoża. Wzmocnienie słabego podłoża według powyższych rozwiązań należy wykonać pod drogami serwisowymi tj. DS5 w km od 0+400 do 0+550, DS 7 w km od 0+000 do 0+150. Powyższe będzie realizowane poprzez podniesienie niwelety drogi (wyniesienie warstw konstrukcyjnych nad poziom wody gruntowej) oraz odziarnienie podłoża materiałem gruboziarnistym (stabilizacja mechaniczna), co zostało potwierdzone przez Inspektora Nadzoru w protokole konieczności. Zaistniałej sytuacji nie było można przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania przetargowego. 4. Konieczność montażu kotew talerzowych na obiekcie WO-2. Podczas analizy dokumentacji projektowej, Wykonawca stwierdził brak pozycji dotyczącej montażu kotew talerzowych dla obiektu W02. Zarówno Projektant jak i Nadzór potwierdzili konieczność montażu kotew talerzowych na obiekcie W02. 5. Konieczność montażu tablic drogowskazowych (folia typu 3). Podczas analizy dokumentacji projektowej, Wykonawca stwierdził brak pozycji dotyczącej montażu tablic drogowskazowych na zaprojektowanych konstrukcjach wsporczych. Zarówno Projektant jak i Nadzór potwierdzili konieczność zamontowania 8 sztuk tablic drogowskazowych - folia 3 generacji. 6. Wykonanie dodatkowego zakresu robót zasypek za przyczółkami i stożków przy przyczółkach. Podczas inwentaryzacji stanu robót ziemnych dla obiektów mostowych Projektant, w ramach nadzoru autorskiego, polecił zwiększyć ilości dla pozycji Zasypki za przyczółkiem i stożki przy przyczółkach dla wszystkich obiektów mostowych, natomiast zasypki pomiędzy końcami pasów przeciwległych murów należy wykonać z pozycji Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli. Zwiększenie ilości zasypek za przyczółkami pozwoli wykonać jednolite co do wymagań technicznych zasypki aż do linii kończącej ściany z gruntu zbrojonego przy przyczółkach obiektów mostowych, powodując jednorodne zachowanie tych zasypek pod obciążeniami ruchomymi. W przedmiarze robót ziemnych nie uwzględniono w wystarczająco dokładny sposób ilości zasypek za korpusami przyczółków, murów oporowych oraz stożków. Globalnie ilość robót ziemnych części drogowej i mostowej nie przekroczy przedmiaru robót. Powyższe nieścisłości wynikły na etapie opracowywania projektów technologicznych zasypek i budowy murów oporowych w technologii Freyssisol. W trakcie realizacji zamówienia podstawowego stwierdzono konieczność wykonania wyżej wymienionych robót dodatkowych. Pomimo należytej staranności Zamawiający nie mógł przewidzieć tych robót na etapie przygotowywania SIWZ do zamówienia podstawowego. Brak wykonania powyższych robót uniemożliwi prawidłowe i terminowe zrealizowanie zamówienia podstawowego, jak również w przypadku gdy nie zostaną w możliwie jak najkrótszym czasie zakończone spowoduje to wzrost kosztów i wydłużenie terminu zakończenia zadania. W związku z powyższym zasadnym jest zlecenie robót objętych niniejszym wnioskiem Wykonawcy realizującemu umowę podstawową. Ponadto oddzielenie robót objętych niniejszym wnioskiem od zamówienia podstawowego spowoduje niewspółmierny wzrost kosztów do tych, które zostaną poniesione w przypadku wykonania zamówienia dodatkowego przez tego samego wykonawcę co umowa podstawowa. Tym samym w przypadku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nastąpiłaby znacznie dłuższa procedura przetargowa, co spowodowałoby nie wykorzystanie sprzyjających warunków pogodowych w okresie letnim i wydłużyłoby termin realizacji tych robót, co z kolei wpłynęłoby na zakończenie całości zadania. Wprowadzenie innego Wykonawcy do realizacji powyższych robót wiązałoby się z koniecznością przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej, mobilizacji kolejnych nakładów finansowych, sprzętowych i ludzkich. Rozwiązanie takie powodowałoby ograniczenie możliwości terminowej realizacji zamówienia podstawowego, wymagałoby również udostępnienia terenu budowy innemu Wykonawcy i dokonania istotnych zmian w harmonogramie i organizacji terenu budowy, nie wykluczając wstrzymania robót. Ponadto takie postępowanie doprowadziłoby do ewentualnych roszczeń finansowych Wykonawcy zamówienia podstawowego, a co za tym idzie wydatkowania kolejnych środków. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczno - finansowe, jak i zakres robót uzasadnione jest dalsze prowadzenie prac budowlanych przez tego samego Wykonawcę. Przemawiają za tym zarówno sprawy natury technicznej, finansowej i prawnej. Część robót objętych niniejszym wnioskiem w przypadku nowej procedury przetargowej nie mogłaby być traktowana niezależnie od robót wg. dokumentacji podstawowej. Wzajemne powiązania pomiędzy robotami podstawowymi a dodatkowymi realizowanymi przez odrębnych Wykonawców rzutowałyby na udzielenie gwarancji na wspólnie realizowany zakres całości zadania. W rezultacie doprowadziłoby takie działanie do braku odpowiedzialności, a co za tym idzie udzielenia gwarancji każdego z Wykonawców na wykonane roboty. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach analizując zaistniałą sytuację brał pod uwagę zarówno bezpieczeństwo robót jak i nadmierne koszty związane z realizacją zadania. Po analizie zasadności przesłanek związanych z robotami budowlanymi, tutejszy Zarząd stwierdza konieczność wykonania wymienionego zakresu robót i wprowadzenia ich do realizacji. Niewykonanie w możliwie jak najszybszym terminie ww. robót skutkowałoby opóźnieniami na odcinku budowanej obwodnicy. Z kolei brak dotrzymania terminu końcowego, jak również przedłużające się prace związane z jej realizacją, stwarzałyby dodatkowe zagrożenia i uciążliwości dla uczestników ruchu oraz okolicznych mieszkańców. W związku z powyższym wystąpiła konieczność wprowadzenia robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Przedstawiony wyżej zakres prac, jaki wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności stał się konieczny do wykonania w celu prawidłowego wykonania robot podstawowych objętych dokumentacją projektową. Zgodnie z zapisami art. 67, ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) uznano, iż możliwe jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki. Należały podkreślić, że wykonanie należycie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Łączna wartość prac nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Wartość zamówienia dodatkowego określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wynosi 407 253,88 zł netto, co stanowi około 0,93 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • STRABAG SP. Z O.O., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.


Katowice: ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/111202/1/1 Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - PROJEKTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA NR 935, POLEGAJĄCE NA WYKONANIU ROBÓT: BADANIA SONDĄ CPTU I OBCIĄŻENIE PRÓBNE, ODWODNIENIE UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH, NASYPY NA DS5 I DS7, KOTWY TALERZOWE NA OBIEKCIE WO-2, TABLICE DROGOWSKAZOWE, ZASYPKI PRZYCZÓŁKÓW I STOŻKÓW OBIEKTÓW MOSTOWYCH.


Numer ogłoszenia: 154751 - 2013; data zamieszczenia: 02.08.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 296210 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/111202/1/1 Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - PROJEKTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA NR 935, POLEGAJĄCE NA WYKONANIU ROBÓT: BADANIA SONDĄ CPTU I OBCIĄŻENIE PRÓBNE, ODWODNIENIE UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH, NASYPY NA DS5 I DS7, KOTWY TALERZOWE NA OBIEKCIE WO-2, TABLICE DROGOWSKAZOWE, ZASYPKI PRZYCZÓŁKÓW I STOŻKÓW OBIEKTÓW MOSTOWYCH..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/111202/1/1 Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - PROJEKTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA NR 935, POLEGAJĄCE NA WYKONANIU ROBÓT: BADANIA SONDĄ CPTU I OBCIĄŻENIE PRÓBNE, ODWODNIENIE UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH, NASYPY NA DS5 I DS7, KOTWY TALERZOWE NA OBIEKCIE WO-2, TABLICE DROGOWSKAZOWE, ZASYPKI PRZYCZÓŁKÓW I STOŻKÓW OBIEKTÓW MOSTOWYCH..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.22-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.08.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STRABAG SP. Z O.O., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 407253,88 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  500922,27


 • Oferta z najniższą ceną:
  500922,27
  / Oferta z najwyższą ceną:
  500922,27


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. I tak: 1. Dodatkowe badania podłoża sondą CPT w miejscu posadowienia obiektu WO-02, wykonanie dodatkowego próbnego obciążenia pali oraz ekspertyzy z przeprowadzonych badań. W trakcie wykonywania próbnego obciążenia pala nr 5 obiektu mostowego WO-2 zaobserwowano jego nadmierne osiadanie. Po przedstawieniu przez Wykonawcę wyników badań i protokołów z przeprowadzonych próbnych obciążeń pali podjęto decyzję o wykonaniu iniekcji podstawy pali, co jest zgodne z zapisami STWiORB. Po przeprowadzonej iniekcji ponownie zostanie wykonane próbne obciążenia pali w celu porównania otrzymanych wyników. Jednocześnie Projektant polecił wykonanie dodatkowych badań sondą CPTU na głębokość 5 m poniżej podstawy pala, celem potwierdzenia warunków gruntowych odpowiadających tym w dokumentacji projektowej. Posadowienie obiektu wymaga uprzedniego rozpoznania podłoża gruntowego w celu ustalenia istniejących warunków gruntowo-wodnych i niezbędnych parametrów do wyznaczania nośności podłoża oraz osiadania obiektu budowlanego. Ze względu na konieczność zapewnienia wymogów jakie związane są z prawidłowym posadowieniem obiektu wynikających z przekazywania na grunt obciążeń oddziałujących na obiekt poprzez fundament na podłoże gruntowe, niezmiernie ważne jest zapewnienie na tym etapie robót prawidłowości ich wykonania. 2. Dodatkowe roboty związane z koniecznością wykonania odwodnienia ul. Batalionów Chłopskich. Ze względu na zalewanie działek przylegających do ul. Batalionów Chłopskich, Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie wykonał rów przydrożny wzdłuż ulicy wraz z przepustami pod zjazdami, odprowadzający wody opadowe z jezdni w kierunku m. Stara Wieś. Powyższe roboty zostały wykonane po intensywnych opadach deszczu w ramach usuwania skutków powodzi z 2010 r. i nie zostały naniesione na zasoby geodezyjne. Ww. rów koliduje z zakresem przebudowy skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich objętym realizowaną dokumentacją projektową budowy obwodnicy. W związku z powyższym konieczne było opracowanie rozwiązania projektowego zapewniającego odprowadzenie wody deszczowej z przedmiotowej ulicy do budowanego rowu przy DW 935. Zaistniałej sytuacji nie było można przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania przetargowego. 3. Roboty związane z koniecznością wykonania dodatkowych nasypów na drogach serwisowych DS5 i DS7 ze względu na niekorzystne warunki gruntowo-wodne. Stwierdzono niekorzystne warunki wodno-gruntowe (wysoki poziom wody gruntowej, bezpośredni napływ wody powierzchniowej z przyległego terenu, grunty spoiste w korycie drogi) na odcinkach dróg serwisowych DS5 i DS7. Występowanie złożonych przez to odmiennych warunków gruntowo - wodnych w stosunku do przyjętych wg. realizowanej dokumentacji projektowej powoduje zmianę parametrów gruntu. Wykonawca robót zlecił wykonanie badań uzupełniających, których analiza potwierdziła znaczne odstępstwa od tych przyjętych w dokumentacji technicznej. Zastosowanie technologii wzmocnienia z uwagi na występujące grunty w podłożu, nie gwarantuje uzyskania parametrów założonych w projekcie wzmocnienia podłoża oraz nie zapewni stabilności posadowienia budowanego nasypu drogowego. Konieczne jest więc dodatkowe wzmocnienie podłoża, w celu uzyskania wymaganych parametrów nośności i zagęszczenia zgodnych z STWiORB. Projektant przedstawił dwa rozwiązania kartą nadzoru autorskiego z dnia 20.05.2013 r. oraz uzupełnienie kartą nadzoru autorskiego z dnia 28.05.2013 r., które pozwolą na osiągnięcie wymaganych parametrów podłoża. Wzmocnienie słabego podłoża według powyższych rozwiązań należy wykonać pod drogami serwisowymi tj. DS5 w km od 0+400 do 0+550, DS 7 w km od 0+000 do 0+150. Powyższe będzie realizowane poprzez podniesienie niwelety drogi (wyniesienie warstw konstrukcyjnych nad poziom wody gruntowej) oraz odziarnienie podłoża materiałem gruboziarnistym (stabilizacja mechaniczna), co zostało potwierdzone przez Inspektora Nadzoru w protokole konieczności. Zaistniałej sytuacji nie było można przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania przetargowego. 4. Konieczność montażu kotew talerzowych na obiekcie WO-2. Podczas analizy dokumentacji projektowej, Wykonawca stwierdził brak pozycji dotyczącej montażu kotew talerzowych dla obiektu W02. Zarówno Projektant jak i Nadzór potwierdzili konieczność montażu kotew talerzowych na obiekcie W02. 5. Konieczność montażu tablic drogowskazowych (folia typu 3). Podczas analizy dokumentacji projektowej, Wykonawca stwierdził brak pozycji dotyczącej montażu tablic drogowskazowych na zaprojektowanych konstrukcjach wsporczych. Zarówno Projektant jak i Nadzór potwierdzili konieczność zamontowania 8 sztuk tablic drogowskazowych - folia 3 generacji. 6. Wykonanie dodatkowego zakresu robót zasypek za przyczółkami i stożków przy przyczółkach. Podczas inwentaryzacji stanu robót ziemnych dla obiektów mostowych Projektant, w ramach nadzoru autorskiego, polecił zwiększyć ilości dla pozycji Zasypki za przyczółkiem i stożki przy przyczółkach dla wszystkich obiektów mostowych, natomiast zasypki pomiędzy końcami pasów przeciwległych murów należy wykonać z pozycji Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli. Zwiększenie ilości zasypek za przyczółkami pozwoli wykonać jednolite co do wymagań technicznych zasypki aż do linii kończącej ściany z gruntu zbrojonego przy przyczółkach obiektów mostowych, powodując jednorodne zachowanie tych zasypek pod obciążeniami ruchomymi. W przedmiarze robót ziemnych nie uwzględniono w wystarczająco dokładny sposób ilości zasypek za korpusami przyczółków, murów oporowych oraz stożków. Globalnie ilość robót ziemnych części drogowej i mostowej nie przekroczy przedmiaru robót. Powyższe nieścisłości wynikły na etapie opracowywania projektów technologicznych zasypek i budowy murów oporowych w technologii Freyssisol. W trakcie realizacji zamówienia podstawowego stwierdzono konieczność wykonania wyżej wymienionych robót dodatkowych. Pomimo należytej staranności Zamawiający nie mógł przewidzieć tych robót na etapie przygotowywania SIWZ do zamówienia podstawowego. Brak wykonania powyższych robót uniemożliwi prawidłowe i terminowe zrealizowanie zamówienia podstawowego, jak również w przypadku gdy nie zostaną w możliwie jak najkrótszym czasie zakończone spowoduje to wzrost kosztów i wydłużenie terminu zakończenia zadania. W związku z powyższym zasadnym jest zlecenie robót objętych niniejszym wnioskiem Wykonawcy realizującemu umowę podstawową. Ponadto oddzielenie robót objętych niniejszym wnioskiem od zamówienia podstawowego spowoduje niewspółmierny wzrost kosztów do tych, które zostaną poniesione w przypadku wykonania zamówienia dodatkowego przez tego samego wykonawcę co umowa podstawowa. Tym samym w przypadku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nastąpiłaby znacznie dłuższa procedura przetargowa, co spowodowałoby nie wykorzystanie sprzyjających warunków pogodowych w okresie letnim i wydłużyłoby termin realizacji tych robót, co z kolei wpłynęłoby na zakończenie całości zadania. Wprowadzenie innego Wykonawcy do realizacji powyższych robót wiązałoby się z koniecznością przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej, mobilizacji kolejnych nakładów finansowych, sprzętowych i ludzkich. Rozwiązanie takie powodowałoby ograniczenie możliwości terminowej realizacji zamówienia podstawowego, wymagałoby również udostępnienia terenu budowy innemu Wykonawcy i dokonania istotnych zmian w harmonogramie i organizacji terenu budowy, nie wykluczając wstrzymania robót. Ponadto takie postępowanie doprowadziłoby do ewentualnych roszczeń finansowych Wykonawcy zamówienia podstawowego, a co za tym idzie wydatkowania kolejnych środków. Biorąc pod uwagę względy ekonomiczno - finansowe, jak i zakres robót uzasadnione jest dalsze prowadzenie prac budowlanych przez tego samego Wykonawcę. Przemawiają za tym zarówno sprawy natury technicznej, finansowej i prawnej. Część robót objętych niniejszym wnioskiem w przypadku nowej procedury przetargowej nie mogłaby być traktowana niezależnie od robót wg. dokumentacji podstawowej. Wzajemne powiązania pomiędzy robotami podstawowymi a dodatkowymi realizowanymi przez odrębnych Wykonawców rzutowałyby na udzielenie gwarancji na wspólnie realizowany zakres całości zadania. W rezultacie doprowadziłoby takie działanie do braku odpowiedzialności, a co za tym idzie udzielenia gwarancji każdego z Wykonawców na wykonane roboty. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach analizując zaistniałą sytuację brał pod uwagę zarówno bezpieczeństwo robót jak i nadmierne koszty związane z realizacją zadania. Po analizie zasadności przesłanek związanych z robotami budowlanymi, tutejszy Zarząd stwierdza konieczność wykonania wymienionego zakresu robót i wprowadzenia ich do realizacji. Niewykonanie w możliwie jak najszybszym terminie ww. robót skutkowałoby opóźnieniami na odcinku budowanej obwodnicy. Z kolei brak dotrzymania terminu końcowego, jak również przedłużające się prace związane z jej realizacją, stwarzałyby dodatkowe zagrożenia i uciążliwości dla uczestników ruchu oraz okolicznych mieszkańców. W związku z powyższym wystąpiła konieczność wprowadzenia robót dodatkowych, których zakres nie był objęty zamówieniem podstawowym. Przedstawiony wyżej zakres prac, jaki wynika ze stwierdzonych w trakcie robót okoliczności stał się konieczny do wykonania w celu prawidłowego wykonania robot podstawowych objętych dokumentacją projektową. Zgodnie z zapisami art. 67, ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) uznano, iż możliwe jest udzielenie zamówienia z wolnej ręki. Należały podkreślić, że wykonanie należycie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Łączna wartość prac nie przekroczy 50% wartości realizowanego zamówienia. Zakres zamówienia dodatkowego nie jest objęty zamówieniem podstawowym, a jego wykonanie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Wartość zamówienia dodatkowego określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wynosi 407 253,88 zł netto, co stanowi około 0,93 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 29621020130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-07-25
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233122-0 Roboty budowlane w zakresie obwodnic
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ZAMÓWIENIE DODATKOWE DO UMOWY NR WI/P/111202/1/1 Z DNIA 30 KWIETNIA 2012 R. DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA PÓŁNOCNEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA - PROJEKTOWANA DROGA WOJEWÓDZKA NR 935, POLEGAJĄCE NA WYKONANIU ROBÓT: BADANIA SONDĄ CPTU I OBCIĄŻEN STRABAG SP. Z O.O.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
2013-08-02 500 922,00