Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Przedmiotem niniejszego postępowania jest promocja miasta Łodzi poprzez wykonanie i instalację reklam miasta oraz ich ekspozycję na nośnikach wielkoformatowych udostępnionych przez Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta na terenie Terminala 3 .


Numer ogłoszenia: 297268 - 2012; data zamieszczenia: 10.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77 , strona internetowa www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest promocja miasta Łodzi poprzez wykonanie i instalację reklam miasta oraz ich ekspozycję na nośnikach wielkoformatowych udostępnionych przez Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta na terenie Terminala 3 ..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest promocja miasta Łodzi poprzez wykonanie i instalację reklam miasta oraz ich ekspozycję na nośnikach wielkoformatowych udostępnionych przez Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta na terenie Terminala 3 . 1. W celu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do ekspozycji i emisji treści promujących miasto przez okres 12 miesięcy na enumeratywnie wymienionych wielkoformatowych nośnikach reklamowych: a. Hala przylotów (odbiór bagaży): Kaseton reklamowy typu backlight wymiary 4m x 2 m - 2 sztuki b. Strefa bramek przylotowych (Schengen): tablica reklamowa 2 m x 2 m c. Strefa bramek przylotowych (Non - Schengen): tablica reklamowa 2 m x 2 m d. Oklejenie fasady przylotowej logo Miasta Łodzi (widoczne z daleka dla pasażerów przylatujących do Łodzi, strefa Schengen) o wymiarach 1,5 m x 1,5 m e. Hala przylotów - ekspozytor reklamowy podświetlany (B1 mobilny) f. Strefa bramek wylotowych ( Schengen): tablica reklamowa 1,5 m x 2,5m g. Strefa bramek wylotowych (Non - Schengen): tablica reklamowa 2m x 2m h. Oklejenie fasady w części wylotowej logo Miasta Łodzi (Schengen) o wymiarach 1,5 m x 1,5 m i. Tablica reklamowa przed kontrolą bezpieczeństwa (zachęcająca wylatujących do ponownej wizyty) 2 m x 1,5 m - 2 sztuki j. Emisja materiałów promocyjnych na monitorach LCD w strefie ogólnodostępnej, strefie przylotów i wylotów. Miejsce wykonania: Port Lotniczy Łódź im Władysława Reymonta, Terminal 3 ..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.34.22.00-5.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Zgodnie z art. 66 i art. 67. ust. 1 pkt. 1, lit. a Ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą, jeżeli usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Celem ekspozycji materiałów promujących Miasto na nośnikach udostępnionych w Porcie Lotniczym im. Wł. Reymonta w Terminalu 3 jest pokazanie Łodzi, jako miasta kreatywnego, w którym dynamicznie rozwijają się firmy i inicjatywy z sektora kreatywnego. Miasto daje możliwość wszechstronnego rozwoju osób zdolnych, kreatywnych i przedsiębiorczych zaczynając od edukacji i wsparcia początkującej przedsiębiorczości poprzez tworzenie miejsc rozwoju nowych technologii i organizacji dużych wydarzeń branżowych - ściągając do Łodzi specjalistów z zakresu filmu, muzyki, mody, sztuki, designu etc. Grupą docelową, do której skierowany jest przekaz są osoby z kraju i z zagranicy przybywające do Łodzi na kilka dni w celach biznesowych, na konferencje, wydarzenia sportowe, a także dla turystów indywidualnych odwiedzających Łódź. Z takim komunikatem chcemy dotrzeć do klientów Portu Lotniczego Łódź w newralgicznym momencie ich pobytu: czyli w chwili przylotu - pierwszy kontakt z miastem oraz w chwili odlotu - ostatni kontakt z miastem. Z uwagi na specyfikę świadczonych usług Port Lotniczy Łódź jest jedynym miejscem do przeprowadzenia tego typu działań promocyjnych pozwalającym na osiągnięcie zamierzonego efektu promocyjnego poprzez bezpośrednie dotarcie z przekazem do osób odwiedzających miasto, którzy podróżują drogą lotniczą. Planowane działania promocyjne jak i miejsce ich realizacji doskonale wpisują się w przyjętą przez Miasto Strategię promocji i komunikacji marketingowej Marki Łódź na lata 2010-2016. Lotnisko im. Wł. Reymonta jest międzynarodowym portem lotniczym, który zgodnie ze statystykami ruchu pasażerskiego prezentowanymi na stronie lotniska, w maju 2012 obsłużył w ruchu regularnym 42 557 pasażerów co stanowi wzrost o 45% w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Biorąc pod uwagę ruch całkowity w odniesieniu do maja 2011 roku odnotowano wzrost na poziomie 41%, dodatkowo należy również uwzględnić ruch czarterowy. Obecnie z Łodzi realizowane są loty regularne na trasach Łódź - Brema, Bristol, Dortmund, Dublin, East Midlands, Edynburg , Gdańska, Liverpool, Londyn, Mediolan, Oslo, od października będą uruchomione kolejne kierunki: Barcelona, Frankfurt, Kopenhaga, Paryż, Rzym, Warszawa. W związku z zamknięciem dworca kolejowego Łódź Fabryczna można domniemywać, że lotnisko na okres prowadzonych prac budowlanych przejmie część pasażerów, dla których proponowane połączenia lotnicze mogą być korzystną alternatywą komunikacyjną. Port Lotniczy Łódź jest doskonałym miejscem na zamieszczenie reklam wielkoformatowych, które dotrą do szerokiego grona odbiorców. Zamieszczenie reklamy w porcie lotniczym jest doskonalą formą promocji miasta Łodzi ze względu na dużą liczbę turystów, którzy codziennie przemieszczają się przez hale odlotów i przylotów portu lotniczego. Pragniemy ich zachęcić do ponownego odwiedzenia naszego miasta zarówno w celach turystycznych jak i biznesowych. W szerszej perspektywie ma to skutkować wzrostem gospodarczym miasta+ a co za tym idzie sprzyjać wzrostowi zamożności łodzian. Wzmożenie ruchu turystycznego będzie związane z rozwojem branży stricte turystycznej i okołoturystycznej, jak również stworzy możliwość przyciągnięcia potencjalnych inwestorów. Natomiast zlecenie Wykonawcy umowy, którym jest Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wykonania reklam i ich instalacja na udostępnionych nośnikach, wynika z oświadczenia, które zawarł w swojej ofercie skierowanej do UMŁ, że nie ma możliwości zlecenia wykonania nośników reklamowych dowolnej firmie zewnętrznej ze względu na ograniczenia wynikające z gwarancji na wykonanie budynku. Ponadto Portowi Lotniczemu Łódź im. Wł. Reymonta Sp. z o.o. przysługują pełne i wyłączne prawa do nieruchomości przy ul. Gen. S. Maczka 35 w Łodzi, na której usytuowany jest Terminal 3 Portu Lotniczego Łódź im. Wł. Reymonta, inny podmiot nie jest uprawniony do dysponowania nośnikami reklamowymi na terenie Terminala 3, które będą służyły do realizacji zamówienia. Zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych wydatek będzie dokonany w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metody i środków służących osiągnięciu założonych celów. Okoliczności powyższe wypełniają znamiona przesłanki określonej w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy Prawo Zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o., ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


Łódź: Promocja Miasta poprzez reklamę na nośnikach zainstalowanych na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta w Terminalu 3.


Numer ogłoszenia: 350948 - 2012; data zamieszczenia: 17.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 297268 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Promocja Miasta poprzez reklamę na nośnikach zainstalowanych na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta w Terminalu 3..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest promocja Miasta poprzez reklamę na nośnikach zainstalowanych na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta w Terminalu 3..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.34.22.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o., ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 162601,63 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  200000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  200000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  200000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Uzasadnienie wyboru trybu: Zgodnie z art. 66 i art. 67. ust. 1 pkt. 1, lit. a Ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą, jeżeli usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Celem ekspozycji materiałów promujących Miasto na nośnikach udostępnionych w Porcie Lotniczym im. Wł. Reymonta w Terminalu 3 jest pokazanie Łodzi, jako miasta kreatywnego, w którym dynamicznie rozwijają się firmy i inicjatywy z sektora kreatywnego. Miasto daje możliwość wszechstronnego rozwoju osób zdolnych, kreatywnych i przedsiębiorczych zaczynając od edukacji i wsparcia początkującej przedsiębiorczości poprzez tworzenie miejsc rozwoju nowych technologii i organizacji dużych wydarzeń branżowych - ściągając do Łodzi specjalistów z zakresu filmu, muzyki, mody, sztuki, designu etc. Grupą docelową, do której skierowany jest przekaz są osoby z kraju i z zagranicy przybywające do Łodzi na kilka dni w celach biznesowych, na konferencje, wydarzenia sportowe, a także dla turystów indywidualnych odwiedzających Łódź. Z takim komunikatem chcemy dotrzeć do klientów Portu Lotniczego Łódź w newralgicznym momencie ich pobytu: czyli w chwili przylotu - pierwszy kontakt z miastem oraz w chwili odlotu - ostatni kontakt z miastem. Z uwagi na specyfikę świadczonych usług Port Lotniczy Łódź jest jedynym miejscem do przeprowadzenia tego typu działań promocyjnych pozwalającym na osiągnięcie zamierzonego efektu promocyjnego poprzez bezpośrednie dotarcie z przekazem do osób odwiedzających miasto, którzy podróżują drogą lotniczą. Planowane działania promocyjne jak i miejsce ich realizacji doskonale wpisują się w przyjętą przez Miasto Strategię promocji i komunikacji marketingowej Marki Łódź na lata 2010-2016. Lotnisko im. Wł. Reymonta jest międzynarodowym portem lotniczym, który zgodnie ze statystykami ruchu pasażerskiego prezentowanymi na stronie lotniska, w maju 2012 obsłużył w ruchu regularnym 42 557 pasażerów co stanowi wzrost o 45% w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Biorąc pod uwagę ruch całkowity w odniesieniu do maja 2011 roku odnotowano wzrost na poziomie 41%, dodatkowo należy również uwzględnić ruch czarterowy. Obecnie z Łodzi realizowane są loty regularne na trasach Łódź - Brema, Bristol, Dortmund, Dublin, East Midlands, Edynburg , Gdańska, Liverpool, Londyn, Mediolan, Oslo, od października będą uruchomione kolejne kierunki: Barcelona, Frankfurt, Kopenhaga, Paryż, Rzym, Warszawa. W związku z zamknięciem dworca kolejowego Łódź Fabryczna można domniemywać, że lotnisko na okres prowadzonych prac budowlanych przejmie część pasażerów, dla których proponowane połączenia lotnicze mogą być korzystną alternatywą komunikacyjną. Port Lotniczy Łódź jest doskonałym miejscem na zamieszczenie reklam wielkoformatowych, które dotrą do szerokiego grona odbiorców. Zamieszczenie reklamy w porcie lotniczym jest doskonalą formą promocji miasta Łodzi ze względu na dużą liczbę turystów, którzy codziennie przemieszczają się przez hale odlotów i przylotów portu lotniczego. Pragniemy ich zachęcić do ponownego odwiedzenia naszego miasta zarówno w celach turystycznych jak i biznesowych. W szerszej perspektywie ma to skutkować wzrostem gospodarczym miasta+ a co za tym idzie sprzyjać wzrostowi zamożności łodzian. Wzmożenie ruchu turystycznego będzie związane z rozwojem branży stricte turystycznej i okołoturystycznej, jak również stworzy możliwość przyciągnięcia potencjalnych inwestorów. Natomiast zlecenie Wykonawcy umowy, którym jest Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta wykonania reklam i ich instalacja na udostępnionych nośnikach, wynika z oświadczenia, które zawarł w swojej ofercie skierowanej do UMŁ, że nie ma możliwości zlecenia wykonania nośników reklamowych dowolnej firmie zewnętrznej ze względu na ograniczenia wynikające z gwarancji na wykonanie budynku. Ponadto Portowi Lotniczemu Łódź im. Wł. Reymonta Sp. zo.o. przysługują pełne i wyłączne prawa do nieruchomości przy ul. Gen. S. Maczka 35 w Łodzi, na której usytuowany jest Terminal 3 Portu Lotniczego Łódź im. Wł. Reymonta, inny podmiot nie jest uprawniony do dysponowania nośnikami reklamowymi na terenie Terminala 3, które będą służyły do realizacji zamówienia. Zgodnie z art. 44 ustawy o finansach publicznych wydatek będzie dokonany w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metody i środków służących osiągnięciu założonych celów. Okoliczności powyższe wypełniają znamiona przesłanki określonej w art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy Prawo Zamówienia z wolnej ręki.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 29726820120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-08-10
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
79342200-5 Usługi w zakresie promocji
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Promocja Miasta poprzez reklamę na nośnikach zainstalowanych na terenie Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta w Terminalu 3. Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
ul. Gen. S. Maczka 35, 94-328 Łódź, woj. łódzkie
2012-09-17 200 000,00