Góra Kalwaria: Modernizacja i adaptacja zabytkowego domu żołnierza na Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii


Numer ogłoszenia: 297346 - 2012; data zamieszczenia: 10.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gorakalwaria.pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja i adaptacja zabytkowego domu żołnierza na Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i adaptacji zabytkowego Domu Żołnierza na Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii - dz. nr ew. 37/1 i 37/5 z obrębu 1 - 02, zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę nr 43/RGK/08 z dnia 04.02.2008 oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Przedmiot zamówień uzupełniających - roboty w branżach: ogólnobudowlanej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej. Zakres zamówień uzupełniających będzie wynosić do 50% wartości zamówienia podstawowego


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.21.23.00-9, 45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia. Warunek graniczny spełnia. 2. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia. Warunek graniczny spełnia. 2. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał dwie roboty budowlane, które odpowiadają swoim rodzajem (tj. budowa, przebudowa lub modernizacja, budynku użyteczności publicznej) oraz odpowiadają swoją wartością (minimum 1.000.000,00 zł brutto każda) robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia. Warunek graniczny spełnia. 2. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia. Warunek graniczny spełnia. 2. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Wykonawca wykaże, iż osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia w tym minimum: 1) kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi branży konstrukcyjno-budowlanej oraz należącego do właściwej branżowej izby inżynierów budownictwa lub posiadającego dokumenty równoważne, 2) trzech kierowników robót branży elektrycznej, konstrukcyjnej, sanitarnej odpowiednio z uprawnieniami budowlanymi w - specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; specjalności konstrukcyjno-budowlanej, specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; oraz należących do właściwej branżowej izby inżynierów budownictwa lub posiadających dokumenty równoważne


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia. Warunek graniczny spełnia. 2. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Wykonawca wykaże, iż posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 500.000,00 zł


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązanie równoważne z opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany przedstawić dokument/dokumenty wykazujące, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1) przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub nie dało się ich przewidzieć w chwili podpisywania umowy, a w szczególności w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, 2) terminów realizacji; Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: a) jeśli pojawiły się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych, b) jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, a w szczególności wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany do projektu, na podstawie którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, d) wystąpienia anomalii pogodowych, e) wystąpienia opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji i uzgodnień wydawanych przez inne organy w stosunku do terminów przewidzianych ustawowo lub w stosunku do innych przepisów 3) zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym, 4) robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, 5) robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 lub 6 ustawy Pb z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Pb, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, 6) wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 7) wszelkich zmian, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu zamówienia


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gorakalwaria.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3-go Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, Refereta Inwestycji.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3-go Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, Biuro Obsługi Mieszkańca.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Udział tych środków w wartości zamówienia wynosi 85%. Nazwa projektu: Modernizacja i adaptacja zabytkowego domu żołnierzy na Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii W ramach priorytetu VI - Wykorzystywanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działania 6.1 - Kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPMA.06.01.00-14-156/08-00..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
tak


Numer ogłoszenia: 182749 - 2012; data zamieszczenia: 23.08.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
297346 - 2012 data 10.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, fax. 22/7273414.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3-go Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, Biuro Obsługi Mieszkańca.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3-go Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, Biuro Obsługi Mieszkańca.


Numer ogłoszenia: 195757 - 2012; data zamieszczenia: 11.09.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
297346 - 2012 data 10.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, fax. 22/7273414.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3-go Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, Biuro Obsługi Mieszkańca..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3-go Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, Biuro Obsługi Mieszkańca..


Góra Kalwaria: Modernizacja i adaptacja zabytkowego domu żołnierza na Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii.


Numer ogłoszenia: 141622 - 2013; data zamieszczenia: 10.04.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 297346 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja i adaptacja zabytkowego domu żołnierza na Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji i adaptacji zabytkowego Domu Żołnierza na Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii - dz. nr ew. 37/1 i 37/5 z obrębu 1 - 02, zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę nr 43/RGK/08 z dnia 04.02.2008 oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.21.23.00-9, 45.33.12.10-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: W ramach priorytetu VI - Wykorzystywanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działania 6.1 - Kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPMA.06.01.00-14-156/08-.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
16.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.W. DANBUD Wojdat Daniel, {Dane ukryte}, 26-630 Jedlnia Letnisko; , kraj/woj. mazowieckie.
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe UNIBUD Zygmunt Wojdat, {Dane ukryte}, 26-630 Jedlnia Letnisko, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2744440,59 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1648550,49


 • Oferta z najniższą ceną:
  1648550,49
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2530110,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-08-27
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 29734620120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-08-09
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 413 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.gorakalwaria.pl.
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3-go Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, Refereta Inwestycji
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Modernizacja i adaptacja zabytkowego domu żołnierza na Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii. P.W. DANBUD Wojdat Daniel
Jedlnia Letnisko;
2013-04-10 824 275,00
Modernizacja i adaptacja zabytkowego domu żołnierza na Ośrodek Kultury w Górze Kalwarii. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe UNIBUD Zygmunt Wojdat
Jedlnia Letnisko
2013-04-10 824 275,00