Częstochowa: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biur Powiatowych Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bielsku-Białej, Międzyświeciu, Raciborzu, Jastrzębiu Zdroju oraz Żywcu


Numer ogłoszenia: 29836 - 2014; data zamieszczenia: 27.01.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Śląski Oddział Regionalny w Częstochowie , ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3782800, faks 034 3249428.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.arimr.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Inna państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biur Powiatowych Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bielsku-Białej, Międzyświeciu, Raciborzu, Jastrzębiu Zdroju oraz Żywcu.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biur Powiatowych Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bielsku-Białej, Międzyświeciu, Raciborzu, Jastrzębiu Zdroju oraz Żywcu. Zamówieni obejmuje usługę kompleksową w rozumieniu art. 3 ust. 30 ustawy Prawo Energetyczne Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn., zm., polegającą na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi przesyłania, dystrybucji energii elektrycznej, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej. 1.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie poniższych zadań: Zadanie nr 1 - dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego ARiMR w Biesku-Białej ul. Gen. M. Boruty Spiechowicza 24, 43-300 Bielsko-Biała; Zadanie nr 2 - dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego ARiMR w Międzyświeciu, ul. Cieszyńska 85, 43-430 Skoczów; Zadanie nr 3 - dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego ARiMR w Jastrzębiu Zdroju, ul. Częcha 8b, 44-330 Jastrzębie Zdrój; Zadanie nr 4 - dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego ARiMR w Żywcu, ul. Ks. Pr. Stanisława Słonki 24, 34-300 Żywiec; Zadanie nr 5 - dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego ARiMR w Raciborzu, ul. Leśmiana 4, 47-400 Racibórz; Jednocześnie Zamawiający nie wyznacza maksymalnej liczby zadań, na które Wykonawca może złożyć ofertę. 2.Dostawa energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn., zm. i przepisami wykonawczymi do powyższej ustawy, w szczególności standardami obsługi Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.07.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz.U.Nr 93, poz.623 z późn. zm., kodeksu cywilnego ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. 3.Parametry techniczne: Zadanie nr 1 - Biuro Powiatowe ARiMR w Biesku-Białej: Grupa przyłączeniowa: V Zabezpieczenie przelicznikowe: S 303 C Wielkość zabezpieczenia: 63 A Moc zamówiona: 32 kW Rodzaj przyłącza: trzyfazowe kablowe Grupa taryfowa: C11 Prognozowany roczny pobór energii elektrycznej: 24 739 kWh Zadanie nr 2 - Biuro Powiatowe ARiMR w Międzyświeciu: Grupa przyłączeniowa: V Zabezpieczenie przelicznikowe: Układ pomiarowy 3fazowy Wielkość zabezpieczenia: 63 A Moc zamówiona: 40kW Rodzaj przyłącza: trzyfazowe kablowe Grupa taryfowa: C11 Prognozowany roczny pobór energii elektrycznej: 23 479 kWh Zadanie nr 3 - Biuro Powiatowe ARiMR w Jastrzębiu Zdroju: Grupa przyłączeniowa: V Zabezpieczenie przelicznikowe: RP00 Wielkość zabezpieczenia: 32 A Moc zamówiona: 20kW Rodzaj przyłącza: trzyfazowe kablowe Grupa taryfowa: C11 Prognozowany roczny pobór energii elektrycznej: 23 648 kWh Zadanie nr 4 - Biuro Powiatowe ARiMR w Żywcu: Grupa przyłączeniowa: V Zabezpieczenie przelicznikowe: S 303 Wielkość zabezpieczenia: 40 A Moc zamówiona: 22 kW Rodzaj przyłącza: trzyfazowe kablowe Grupa taryfowa: C11 Prognozowany roczny pobór energii elektrycznej: 32 388 kWh Zadanie nr 5 - Biuro Powiatowe ARiMR w Raciborzu: Grupa przyłączeniowa: V Zabezpieczenie przelicznikowe: S 303 C Wielkość zabezpieczenia: 63 A Moc zamówiona: 40 kW Rodzaj przyłącza: trzyfazowe kablowe Grupa taryfowa: C 11 Prognozowany roczny pobór energii elektrycznej: 22 264 kWh 4. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży (dostawy) i przesyłu energii elektrycznej (dystrybucji) odbywać się będzie wg wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych (rzeczywistego zużycia energii elektrycznej przez Zamawiającego), a nie za prognozowaną ilość wg cen i stawek opłat zgodnie z Ofertą Wykonawcy z Formularza ofertowego. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę realizacji części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu ofertowym części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 6. Podane moce umowne w każdym zadaniu są aktualne i Zamawiający nie przewiduje ich zmiany. 7. Zamawiający dla wszystkich wskazanych wyżej zadań posiada umowy kompleksowe nadal aktualne. Zamawiający sam dopilnuje wypowiedzenia umów. 8. Zamawiający informuje, że Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w przypadku wszystkich zadań jest Tauron Dystrybucja S.A. 9. Wykonawca zawrze w imieniu Zamawiającego Umowę z Operatorem systemu Dystrybucyjnego. Zamawiający przekaże Wykonawcy, który przedstawi ofertę najkorzystniejszą wszelkie niezbędne informacje oraz upoważnienie w celu zawarcia ważnych umów. Pozostałe wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia i realizacji umowy zostały zawarte w Istotnych postanowieniach umownych stanowiących Załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie poniżej 134 000 euro.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5, 65.30.00.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wadium nie jest wymagane


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wg reguły spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót (sprzedaż) energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności w zakresie obrotu (sprzedaży) energią elektryczną.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wg reguły spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku poprzez złożenie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ)


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wg reguły spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku poprzez złożenie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ)


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wg reguły spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku poprzez złożenie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ)


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu wg reguły spełnia/nie spełnia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku poprzez złożenie Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ)


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy - stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ 2. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy - w przypadku podpisania oferty przez osobę/y, której/ych umocowanie nie wynika z dokumentów rejestracyjnych. 3. Informację, w jakiej części realizacja przedmiotu zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom (w treści formularza ofertowego). 4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji lll.4.3.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Jeżeli Wykonawca wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, poprzez poleganie na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy - Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (oryginał) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca ma obowiązek udowodnić, że będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia (ma to wynikać jednoznacznie ze złożonego dowodu).

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) zmiany umowy w trakcie jej obowiązywania w zakresie cen są dopuszczalne tylko i wyłącznie w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących podatku VAT lub podatku akcyzowego lub zmiany innych opłat, podatków związanych z energią elektryczną lub zmiany przepisów prawa skutkującej wzrostem kosztów wpływających na koszt energii elektrycznej, energii wytworzonej przez przedsiębiorstwa energetyczne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, a ponadto w razie zmiany taryfy za usługi dystrybucyjne lub usługi sprzedaży zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W takim przypadku ceny za energię elektryczną dostarczoną na podstawie Umowy ulegają automatycznie korekcie o wartość wynikającą z powyższych zmian. Wykonawca poinformuje Zamawiającego na piśmie o zmianie ceny energii elektrycznej dostarczonej na podstawie Umowy, wskazując równocześnie podstawę tej zmiany. Nowe ceny energii elektrycznej będą obowiązywały dla Wykonawcy i Zamawiającego od chwili wejścia w życie wyżej wymienionych zmian prawnych stanowiących podstawę do ich korekty. b) wystąpienia warunków atmosferycznych całkowicie uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia w wyznaczonych terminach; c) zmian organizacyjnych zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe d) zmian w zakresie sposobu wykonania zadań lub zasad funkcjonowania, organizacyjnych Zamawiającego, powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczności modyfikacji przedmiotu zamówienia; e) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych; f) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości co do treści umowy, jeżeli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami; g) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiana sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu zamawiającego; h) działania siły wyższej lub zaistnienia stanu wyższej konieczności; i) zmiany określone w Istotnych postanowień umownych- Załącznik nr 5 do SIWZ- na warunkach tam określonych;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.arimr.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Śląski Oddział Regionalny ul. Jana III Sobieskiego 7 42-200 Częstochowa pokój 339 (III piętro).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.02.2014 godzina 09:30, miejsce: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Śląski Oddział Regionalny ul. Jana III Sobieskiego 7 42-200 Częstochowa pokój 143 (I piętro, kancelaria główna).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
n/d.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego ARiMR w Biesku-Białej ul. Gen. M. Boruty Spiechowicza 24, 43-300 Bielsko-Biała.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego ARiMR w Biesku-Białej ul. Gen. M. Boruty Spiechowicza 24, 43-300 Bielsko-Biała. Parametry techniczne: Grupa przyłączeniowa: V Zabezpieczenie przelicznikowe: S 303 C Wielkość zabezpieczenia: 63 A Moc zamówiona: 32 kW Rodzaj przyłącza: trzyfazowe kablowe Grupa taryfowa: C11 Prognozowany roczny pobór energii elektrycznej: 24 739 kWh.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  09.31.00.00-5, 65.30.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego ARiMR w Międzyświeciu, ul. Cieszyńska 85, 43-430 Skoczów;.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego ARiMR w Międzyświeciu, ul. Cieszyńska 85, 43-430 Skoczów. Parametry techniczne: Grupa przyłączeniowa: V Zabezpieczenie przelicznikowe: Układ pomiarowy 3fazowy Wielkość zabezpieczenia: 63 A Moc zamówiona: 40kW Rodzaj przyłącza: trzyfazowe kablowe Grupa taryfowa: C11 Prognozowany roczny pobór energii elektrycznej: 23 479 kWh.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  09.31.00.00-5, 65.30.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego ARiMR w Jastrzębiu Zdroju, ul. Częcha 8b, 44-330 Jastrzębie Zdrój;.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego ARiMR w Jastrzębiu Zdroju, ul. Częcha 8b, 44-330 Jastrzębie Zdrój. Parametry techniczne: Grupa przyłączeniowa: V Zabezpieczenie przelicznikowe: RP00 Wielkość zabezpieczenia: 32 A Moc zamówiona: 20kW Rodzaj przyłącza: trzyfazowe kablowe Grupa taryfowa: C11 Prognozowany roczny pobór energii elektrycznej: 23 648 kWh.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  09.31.00.00-5, 65.30.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego ARiMR w Żywcu, ul. Ks. Pr. Stanisława Słonki 24, 34-300 Żywiec.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego ARiMR w Żywcu, ul. Ks. Pr. Stanisława Słonki 24, 34-300 Żywiec. Parametry techniczne: Grupa przyłączeniowa: V Zabezpieczenie przelicznikowe: S 303 Wielkość zabezpieczenia: 40 A Moc zamówiona: 22 kW Rodzaj przyłącza: trzyfazowe kablowe Grupa taryfowa: C11 Prognozowany roczny pobór energii elektrycznej: 32 388 kWh.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  09.31.00.00-5, 65.30.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego ARiMR w Raciborzu, ul. Leśmiana 4, 47-400 Racibórz.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego ARiMR w Raciborzu, ul. Leśmiana 4, 47-400 Racibórz. Parametry techniczne: Grupa przyłączeniowa: V Zabezpieczenie przelicznikowe: S 303 C Wielkość zabezpieczenia: 63 A Moc zamówiona: 40 kW Rodzaj przyłącza: trzyfazowe kablowe Grupa taryfowa: C 11 Prognozowany roczny pobór energii elektrycznej: 22 264 kWh.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  09.31.00.00-5, 65.30.00.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 38160 - 2014; data zamieszczenia: 03.02.2014


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
29836 - 2014 data 27.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Śląski Oddział Regionalny w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3782800, fax. 034 3249428.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania ofert: 04.02.2014 godz. 09:30, miejsce Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Śląski Oddział Regionalny ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa, pokój 143 (I piętro, kancelaria główna).

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania ofert: 07.02.2014 godz. 09:30, miejsce Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Śląski Oddział Regionalny ul. Jana III Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa, pokój 143 (I piętro, kancelaria główna).


Częstochowa: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biur Powiatowych Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bielsku-Białej, Międzyświeciu, Raciborzu, Jastrzębiu Zdroju oraz Żywcu


Numer ogłoszenia: 75700 - 2014; data zamieszczenia: 06.03.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 29836 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Śląski Oddział Regionalny w Częstochowie, ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3782800, faks 034 3249428.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Inna państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biur Powiatowych Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bielsku-Białej, Międzyświeciu, Raciborzu, Jastrzębiu Zdroju oraz Żywcu.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biur Powiatowych Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bielsku-Białej, Międzyświeciu, Raciborzu, Jastrzębiu Zdroju oraz Żywcu. Zamówienie obejmuje usługę kompleksową w rozumieniu art. 3 ust. 30 ustawy Prawo Energetyczne Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn., zm., polegającą na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi przesyłania/dystrybucji energii elektrycznej, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej. 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie poniższych zadań: Zadanie nr 1 - dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego ARiMR w Biesku-Białej ul. Gen. M. Boruty Spiechowicza 24, 43-300 Bielsko-Biała; Zadanie nr 2 - dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego ARiMR w Międzyświeciu, ul. Cieszyńska 85, 43-430 Skoczów; Zadanie nr 3 - dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego ARiMR w Jastrzębiu Zdroju, ul. Częcha 8b, 44-330 Jastrzębie Zdrój; Zadanie nr 4 - dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego ARiMR w Żywcu, ul. Ks. Pr. Stanisława Słonki 24, 34-300 Żywiec; Zadanie nr 5 - dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego ARiMR w Raciborzu, ul. Leśmiana 4, 47-400 Racibórz; Jednocześnie Zamawiający nie wyznacza maksymalnej liczby zadań, na które Wykonawca może złożyć ofertę. 2. Dostawa energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn., zm. i przepisami wykonawczymi do powyższej ustawy, w szczególności standardami obsługi Odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4.07.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz.U.Nr 93, poz.623 z późn. zm., kodeksu cywilnego ogólnie obowiązującymi przepisami prawa. 3. Parametry techniczne: Zadanie nr 1 - Biuro Powiatowe ARiMR w Biesku-Białej: Grupa przyłączeniowa: V Zabezpieczenie przelicznikowe: S 303 C Wielkość zabezpieczenia: 63 A Moc zamówiona: 32 kW Rodzaj przyłącza: trzyfazowe kablowe Grupa taryfowa: C11 Prognozowany roczny pobór energii elektrycznej: 24 739 kWh Zadanie nr 2 - Biuro Powiatowe ARiMR w Międzyświeciu: Grupa przyłączeniowa: V Zabezpieczenie przelicznikowe: Układ pomiarowy 3fazowy Wielkość zabezpieczenia: 63 A Moc zamówiona: 40kW Rodzaj przyłącza: trzyfazowe kablowe Grupa taryfowa: C11 Prognozowany roczny pobór energii elektrycznej: 23 479 kWh Zadanie nr 3 - Biuro Powiatowe ARiMR w Jastrzębiu Zdroju: Grupa przyłączeniowa: V Zabezpieczenie przelicznikowe: RP00 Wielkość zabezpieczenia: 32 A Moc zamówiona: 20kW Rodzaj przyłącza: trzyfazowe kablowe Grupa taryfowa: C11 Prognozowany roczny pobór energii elektrycznej: 23 648 kWh Zadanie nr 4 - Biuro Powiatowe ARiMR w Żywcu: Grupa przyłączeniowa: V Zabezpieczenie przelicznikowe: S 303 Wielkość zabezpieczenia: 40 A Moc zamówiona: 22 kW Rodzaj przyłącza: trzyfazowe kablowe Grupa taryfowa: C11 Prognozowany roczny pobór energii elektrycznej: 32 388 kWh Zadanie nr 5 - Biuro Powiatowe ARiMR w Raciborzu: Grupa przyłączeniowa: V Zabezpieczenie przelicznikowe: S 303 C Wielkość zabezpieczenia: 63 A Moc zamówiona: 40 kW Rodzaj przyłącza: trzyfazowe kablowe Grupa taryfowa: C 11 Prognozowany roczny pobór energii elektrycznej: 22 264 kWh 4. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży dostawy i przesyłu energii elektrycznej dystrybucji odbywać się będzie na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych rzeczywistego zużycia energii elektrycznej przez Zamawiającego, a nie za prognozowaną ilość wg cen i stawek opłat zgodnie z Ofertą Wykonawcy z Formularza ofertowego. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę realizacji części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu ofertowym części zamówienia zakresu, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 6. Podane moce umowne w każdym zadaniu są aktualne i Zamawiający nie przewiduje ich zmiany. 7. Zamawiający dla wszystkich wskazanych wyżej zadań posiada umowy kompleksowe nadal aktualne. Zamawiający sam dopilnuje wypowiedzenia umów. 8. Zamawiający informuje, że Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w przypadku wszystkich zadań jest Tauron Dystrybucja S.A. 9. Wykonawca zawrze w imieniu Zamawiającego Umowę z Operatorem systemu Dystrybucyjnego. Zamawiający przekaże Wykonawcy, który przedstawi ofertę najkorzystniejszą wszelkie niezbędne informacje oraz upoważnienie w celu zawarcia ważnych umów. Pozostałe wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia i realizacji umowy zostały zawarte w Istotnych postanowieniach umownych stanowiących Załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamówienie poniżej 134 000 euro.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5, 65.30.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bielsku-Białej.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.02.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON SPRZEDAŻ SP. Z O.O., {Dane ukryte}, 30-417 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 33248,67 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  29223,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  29223,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  29223,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Międzyświeciu.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.02.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON SPRZEDAŻ SP. Z O.O., {Dane ukryte}, 30-417 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 32683,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  28534,94


 • Oferta z najniższą ceną:
  28534,94
  / Oferta z najwyższą ceną:
  28534,94


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jastrzębiu Zdroju.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.02.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON SPRZEDAŻ GZE SP. Z O.O., {Dane ukryte}, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 30080,26 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  27050,16


 • Oferta z najniższą ceną:
  27050,16
  / Oferta z najwyższą ceną:
  27050,16


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Żywcu.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.02.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON SPRZEDAŻ SP. Z O.O., {Dane ukryte}, 30-417 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 41197,11 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  36473,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  36473,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  36473,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Raciborzu.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.02.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON SPRZEDAŻ GZE SP. Z O.O., {Dane ukryte}, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 29388,68 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  27197,27


 • Oferta z najniższą ceną:
  27197,27
  / Oferta z najwyższą ceną:
  27197,27


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Sobieskiego 7, 42-200 Częstochowa
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: slaski@arimr.gov.pl
tel: 343 782 800
fax: 343 249 428
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-02-03
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 2983620140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-01-26
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 24 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.arimr.gov.pl
Informacja dostępna pod: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Śląski Oddział Regionalny ul. Jana III Sobieskiego 7 42-200 Częstochowa pokój 339 (III piętro)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09310000-5 Elektryczność
65300000-6 Przesył energii elektrycznej i podobne usługi
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bielsku-Białej. TAURON SPRZEDAŻ SP. Z O.O.
Kraków
2014-03-06 29 223,00
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Międzyświeciu. TAURON SPRZEDAŻ SP. Z O.O.
Kraków
2014-03-06 28 534,00
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jastrzębiu Zdroju. TAURON SPRZEDAŻ GZE SP. Z O.O.
Gliwice
2014-03-06 27 050,00
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Żywcu. TAURON SPRZEDAŻ SP. Z O.O.
Kraków
2014-03-06 36 473,00
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej do Biura Powiatowego Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Raciborzu. TAURON SPRZEDAŻ GZE SP. Z O.O.
Gliwice
2014-03-06 27 197,00