Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Przebudowa ul. Sowiej w Łodzi, obejmująca wykonanie oświetlenia wraz chodnikiem


Numer ogłoszenia: 299289 - 2011; data zamieszczenia: 16.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ul. Sowiej w Łodzi, obejmująca wykonanie oświetlenia wraz chodnikiem.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: przebudowa ul. Sowiej w Łodzi, obejmująca wykonanie oświetlenia wraz z chodnikiem, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Sposób obliczenia ceny. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym również następujące koszty: a) robociznę bezpośrednią, b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na miejsce prac i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), d) koszty transportu, e) koszty wysypiska, f) obsługi geodezyjnej, g) opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, h) zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod prowadzenie robót budowlanych uzyskanego z Zarządu Dróg i Transportu z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175, i) wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej, j) inne koszty, które wystąpią w związku z realizacją zamówienia (nie ujęte w przedmiarze, a niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia). Cenę oferty (cena ryczałtowa) należy podać jako jedną kwotę brutto wyrażoną w polskich złotych. Cena ta będzie traktowana jako ostateczna cena umowna, niezmienna (nie podlegająca żadnym negocjacjom) przez cały okres wykonywania robót i będzie obejmowała wszelkie prace i czynności niezbędne do całkowitej, prawidłowej realizacji zamówienia. Ceną ofertową jest cena brutto (ryczałtowa) za całość zamówienia. Szczegółowy opis robót budowlanych zawarty jest w: 1) Projekcie budowlano - wykonawczym przebudowy ul. Sowiej, obejmującej wykonanie oświetlenia wraz z chodnikiem; część pt. chodniki wraz z BIOZ oraz część pt. oświetlenie ul. Sowiej, 2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, 3) Przedmiarze robót (przedmiar robót ma charakter dokumentu pomocniczego umożliwiającego wykonawcom wyliczenie ceny za roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia obrazują skalę robót budowlanych i stanowią pomoc w oszacowaniu zamówienia). Wymienione opracowania zostały załączone do SIWZ w formie odrębnych plików pdf..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.27.00-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 20.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej: - jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie dróg obejmującą wykonanie (budowę, przebudowę) oświetlenia ulicznego i wykonanie (budowę, przebudowę lub remont) nawierzchni utwardzonej (np. chodników, ulic, ścieżek rowerowych) o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 85 000 PLN (osiemdziesiąt pięć tysięcy) brutto i że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone lub - dwie roboty budowlane, w tym: jedna robota polegająca na budowie lub przebudowie oświetlenia ulicznego o wartości robót nie mniejszej niż 20 000 PLN (dwadzieścia tysięcy) brutto i jedna robota polegająca na budowie, przebudowie, remoncie nawierzchni utwardzonych (np. chodników, ulic, ścieżek rowerowych) o wartości robót nie mniejszej niż 65 000 PLN (sześćdziesiąt pięć tysięcy) brutto i że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.3.2 oceniane będzie łącznie, jeżeli w opisie sposobu dokonywania oceny spełniania warunków nie zastrzeżono inaczej. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie terminu wykonania zamówienia tylko w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z technologią, potwierdzonych przez inspektora nadzoru Zamawiającego.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi, Departament Obsługi i Administracji, Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.12.2011 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN (np. dane finansowe), Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie: a) średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. 2) Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3) Zamówienie nie jest współfinansowane ze srodków Unii Europejskiej..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Przebudowa ul. Sowiej w Łodzi, obejmująca wykonanie oświetlenia wraz chodnikiem


Numer ogłoszenia: 331073 - 2011; data zamieszczenia: 15.12.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 299289 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ul. Sowiej w Łodzi, obejmująca wykonanie oświetlenia wraz chodnikiem.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: przebudowa ul. Sowiej w Łodzi, obejmująca wykonanie oświetlenia wraz z chodnikiem, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.Sposób obliczenia ceny. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, w tym również następujące koszty: a) robociznę bezpośrednią, b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na miejsce prac i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), d) koszty transportu, e) koszty wysypiska, f) obsługi geodezyjnej, g) opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, h) zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod prowadzenie robót budowlanych uzyskanego z Zarządu Dróg i Transportu z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175, i) wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej, j) inne koszty, które wystąpią w związku z realizacją zamówienia (nie ujęte w przedmiarze, a niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia). Cenę oferty (cena ryczałtowa) należy podać jako jedną kwotę brutto wyrażoną w polskich złotych. Cena ta będzie traktowana jako ostateczna cena umowna, niezmienna (nie podlegająca żadnym negocjacjom) przez cały okres wykonywania robót i będzie obejmowała wszelkie prace i czynności niezbędne do całkowitej, prawidłowej realizacji zamówienia. Ceną ofertową jest cena brutto (ryczałtowa) za całość zamówienia. Szczegółowy opis robót budowlanych zawarty jest w: - Projekcie budowlano - wykonawczym przebudowy ul. Sowiej, obejmującej wykonanie oświetlenia wraz z chodnikiem; część pt. chodniki wraz z BIOZ oraz część pt. oświetlenie ul. Sowiej, - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, - Przedmiarze robót (przedmiar robót ma charakter dokumentu pomocniczego umożliwiającego wykonawcom wyliczenie ceny za roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia obrazują skalę robót budowlanych i stanowią pomoc w oszacowaniu zamówienia). Wymienione opracowania zostały załączone do SIWZ w formie odrębnych plików pdf..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.11.27.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STACH-BRUK Stanisław Szymczyk, Piorunówek 12, 98-105 Wodzierady, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 71185,68 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  77106,97


 • Oferta z najniższą ceną:
  77106,97
  / Oferta z najwyższą ceną:
  90809,60


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-12-01
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 29928920110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-11-16
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 19 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi, Departament Obsługi i Administracji, Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa ul. Sowiej w Łodzi, obejmująca wykonanie oświetlenia wraz chodnikiem STACH-BRUK Stanisław Szymczyk
Piorunówek 12, 98-105 Wodzierady, woj. łódzkie
2011-12-15 77 106,00