Maków Mazowiecki: 02W/LABORATORIUM/2010


Numer ogłoszenia: 2996 - 2010; data zamieszczenia: 05.01.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego , ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
02W/LABORATORIUM/2010.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawy: ODCZYNNIKÓW DO DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.69.65.00-0.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.01.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., art 24. Prawo zamówień publicznych 5. Udokumentują pozytywne doświadczenie jako realizatorzy podobnych zamówień z okresu ostatnich trzech lat..

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1)
 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpital-makow.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
www.szpital-makow.pl.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.01.2010 godzina 10:00, miejsce: KANCELARIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ -ZESPÓŁ ZAKŁADÓW ul. Witosa 2 06-200 Maków Maz..


IV.3.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Maków Mazowiecki: 02W/LABORATORIUM/2010


Numer ogłoszenia: 28678 - 2010; data zamieszczenia: 02.02.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 2996 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego, ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
02W/LABORATORIUM/2010.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.69.65.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet Nr.6


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.01.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SIEMENS Sp z o.o., {Dane ukryte}, 04-228 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 26313,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  26313,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  26313,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  26313,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet Nr. 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.01.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PZ CORMAY S.A., {Dane ukryte}, 05-092 Łomianki, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 63209,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  63209,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  63209,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  63209,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet Nr.2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.01.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EMAPOL Sp z o.o., {Dane ukryte}, 80-298 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2547,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2547,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2547,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2547,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pakiet Nr.3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.01.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AQUA-MED ZPAM-KOLASA S.J., {Dane ukryte}, 90-531 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3075,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3075,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  3075,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5150,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Pakiet Nr.4


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.01.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIOMERIEUX Polska Sp z o.o., {Dane ukryte}, 01-882 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 138451,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  138451,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  138451,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  138451,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pakiet Nr.5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.01.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • COMESA Polska Sp z o.o., {Dane ukryte}, 03-699 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 54192,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  54192,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  54192,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  54192,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: szpital@szpital-makow.pl
tel: 29 7142301, 7142335
fax: 29 7142299
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-01-13
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 299620100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-01-04
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 381 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.szpital-makow.pl
Informacja dostępna pod: www.szpital-makow.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33696500-0 Odczynniki laboratoryjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet Nr.6 SIEMENS Sp z o.o.
Warszawa
2010-02-02 26 313,00
Pakiet Nr. 1 PZ CORMAY S.A.
Łomianki
2010-02-02 63 209,00
Pakiet Nr.2 EMAPOL Sp z o.o.
Gdańsk
2010-02-02 2 547,00
Pakiet Nr.3 AQUA-MED ZPAM-KOLASA S.J.
Łódź
2010-02-02 3 075,00
Pakiet Nr.4 BIOMERIEUX Polska Sp z o.o.
Warszawa
2010-02-02 138 451,00
Pakiet Nr.5 COMESA Polska Sp z o.o.
Warszawa
2010-02-02 54 192,00