Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Usługa serwisowa dla urządzeń sieciowych


Numer ogłoszenia: 30159 - 2012; data zamieszczenia: 06.02.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa serwisowa dla urządzeń sieciowych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowa dla urządzeń sieciowych użytkowanych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z załączonym Zestawieniem urządzeń sieciowych Cisco w oddzielnym pliku w formacie pdf. Usługa serwisowa ma być wykonywana przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Usługi serwisowe będą świadczone w siedzibie Zamawiającego. W przypadku awarii sprzętu Wykonawca powinien niezwłocznie usunąć awarię, nie dłużej jednak niż w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin, licząc od chwili otrzymania zawiadomienia o awarii, przez siedem dni w tygodniu. W przypadku niemożności naprawy uszkodzonego sprzętu w miejscu jego zainstalowania w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin, Wykonawca powinien podstawić Zamawiającemu sprzęt zastępczy, o porównywalnych parametrach. Sprzęt zastępczy powinien być podstawiony nie później niż w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od chwili zgłoszenia awarii. Usługi serwisowe będą świadczone w siedzibie Zamawiającego..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.31.23.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie III.4.3.1- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia. 9.3 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pok.6.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.02.2012 godzina 11:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pok. 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustalenia dysnamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 44440 - 2012; data zamieszczenia: 14.02.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
30159 - 2012 data 06.02.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.02.2012 godzina 11:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pok. 8.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.02.2012 godzina 13:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pok. 8.


Numer ogłoszenia: 47628 - 2012; data zamieszczenia: 16.02.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
30159 - 2012 data 06.02.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.3.

 • W ogłoszeniu jest:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowa dla urządzeń sieciowych użytkowanych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z załączonym Zestawieniem urządzeń sieciowych Cisco w oddzielnym pliku w formacie pdf. Usługa serwisowa ma być wykonywana przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Usługi serwisowe będą świadczone w siedzibie Zamawiającego. W przypadku awarii sprzętu Wykonawca powinien niezwłocznie usunąć awarię, nie dłużej jednak niż w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin, licząc od chwili otrzymania zawiadomienia o awarii, przez siedem dni w tygodniu. W przypadku niemożności naprawy uszkodzonego sprzętu w miejscu jego zainstalowania w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin, Wykonawca powinien podstawić Zamawiającemu sprzęt zastępczy, o porównywalnych parametrach. Sprzęt zastępczy powinien być podstawiony nie później niż w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od chwili zgłoszenia awarii. Usługi serwisowe będą świadczone w siedzibie Zamawiającego...

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowa dla urządzeń sieciowych użytkowanych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z załączonym Zestawieniem urządzeń sieciowych Cisco w oddzielnym pliku w formacie pdf. Usługa serwisowa ma być wykonywana przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Usługi serwisowe będą świadczone w siedzibie Zamawiającego. W przypadku awarii sprzętu Wykonawca powinien niezwłocznie usunąć awarię, nie dłużej jednak niż w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin, licząc od chwili otrzymania zawiadomienia o awarii, przez siedem dni w tygodniu. W przypadku niemożności naprawy uszkodzonego sprzętu w miejscu jego zainstalowania w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin, Wykonawca powinien podstawić Zamawiającemu sprzęt zastępczy, o porównywalnych parametrach. Sprzęt zastępczy powinien być podstawiony nie później niż w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od chwili zgłoszenia awarii. W przypadku gdy naprawa uszkodzonego sprzętu nie będzie dokonana w ciągu 30 dni od zgłoszenia awarii bądź naprawa uszkodzonego sprzętu nie będzie uzasadniona z przyczyn technicznych lub ekonomicznych, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w zamian za uszkodzony, sprzęt sprawny o nie gorszych parametrach niż uszkodzony - w szczególności może to być podstawiony sprzęt zastępczy. Przekazanie zostanie udokumentowane podpisaniem przez Strony stosownego protokołu. Usługi serwisowe będą świadczone w siedzibie Zamawiającego...


Łódź: Usługa serwisowa dla urządzeń sieciowych


Numer ogłoszenia: 97216 - 2012; data zamieszczenia: 28.03.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 30159 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa serwisowa dla urządzeń sieciowych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisowa dla urządzeń sieciowych użytkowanych w Urzędzie Miasta Łodzi, zgodnie z załączonym Zestawieniem urządzeń sieciowych Cisco w oddzielnym pliku w formacie pdf. Usługa serwisowa ma być wykonywana przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Usługi serwisowe będą świadczone w siedzibie Zamawiającego. W przypadku awarii sprzętu Wykonawca powinien niezwłocznie usunąć awarię, nie dłużej jednak niż w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin, licząc od chwili otrzymania zawiadomienia o awarii, przez siedem dni w tygodniu. W przypadku niemożności naprawy uszkodzonego sprzętu w miejscu jego zainstalowania w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin, Wykonawca powinien podstawić Zamawiającemu sprzęt zastępczy, o porównywalnych parametrach. Sprzęt zastępczy powinien być podstawiony nie później niż w ciągu 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od chwili zgłoszenia awarii. Usługi serwisowe będą świadczone w siedzibie Zamawiającego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.31.23.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.03.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SOLIDEX S.A., ul. J. Lea 124, 30-133 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 92946,46 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  77490,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  77490,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  320734,40


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-02-15
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 3015920120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-02-06
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź pok.6
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
50312300-8 Konserwacja i naprawa sieciowego sprzętu do przetwarzania danych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Usługa serwisowa dla urządzeń sieciowych SOLIDEX S.A.
ul. J. Lea 124, 30-133 Kraków, woj. małopolskie
2012-03-28 77 490,00