Góra Kalwaria: Budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Sobikowie


Numer ogłoszenia: 301756 - 2012; data zamieszczenia: 14.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gorakalwaria.pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Sobikowie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Sobikowie dz. nr ew. 60/1  zgodnie z dokumentacją techniczną i warunkami pozwolenia na budowę - decyzja nr 266/GK/2011 z dnia 07.09.2011 r. oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. W ramach zamówienia należy: -wykonać budowę Wiejskiego Ośrodka Zdrowia z punktem aptecznym, punktem pocztowym i mieszkaniem służbowym a. powierzchnia zabudowy - 537,00 m2 b. powierzchnia użytkowa - 269,20 m2 c. kubatura - 2 950,00 m3 - wykonać budowę szamba szczelnego o pojemności - 10,00 m3 - wykonać budowę ogrodzenia i urządzeń infrastruktury - wykonać rozbiórkę: a. istniejącego ośrodka zdrowia b. budynku gospodarczego c. zbiornika gazu płynnego d. zbiornika na nieczystości płynne - wykonać zagospodarowanie terenu i przebudowę zjazdu - uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie   Przedmiot zamówienia nie obejmuje robót wykończeniowych w punkcie aptecznym, punkcie pocztowym i mieszkaniu oraz ich wyposażenia. Prowadzenie prac nie może zakłócić funkcjonowania istniejącego ośrodka. Jego rozbiórkę należy wykonać w ostatnim etapie wykonywania robót.  Możliwe jest wyłączenie obiektu na ostatnie 2 miesiące realizacji (1 miesiąc - roboty rozbiórkowe i wykonanie zagospodarowania terenu, 1 miesiąc - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie). Uwaga: Załączony przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym do wyceny. Zamawiający oświadcza, iż w 2012 r posiada środki finansowe do kwoty 288.500,00 zł , w 2013 roku do kwoty 1.170.000,00 zł., rozliczenie końcowe w 2014 r..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Przedmiot zamówień uzupełniających - roboty w branżach: ogólnobudowlanej, wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej. Zakres zamówień uzupełniających będzie wynosić do 50% wartości zamówienia podstawowego


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.51.00-8, 45.31.51.00-9, 45.31.51.00-9, 45.33.11.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegających na budowie budynku ośrodka zdrowia lub szpitala za minimum 2.000.000 zł brutto; (słownie: dwa miliony złotych) potwierdzoną referencjami itp. od poprzednio zamawiających. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia,


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi udokumentować, iż dysponuje kierownikiem budowy - posiadającym uprawnienia wymagane ustawą Prawo Budowlane z 07.07.1994 r. w branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia,


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać (opłacone) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 1.500.000 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia,


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy, wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ, Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 - Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ, Pełnomocnictwo zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wystawione dla osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania oferenta w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile nie wynika ono z przedstawionych dokumentów.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: 1)   przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub nie dało się ich przewidzieć w chwili podpisywania umowy, a w szczególności w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, 2)   zmniejszenia zakresu realizacji robót, 3)   terminów realizacji; Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: a)   jeśli pojawiły się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, zwłaszcza w przypadku wystąpienia potrzeby realizacji robót dodatkowych, b)   jeśli dotrzymanie terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, a w szczególności wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany do projektu, na podstawie którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, lub wyniknięcia podczas realizacji nieprzewidzianych kolizji z istniejącymi uzbrojeniem, c)   wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, d)   wystąpienia anomalii pogodowych, e)   wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy, f)   wystąpienia opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji i uzgodnień wydawanych przez inne organy w stosunku do terminów przewidzianych ustawowo lub w stosunku do innych przepisów g)   skrócenia terminu realizacji za zgodą Zamawiającego. 4)   zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji robót, 5)   wydłużenia terminu gwarancji, 6)   zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym, 7)   robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, 8)   robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 lub 6 ustawy Pb z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Pb, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, 9)   wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 10)wszelkich zmian, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. 11)zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gorakalwaria.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Referat Inwestycji.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
31.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 312102 - 2012; data zamieszczenia: 23.08.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
301756 - 2012 data 14.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, fax. 22/7273414.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.3.2.

 • W ogłoszeniu jest:
  Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegających na budowie budynku ośrodka zdrowia lub szpitala za minimum 2.000.000 zł brutto; (słownie: dwa miliony złotych) potwierdzoną referencjami itp. od poprzednio zamawiających. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia,.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie budynku ośrodka zdrowia, szpitala lub placówki opieki zdrowotnej za minimum 2.000.000 zł brutto; (słownie: dwa miliony złotych) potwierdzoną referencjami itp. od poprzednio zamawiających..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria..
Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-08-30
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 30175620120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-08-13
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 698 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.gorakalwaria.pl.
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Referat Inwestycji
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania