Płock: Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy


Numer ogłoszenia: 302474 - 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy , ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, woj. mazowieckie, tel. 24 2678452, faks 24 2628842.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mwomp.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Dostawa będzie realizowana do trzech lokalizacji: - MWOMP - Płock, ul. Kolegialna 17, - MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25, - MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy Części: Części I - Zakres przedmiotu zamówienia dla MWOMP z siedzibą w Płocku - zawiera Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który będzie podstawą do sporządzenia kalkulacji szczegółowej. Części II - Zakres przedmiotu zamówienia dla MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie - zawiera Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który będzie podstawą do sporządzenia kalkulacji szczegółowej. Części III - Zakres przedmiotu zamówienia dla MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu - zawiera Załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który będzie podstawą do sporządzenia kalkulacji szczegółowej..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.19.21.13-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełnione zakresy przedmiotu zamówienia stanowiące odpowiednio Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4 2. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktów równoważnych w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, Zamawiający żąda dołączenia do oferty oświadczenia Wykonawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 8 do specyfikacji.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 40
 • 2 - Rodzaj materiału eksploatacyjnego - 60


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mwomp.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, 09 - 402 Płock, ul. Kolegialna 17.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.11.2015 godzina 10:30, miejsce: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, 09 - 402 Płock, ul. Kolegialna 17, kancelaria pokój Nr 12.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 307904 - 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
302474 - 2015 data 10.11.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, woj. mazowieckie, tel. 24 2678452, fax. 24 2628842.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2015 godzina 10:30, miejsce: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, 09 - 402 Płock, ul. Kolegialna 17, kancelaria pokój Nr 12..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.11.2015 godzina 10:30, miejsce: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, 09 - 402 Płock, ul. Kolegialna 17, kancelaria pokój Nr 12..


Płock: Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy


Numer ogłoszenia: 339144 - 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 302474 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, woj. mazowieckie, tel. 24 2678452, faks 24 2628842.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących dla potrzeb Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Dostawa będzie realizowana do trzech lokalizacji: - MWOMP - Płock, ul. Kolegialna 17, - MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25, - MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy Części: Części I - Zakres przedmiotu zamówienia dla MWOMP z siedzibą w Płocku - zawiera Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który będzie podstawą do sporządzenia kalkulacji szczegółowej. Części II - Zakres przedmiotu zamówienia dla MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie - zawiera Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który będzie podstawą do sporządzenia kalkulacji szczegółowej. Części III - Zakres przedmiotu zamówienia dla MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu - zawiera Załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który będzie podstawą do sporządzenia kalkulacji szczegółowej...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.19.21.13-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Część I - Zakres przedmiotu zamówienia dla MWOMP z siedzibą w Płocku


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.12.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
15.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 35934,96 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  37999,62


 • Oferta z najniższą ceną:
  9083,30
  / Oferta z najwyższą ceną:
  52028,75


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
2   


Nazwa:
Części II - Zakres przedmiotu zamówienia dla MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.12.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
13.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16837,40 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  17641,89


 • Oferta z najniższą ceną:
  2984,10
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21427,92


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
3   


Nazwa:
Części III - Zakres przedmiotu zamówienia dla MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.12.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
12.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 20203,25 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  21072,36


 • Oferta z najniższą ceną:
  4807,09
  / Oferta z najwyższą ceną:
  29877,93


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Kolegialna 17, 09402 Płock
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: u.zolek@mwomp.pl
tel: 242 678 452
fax: 242 628 842
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-11-17
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 30247420150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-11-09
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 348 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 40%
WWW ogłoszenia: www.mwomp.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, 09 - 402 Płock, ul. Kolegialna 17
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30125120-8 Toner do fotokopiarek
30192113-6 Wkłady drukujące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Część I - Zakres przedmiotu zamówienia dla MWOMP z siedzibą w Płocku JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2015-12-11 37 999,00
Części II - Zakres przedmiotu zamówienia dla MWOMP w Płocku Oddział w Warszawie JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2015-12-11 17 641,00
Części III - Zakres przedmiotu zamówienia dla MWOMP w Płocku Oddział w Radomiu JM Data s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2015-12-11 21 072,00