Warszawa: Kompleksowa dostawa energii cieplnej.


Numer ogłoszenia: 303522 - 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park, ul. Merliniego 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 854 01 30 wew. 0140, faks 22 854 01 40 , strona internetowa www.wodnypark.com.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Fundacja.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa dostawa energii cieplnej..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii cieplnej tj. sprzedaży, dystrybucji/przesyłu dla nieruchomości Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w Warszawie przy ul. Merliniego 4..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.30.00.00-2.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Zgodnie z art. 66 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.) zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Zgodnie z art.67 ust.1 pkt 4 przywołanej ustawy Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park przeprowadziła 3 postepowania o charakterze konkurencyjnym na kompleksową dostawę energii cieplnej. Udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było w trybie podstawowym tj. przetargu nieograniczonym. W pierwszym postępowaniu wpłynęła 1 oferta od Wykonawcy Veolia Energia Warszawa S.A, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, jednakże cena oferty najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu przekroczyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dwóch kolejnych postepowaniach nie wpłynęła żadna oferta, pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. W związku z powyższym postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust1. pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.) z Wykonawcą Veolia Energia Warszawa S.A ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Veolia Energia Warszawa S.A., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


Warszawa: Kompleksowa dostawa energii cieplnej


Numer ogłoszenia: 342900 - 2015; data zamieszczenia: 15.12.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 303522 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park, ul. Merliniego 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 854 01 30 wew. 0140, faks 22 854 01 40.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Fundacja.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa dostawa energii cieplnej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii cieplnej tj. sprzedaży, dystrybucji/przesyłu dla nieruchomości Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park w Warszawie przy ul. Merliniego 4..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.30.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.11.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Veolia Energia Warszawa S.A., {Dane ukryte}, 02-566 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 816500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  935959,93


 • Oferta z najniższą ceną:
  935959,93
  / Oferta z najwyższą ceną:
  935959,93


 • Waluta:
  PLN .


ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zgodnie z art. 66 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.) zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym Zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Zgodnie z art.67 ust.1 pkt 4 przywołanej ustawy Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park przeprowadziła 3 postepowania o charakterze konkurencyjnym na kompleksową dostawę energii cieplnej. Udzielenie zamówienia publicznego prowadzone było w trybie podstawowym tj. przetargu nieograniczonym. W pierwszym postępowaniu wpłynęła 1 oferta od Wykonawcy Veolia Energia Warszawa S.A, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, jednakże cena oferty najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu przekroczyła kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dwóch kolejnych postepowaniach nie wpłynęła żadna oferta, pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. W związku z powyższym postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust1. pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.) z Wykonawcą Veolia Energia Warszawa S.A ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa.

Adres: ul. Merliniego 4, 02-511 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: kzalewska@wodnypark.com.pl
tel: 22 854 01 30 wew. 0140
fax: 22 854 01 40
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 30352220150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-11-09
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.wodnypark.com.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Kompleksowa dostawa energii cieplnej Veolia Energia Warszawa S.A.
Warszawa
2015-12-15 935 959,00