Góra Kalwaria: Budowa chodnika w miejscowości Krzaki Czaplinkowskie - II etap


Numer ogłoszenia: 303600 - 2014; data zamieszczenia: 11.09.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.bip.gorakalwaria.pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa chodnika w miejscowości Krzaki Czaplinkowskie - II etap.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie chodnika w ramach zadania pt. BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI KRZAKI CZAPLIKOWSKIE wzdłuż ulicy Głównej na długości ok. 125 m. począwszy od istniejącego chodnika przy działce nr 208/2 do działki nr ew. 209/4. W zakres zamówienia wchodzi: - wykonanie chodnika szerokości 1,5 m z dwustronnym obrzeżem betonowym 8x30 cm na podsypce cem.- piaskowej 1:4 wraz z wjazdami ulicznymi zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. zdjęciu warstwy humusu, roboty rozbiórkowe, w tym rozebranie istniejących wjazdów na szerokości chodnika. wykonaniu wykopów wraz z wywozem urobku, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, budowie nawierzchni chodników - konstrukcja chodników: zagęszczone podłoże gruntowe, warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm, kostka betonowa wibroprasowana gr. 6cm koloru szarego (z wstawkami przy jezdni co druga kostka kolor czerwony) typ Behaton - pow. chodników ok. 142.00m2 budowie zjazdów - konstrukcja zjazdów: zagęszczone podłoże gruntowe, warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 18 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm, kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm koloru szarego typ Behaton, oddzielone od chodnika czerwoną kostką - pow. zjazdów ok. 80.00m2, Zjazdy wykonywane na szerokości chodnika. Budowany chodnik powinien być dostosowany do istniejących zjazdów na działkach. regulacji pionowa istniejącego uzbrojenia podziemnego, wypełnienie szczelin między jezdnią a chodnikiem betonem asfaltowym o grubości 10cm, uporządkowanie i wyrównanie poboczy po zakończonych robotach brukarskich, W zakres wchodzi również obsługa geodezyjna, wdrożenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w 2 egz. Wykonawca we własnym zakresie organizuje plac budowy, po zakończonych robotach doprowadzi teren do porządku. Wykonawca we własnym zakresie wywozi ziemię oraz gruz z wykopów i rozbiórki. Wykonawca zobowiązany jest na czas robót oznakować i ogrodzić teren budowy, zabezpieczając przed dostępem osób trzecich, zapewnić dojazd do posesji. Przed przystąpieniem do przetargu zaleca się wizję w terenie..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w stosunku do zamówienia podstawowego opisanego w SIWZ na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 6) ustawy Pzp. Zamówienie uzupełniające nie może przekroczyć 50% zamówienia podstawowego.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.53-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się znajomością wykonania podobnych robót t.j. wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie chodnika z kostki w ciągu ostatnich 5 lat o wartości minimum 30.000,00 zł brutto i potwierdzonej dowodami, że zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednimi osobami w celu realizacji zamówienia tj. przynajmniej: 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z brzmieniem art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z brzmieniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a)nie zawinionych przez Wykonawcę, przedłużających się terminów uzyskania zgód i zezwoleń, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, wydawanych przez organy i podmioty niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego, b)w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych albo innych niekorzystnych warunków atmosferycznych, których skala w sposób istotny odbiega od średniej wieloletniej określonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie robót, c)w przypadku natrafienia na przeszkody np. podziemne, których na etapie opracowywania projektu nie można było przewidzieć (np. nie zainwentaryzowane odcinki sieci podziemnych, zakopane odpady niebezpieczne, niewybuchy, znaleziska podlegające nadzorowi archeologicznemu, których zbadanie wymaga wstrzymania prac decyzją konserwatora zabytków), d)w przypadku niezależnej od Zamawiającego konieczności wykonania i przekazania Wykonawcy dokumentacji zamiennej, e)w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. f)skrócenia terminu realizacji za zgodą Zamawiającego. g)zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji robót, h)wydłużenia terminu gwarancji, i)robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, j)robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 lub 6 ustawy Pb z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Pb, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, k)wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, l)wszelkich zmian, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. m)zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gorakalwaria.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


{Dane ukryte}: Budowa chodnika w miejscowości Krzaki Czaplinkowskie - II etap


Numer ogłoszenia: 335990 - 2014; data zamieszczenia: 09.10.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 303600 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina {Dane ukryte}, ul. 3 Maja 10, 05-530 {Dane ukryte}, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa chodnika w miejscowości Krzaki Czaplinkowskie - II etap.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie chodnika w ramach zadania pt. BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI KRZAKI CZAPLIKOWSKIE wzdłuż ulicy Głównej na długości ok. 125 m. począwszy od istniejącego chodnika przy działce nr 208/2 do działki nr ew. 209/4. W zakres zamówienia wchodzi: - wykonanie chodnika szerokości 1,5 m z dwustronnym obrzeżem betonowym 8x30 cm na podsypce cem.- piaskowej 1:4 wraz z wjazdami ulicznymi zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym. zdjęciu warstwy humusu, roboty rozbiórkowe, w tym rozebranie istniejących wjazdów na szerokości chodnika. wykonaniu wykopów wraz z wywozem urobku, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, budowie nawierzchni chodników - konstrukcja chodników: zagęszczone podłoże gruntowe, warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm, kostka betonowa wibroprasowana gr. 6cm koloru szarego (z wstawkami przy jezdni co druga kostka kolor czerwony) typ Behaton - pow. chodników ok. 142.00m2 budowie zjazdów - konstrukcja zjazdów: zagęszczone podłoże gruntowe, warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 18 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm, kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm koloru szarego typ Behaton, oddzielone od chodnika czerwoną kostką - pow. zjazdów ok. 80.00m2, Zjazdy wykonywane na szerokości chodnika. Budowany chodnik powinien być dostosowany do istniejących zjazdów na działkach. regulacji pionowa istniejącego uzbrojenia podziemnego, wypełnienie szczelin między jezdnią a chodnikiem betonem asfaltowym o grubości 10cm, uporządkowanie i wyrównanie poboczy po zakończonych robotach brukarskich, W zakres wchodzi również obsługa geodezyjna, wdrożenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w 2 egz. Wykonawca we własnym zakresie organizuje plac budowy, po zakończonych robotach doprowadzi teren do porządku. Wykonawca we własnym zakresie wywozi ziemię oraz gruz z wykopów i rozbiórki. Wykonawca zobowiązany jest na czas robót oznakować i ogrodzić teren budowy, zabezpieczając przed dostępem osób trzecich, zapewnić dojazd do posesji. Przed przystąpieniem do przetargu zaleca się wizję w terenie...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.53-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06.10.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DAKAR Dariusz Karasiewicz, {Dane ukryte}, 05-530 Sobików 28i, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 44346,34 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  33286,38


 • Oferta z najniższą ceną:
  33286,38
  / Oferta z najwyższą ceną:
  56226,99


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-09-25
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 30360020140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-09-10
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 30 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.bip.gorakalwaria.pl.
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa chodnika w miejscowości Krzaki Czaplinkowskie - II etap DAKAR Dariusz Karasiewicz
Sobików 28i
2014-10-09 33 286,00