TI Tytuł PL-Katowice: Przesył energii elektrycznej
ND Nr dokumentu 304163-2012
PD Data publikacji 26/09/2012
OJ Dz.U. S 185
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 21/09/2012
DT Termin 05/11/2012
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
65310000 - Przesył energii elektrycznej
OC Pierwotny kod CPV 09300000 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
65310000 - Przesył energii elektrycznej
IA Adres internetowy (URL) http://bip.um.katowice.pl/jednostki/mosir
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

26/09/2012    S185    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Katowice: Przesył energii elektrycznej

2012/S 185-304163

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach
Aleja Korfantego 35
40-005 Katowice
POLSKA
Tel.: +48 322585355
Faks: +48 322538733

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.um.katowice.pl/jednostki/mosir

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa miasta Katowice nie posiadajaca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Katowice.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia stanowi (z uwzględnieniem postanowień art. 30 Ustawy) kompleksowa (przesył, dystrybucja, sprzedaż) dostawa energii elektrycznej do zasilania następujących obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach:
1) Kemping 215 ul. Trzech Stawów 23
2) Ośrodek Sportowy „Szopienice” ul. 11 Listopada 16
3) Stadion Miejski ul. Bukowa 1
4) Lodowisko „Jantor” ul. Z Nałkowskiej 11
5) „Spodek” (hala, lodowisko, sala gimnastyczna, hotel i administracja i basen MOSIR) oraz maszynownia chłodnicza Al. Korfantego 35
6) Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy „Bugla” ul. Żeliwna 26D
7) Ośrodek Sportowy „Hetman”, ul. Siwka 6
Prognozowany pobór energii elektrycznej wynosi łącznie 5 721 159 kWh w okresie 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości poboru. Zmiana wielkości zakupu nie powoduje dla Zamawiającego żadnych konsekwencji prawno-finansowych.
Charakterystyki elektroenergetyczne poszczególnych obiektów – załącznik nr 2 do SIWZ.
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucyjnej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10.4.1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93 poz.623 z późn. zm.).
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

65310000, 09300000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiot zamówienia stanowi (z uwzględnieniem postanowień art. 30 Ustawy) kompleksowa (przesył, dystrybucja, sprzedaż) dostawa energii elektrycznej do zasilania następujących obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach:
1) Kemping 215 ul. Trzech Stawów 23
2) Ośrodek Sportowy „Szopienice” ul. 11 Listopada 16
3) Stadion Miejski ul. Bukowa 1
4) Lodowisko „Jantor” ul. Z Nałkowskiej 11
5) „Spodek” (hala, lodowisko, sala gimnastyczna, hotel i administracja i basen MOSIR) oraz maszynownia chłodnicza Al. Korfantego 35
6) Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy „Bugla” ul. Żeliwna 26D
7) Ośrodek Sportowy „Hetman”, ul. Siwka 6
Prognozowany pobór energii elektrycznej wynosi łącznie 5 721 159 kWh w okresie 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości poboru. Zmiana wielkości zakupu nie powoduje dla Zamawiającego żadnych konsekwencji prawno-finansowych.
Charakterystyki elektroenergetyczne poszczególnych obiektów – załącznik nr 2 do SIWZ.
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucyjnej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10.4.1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.5.2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93 poz.623 z późn. zm.).
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2013. Zakończenie 31.12.2013

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca winien wnieść wadium przetargowe w wysokości 60 000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z art. 45.3 Ustawy.
2. Wadium może być wnoszone w formie jak określono w art. 45 ust.6 ustawy.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na niżej wymieniony rachunek bankowy zamawiającego:
ING Bank Śląski S.A. Oddział Katowice nr 48 1050 1214 1000 0022 0055 0750 z dopiskiem "wadium dla zamówienia TT/B/22/09/12 – kompleksowa dostawa energii elektrycznej”.
Ksero dowodu wpłaty wadium należy załączyć do oferty.
4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż pieniądzu (gwarancje bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie) należy załączyć do oferty.
5. Zwrot wadium i żądanie ponownego wniesienia wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Ustawy.
6. Na podstawie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Jako odrębny załącznik do SIWZ Zamawiający załączył Istotne postanowienia umowy, które określają warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne wykonawcy w terminie 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury vat do siedziby zamawiającego
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja) - wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
3. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków będzie rozpatrywał podane informacje łącznie z zastrzeżeniem, że dokumenty wymienione w punkcie 18 ppkt 4 litery a-f SIWZ muszą przedstawić dla każdego z partnerów Konsorcjum lub wspólników spółki osobno.
4. Dokumenty załączone do oferty winne być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie, (np. spółka cywilna, konsorcjum) o ile spełniają warunki określone w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawcy, o których mowa w pkt. 17.1 SIWZ mogą się ubiegać o udzielenie zamówienia jeśli spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, a także spełniają wymagania przedstawione poniżej:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj:
— posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przypadku wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej lub w przypadku wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej – podpisaną umowę generalną z operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,
— posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
b) posiadają wiedzę i doświadczenie
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
d) sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. Ocena spełniania warunków odbędzie się na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w pkt. 22 ppkt. 1 SIWZ:
1. Ofertę na formularzu oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik do SIWZ.
2. Oświadczenie Wykonawcy, o treści określonej w art. 22 ust. 1 – że Wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia, wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.
3. Oświadczenia i dokumenty jakie należy przedłożyć w ofercie w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
a) aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na dystrybucję energii elektrycznej (dotyczy wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub oświadczenie, wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ, o podpisanej umowie z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (dotyczy wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej),
b) aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót energią elektryczną.
4. oświadczenia oraz dokumenty jakie należy przedłożyć w ofercie w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy (wzór oświadczenia w załączeniu),
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
g) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu (gwarancje bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie) lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem potwierdzająca wniesienie wadium przelewem na konto bankowe.
Uwaga!
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium RP, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, wykonawca składa w odniesieniu do nich dokument jak określono w § 2 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 roku w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 18 ppkt 4 litery b-f SIWZ składa dokumenty w formie jak określono w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 roku w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
TT/B/22/09/12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.11.2012 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 5.11.2012 - 09:30

Miejscowość:

Katowice.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w przypadku:
— zaistnienia nadzwyczajnej okoliczności której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy wynikającej z potrzeby zmiany a zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego,
— zmiany ceny energii elektrycznej, zgodnie z aktualną taryfą Wykonawcy zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
— zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) mocy przyłączeniowej,
— ustawowej zmiany przepisów ustalających wysokość stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza zmianę ceny brutto umowy.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 1A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Środkami ochrony prawnej są: odwołanie, skarga do sądu.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
5. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c. odrzucenia oferty odwołującego.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
7. Złożenie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności te nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
11. Szczegółowe kwestie dotyczące ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych, w szczególności w art. 180, art. 182 ust. 1-4 oraz art. 187 ust. 1 i 2 oraz art. 198 litera a-g ustawy.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.9.2012
TI Tytuł PL-Katowice: Przesył energii elektrycznej
ND Nr dokumentu 8596-2013
PD Data publikacji 11/01/2013
OJ Dz.U. S 8
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 08/01/2013
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 09330000 - Energia słoneczna
65310000 - Przesył energii elektrycznej
OC Pierwotny kod CPV 09330000 - Energia słoneczna
65310000 - Przesył energii elektrycznej
IA Adres internetowy (URL) http://bip.um.katowice.pl/jednostki/mosir
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

11/01/2013    S8    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Katowice: Przesył energii elektrycznej

2013/S 008-008596

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach
Aleja Korfantego 35
Osoba do kontaktów: Justyna Krzystanek
40-005 Katowice
Polska
Tel.: +48 322585355
E-mail: przetargi@mosir.katowice.pl
Faks: +48 322538733

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.um.katowice.pl/jednostki/mosir

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Katowice.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia stanowi (z uwzględnieniem postanowień art. 30 Ustawy) kompleksowa (przesył, dystrybucja, sprzedaż) dostawa energii elektrycznej do zasilania następujących obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach:
1) Kemping 215 ul. Trzech Stawów 23;
2) Ośrodek Sportowy „Szopienice” ul. 11 Listopada 16;
3) Stadion Miejski ul. Bukowa 1;
4) Lodowisko „Jantor” ul. Z Nałkowskiej 11;
5) „Spodek” (hala, lodowisko, sala gimnastyczna, hotel i administracja i basen MOSIR) oraz maszynownia chłodnicza Al. Korfantego 35;
6) Ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy „Bugla” ul. Żeliwna 26D;
7) Ośrodek Sportowy „Hetman”, ul. Siwka 6.
Prognozowany pobór energii elektrycznej wynosi łącznie 5.721.159 kWh w okresie 12 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości poboru. Zmiana wielkości zakupu nie powoduje dla Zamawiającego żadnych konsekwencji prawno-finansowych.
Charakterystyki elektroenergetyczne poszczególnych obiektów – załącznik nr 2 do SIWZ.
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucyjnej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 poz.623 z późn. zm.).
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

65310000, 09330000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 2 196 161,16 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
TT/B/22/09/12.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 185-304163 z dnia 26.9.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.12.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
44-100 Gliwice
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 097 256,80 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 196 161,16 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Terminy składania odwołań reguluje art. 182 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn.zm.).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.1.2013

Adres: Aleja Korfantego 35, 40-005 Katowice
woj. ŚLĄSKIE
Dane kontaktowe: email: przetargi@mosir.katowice.pl
tel: +48 322585355
fax: +48 322538733
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-11-05
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 30416320121
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-09-26
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 421 dni
Wadium: 60000 ZŁ
Szacowana wartość* 2 000 000 PLN  -  3 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://bip.um.katowice.pl/jednostki/mosir
Informacja dostępna pod: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach
Aleja Korfantego 35, 40-005 katowice, woj. śląskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zadanie 3 Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
Gliwice
2012-12-18 2 196 161,00