Bytom: Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) dla Zakładu Administracja Zasobów Mieszkaniowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na potrzeby oświetlenia klatek schodowych do budynków będących wyłączną własnością Spółki usytuowanych na terenie miast: Bytom, Ruda Śląska i Radzionków


Numer ogłoszenia: 304224 - 2012; data zamieszczenia: 17.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. , ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 3513300, 3513301, 3513364, faks 032 3513309, -10, 3513369.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.srk.com.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) dla Zakładu Administracja Zasobów Mieszkaniowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na potrzeby oświetlenia klatek schodowych do budynków będących wyłączną własnością Spółki usytuowanych na terenie miast: Bytom, Ruda Śląska i Radzionków.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej dla miejsc poboru energii określonych powyżej w pkt. 2 niniejszego załącznika, w okresie od zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej do 31 grudnia 2013r. Zakup energii elektrycznej Planowane zapotrzebowanie na energię elektryczną dla obiektów wykazanych w pkt. 2 załącznika nr 2 do SIWZ wyniesie łącznie: - w roku 2012 69 MWh, - w roku 2013 276 MWh. Średniomiesięczne zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi ok. 23 MWh Zakup energii elektrycznej odbywać się będzie w jednej strefie czasowej zgodnie z grupą taryfową G11. Zakup energii elektrycznej będzie wykorzystany na potrzeby własne i nie będzie podlegał dalszej odsprzedaży. Rozchylenie planowanego wolumenu w okresie miesięcznym wyniesie ? 10%..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 zł ( słownie : cztery tysiące złotych 00/100 )


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie i specjalizować się na rynku w wykonywaniu dostaw (sprzedaży) energii elektrycznej o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia oraz udokumentować realizację w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dostawy (sprzedaży) energii elektrycznej porównywalnej z przedmiotem zamówienia o wolumenie powyżej 200 MWh oraz o wartości minimum 80 000,00 zł brutto.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków obowiązany jest przedłożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których te podmioty posiadają rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tych podmiotów, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz cenowy - załącznik nr 5 do druku OFERTA. 2. Projekt umowy opracowany przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem umowy obowiązującym w przedsiębiorstwie Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby projekt umowy zawierał wszystkie zapisy Istotnych Postanowień Umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ. Niniejszy projekt umowy będzie stanowił załącznik nr 6 do druku OFERTA. 3. Oświadczenie o posiadaniu stosownych dokumentów potwierdzających możliwość sprzedaży energii elektrycznej dla poszczególnych punktów poboru energii przez Zamawiającego za pośrednictwem lokalnej sieci dystrybucyjnej OSD (Umowa Generalna z właściwymi Operatorem Systemu Dystrybucyjnego), zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. III ppkt 1 w zał. nr 2 do SIWZ. 4. Oświadczenie o wykonaniu w poprzedzającym roku kalendarzowym (tj. w roku 2011) obrotu energią elektryczną powyżej 10/dziesięć GWh, oraz liczbie odbiorców powyżej 100/stu, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. III ppkt 2 w zał. nr 2 do SIWZ 5. Oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 44 ustawy Pzp w związku z art. 22 ust.1 ustawy Pzp zgodnie z pkt. 5.1. SIWZ - załączniki nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d do druku OFERTA. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d), zobowiązany jest uzyskać pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, które należy dołączyć do załączników nr 2a, 2b, 2c, 2d do druku OFERTA.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług oraz zmian prawa powszechnie obowiązującego.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.srk.com.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
SRK S.A. ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom - 30,00 + VAT w przypadku odbioru osobistego (gotówka) lub pocztą (za zaliczeniem)- w przypadku pobrania SIWZ ze strony internetowej - bezpłatnie.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.08.2012 godzina 09:00, miejsce: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 - sekretariat Spółki (II piętro)..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Bytom: Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) dla Zakładu Administracja Zasobów Mieszkaniowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na potrzeby oświetlenia klatek schodowych do budynków będących wyłączną własnością Spółki usytuowanych na terenie miast: Bytom, Ruda Śląska i Radzionków.


Numer ogłoszenia: 377554 - 2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 304224 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, woj. śląskie, tel. 032 3513300, 3513301, 3513364, faks 032 3513309, -10, 3513369.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) dla Zakładu Administracja Zasobów Mieszkaniowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na potrzeby oświetlenia klatek schodowych do budynków będących wyłączną własnością Spółki usytuowanych na terenie miast: Bytom, Ruda Śląska i Radzionków..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej dla miejsc poboru energii określonych powyżej w pkt. 2 niniejszego załącznika, w okresie od zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej do 31 grudnia 2013r. Zakup energii elektrycznej Planowane zapotrzebowanie na energię elektryczną dla obiektów wykazanych w pkt. 2 załącznika nr 2 do SIWZ wyniesie łącznie: - w roku 2012 69 MWh, - w roku 2013 276 MWh. Średniomiesięczne zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi ok. 23 MWh Zakup energii elektrycznej odbywać się będzie w jednej strefie czasowej zgodnie z grupą taryfową G11. Zakup energii elektrycznej będzie wykorzystany na potrzeby własne i nie będzie podlegał dalszej odsprzedaży. Rozchylenie planowanego wolumenu w okresie miesięcznym wyniesie ? 10%...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 140020,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  103371,66


 • Oferta z najniższą ceną:
  103371,66
  / Oferta z najwyższą ceną:
  103371,66


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@srk.com.pl
tel: +48323513364
fax: +48323513369
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-08-28
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 30422420120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-08-16
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 489 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.srk.com.pl
Informacja dostępna pod: SRK S.A. ul. Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom - 30,00 + VAT w przypadku odbioru osobistego (gotówka) lub pocztą (za zaliczeniem)- w przypadku pobrania SIWZ ze strony internetowej - bezpłatnie
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09310000-5 Elektryczność
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) dla Zakładu Administracja Zasobów Mieszkaniowych Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. na potrzeby oświetlenia klatek schodowych do bu Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
Gliwice
2012-10-03 103 371,00