Białystok: Dostawa do Oddziału IPN-KŚZpNP w Białymstoku 1 skanera dziełowego wraz z komputerem osobistym, monitorem ekranowym oraz oprogramowaniem


Numer ogłoszenia: 304780 - 2012; data zamieszczenia: 17.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku , ul. Warsztatowa 1a, 15-637 Białystok, woj. podlaskie, tel. 0-85 6645703, 6645711, faks 0-85 6645700.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://www.ipn.gov.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa do Oddziału IPN-KŚZpNP w Białymstoku 1 skanera dziełowego wraz z komputerem osobistym, monitorem ekranowym oraz oprogramowaniem.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1 skaner dziełowy wraz z komputerem osobistym, monitorem ekranowym oraz oprogramowaniem, a także jego montaż i instalacja, sprawdzenie prawidłowego działania w obecności wskazanego przez Zamawiającego pracownika oraz przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.21.61.10-0, 30.21.30.00-5, 30.23.13.00-0, 48.00.00.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w informacjach, oświadczeniach i dokumentach. Z treści złożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia stawiane wyżej warunki.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w informacjach, oświadczeniach i dokumentach. Z treści złożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia stawiane wyżej warunki.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w informacjach, oświadczeniach i dokumentach. Z treści złożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia stawiane wyżej warunki.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w informacjach, oświadczeniach i dokumentach. Z treści złożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia stawiane wyżej warunki.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w informacjach, oświadczeniach i dokumentach. Z treści złożonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia stawiane wyżej warunki.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich
 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że serwis oferowanego Sprzętu komputerowego będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie potwierdzające realizację serwisu w/w formie. W celu potwierdzenia, że w razie awarii dysku twardego w okresie gwarancji dysk pozostanie u Zamawiającego Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego obowiązku


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku gdy konieczność dokonania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.ipn.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
31.08.2012 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Oddziale IPN-KŚZpNP w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok, piętro III, pokój nr 321.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Adres: ul. Warsztatowa , 15-637 Białystok
woj. podlaskie
Dane kontaktowe: email: oddzial.bialystok@ipn.gov.pl
tel: 0-85 6645703, 6645711
fax: 0-85 6645700
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-08-30
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 30478020120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-08-16
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 30 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.ipn.gov.pl/
Informacja dostępna pod: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30213000-5 Komputery osobiste
30216110-0 Skanery komputerowe
30231300-0 Monitory ekranowe
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne