Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł Polska-Katowice: Nadzór nad robotami budowlanymi
ND Nr dokumentu 305033-2015
PD Data publikacji 29/08/2015
OJ Dz.U. S 167
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 24/08/2015
DT Termin 05/10/2015
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi
OC Pierwotny kod CPV 71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi
RC Kod NUTS PL22
IA Adres internetowy (URL) www.zdw.katowice.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

29/08/2015    S167    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Nadzór nad robotami budowlanymi

2015/S 167-305033

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
Punkt kontaktowy: Wydział Kontraktów
Osoba do kontaktów: Magdalena Marciniak
40-609 Katowice
POLSKA
Tel.: +48 327819211
E-mail: kontrakty@zdw.katowice.pl
Faks: +48 327819200

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdw.katowice.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Świadczenie usługi konsultanta dla zadania pn.: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I – „budowa obwodnicy miejscowości Myszków.”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Obwodnica miejscowości Myszków.

Kod NUTS PL22

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Świadczenie usługi konsultanta dla zadania pn.: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I – „budowa obwodnicy miejscowości Myszków.”
Niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje: pełnienie czynności Konsultanta dla zadania przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od dk 1 do dk 78, etap I – „Budowa obwodnicy miejscowości Myszków.” Szczegóły przedmiotu zamówienia opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71247000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przekracza 207 000 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 32 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)
A. Informacje o wadium:
Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu to: 45 000 PLN.
Formy wniesienia wadium:
a) pieniądz;
b) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancje bankowe;
d) gwarancje ubezpieczeniowe;
e) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
Informacje dodatkowe o wadium:
1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2) Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść w terminie wcześniejszym, tak by przed godz. 10:00 5.10.2015 oferta była zabezpieczona wadium, za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
3) W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelew na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. GRUPA PEKAO S.A. I O/ KATOWICE NR 85 1240 1330 1111 0000 2304 0700.
4) Zamawiający informuje, że kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) wniesionego wadium należy dołączyć do oferty.
5) Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.1.2004 (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity ze zm.).
6) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu Zamawiający zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych.
8) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy PZP.
9) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, winno być wystawione na druku wystawcy. Wyżej wymienione gwarancje powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać niżej wymienione elementy:
a) nazwę dającego zlecenie i adres jego siedziby,
b) nazwę postępowania na które zostaje złożone wadium,
c) nazwę Beneficjenta,
d) kwota wadium, która ma być zabezpieczona gwarancją,
e) zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne, doręczone przez zamawiającego żądanie zapłaty,
f) okres obowiązywania,
g) warunki wygaśnięcia,
h) okres gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą,
i) gwarancja musi być podpisana przez osoby/ę uprawnioną zgodnie z zasadami reprezentacji Gwaranta.
10) Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – w kancelarii przed terminem składania ofert.
B. Informacje o gwarancji:
Zgodnie z postanowieniami § 7 umowy:
1. Wykonawca – Konsultant udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres 85 miesięcy, który rozpoczyna się od następnego dnia po odbiorze końcowym zadania: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I – „budowa obwodnicy miejscowości Myszków”.
2. W ramach gwarancji i rękojmi Wykonawca – Konsultant jest zobowiązany do:
a) uczestnictwa w odbiorach w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane zwoływanych przez Zamawiającego,
b) dokonywania przeglądów zgodnie z p. 16 Opisu Przedmiotu Zamówienia.
3. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku gdy okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych będzie krótszy niż okres gwarancji i rękojmi wskazany w ust. 1, okres gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę – Konsultanta będzie zgodny z długością okresu gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych.
C. Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia:
Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy (art. 147 ustawy) zwane dalej zabezpieczeniem, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2) Na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy PZP zabezpieczenie ustala się w wysokości: 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie (kwota brutto).
3) Zabezpieczenie zgodnie z art. 148 ustawy PZP musi być wniesione przed zawarciem umowy, wg wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku niżej wymienionych formach:
1. Pieniądzu – na konto zamawiającego:
Bank POLSKA KASA OPIEKI S.A. I O/ Katowice Nr 96124013301111000023040696.
2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym.
3. Gwarancjach bankowych.
4. Gwarancjach ubezpieczeniowych.
5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenia wymienione wyżej w p. 2÷5 (poręczenia i gwarancje) muszą zawierać:
— nazwę i adres wystawcy (gwaranta, poręczyciela),
— nazwę i adres dającego zlecenie (wykonawcy),
— nazwę i adres zamawiającego (beneficjenta),
— określenie zabezpieczonej umowy (nr postępowania i tytuł),
— kwotę zabezpieczenia,
— okresy na które udzielono zabezpieczenia (wg treści umowy),
— zobowiązanie gwaranta (poręczającego) do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty żądanej kwoty na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań określonych Umową.
4) Gwarancja ma być opłacona na cały okres obowiązywania lub zgodnie z § 6 umowy.
5) Gwarancja nie może zawierać żadnych klauzul obciążających zamawiającego (beneficjenta). Obowiązkiem zamawiającego jest wyliczenie kwoty i wezwanie wykonawcy do wypełnienia wszystkich warunków umowy.
6) Oryginał gwarancji musi być przekazany zamawiającemu przed podpisaniem Umowy.
7) Zgłoszenie się wykonawcy w wyznaczonym terminie do podpisania umowy z gwarancją nie spełniającą ww. warunków jest jednoznaczne z nie złożeniem w wymaganym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Skutkiem tego będzie nie podpisanie umowy i przepadek wadium zgodnie z art. 46 ust. 5 p.2) ustawy Prawo zamówień publicznych.
W sprawach nieuregulowanych wyżej zastosowanie mają przepisy art. 148 do 151 ustawy – Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamawiający zapłaci fakturę, przelewem na konto wykonawcy, w terminie do 30 dni, licząc od daty jej otrzymania wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
Szczegółowe zapisy warunków płatniczych zostały określone w załączniku nr 4 jakim jest projekt umowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z ustawą z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 tekst jednolity ze zm.) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z udzielonego pełnomocnictwa musi bezpośrednio wynikać jego zakres tj., do jakich czynności jest uprawniony Pełnomocnik. Jeżeli oferta wykonawców, wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Dodatkowe informacje dotyczące podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie:
W przypadku gdy ofertę składają samodzielne podmioty gospodarcze wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia za spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 p. 2, 3, 4 ustawy, brany pod uwagę jest łącznie potencjał wiedzy i doświadczenia, potencjał techniczny, kadrowy, ekonomiczny i finansowy wskazany w dokumentach składanych przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca powinien złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia:
W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy PZP.
2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Informacje dodatkowe: Zamawiający na podstawie ustawy PZP i § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane wyjaśnia, że:
a) Dowodem na potwierdzenie, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są poświadczenia, a w przypadku ich braku oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
b) W przypadkach zamówień gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie złożonym do oferty, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.
3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
5. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca musi załączyć do oferty następujące dokumenty lub oświadczenia.
W zakresie potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
6. Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.
7. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
10. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
11. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
12. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
13. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
I. Dodatkowe informacje dla wykonawców:
a) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
b) Zamawiający żąda złożenia dokumentu – w szczególności zobowiązania w oryginale z zachowaniem formy pisemnej.
c) Zobowiązanie do udostępnienia zasobów winno być sporządzone, podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu, który takie zobowiązanie podejmuje.
d) W przypadku, gdy inny podmiot, udostępnia dokumenty, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach art. 26 ust. 2b ustawy, dokumenty te muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
e) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach i potencjale innych podmiotów przy wykazaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.
f) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
g) Jeżeli zmiana, albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
h) Zamawiający dołącza do specyfikacji przykładowy wzór zobowiązania.
i) Zgodnie z § 1 ust. 6 pkt. 1) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający informuje, że w przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu w celu spełnienia warunków w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1.5.I.5/ SIWZ (sekcja III.2.2) ogłoszenia) żąda załączenia do oferty dokumentu, o którym mowa w pkt. 1.6.I.5 SIWZ (sekcja III.2.1) pkt. 5. ogłoszenia).
j) Zgodnie z § 1 ust. 6 pkt. 2) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, Zamawiający w przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z zasobów innego podmiotu to w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów, z których wynikać będzie:
— zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
— charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia.
k) Zamawiający żąda w przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 1.6 II 6 – 12 SIWZ (sekcja III.2.1) pkt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ogłoszenia) zgodnie z przepisami ustawy PZP i ww. Rozporządzenia.
l) Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
m) Dokumenty składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub innego podmiotu są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
n) Dokumenty z pkt. 1.6.I.1 SIWZ (sekcja III.2.1) pkt. 1 ogłoszenia) tj. „Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy PZP” i z pkt. 1.7.a) SIWZ (sekcja III.2.1) pkt. I a) ogłoszenia) „Zobowiązanie” należy złożyć w formie oryginału z zachowaniem formy pisemnej.
o) Zamawiający poucza Wykonawców, że zatajenie lub podanie nieprawdziwych informacji w złożonych oświadczeniach i dokumentach do oferty grozi odpowiedzialnością karną i stanowi naruszenie art. 297 § 1 kk.
II. Tajemnica przedsiębiorstwa:
a) Zamawiający informuje, że zgodne z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
b) Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy PZP nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.
c) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ustawy z 16.4.1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem innych uczestników postępowania, powinny być złożone w następujący sposób:
— oferta i ww. dokumenty, należy spakować w osobnych kopertach, a taki komplet spakować w kopertę zewnętrzną.
d) Zastrzegane dokumenty mają być trwale ze sobą połączone w sposób gwarantujący zachowanie poufności oznaczone słowem „poufne lub tajemnica przedsiębiorstwa”.
e) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
f) Każda poprawka w treści złożonej oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, itp. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
III. Wymagania w zakresie podwykonawstwa
1. Definicja „umowy o podwykonawstwo”
Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcę a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
2. Zamawiający wymaga aby w treści Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ wskazana została informacja o podwykonawstwie (część, która będzie powierzona wraz z nazwą firmy).
3. W przypadku gdy będzie zmiana podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca się powoływał na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV. Wymagania w zakresie wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.6.II.ppkt. 7 – 9, 11 SIWZ (sekcja III.2.1) pkt. 7 – 9, 11 ogłoszenia) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert),
— nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert),
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert).
b) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.6.II.ppkt. 10, 12 SIWZ (sekcja III.2.1) pkt. 10, 12 ogłoszenia) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8, 10 i 11 ustawy PZP.
c) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 1.6.II.ppkt. 7 -12 SIWZ, (sekcja III.2.1) pkt. 7 – 12 ogłoszenia) zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
d) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
V. Informacje dla wykonawców dotyczące protokołu postępowania:
a) Na podstawie ustawy PZP i Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 26.10.2010 w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r., Nr 223 poz. 1458), Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na pisemny wniosek Wykonawcy wg poniższych zasad:
— udostępnienie dokumentów następuje po złożeniu pisemnego wniosku, w którym należy określić sposób udostępnienia (np. wykonanie fotokopii);
— zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych informacji i dokumentów;
— udostępnienie dokumentów następuje w obecności pracownika Zamawiającego;
— bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu.
VI. Grupy kapitałowe
Zamawiający podaje niezbędne informacje dotyczące grup kapitałowych:
1. Definicja „grupy kapitałowej”.
Przez pojęcie grupy kapitałowej Zamawiający rozumie, zgodnie z art. 4 p. 14 ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 tekst jednolity), wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
2. Definicja „przedsiębiorcy”.
Przez pojęcie przedsiębiorcy Zamawiający rozumie zgodnie z art. 4 p. 1 ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 tekst jednolity), przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:
a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;
b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu;
c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu p. 5, nad co najmniej jedynym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ww. ustawy;
d) związek przedsiębiorców w rozumieniu p. 3 – z wyłączeniem przepisów dotyczących koncentracji.
3. Definicja „związków przedsiębiorców”.
Przez pojęcie związków przedsiębiorców Zamawiający rozumie zgodnie z art. 4 p. 2 ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 tekst jednolity), izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, o których mowa w p. 2, jak również związki tych organizacji;
4. Definicja „przedsiębiorca dominujący”.
Przez pojęcie przedsiębiorcy dominującego Zamawiający rozumie zgodnie z art. 4 p. 3 ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 tekst jednolity), przedsiębiorcę, który posiada kontrolę, w rozumieniu p. 5 nad innym przedsiębiorcą;
5. Definicja „przejęcie kontroli”.
Przez pojęcie przejęcie kontroli Zamawiający rozumie zgodnie z art. 4 p. 4 ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 tekst jednolity), wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami;
b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami;
c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego);
d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami;
e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego);
f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.
6. Zamawiający w celu określenia przez Wykonawcę przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa wyżej żąda złożenia „listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej”, na lub wg wzoru załącznika nr 9 do SIWZ.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia – nie spełnia.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tzn.:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W celu oceny spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 125 000 PLN.

W przypadku podania wartości polisy w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dla niniejszego postępowania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia – nie spełnia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tzn.: posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zamówienia, w związku z tym Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
W celu oceny spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:
2 usługi polegające na świadczeniu usługi Konsultanta* nad inwestycjami, w skład których wchodziła budowa lub przebudowa drogi publicznej i budowa lub przebudowa obiektu mostowego o łącznej wartości robót minimum 100 000 000 PLN brutto i łącznej wartości usługi minimum 1 000 000 PLN brutto
*przez usługi Konsultanta należy rozumieć świadczenie usługi polegającej na nadzorowaniu lub zarządzaniu robotami budowlanymi
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługi, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
a) przez wykonanie usług Zamawiający rozumie: doprowadzenie do wystawienia protokołu odbioru końcowego lub innego dokumentu, który potwierdza wykonanie usług.

b) w przypadku podania wartości za wykonanie usług w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dla niniejszego postępowania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia – nie spełnia.
Zamawiający nie uszczegóławia opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 1.6. I.1. SIWZ. i w pkt. III.2.1) 1. ogłoszenia o zamówieniu.
W celu oceny spełniania warunku w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia wraz z zakresem wykonywanych przez nie czynności, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia tj.:
1. 1 osobą posiadającą (Inżynier Kontraktu)
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub mostowej (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych).
Doświadczenie: 6 lat na stanowisku kierowniczym (np. Inżynier Kontraktu, Inżynier Rezydent), w bezpośrednim zarządzaniu realizacją minimum 2 inwestycji, w skład których wchodziła budowa lub przebudowa drogi o łącznej o wartości robót co najmniej 100 mln PLN brutto.
*przez zarządzanie realizacją inwestycji należy rozumieć pracę na stanowisku kierowniczym w bezpośrednim zarządzaniu i kontroli prawidłowości realizacji i rozliczenia danej inwestycji.
2. 1 osobą posiadającą (Inspektor ds. rozliczeń)
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne lub ekonomiczne.
Doświadczenie: 5 lat doświadczenia zawodowego przy rozliczaniu minimum 2 inwestycji, w skład których wchodziła budowa lub przebudowa drogi i obiektu mostowego o łącznej wartości robót co najmniej 100 mln zł brutto, gdzie co najmniej 2 lata z powyższego doświadczenia obejmować ma samodzielną pracę przy rozliczaniu inwestycji, w skład których wchodziła budowa lub przebudowa drogi i obiektu mostowego.
3. 1 osobą posiadającą (Główny Inspektor Nadzoru Robót Drogowych)
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych).
Doświadczenie: 6 lat przy realizacji minimum 2 inwestycji w kierowaniu/nadzorowaniu robót (na stanowisku inspektora nadzoru), polegających na budowie drogi publicznej o łącznej wartości robót co najmniej 100 mln PLN brutto.
4. 1 osobą posiadającą (Główny Inspektor Nadzoru Robót Mostowych)
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych).
Doświadczenie: 6 lat przy realizacji minimum 2 inwestycji w kierowaniu/nadzorowaniu robót (na stanowisku inspektora nadzoru), polegających na budowie co najmniej 1 obiektu mostowego w ramach robót polegających na budowie drogi publicznej o łącznej wartości robót mostowych co najmniej 50 mln zł brutto.
5. 1 osobą posiadającą (Inspektor Nadzoru Robót Drogowych)
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych).
Doświadczenie: 4 lata w kierowaniu/nadzorowaniu robót (na stanowisku inspektora nadzoru), polegających na budowie drogi publicznej.
6. 1 osobą posiadającą (Inspektor Nadzoru Robót Mostowych)
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych).
Doświadczenie: 4 lata w kierowaniu/nadzorowaniu robót (na stanowisku inspektora nadzoru), polegających na budowie obiektu mostowego w ramach robót polegających na budowie drogi publicznej.
7. 1 osobą posiadającą (Inspektor Nadzoru Robót Telekomunikacyjnych)
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych).
Doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu/nadzorowaniu robót telekomunikacyjnych (na stanowisku inspektora nadzoru).
8. 1 osobą posiadającą (Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych i Elektroenergetycznych)
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych).
Doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu/nadzorowaniu robót elektrycznych i elektroenergetycznych (na stanowisku inspektora nadzoru).
9. 1 osobą posiadającą (Inspektor Nadzoru Robót Wodno – Kanalizacyjnych)
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych).
Doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu/nadzorowaniu robót wodno – kanalizacyjnych (na stanowisku inspektora nadzoru).
10. 1 osobą posiadającą (Inspektor Nadzoru Robót Gazowych)
Kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im ważne uprawienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych).
Doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu/nadzorowaniu robót gazowych (na stanowisku inspektora nadzoru).
11. 1 osobą posiadającą (Inspektor Nadzoru Robót Geotechnicznych)
Doświadczenie: 6 lat w badaniu podłoża gruntowego, w tym przy nadzorowaniu badań laboratoryjnych i polowych gruntu oraz minimum 2 lata doświadczenia w sprawowaniu nadzoru geotechnicznego przy budowie lub przebudowie obiektów budowlanych.
12. 1 osobą posiadającą (Geolog)
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe, uprawnienia w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w kategoriach VI lub VII.
Doświadczenie: 4 lata.
13. 1 osobą posiadającą (Geolog)
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe, uprawnienia w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w kategoriach IV lub V.
Doświadczenie: 4 lata.
14. 1 osobą posiadającą (Inżynier ds. materiałowych – główny technolog)
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne.
Doświadczenie: 5 lat doświadczenia zawodowego w bezpośredniej pracy w laboratorium drogowym oraz 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku pracownika ds. materiałowych (technologa) przy realizacji minimum 1 zakończonej przy udziale tego pracownika, inwestycji drogowej w skład której wchodziła budowa lub przebudowa drogi i obiektu mostowego o łącznej wartości robót co najmniej 50 mln zł brutto.
15. 1 osobą posiadającą (Inżynier ds. materiałowych – technolog)
Kwalifikacje: wykształcenie minimum średnie.
Doświadczenie: 5 lat doświadczenia zawodowego w bezpośredniej pracy w laboratorium drogowym oraz 2 lata doświadczenia zawodowego w badaniu materiałów budowlanych dla drogownictwa.
16. 1 osobą posiadającą (osoba ds. ochrony środowiska))
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe o profilu przyrodniczym.
Doświadczenie: 4 lata doświadczenia zawodowego w zakresie nadzoru przyrodniczego.
17. 1 osobą posiadającą (osoba ds. funduszy europejskich)
Kwalifikacje: wykształcenie wyższe.
Doświadczenie: 4 lata doświadczenia zawodowego przy realizacji minimum 2 inwestycji, w skład, których wchodziła budowa lub przebudowa drogi i obiektu mostowego współfinansowanych ze środków europejskich, o łącznej wartości robót co najmniej 100 mln PLN brutto.
18. 1 osobą posiadającą (geodeta)
Kwalifikacje: posiadającą uprawienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 ustawy z 17.5.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne z zakresu 1) uprawienia geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne.
Doświadczenie: 3 lata doświadczenia w geodezyjnych pomiarach sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych.
19. 1 osobą posiadającą (geodeta)
Kwalifikacje: posiadającą uprawienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 ustawy z 17.5.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne z zakresu, 2) w sporządzaniu i podziałach gruntów oraz w sporządzaniu dokumentacji do celów prawnych.
Doświadczenie: 3 lata doświadczenia w rozgraniczaniu i podziałach gruntów oraz w sporządzaniu dokumentacji do celów prawnych.
20. 1 osobą posiadającą (geodeta)
Kwalifikacje: posiadającą uprawienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 ustawy z 17.5.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne z zakresu 4) w obsłudze geodezyjnej inwestycji.
Doświadczenie: 3 lata doświadczenia w obsłudze geodezyjnej inwestycji.
21. 1 osobą posiadającą (pracownik biurowy)
Kwalifikacje: wykształcenie minimum średnie.
Uwaga:
Zamawiający informuje, że dopuszcza łączenie stanowisk:
a) z pkt. 2 i17;
b) z pkt. 9 i 10;
c) z pkt. 11 i 12 i 13;
d) z pkt. 18 i 19 i 20
W celu wykazania posiadania wymaganego doświadczenia i spełnienia określonych przez Zamawiającego warunków należy:
a) dla osób wymienionych w pkt. 1, 2, 3, 4, 14 oraz 17 przedstawić w Wykazie osób nazwy i wartości zadań z określeniem zakresu robót budowlanych / prac, które były w ramach danego zadania wykonywane, z podaniem nazwy stanowiska oraz zakresu pełnionych przez daną osobę obowiązków, oraz lata doświadczenia;
b) dla osób wymienionych w pkt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 19 oraz 20 doświadczenie zawodowe dla określonych stanowisk jest liczone od dnia uzyskania uprawnień (należy podać datę uzyskania uprawnień).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana metodą zerojedynkową wg formuły spełnia – nie spełnia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. 1. Cena oferty. Waga 90

2. 2. Termin weryfikacji dokumentów. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
WI-K/P/150528/1
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 20 PLN
Warunki i sposób płatności: Gotówką w kancelarii Zarządu lub za zaliczeniem pocztowym, pobranie ze strony internetowej bezpłatne.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.10.2015 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 5.10.2015 - 10:15

Miejscowość:

40-609 Katowice, ul. Lechicka 24 siedziba zamawiającego –kancelaria – parter, sala przetargów

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
A) Zamawiający przewiduje ubiegać się o uzyskanie środków Unii Europejskiej w ramach RPO 2014 – 2020 na realizację przedmiotowego zamówienia.
Zgodnie z art. 93. ust. 1a. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:
1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej, (…)
B) Zamawiający zamieszcza informacje dotyczące zmian postanowień zawartej umowy o udzielenie zamówienia tj.: zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania zmian ujęte w projekcie umowy:
I. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach:
1. Zmiany ogólne
A) Możliwa jest:
a) zmiana adresu/nazwy firmy/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy – Konsultanta/Podwykonawcy,
b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/ Wykonawcy – Konsultanta określonych w § 8 umowy,
c) zmiana numeru rachunku Wykonawcy – Konsultanta,
d) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki.
B) Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy – Konsultanta, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa.
2. Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy
A. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:
a) przekazanie odpowiednich dokumentów.
B. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie Usługi, ze względu na:
a) zmianę terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie / wznowienie prac dla zadania: przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I – „budowa obwodnicy miejscowości Myszków”,
b) oczekiwanie Wykonawcy – Konsultanta na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez władze),
c) przedłużenie procedury przetargowej,
d) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.),
e) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości,
f) zmiany stanu prawnego.
C. Wykonawca – Konsultant nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – Konsultanta.
3. Zmiany rzutujące na wynagrodzenie
Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku:
a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT),
b) ze zmianą kosztu wykonania Usługi, a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy – Konsultanta.
II. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
1. Sposób inicjowania zmian:
A. Zamawiający:
a) wnioskuje do Wykonawcy – Konsultanta w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,
b) wnioskuje, aby Wykonawca – Konsultant przedłożył propozycję zmiany.
B. Wykonawca – Konsultant wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.
2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy – Konsultanta, protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiającego.
3. W rezultacie dokonania czynności opisanych w ust. 1 i ust. 2 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.
C) Informacja o zamówieniach uzupełniających:
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6).
Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług. Wartość usług zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego.
W ramach zamówień uzupełniających przewiduje się: usługi nadzoru, działania promocyjne.
D) Inne dokumenty, wchodzące w skład oferty, zgodnie z pkt. 1.16 SIWZ tj. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wypełniony opieczętowany i podpisany przez osobę uprawnioną / osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy Formularz Ofertowy na lub wg wzoru Załącznika nr 2 do SIWZ.
2. Pełnomocnictwa (jeśli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia).
3. Wycena usługi zawierająca wszystkie pozycje wymienione w Formularzu Wyceny – załącznik nr 2a.
4. Zobowiązanie w oryginale na lub wg wzoru Załącznika nr 10 do SIWZ i pozostałe dokumenty określone w pkt. 1.7 SIWZ (sekcja III.2.1) pkt. I Dodatkowe informacje dla wykonawców ogłoszenia), w przypadku gdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia korzysta zasobów innych podmiotów.
5. Kopia wadium zgodnie z pkt. 1.14 ppkt. 4) SIWZ (sekcja III.1.1) A ogłoszenia).
E) Zamawiający informuje, że będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania usługi w wysokości 10 %. ceny całkowitej podanej w ofercie (kwota brutto). Szczegóły informacji o zabezpieczeniu zostały opisane w SIWZ w pkt. 1.25.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z przepisami określonymi w Dziale VI ustawy:
1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie można wnieść w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określone w art. 27 ust. 2 ustawy PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w 3 i 4 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.8.2015
TI Tytuł Polska-Katowice: Nadzór nad robotami budowlanymi
ND Nr dokumentu 15705-2016
PD Data publikacji 16/01/2016
OJ Dz.U. S 11
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 14/01/2016
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi
OC Pierwotny kod CPV 71247000 - Nadzór nad robotami budowlanymi
RC Kod NUTS PL22
IA Adres internetowy (URL) www.zdw.katowice.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

16/01/2016    S11    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Nadzór nad robotami budowlanymi

2016/S 011-015705

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
Punkt kontaktowy: Wydział Kontraktów
Osoba do kontaktów: Magdalena Marciniak
40-609 Katowice
Polska
Tel.: +48 327819211
E-mail: kontrakty@zdw.katowice.pl
Faks: +48 327819200

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdw.katowice.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Świadczenie usługi konsultanta dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I – „Budowa obwodnicy miejscowości Myszków”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: obwodnica miejscowości Myszków.

Kod NUTS PL22

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Świadczenie usługi konsultanta dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I – „Budowa obwodnicy miejscowości Myszków.”
Niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje: pełnienie czynności Konsultanta dla zadania przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I – „Budowa obwodnicy miejscowości Myszków.” Szczegóły przedmiotu zamówienia opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71247000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 921 960,13 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena oferty. Waga 90
2. Termin weryfikacji dokumentów. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
WI-K/P/150528/1
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 167-305033 z dnia 29.8.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1 Nazwa: Świadczenie usługi konsultanta dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I – „Budowa obwodnicy miejscowości Myszków.”
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
13.1.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 9
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Prokom Construction Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 2
41-200 Sosnowiec
Polska
Tel.: +48 327855985
Faks: +48 327854825

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 608 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 921 960,13 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Podmiotom trzecim na zasoby doświadczenia, przez firmę Aresa Ingenieria Arquiectura S.A.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 93. ust. 1a. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: 1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej, (…).
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.1.2016

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-10-05
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 30503320151
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-08-29
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 32 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usługi konsultanta dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap I – „Budowa obwodnicy miejscowości Myszków.” Prokom Construction Sp. z o.o.
ul. Spółdzielcza 2, 41-200 Sosnowiec, woj. ŚLĄSKIE
2016-01-13 921 960,00