Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Rawa Mazowiecka: Zakup i dostawa nowych podręczników/książek w ramach projektów Szkoła dla rynku pracy i Dobry zawód to skarb realizowanych przez Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


Numer ogłoszenia: 305300 - 2014; data zamieszczenia: 13.09.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej , ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.rawa-kopernik.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: zespół szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa nowych podręczników/książek w ramach projektów Szkoła dla rynku pracy i Dobry zawód to skarb realizowanych przez Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z zakupem i dostawą nowych podręczników/książek na potrzeby realizacji projektów Dobry zawód to skarb i Szkoła dla rynku pracy realizowanych w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, według wykazu zawartego w Załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. Zamówienie obejmuje: CZĘŚĆ I Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Szkoła dla rynku pracy -Podręczniki/książki - dział mechaniczny -Podręczniki/książki - dział gastronomiczny -Podręczniki/książki - dział hotelarski -Podręczniki/książki - dział handlowy -Podręczniki/książki - dział informatyczny CZĘŚĆ II Podręczniki/książki do zadania 2 w projekcie Szkoła dla rynku pracy -Podręczniki/książki - dział języka polskiego -Podręczniki/książki - dział języka niemieckiego -Podręczniki/książki - dział języka angielskiego -Podręczniki/książki - dział języka rosyjskiego -Podręczniki/książki - dział matematyczny CZĘŚĆ III Podręczniki/książki do zadania 5 w projekcie Szkoła dla rynku pracy CZĘŚĆ IV Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Dobry zawód to skarb -Podręczniki/książki - dział mechatroniczny CZĘŚĆ V Podręczniki/książki do zadania 2 w projekcie Dobry zawód to skarb -Podręczniki/książki - dział mechaniczny -Podręczniki/książki - dział produkcji żywności 2. Dostarczony przedmiot zamówienia ma być nowy, nie może nosić żadnych śladów używania. 3. Zamawiający wymaga, aby podręczniki/książki każdego działu w każdej z części były zapakowane oddzielnie. 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na bloki stanowi załącznik nr 1 do SIWZ..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
22.11.10.00-1, 22.11.00.00-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wskazany warunek, jeżeli złoży odpowiednie oświadczenie według art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje przedmiotowego warunku. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wskazany warunek, jeżeli złoży odpowiednie oświadczenie według art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje przedmiotowego warunku. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wskazany warunek, jeżeli złoży odpowiednie oświadczenie według art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje przedmiotowego warunku. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wskazany warunek, jeżeli złoży odpowiednie oświadczenie według art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie konkretyzuje przedmiotowego warunku. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wskazany warunek, jeżeli złoży odpowiednie oświadczenie według art.22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ -stosowne pełnomocnictwa w przypadkach wskazanych w SIWZ -wypełniony formularz cenowy, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ -parafowany projekt umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.rawa-kopernik.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.09.2014 godzina 09:00, miejsce: Zespół Szkół-Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46 - sekretariat do rąk własnych Elżbiety Kazimierskiej.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekty: Szkoła dla rynku pracy i Dobry zawód to skarb realizowane przez Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Rawa Mazowiecka: Zakup i dostawa nowych podręczników/książek w ramach projektów Szkoła dla rynku pracy i Dobry zawód to skarb realizowanych przez Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


Numer ogłoszenia: 424196 - 2014; data zamieszczenia: 31.12.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 305300 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 46 815 41 41, faks 46 815 41 41.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: zespół szkół.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa nowych podręczników/książek w ramach projektów Szkoła dla rynku pracy i Dobry zawód to skarb realizowanych przez Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z zakupem i dostawą nowych podręczników/książek na potrzeby realizacji projektów Dobry zawód to skarb i Szkoła dla rynku pracy realizowanych w Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, według wykazu zawartego w Załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. Zamówienie obejmuje: CZĘŚĆ I Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Szkoła dla rynku pracy -Podręczniki/książki - dział mechaniczny -Podręczniki/książki - dział gastronomiczny -Podręczniki/książki - dział hotelarski -Podręczniki/książki - dział handlowy -Podręczniki/książki - dział informatyczny CZĘŚĆ II Podręczniki/książki do zadania 2 w projekcie Szkoła dla rynku pracy -Podręczniki/książki - dział języka polskiego -Podręczniki/książki - dział języka niemieckiego -Podręczniki/książki - dział języka angielskiego -Podręczniki/książki - dział języka rosyjskiego -Podręczniki/książki - dział matematyczny CZĘŚĆ III Podręczniki/książki do zadania 5 w projekcie Szkoła dla rynku pracy CZĘŚĆ IV Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Dobry zawód to skarb -Podręczniki/książki - dział mechatroniczny CZĘŚĆ V Podręczniki/książki do zadania 2 w projekcie Dobry zawód to skarb -Podręczniki/książki - dział mechaniczny -Podręczniki/książki - dział produkcji żywności 2. Dostarczony przedmiot zamówienia ma być nowy, nie może nosić żadnych śladów używania..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
22.11.10.00-1, 22.11.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekty: Szkoła dla rynku pracy i Dobry zawód to skarb realizowane przez Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. M. Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Szkoła dla rynku pracy -Podręczniki/książki - dział mechaniczny -Podręczniki/książki - dział gastronomiczny -Podręczniki/książki - dział hotelarski -Podręczniki/książki - dział handlowy -Podręczniki/książki - dział informatyczny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.10.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Super Siódemka Hurt Książek Spółka Jawna Lucjan Wypych, Waldemar Wypych, Ul. Opłotki 23,, 60-012 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16294,85 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  15866,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  14126,27
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15866,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Podręczniki/książki do zadania 2 w projekcie Szkoła dla rynku pracy -Podręczniki/książki - dział języka polskiego -Podręczniki/książki - dział języka niemieckiego -Podręczniki/książki - dział języka angielskiego -Podręczniki/książki - dział języka rosyjskiego -Podręczniki/książki - dział matematyczny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.10.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Super Siódemka Hurt Książek Spółka Jawna Lucjan Wypych, Waldemar Wypych, Ul. Opłotki 23,, 60-012 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6607,82 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5561,70


 • Oferta z najniższą ceną:
  5377,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5561,70


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Podręczniki/książki do zadania 5 w projekcie Szkoła dla rynku pracy CZĘŚĆ IV Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Dobry zawód to skarb -Podręczniki/książki - dział mechatroniczny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.10.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Super Siódemka Hurt Książek Spółka Jawna Lucjan Wypych, Waldemar Wypych, Ul. Opłotki 23, 60-012 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3003,94 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2641,30


 • Oferta z najniższą ceną:
  1548,38
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2641,30


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: zsceziu@hoga.pl
tel: 46 815 41 41
fax: 46 815 41 41
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-09-22
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 30530020140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-09-13
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 14 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.rawa-kopernik.pl
Informacja dostępna pod: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 46.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
22110000-4 Drukowane książki
22111000-1 Podręczniki szkolne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Szkoła dla rynku pracy -Podręczniki/książki - dział mechaniczny -Podręczniki/książki - dział gastronomiczny -Podręczniki/książki - dział hotelarski -Podręczniki/książki - dział handlowy -Podręczniki/książki - dz Super Siódemka Hurt Książek Spółka Jawna Lucjan Wypych, Waldemar Wypych
Ul. Opłotki 23,, 60-012 Poznań, woj. wielkopolskie
2014-12-31 15 866,00
Podręczniki/książki do zadania 2 w projekcie Szkoła dla rynku pracy -Podręczniki/książki - dział języka polskiego -Podręczniki/książki - dział języka niemieckiego -Podręczniki/książki - dział języka angielskiego -Podręczniki/książki - dział języka rosyjski Super Siódemka Hurt Książek Spółka Jawna Lucjan Wypych, Waldemar Wypych
Ul. Opłotki 23,, 60-012 Poznań, woj. wielkopolskie
2014-12-31 5 561,00
Podręczniki/książki do zadania 5 w projekcie Szkoła dla rynku pracy CZĘŚĆ IV Podręczniki/książki do zadania 1 w projekcie Dobry zawód to skarb -Podręczniki/książki - dział mechatroniczny Super Siódemka Hurt Książek Spółka Jawna Lucjan Wypych, Waldemar Wypych
Ul. Opłotki 23, 60-012 Poznań, woj. wielkopolskie
2014-12-31 2 641,00