Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 907, 908, 911 I 912 W POWIECIE TARNOGÓRSKIM zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 907, 908, 911 I 912 W POWIECIE TARNOGÓRSKIM W OKRESIE OD 1 LISTOPADA 2009 R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2012 R. (Umowa Nr WD/P/090914/3/1 z dnia 30 października 2009 r.).


Numer ogłoszenia: 308262 - 2011; data zamieszczenia: 27.09.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 907, 908, 911 I 912 W POWIECIE TARNOGÓRSKIM zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 907, 908, 911 I 912 W POWIECIE TARNOGÓRSKIM W OKRESIE OD 1 LISTOPADA 2009 R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2012 R. (Umowa Nr WD/P/090914/3/1 z dnia 30 października 2009 r.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 907, 908, 911 I 912 W POWIECIE TARNOGÓRSKIM zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 907, 908, 911 I 912 W POWIECIE TARNOGÓRSKIM W OKRESIE OD 1 LISTOPADA 2009 R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2012 R. (Umowa Nr WD/P/090914/3/1 z dnia 30 października 2009 r.)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6, 45.23.32.53-7, 45.23.32.80-5, 45.23.32.90-8, 45.23.32.20-7.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Roboty stanowią zamówienie uzupełniające, a ich udzielenia Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu Nr 165547 - 2009 w punkcie II.1.3) i w SIWZ w punkcie 2.3 dla zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 907, 908, 911 I 912 W POWIECIE TARNOGÓRSKIM W OKRESIE OD 1 LISTOPADA 2009 R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2012 R., gdzie zamieścił zapis, że: Zamawiający zamierza udzielić dotychczasowemu wykonawcy robót, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Z uwagi na wykorzystanie środków finansowy przewidzianych do wydatkowania na rok 2011, zgodnie z umową WD/P/090914/3/1 zawartą w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, zachodzi konieczność udzielenia zamówienia uzupełniającego. W ramach zamówienia uzupełniającego będą wykonywane prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich powiatu tarnogórskiego. Zakres rzeczowy omawianych robót zawarty jest w przedmiarze robót i polegać będzie na: frezowaniu nawierzchni bitumicznej, remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznej, remoncie cząstkowym wjazdów z kostki, ustawianiu nowych znaków, naprawie znaków, oczyszczaniu rowów z namułu, regulacji pionowej studzienek, czyszczeniu przepustów, ścinaniu traw, wykaszaniu chwastów, czyszczeniu kratek, uzupełnianiu poboczy tłuczniem, wymianie barier energochłonnych, mechanicznym malowaniu linii segregacyjnych i krawędziowych. Wykonanie ww. robót w znaczny sposób poprawi bezpieczeństwo ruchu na drogach wojewódzkich powiatu tarnogórskiego. Wartość robót uzupełniających określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i stanowi ok. 5,9% wartości zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE LARIX SP. Z O.O., UL. KLONOWA 11, 42-700 LUBLINIEC, kraj/woj. śląskie.


Katowice: BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 907, 908, 911 I 912 W POWIECIE TARNOGÓRSKIM zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 907, 908, 911 I 912 W POWIECIE TARNOGÓRSKIM W OKRESIE OD 1 LISTOPADA 2009 R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2012 R. (Umowa Nr WD/P/090914/3/1 z dnia 30 października 2009 r.).


Numer ogłoszenia: 261065 - 2011; data zamieszczenia: 04.10.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 308262 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 907, 908, 911 I 912 W POWIECIE TARNOGÓRSKIM zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 907, 908, 911 I 912 W POWIECIE TARNOGÓRSKIM W OKRESIE OD 1 LISTOPADA 2009 R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2012 R. (Umowa Nr WD/P/090914/3/1 z dnia 30 października 2009 r.)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 907, 908, 911 I 912 W POWIECIE TARNOGÓRSKIM zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 907, 908, 911 I 912 W POWIECIE TARNOGÓRSKIM W OKRESIE OD 1 LISTOPADA 2009 R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2012 R. (Umowa Nr WD/P/090914/3/1 z dnia 30 października 2009 r.)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6, 45.23.32.53-7, 45.23.32.80-5, 45.23.32.90-8, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE LARIX SP. Z O.O., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 475100,76 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  520453,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  520453,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  520453,80


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty stanowią zamówienie uzupełniające, a ich udzielenia Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu Nr 165547 - 2009 w punkcie II.1.3) i w SIWZ w punkcie 2.3 dla zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 907, 908, 911 I 912 W POWIECIE TARNOGÓRSKIM W OKRESIE OD 1 LISTOPADA 2009 R. DO 31 PAŹDZIERNIKA 2012 R., gdzie zamieścił zapis, że: Zamawiający zamierza udzielić dotychczasowemu wykonawcy robót, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 10 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Z uwagi na wykorzystanie środków finansowy przewidzianych do wydatkowania na rok 2011, zgodnie z umową WD/P/090914/3/1 zawartą w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania, zachodzi konieczność udzielenia zamówienia uzupełniającego. W ramach zamówienia uzupełniającego będą wykonywane prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich powiatu tarnogórskiego. Zakres rzeczowy omawianych robót zawarty jest w przedmiarze robót i polegać będzie na: frezowaniu nawierzchni bitumicznej, remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznej, remoncie cząstkowym wjazdów z kostki, ustawianiu nowych znaków, naprawie znaków, oczyszczaniu rowów z namułu, regulacji pionowej studzienek, czyszczeniu przepustów, ścinaniu traw, wykaszaniu chwastów, czyszczeniu kratek, uzupełnianiu poboczy tłuczniem, wymianie barier energochłonnych, mechanicznym malowaniu linii segregacyjnych i krawędziowych. Wykonanie ww. robót w znaczny sposób poprawi bezpieczeństwo ruchu na drogach wojewódzkich powiatu tarnogórskiego. Wartość robót uzupełniających określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i stanowi ok. 5,9% wartości zamówienia podstawowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 30826220110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-09-27
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 907, 908, 911 I 912 W POWIECIE TARNOGÓRSKIM zamówienie uzupełniające do zadania: BIEŻĄCE UTRZYMANIE (LETNIE I ZIMOWE) DRÓG WOJEWÓDZKICH NR 789, 907, 908, 911 I 912 W POWIECIE TARNOGÓRSKIM W OKRESIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE LARIX SP. Z O.O.
ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec, woj. śląskie
2011-10-04 520 453,00