Katowice:
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w KatowicachNumer ogłoszenia: 308604 - 2015; data zamieszczenia: 17.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego , ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice, woj. śląskie, tel. 0-32 7438401, 7438501, faks 0-32 2519745.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://www.kzkgop.com.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: związek międzygminny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
2. Szczegółowe dane dotyczące mocy przyłączeniowej dla poszczególnych obiektów:
I. Budynek biurowy KZK GOP ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
Moc przyłączeniowa przyłącza nr 1 (zasilanie podstawowe) - 170kW
Moc przyłączeniowa dla przyłącza nr 2 (zasilanie rezerwowe) - 60kW
Napięcie zasilania 0,4kV
Zamawiający zalicza się do IV grupy przyłączeniowej.
Grupa taryfowa C21
II. Lokal użytkowy ul. Warszawska 4 / Teatralna 7, 40-006 Katowice
Moc przyłączeniowa dla przyłącza nr 1 (zasilanie podstawowe) - 50kW
Moc przyłączeniowa dla przyłącza nr 2 (zasilanie rezerwowe) - 50kW
Napięcie zasilania 0,4kV
Zamawiający zalicza się do IV grupy przyłączeniowej.
Grupa taryfowa C23
III. Obiekt / lokal użytkowy ul. Pocztowa 10, 40-002 Katowice
Moc przyłączeniowa - 5,7kW
Napięcie zasilania - 0,4kV
Zamawiający zalicza się do V grupy przyłączeniowej
Grupa taryfowa C11
IV. Obiekt / lokal użytkowy Pl. Wolskiego 0/0, 41-902 Bytom
Moc przyłączeniowa - 40kW
Napięcie zasilania - 0,4kV
Zamawiający zalicza się do V grupy przyłączeniowej
Grupa taryfowa C11
V. Obiekt / lokal użytkowy Pl. Piastów 2, 44-100 Gliwice
Moc przyłączeniowa - 25kW
Napięcie zasilania - 0,4kV
Zamawiający zalicza się do V grupy przyłączeniowej
Grupa taryfowa C11
VI. Obiekt / lokal użytkowy ul. Rynek 8/1, 41-500 Chorzów
Moc przyłączeniowa - 20kW
Napięcie zasilania - 0,4kV
Zamawiający zalicza się do V grupy przyłączeniowej
Grupa taryfowa C11
3. Przewidywane minimalne zużycie energii elektrycznej w trakcie realizacji umowy (12 miesięcy) wyniesie 1410MWh.
3.1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji dla niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, w przypadku zwiększenia potrzeb energii w obiektach wymienionych w pkt 3.2. SIWZ. Przewidując prawo opcji, Zamawiający przyznaje sobie prawo do zwiększenia podanej wielkości zamówienia do 10 % po cenach podanych w Formularzu cenowym.
3.2. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.
3.3. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
4. Ilość nabytej energii elektrycznej będzie liczona według rzeczywistego zużycia tej energii przez Zamawiającego (tj. wg odczytów licznika energii elektrycznej), a w przypadku niemożności odczytu licznika, rozliczenie odbywać się będzie wg prognozy zużytej energii elektrycznej.
5. Dostawa oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do ww. ustawy, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 93, poz 623 z późn. zm.), przepisami Kodeksu cywilnego, zasadami określonymi w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, postanowieniami umowy, oraz zgodnie z taryfą cen energii elektrycznej Wykonawcy, którą Zamawiający otrzyma w dniu zawarcia umowy.
6. Dostawa odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucji należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego na obszarze którego znajdują się miejsca do dostarczania energii elektrycznej. Operatorem Systemu Dystrybucji jest: Tauron Dystrybucja S.A.
7. Szczegółowy opis miejsc dostawy energii elektrycznej:
7.1. Budynek biurowy Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach przy ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice. Budynek posiada 2 punkty pomiarowe po stronie niskiego napięcia. Dostawa energii elektrycznej odbywa się w taryfie C21 dla mocy umownej 170kW dla przyłącza podstawowego oraz w taryfie C21 dla mocy umownej 1kW. Obiekt należy do IV grupy przyłączeniowej. Miejsce świadczenia usług dystrybucyjnych i odbioru energii elektrycznej, przyłącza podstawowego - zaciski prądowe na wyjściu z rozdzielni NN w stacji K576 w kierunku instalacji klienta, przyłącza rezerwowego - zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.
7.2. Lokal użytkowy położony przy ul. Warszawskiej 4 / Teatralnej 7, 40-006 Katowice. Lokal posiada 2 punkty pomiarowe po stronie niskiego napięcia. Dostawa energii elektrycznej odbywa się w taryfie C23 dla mocy umownej 35kW, Obiekt należy do IV grupy przyłączeniowej. Miejsce świadczenia usług dystrybucyjnych i odbioru energii elektrycznej - zaciski prądowe na wyjściu z rozdzielni NN w stacji k25 w kierunku instalacji klienta (zasilanie podstawowe) oraz zaciski prądowe na wyjściu z rozdzielni NN w stacji k135 w kierunku instalacji klienta (zasilanie rezerwowe).
7.3. Obiekt/lokal użytkowy położony przy ul. Pocztowej 10, 40-002 Katowice. Lokal posiada 1 punkt pomiarowy po stronie niskiego napięcia. Dostawa energii elektrycznej odbywa się w taryfie C11 dla mocy umownej 5,7kW, Obiekt należy do V grupy przyłączeniowej. Miejsce świadczenia usług dystrybucyjnych i odbioru energii elektrycznej - zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji odbiorcy.
7.4. Obiekt/lokal położony przy Pl. Wolskiego 0/0, 41-902 Bytom. Obiekt/lokal posiada 1 punkt pomiarowy po stronie niskiego napięcia. Dostawa energii elektrycznej odbywa się w taryfie C11 dla mocy umownej 30kW, obiekt należy do V grupy przyłączeniowej. Miejsce świadczenia usług dystrybucyjnych i odbioru energii elektrycznej - zaciski prądowe przewodu przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej w ścianie budynku, na wyjściu w kierunku instalacji odbiorcy.
7.5. Obiekt/lokal użytkowy położony przy Pl. Piastów 2, 44-100 Gliwice. Lokal posiada 1 punkt pomiarowy po stronie niskiego napięcia. Dostawa energii elektrycznej odbywa się w taryfie C11 dla mocy umownej 25kW, Obiekt należy do V grupy przyłączeniowej. Miejsce świadczenia usług dystrybucyjnych i odbioru energii elektrycznej - zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji odbiorcy.
7.6. Obiekt/lokal użytkowy położony przy ul. Rynek 8/1, 41-500 Chorzów. Lokal posiada 1 punkt pomiarowy po stronie niskiego napięcia. Dostawa energii elektrycznej odbywa się w taryfie C11 dla mocy umownej 20kW, Obiekt należy do V grupy przyłączeniowej. Miejsce świadczenia usług dystrybucyjnych i odbioru energii elektrycznej - zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji odbiorcy.


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Rozpoczęcie: 01.01.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać sie Wykonawca, który:
   a) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
   b) posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej).
   2. Ocena spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie oświadczenia i dokumentów wymienionych w pkt. III.6) niniejszego ogłoszenia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie:
  1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2a do SIWZ).
  2. Aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
  3. Aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) lub oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 6.1 SIWZ (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej).
  4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (Załącznik 2b do SIWZ).
  5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  Uwagi!
  1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca ten zamiast dokumentów, o których mowa: a) wyżej w pkt 2. i 3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia, b) wyżej w pkt 5. SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1b. (Uwagi), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie , w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Mają odpowiednio zastosowanie terminy wystawienia dokumentów określone wyżej w niniejszych uwagach.
  3. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, na każdej zapisanej stronie złożonego dokumentu.
  4. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
  5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
  Każdy z Wykonawców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, tj. przedstawić dokument wymieniony w pkt 6.4. SIWZ(oświadczenie z przepisu art. 24 ust. 1 - załącznik nr 2b) oraz w pkt: 6.5 SIWZ, a także dokument wymieniony w pkt 6.6. SIWZ. W odniesieniu do pozostałych dokumentów (w tym oświadczenie - załącznik nr 2a ) określonych w pkt 6.1. - 6.3. SIWZ Wykonawcy mogą złożyć wspólnie jeden dokument.
  6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

  SEKCJA IV: PROCEDURA


  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
  przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1 - Cena - 95
  • 2 - Warunki płatności - 5


  IV.2.2)

     przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
  adres strony, na której będzie prowadzona:


  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  IV.4.1)
   
  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  http://bip.kzkgop.pl/modules.php?name=ogloszenia_biezace

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
  Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, I piętro, pokój 138, Wydział Planowania Systemu Komunikacyjnego i Zamówień Publicznych.


  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
  25.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, parter, pokój 014 (kancelaria).


  IV.4.5) Termin związania ofertą:
  do 24.12.2015.


  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  nie


  Katowice: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach


  Numer ogłoszenia: 188745 - 2015; data zamieszczenia: 23.12.2015

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Zamieszczanie ogłoszenia:
  obowiązkowe.


  Ogłoszenie dotyczy:
  zamówienia publicznego.


  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
  tak, numer ogłoszenia w BZP: 308604 - 2015r.


  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
  nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


  I. 1) NAZWA I ADRES:
  Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary 21a, 40-053 Katowice, woj. śląskie, tel. 0-32 7438401, 7438501, faks 0-32 2519745.


  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
  Inny: Związek międzygminny.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.


  II.2) Rodzaj zamówienia:
  Dostawy.


  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
  2. Szczegółowe dane dotyczące mocy przyłączeniowej dla poszczególnych obiektów:
  I. Budynek biurowy KZK GOP ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice
  Moc przyłączeniowa przyłącza nr 1 (zasilanie podstawowe) - 170kW
  Moc przyłączeniowa dla przyłącza nr 2 (zasilanie rezerwowe) - 60kW
  Napięcie zasilania 0,4kV
  Zamawiający zalicza się do IV grupy przyłączeniowej.
  Grupa taryfowa C21
  II. Lokal użytkowy ul. Warszawska 4 / Teatralna 7, 40-006 Katowice
  Moc przyłączeniowa dla przyłącza nr 1 (zasilanie podstawowe) - 50kW
  Moc przyłączeniowa dla przyłącza nr 2 (zasilanie rezerwowe) - 50kW
  Napięcie zasilania 0,4kV
  Zamawiający zalicza się do IV grupy przyłączeniowej.
  Grupa taryfowa C23
  III. Obiekt / lokal użytkowy ul. Pocztowa 10, 40-002 Katowice
  Moc przyłączeniowa - 5,7kW
  Napięcie zasilania - 0,4kV
  Zamawiający zalicza się do V grupy przyłączeniowej
  Grupa taryfowa C11
  IV. Obiekt / lokal użytkowy Pl. Wolskiego 0/0, 41-902 Bytom
  Moc przyłączeniowa - 40kW
  Napięcie zasilania - 0,4kV
  Zamawiający zalicza się do V grupy przyłączeniowej
  Grupa taryfowa C11
  V. Obiekt / lokal użytkowy Pl. Piastów 2, 44-100 Gliwice
  Moc przyłączeniowa - 25kW
  Napięcie zasilania - 0,4kV
  Zamawiający zalicza się do V grupy przyłączeniowej
  Grupa taryfowa C11
  VI. Obiekt / lokal użytkowy ul. Rynek 8/1, 41-500 Chorzów
  Moc przyłączeniowa - 20kW
  Napięcie zasilania - 0,4kV
  Zamawiający zalicza się do V grupy przyłączeniowej
  Grupa taryfowa C11
  3. Przewidywane minimalne zużycie energii elektrycznej w trakcie realizacji umowy (12 miesięcy) wyniesie 1410MWh.
  3.1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji dla niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, w przypadku zwiększenia potrzeb energii w obiektach wymienionych w pkt 3.2. SIWZ. Przewidując prawo opcji, Zamawiający przyznaje sobie prawo do zwiększenia podanej wielkości zamówienia do 10 % po cenach podanych w Formularzu cenowym.
  3.2. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.
  3.3. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
  4. Ilość nabytej energii elektrycznej będzie liczona według rzeczywistego zużycia tej energii przez Zamawiającego (tj. wg odczytów licznika energii elektrycznej), a w przypadku niemożności odczytu licznika, rozliczenie odbywać się będzie wg prognozy zużytej energii elektrycznej.
  5. Dostawa oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do ww. ustawy, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 93, poz 623 z późn. zm.), przepisami Kodeksu cywilnego, zasadami określonymi w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, postanowieniami umowy, oraz zgodnie z taryfą cen energii elektrycznej Wykonawcy, którą Zamawiający otrzyma w dniu zawarcia umowy.
  6. Dostawa odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucji należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego na obszarze którego znajdują się miejsca do dostarczania energii elektrycznej. Operatorem Systemu Dystrybucji jest: Tauron Dystrybucja S.A.
  7. Szczegółowy opis miejsc dostawy energii elektrycznej:
  7.1. Budynek biurowy Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach przy ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice. Budynek posiada 2 punkty pomiarowe po stronie niskiego napięcia. Dostawa energii elektrycznej odbywa się w taryfie C21 dla mocy umownej 170kW dla przyłącza podstawowego oraz w taryfie C21 dla mocy umownej 1kW. Obiekt należy do IV grupy przyłączeniowej. Miejsce świadczenia usług dystrybucyjnych i odbioru energii elektrycznej, przyłącza podstawowego - zaciski prądowe na wyjściu z rozdzielni NN w stacji K576 w kierunku instalacji klienta, przyłącza rezerwowego - zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.
  7.2. Lokal użytkowy położony przy ul. Warszawskiej 4 / Teatralnej 7, 40-006 Katowice. Lokal posiada 2 punkty pomiarowe po stronie niskiego napięcia. Dostawa energii elektrycznej odbywa się w taryfie C23 dla mocy umownej 35kW, Obiekt należy do IV grupy przyłączeniowej. Miejsce świadczenia usług dystrybucyjnych i odbioru energii elektrycznej - zaciski prądowe na wyjściu z rozdzielni NN w stacji k25 w kierunku instalacji klienta (zasilanie podstawowe) oraz zaciski prądowe na wyjściu z rozdzielni NN w stacji k135 w kierunku instalacji klienta (zasilanie rezerwowe).
  7.3. Obiekt/lokal użytkowy położony przy ul. Pocztowej 10, 40-002 Katowice. Lokal posiada 1 punkt pomiarowy po stronie niskiego napięcia. Dostawa energii elektrycznej odbywa się w taryfie C11 dla mocy umownej 5,7kW, Obiekt należy do V grupy przyłączeniowej. Miejsce świadczenia usług dystrybucyjnych i odbioru energii elektrycznej - zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji odbiorcy.
  7.4. Obiekt/lokal położony przy Pl. Wolskiego 0/0, 41-902 Bytom. Obiekt/lokal posiada 1 punkt pomiarowy po stronie niskiego napięcia. Dostawa energii elektrycznej odbywa się w taryfie C11 dla mocy umownej 30kW, obiekt należy do V grupy przyłączeniowej. Miejsce świadczenia usług dystrybucyjnych i odbioru energii elektrycznej - zaciski prądowe przewodu przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej w ścianie budynku, na wyjściu w kierunku instalacji odbiorcy.
  7.5. Obiekt/lokal użytkowy położony przy Pl. Piastów 2, 44-100 Gliwice. Lokal posiada 1 punkt pomiarowy po stronie niskiego napięcia. Dostawa energii elektrycznej odbywa się w taryfie C11 dla mocy umownej 25kW, Obiekt należy do V grupy przyłączeniowej. Miejsce świadczenia usług dystrybucyjnych i odbioru energii elektrycznej - zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji odbiorcy.
  7.6. Obiekt/lokal użytkowy położony przy ul. Rynek 8/1, 41-500 Chorzów. Lokal posiada 1 punkt pomiarowy po stronie niskiego napięcia. Dostawa energii elektrycznej odbywa się w taryfie C11 dla mocy umownej 20kW, Obiekt należy do V grupy przyłączeniowej. Miejsce świadczenia usług dystrybucyjnych i odbioru energii elektrycznej - zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu w kierunku instalacji odbiorcy.


  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  09.31.00.00-5, 65.31.00.00-9.

  SEKCJA III: PROCEDURA


  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  Przetarg nieograniczony


  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
   nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  21.12.2015.


  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
  1.


  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
  0.


  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o., {Dane ukryte}, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
  (bez VAT): 610000,00 PLN.


  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
   727607,64


  • Oferta z najniższą ceną:
   727607,64
   / Oferta z najwyższą ceną:
   727607,64


  • Waluta:
   PLN .


  Adres: Barbary 21A, 40-053 Katowice
  woj. śląskie
  Dane kontaktowe: email: kzkgop@kzkgop.com.pl
  tel: (32)7438401
  fax: (32)2519745
  Termin składania wniosków lub ofert:
  2015-11-24
  Dane postępowania
  ID postępowania BZP/TED: 30860420150
  ID postępowania Zamawiającego:
  Data publikacji zamówienia: 2015-11-16
  Rodzaj zamówienia: dostawy
  Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
  Czas na realizację: -
  Wadium: -
  Oferty uzupełniające: NIE
  Oferty częściowe: NIE
  Oferty wariantowe: NIE
  Przewidywana licyctacja: NIE
  Ilość części: 1
  Kryterium ceny: 95%
  WWW ogłoszenia: http://www.kzkgop.com.pl
  Informacja dostępna pod: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21A, I piętro, pokój 138, Wydział Planowania Systemu Komunikacyjnego i Zamówień Publicznych
  Okres związania ofertą: 30 dni
  Kody CPV
  09310000-5 Elektryczność
  65310000-9 Przesył energii elektrycznej
  Wyniki
  Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
  Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.
  Gliwice
  2015-12-23 727 607,00