Siedlce: (Zam. Publ. 4/2012) Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Sądu Rejonowego w Siedlcach


Numer ogłoszenia: 308626 - 2012; data zamieszczenia: 21.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Siedlcach , ul. Świrskiego 17, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 0-25 644-77-02, faks 0-25 632-23-27.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.siedlce.sr.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
(Zam. Publ. 4/2012) Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Sądu Rejonowego w Siedlcach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych z grupy 301 (wg CPV) dla Sądu Rejonowego w Siedlcach.Dokładny opis przedmiotu zamówienia wraz z ilością, rodzajem urządzenia, do którego są przeznaczone, kodem CPV każdego z zamawianych materiałów eksploatacyjnych znajduje się w SIWZ.Zamawiający wymaga dostarczenia wyprodukowanych przez producentów urządzenia lub równoważnych materiałów eksploatacyjnych. Przez równoważne należy rozumieć: funkcjonalność, jakość wydruku (kopii), wydajność, szybkość schnięcia (utrwalenia), nie zamazywanie się wydruku (kopii), odpowiadające wyrobom producenta urządzenia. Materiały eksploatacyjne winny być fabrycznie nowe nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. Materiały eksploatacyjne nie mogą być eksploatowane wcześniej, uzupełniane lub przerabiane. Nie mogą być regenerowane, poddane procesowi ponownego napełniana tuszu ani wymiany jakichkolwiek elementów. Wszystkie elementy wykorzystane do produkcji materiałów eksploatacyjnych muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane oraz nierefabrykowane. Winny posiadać cechy pierwotnego opakowania. Okres przydatności do użytku zaoferowanych artykułów nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony towar. Wykonawca będzie dostarczał towar sukcesywnie, przez okres trwania umowy w terminach, ilościach i asortymencie ustalanym przez Zamawiającego w miarę potrzeb, w ogólnej ilości równej przedmiotowi zamówienia do budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach, ul. Świrskiego 17.Koszty transportu - dostarczenia towaru oraz obowiązek należytego zabezpieczenia towaru w czasie transportu spoczywa na Wykonawcy.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.12.43.00-7, 30.19.21.13-6, 30.12.51.20-8, 30.19.23.40-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 000,00 zł. brutto (jeden tysiąc złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na zasadzie: Wykonawca spełnia - nie spełnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę wykazu wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej dwóch dostaw (rozumianych jako dwie oddzielne umowy); obejmujących swym zakresem dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych; o wartości co najmniej 40 000,00 zł brutto każda


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na zasadzie: Wykonawca spełnia - nie spełnia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na zasadzie: Wykonawca spełnia - nie spełnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na zasadzie: Wykonawca spełnia - nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Aktualny raport/test/wynik badania wydajności oferowanego równoważnego przedmiotu zamówienia zgodnie z normami: ISO/IEC 19752 dla tonerów do drukarek laserowych monochromatycznych; ISO/IEC 19798 dla tonerów do laserowych urządzeń kolorowych; ISO/IEC 24711 dla tuszy do drukarek atramentowych wystawione przez niezależny ośrodek badawczy (nie dotyczy bębnów, folii oraz etykiet samoprzylepnych)


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT wartość umowy może ulec zmianie odpowiednio o różnicę wynikającą ze zmiany kwoty podatku VAT


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.siedlce.sr.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Sąd Rejonowy w Siedlcach, ul. B-pa Świrskiego 17, 08-110 Siedlce, pok 102 (I piętro).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.08.2012 godzina 11:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Siedlcach, ul. B-pa Świrskiego 17, 08-110 Siedlce - Biuro Podawcze (parter) lub osobiście w pok 102 (I piętro).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Siedlce: (Zam. Publ.4/2012) Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Sądu Rejonowego w Siedlcach


Numer ogłoszenia: 386476 - 2012; data zamieszczenia: 08.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 308626 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Siedlcach, ul. Świrskiego 17, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 0-25 644-77-02, faks 0-25 632-23-27.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
(Zam. Publ.4/2012) Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Sądu Rejonowego w Siedlcach.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych z grupy 301 (wg CPV) dla Sądu Rejonowego w Siedlcach. Dokładny opis przedmiotu zamówienia wraz z ilością, rodzajem urządzenia, do którego są przeznaczone, kodem CPV każdego z zamawianych materiałów eksploatacyjnych znajduje się w SIWZ.Zamawiający wymaga dostarczenia wyprodukowanych przez producentów urządzenia lub równoważnych materiałów eksploatacyjnych.Przez równoważne należy rozumieć: funkcjonalność, jakość wydruku (kopii), wydajność, szybkość schnięcia (utrwalenia), nie zamazywanie się wydruku (kopii), odpowiadające wyrobom producenta urządzenia. Materiały eksploatacyjne winny być fabrycznie nowe nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. Materiały eksploatacyjne nie mogą być eksploatowane wcześniej, uzupełniane lub przerabiane. Nie mogą być regenerowane, poddane procesowi ponownego napełniana tuszu ani wymiany jakichkolwiek elementów. Wszystkie elementy wykorzystane do produkcji materiałów eksploatacyjnych muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane oraz nierefabrykowane. Winny posiadać cechy pierwotnego opakowania. Okres przydatności do użytku zaoferowanych artykułów nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty dostawy. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony towar. Wykonawca będzie dostarczał towar sukcesywnie, przez okres trwania umowy w terminach, ilościach i asortymencie ustalanym przez Zamawiającego w miarę potrzeb, w ogólnej ilości równej przedmiotowi zamówienia do budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach, ul. Świrskiego 17.Koszty transportu - dostarczenia towaru oraz obowiązek należytego zabezpieczenia towaru w czasie transportu spoczywa na Wykonawcy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.12.43.00-7, 30.19.21.13-6, 30.12.51.20-8, 30.19.23.40-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
4.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Praxis Łódź Pilecka i Petlak Sp.j, {Dane ukryte}, 90-516 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 40565,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14900,22


 • Oferta z najniższą ceną:
  11895,33
  / Oferta z najwyższą ceną:
  41716,82


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Kazimierzowska 31a, 08-110 Siedlce
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: tomasz.rycerz@siedlce.sr.gov.pl , beata.jonska@siedlce.sr.gov.pl
tel: 0-25 64 00 807
fax: 0-25 64 00 710
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-08-28
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 30862620120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-08-20
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 124 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.siedlce.sr.gov.pl
Informacja dostępna pod: Sąd Rejonowy w Siedlcach, ul. B-pa Świrskiego 17, 08-110 Siedlce, pok 102 (I piętro)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30124300-7 Bębny do maszyn biurowych
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30125120-8 Toner do fotokopiarek
30192113-6 Wkłady drukujące
30192340-6 Taśmy do faksów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
(Zam. Publ.4/2012) Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Sądu Rejonowego w Siedlcach Praxis Łódź Pilecka i Petlak Sp.j
Łódź
2012-10-08 14 900,00