TI Tytuł Polska-Jastrzębie-Zdrój: Urządzenia górnicze
ND Nr dokumentu 308876-2015
PD Data publikacji 02/09/2015
OJ Dz.U. S 169
TW Miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AU Nazwa instytucji Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 28/08/2015
DT Termin 09/10/2015
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 42417230 - Opancerzone przenośniki górnicze (AFCS)
42419800 - Części przenośników
43100000 - Urządzenia górnicze
OC Pierwotny kod CPV 42417230 - Opancerzone przenośniki górnicze (AFCS)
42419800 - Części przenośników
43100000 - Urządzenia górnicze
IA Adres internetowy (URL) www.jsw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

02/09/2015    S169    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Urządzenia górnicze

2015/S 169-308876

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Jastrzębie Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: www.jsw.pl/przetargi

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: parter, pok. nr 009, 007
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Katarzyna Celary
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423 / 327564489
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445
Adres internetowy: www.jsw.pl/przetargi

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: parter, pok. nr 009, 007
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Katarzyna Celary
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423 / 327564489
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445
Adres internetowy: www.jsw.pl/przetargi

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Dostawa 167 szt. fabrycznie nowych ścianowych sekcji obudów zmechanizowanych o zakresie pracy od nie więcej niż 2 m do nie mniej niż 4,5 m wraz z instalacją zasilającą wysokociśnieniową oraz urządzeniami montażowo-transportowymi, fabrycznie nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego, fabrycznie nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego z kruszarką i urządzeniem przekładkowym dla JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa 167 szt. fabrycznie nowych ścianowych sekcji obudów zmechanizowanych o zakresie pracy od nie więcej niż 2 m do nie mniej niż 4,5 m wraz z instalacją zasilającą wysokociśnieniową oraz urządzeniami montażowo-transportowymi, fabrycznie nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego, fabrycznie nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego z kruszarką i urządzeniem przekładkowym dla JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice.
Termin wykonania zamówienia:
1. Dla sekcji obudów zmechanizowanych wraz z instalacją zasilającą wysokociśnieniową oraz urządzeniami montażowo-transportowymi – do 20 tygodni od daty zawarcia umowy. Wykonawca musi uwzględnić częstotliwość dostaw sekcji obudów zmechanizowanych tj. sukcesywnie po maksimum 30 sztuk w tygodniu.
2. Dla przenośnika zgrzebłowego ścianowego, przenośnika zgrzebłowego podścianowego z kruszarką i urządzeniem przekładkowym – do 12 tygodni od daty zawarcia umowy.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

43100000, 42417230, 42419800

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 414 000 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 140 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium należy wnieść w wysokości: 420 000 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Regulowanie należności nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w formie przelewu w terminie do 120 dni od daty dostarczenia faktury VAT do Zamawiającego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca dołączy do oferty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku spółki cywilnej wymaga się, aby wspólnicy spółki cywilnej przedstawili zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem podatków wobec Urzędu Skarbowego wystawione oddzielnie na każdego wspólnika, jak również odrębne zaświadczenie dotyczące spółki cywilnej.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku spółki cywilnej wymaga się, aby wspólnicy spółki cywilnej przedstawili zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione oddzielnie na każdego wspólnika, jak również odrębne zaświadczenie dotyczące spółki cywilnej.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa
w art. 24 ust 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie:
1) pkt. 1.2), 1.3), 1.4) i 1.6) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 1.5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Dokumenty o których mowa w pkt 3.1) lit. a) i c) oraz pkt 3.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3.1) lit b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 4 stosuje się odpowiednio.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, ww. dokumenty musi złożyć każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
Ponadto Wykonawca dołączy do oferty pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykaz wykonanych zamówień potwierdzający posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania (zrealizowania) dostawy:
— co najmniej 150 kompletnych sekcji obudów zmechanizowanych, spełniających wymagania dyrektyw UE ( 2006/42/WE oraz 94/9/WE (ATEX),
oraz
— co najmniej jednego przenośnika zgrzebłowego ścianowego o wartości nie mniejszej niż 3 500 000 PLN netto,
oraz
— co najmniej jednego urządzenia przekładkowego o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN netto,
oraz
— co najmniej jednej kruszarki o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN netto,
oraz
— co najmniej jednego wysokociśnieniowego agregatu pompowego do zasilania ścianowej obudowy zmechanizowanej o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN netto,
bezpośrednio dla podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli z dokumentu poświadczenia będzie wynikało, że wykonanie (zrealizowanie) dostaw urządzeń ujętych w pkt IX.B 1) SIWZ następowało w jednym lub kilku zamówieniach, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy.
Dowodem:
— na potwierdzenie spełnienia warunku jest złożenie poświadczenia/ dokumentów, że zamówienie w zakresie określonym w warunku zostało wykonane należycie.
— na potwierdzenie dostawy sekcji obudów zmechanizowanych, spełniających wymagania dyrektyw UE (2006/42/WE oraz 94/9/WE (ATEX) jest złożenie kopii certyfikatu badania typu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną mającą swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej.
2. Jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych Podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków), zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych Podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty wymienione w punkcie 1 – 2 oraz Oświadczenie dotyczące spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy złożyć w jednym egzemplarzu w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia (tzn. w miejscu: „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać wszystkich Wykonawców), podpisany przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania tych Wykonawców w postępowaniu.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena brutto (z VAT). Waga 90

2. Termin dostawy dla sekcji obudów zmechanizowanych wraz z instalacją zasilającą wysokociśnieniową oraz urządzeniami montażowo-transportowymi. Waga 5

3. Termin dostawy dla przenośnika zgrzebłowego ścianowego, przenośnika zgrzebłowego podścianowego z kruszarką i urządzeniem przekładkowym. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: 1. W przypadku złożenia co najmniej 3 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty aukcję elektroniczną, stosownie do przepisów art. 91a – 91c Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawcy zaproszeni do aukcji elektronicznej powinni spełniać następujące wymaganie techniczne:
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
— dla Windows XP: Internet Explorer 7 lub Internet Explorer 8
— dla Windows Vista: Internet Explorer 7 lub Internet Explorer 8 lub Internet Explorer 9
— dla Windows 7: Internet Explorer 9
b) Pozostałe wymagania techniczne:
— dostęp do sieci internet
— obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax
— włączona obsługa JavaScript
— zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
— zainstalowany Acrobat Reader
— zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java – Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
3. Wykonawcy zaproszeni do aukcji elektronicznej powinni posiadać kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego wystawiony zgodnie z przepisami prawa, a także współpracujące z komputerem opisanym w w/w punkcie urządzenie umożliwiające złożenie takiego podpisu.
4. W toku aukcji elektronicznej ocena ofert dokonana zostanie w oparciu o kryterium:
a) cena (brutto) (waga – 90 %, maksymalna ilość punktów – 90) – podlega licytacji,
b) termin dostawy dla sekcji obudów zmechanizowanych wraz z instalacją zasilającą wysokociśnieniową oraz urządzeniami montażowo-transportowymi (waga – 5 %, maksymalna ilość punktów – 5) – nie podlega licytacji.
c) termin dostawy dla przenośnika zgrzebłowego ścianowego, przenośnika zgrzebłowego podścianowego z kruszarką i urządzeniem przekładkowym (waga – 5 %, maksymalna ilość punktów – 5) – nie podlega licytacji.
5. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w czasie aukcji cen netto powiększonych o stawkę podatku od towarów i usług, celem umożliwienia porównania składanych ofert.
6. Zamawiający powiadomi, zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
7. Zamawiający pisemnie zawiadomi wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
39/ZZ/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 40 PLN
Warunki i sposób płatności: SIWZ można odebrać u Zamawiającego, Jastrzębie-Zdrój, Al. Jana Pawła II 4, parter, pok. nr 007, płatność w kasie lub za zaliczeniem pocztowym. Kasa jest czynna w dni robocze w godzinach 8:00–10:00 oraz 12:00–14:00.
Uwaga: SIWZ można otrzymać również bezpłatnie, w wersji elektronicznej (na adres e-mail), po przesłaniu do Zamawiającego pisma na fax nr +48 327564445 (nie ma potrzeby wcześniejszego wykupu SIWZ w wersji papierowej).
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.10.2015 - 09:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Do: 7.12.2015
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 9.10.2015 - 10:00

Miejscowość

JSW S.A., al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, parter, sala nr 4.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, przy czym przekazanie za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Zaleca się, aby faks został potwierdzony pisemnie.
Wykonawcy przekazują korespondencję na adres Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Zespół Zamówień Publicznych, al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, fax: +48 327564445.
W odniesieniu do pkt. IV.3.3 – Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych – informujemy, że SIWZ można otrzymać w wersji elektronicznej (nie ma potrzeby wcześniejszego wykupu SIWZ w wersji papierowej) po przesłaniu do Zamawiającego pisma na fax nr +48 327564445.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte
w dokumentach i oświadczeniach.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 180 i 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28.8.2015
TI Tytuł Polska-Jastrzębie-Zdrój: Urządzenia górnicze
ND Nr dokumentu 352625-2015
PD Data publikacji 07/10/2015
OJ Dz.U. S 194
TW Miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AU Nazwa instytucji Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 02/10/2015
DT Termin 03/11/2015
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 42417230 - Opancerzone przenośniki górnicze (AFCS)
42419800 - Części przenośników
43100000 - Urządzenia górnicze
OC Pierwotny kod CPV 42417230 - Opancerzone przenośniki górnicze (AFCS)
42419800 - Części przenośników
43100000 - Urządzenia górnicze

07/10/2015    S194    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Urządzenia górnicze

2015/S 194-352625

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., al. Jana Pawła II 4, Jastrzębie Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009, Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Jastrzębie-Zdrój 44-330, POLSKA. Tel.: +48 327564423. Faks: +48 327564445. E-mail: gpytel@jsw.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2.9.2015, 2015/S 169-308876)

Przedmiot zamówienia:
CPV:43100000, 42417230, 42419800

Urządzenia górnicze

Opancerzone przenośniki górnicze (AFCS)

Części przenośników

Zamiast: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

1.Wykaz wykonanych zamówień potwierdzający posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania (zrealizowania) dostawy:

— co najmniej 150 kompletnych sekcji obudów zmechanizowanych, spełniających wymagania dyrektyw UE (2006/42/WE oraz 94/9/WE (ATEX),

oraz

— co najmniej jednego przenośnika zgrzebłowego ścianowego o wartości nie mniejszej niż 3.500.000,00 zł netto,

oraz

— co najmniej jednego urządzenia przekładkowego o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł netto,

oraz

— co najmniej jednej kruszarki o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł netto,

oraz

— co najmniej jednego wysokociśnieniowego agregatu pompowego do zasilania ścianowej obudowy zmechanizowanej o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł netto,

bezpośrednio dla podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli z dokumentu poświadczenia będzie wynikało, że wykonanie (zrealizowanie) dostaw urządzeń ujętych w pkt IX.B 1) SIWZ następowało w jednym lub kilku zamówieniach, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy.

Dowodem:

— na potwierdzenie spełnienia warunku jest złożenie poświadczenia/ dokumentów, że zamówienie w zakresie określonym w warunku zostało wykonane należycie.

— na potwierdzenie dostawy sekcji obudów zmechanizowanych, spełniających wymagania dyrektyw UE (2006/42/WE oraz 94/9/WE (ATEX) jest złożenie kopii certyfikatu badania typu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną mającą swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej.

2. Jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych Podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków), zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych Podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty wymienione w punkcie 1 – 2 oraz Oświadczenie dotyczące spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy złożyć w jednym egzemplarzu w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia (tzn. w miejscu: „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać wszystkich Wykonawców), podpisany przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania tych Wykonawców w postępowaniu.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

9.10.2015 (9:00)

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

7.12.2015

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:

9.10.2015 (10:00)

Powinno być: 

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

1.Wykaz wykonanych zamówień potwierdzający posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania (zrealizowania) dostawy:

— co najmniej 150 kompletnych sekcji obudów zmechanizowanych,

oraz

— co najmniej jednego przenośnika zgrzebłowego ścianowego o wartości nie mniejszej niż 3 500 000 PLN netto,

oraz

— co najmniej jednego urządzenia przekładkowego o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN netto,

oraz

— co najmniej jednej kruszarki o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN netto,

oraz

— co najmniej jednego wysokociśnieniowego agregatu pompowego do zasilania ścianowej obudowy zmechanizowanej o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN netto, bezpośrednio dla podziemnego zakładu górniczego wydobywającego węgiel kamienny w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli z dokumentu poświadczenia będzie wynikało, że wykonanie (zrealizowanie) dostaw urządzeń ujętych w pkt IX.B 1) SIWZ następowało w jednym lub kilku zamówieniach, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy.

Dowodem na potwierdzenie spełnienia warunku jest złożenie poświadczenia/ dokumentów, że zamówienie w zakresie określonym w warunku zostało wykonane należycie.

2. Jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych Podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków), zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych Podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty wymienione w punkcie 1–2 oraz Oświadczenie dotyczące spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy złożyć w jednym egzemplarzu w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia (tzn. w miejscu: „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać wszystkich Wykonawców), podpisany przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania tych Wykonawców w postępowaniu.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

3.11.2015 (9:00)

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

30.12.2015

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:

3.11.2015

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


TI Tytuł Polska-Jastrzębie-Zdrój: Urządzenia górnicze
ND Nr dokumentu 30374-2016
PD Data publikacji 28/01/2016
OJ Dz.U. S 19
TW Miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AU Nazwa instytucji Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 27/01/2016
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 42417230 - Opancerzone przenośniki górnicze (AFCS)
42419800 - Części przenośników
43100000 - Urządzenia górnicze
OC Pierwotny kod CPV 42417230 - Opancerzone przenośniki górnicze (AFCS)
42419800 - Części przenośników
43100000 - Urządzenia górnicze
RC Kod NUTS PL229
IA Adres internetowy (URL) www.jsw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

28/01/2016    S19    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Urządzenia górnicze

2016/S 019-030374

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Jastrzębie Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Polska
Tel.: +48 327564423
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: www.jsw.pl/przetargi

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa 167 szt. fabrycznie nowych ścianowych sekcji obudów zmechanizowanych o zakresie pracy od nie więcej niż 2,0 m do nie mniej niż 4,5 m wraz z instalacją zasilającą wysokociśnieniową oraz urządzeniami montażowo-transportowymi, fabrycznie nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego, fabrycznie nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego z kruszarką i urządzeniem przekładkowym dla JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice.

Kod NUTS PL229

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Dostawa 167 szt. fabrycznie nowych ścianowych sekcji obudów zmechanizowanych o zakresie pracy od nie więcej niż 2,0 m do nie mniej niż 4,5 m wraz z instalacją zasilającą wysokociśnieniową oraz urządzeniami montażowo-transportowymi, fabrycznie nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego, fabrycznie nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego z kruszarką i urządzeniem przekładkowym dla JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice.
Termin wykonania zamówienia:
1. Dla sekcji obudów zmechanizowanych wraz z instalacją zasilającą wysokociśnieniową oraz urządzeniami montażowo-transportowymi – 15 tygodni od daty zawarcia umowy. Wykonawca uwzględnia częstotliwość dostaw sekcji obudów zmechanizowanych tj. sukcesywnie po maksimum 30 sztuk w tygodniu.
2. Dla przenośnika zgrzebłowego ścianowego, przenośnika zgrzebłowego podścianowego z kruszarką i bezcięgnowym urządzeniem przekładkowym – 6 tygodni od daty zawarcia umowy.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

43100000, 42417230, 42419800

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 74 156 788 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
39/ZZ/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 169-308876 z dnia 2.9.2015

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 194-352625 z dnia 7.10.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
Nazwa: Dostawa 167 szt. fabrycznie nowych ścianowych sekcji obudów zmechanizowanych o zakresie pracy od nie więcej niż 2,0 m do nie mniej niż 4,5 m wraz z instalacją zasilającą wysokociśnieniową oraz urządzeniami montażowo-transportowymi, fabrycznie nowego przenośnika zgrzebłowego ścianowego, fabrycznie nowego przenośnika zgrzebłowego podścianowego z kruszarką i urządzeniem przekładkowym dla JSW s.a. kwk „Knurów-Szczygłowice” Ruch Szczygłowice.
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.1.2016
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: Kopex Machinery S.A., Uczestnik Konsorcjum: Famur S.A.
ul. 3-go Maja 89
41-800 Zabrze
Polska

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 51 660 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 74 156 788 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.1.2016

Adres: Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. ŚLĄSKIE
Dane kontaktowe: email: przetargi@zwp.jsw.pl
tel: +48 327564067
fax: +48 327564943
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-10-09
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 30887620151
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-09-02
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 420000 ZŁ
Szacowana wartość* 14 000 000 PLN  -  21 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: TAK
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.jsw.pl
Informacja dostępna pod: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
ul. Armii Krajowej 56, 44-330 jastrzębie-zdrój, woj. śląskie
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
42417230-3 Opancerzone przenośniki górnicze (AFCS)
43100000-4 Urządzenia górnicze
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa 167 szt. fabrycznie nowych ścianowych sekcji obudów zmechanizowanych o zakresie pracy od nie więcej niż 2,0 m do nie mniej niż 4,5 m wraz z instalacją zasilającą wysokociśnieniową oraz urządzeniami montażowo-transportowymi, fabrycznie nowego przeno Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum: Kopex Machinery S.A., Uczestnik Konsorcjum: Famur S.A.
ul. 3-go Maja 89, 41-800 Zabrze, woj. ŚLĄSKIE
2016-01-18 74 156 788,00