Krzymów: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Głodno, Brzeźno, Brzezińskie Holendry, Piersk, Szczepidło, Krzymów oraz utwardzenie placu przed remizą OSP w miejscowości Kałek, Gmina Krzymów


Numer ogłoszenia: 309538 - 2014; data zamieszczenia: 17.09.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Krzymów , ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2413280, faks 063 2413091.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.krzymow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Głodno, Brzeźno, Brzezińskie Holendry, Piersk, Szczepidło, Krzymów oraz utwardzenie placu przed remizą OSP w miejscowości Kałek, Gmina Krzymów.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Głodno, Brzeźno, Brzezińskie Holendry, Piersk, Szczepidło, Krzymów oraz utwardzenie placu przed remizą OSP w miejscowości Kałek, Gmina Krzymów. Zadanie zostało podzielone na 7 części i obejmuje: Część 1 - Przebudowa drogi gminnej w m. Głodno, gm Krzymów Zakres robót: - roboty przygotowawcze, - zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, - wykonanie koryta mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, - wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni i zjazdów, - wykonanie oznakowania pionowego, - pobocza gruntowe, - roboty wykończeniowe. Część 2 - Przebudowa drogi gminnej w m. Brzeźno, gm Krzymów Zakres robót: - roboty przygotowawcze, - zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, - wykonanie podbudowy nawierzchni jezdni i zjazdów, - wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego, - uzupełnienie, plantowanie i zagęszczanie poboczy, - oznakowanie pionowe, - roboty wykończeniowe. Część 3 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzezińskie Holendry. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzezińskie Holendry (lokalizacja - działka o nr. ewidencyjnym 179, 291) Zakres robót: - wykonanie robót pomiarowych i przygotowawczych; - wykonanie koryta i podbudowy na włączeniu do drogi powiatowej; - profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej; - wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych; - skropienie podbudowy; - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego; - wykonanie poboczy; - oznakowanie pionowe. Część 4 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piersk. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piersk (lokalizacja - działka o nr. ewidencyjnym 127) Zakres robót: - wykonanie robót pomiarowych i przygotowawczych; - profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej; - wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych; - skropienie podbudowy; - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego; - wykonanie poboczy; - oznakowanie pionowe. Część 5 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepidło. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Szczepidło, gm. Krzymów w obrębie geodezyjnym Szczepidło. Zakres robót obejmuje budowę nawierzchni drogi gminnej: - roboty przygotowawcze; - wykonanie robót ziemnych; - roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie; - wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi; - wykonanie poboczy; - profilowanie przyległego terenu; - oznakowanie pionowe; - roboty porządkowe. Część 6 - Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościelnej w Krzymowie. Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościelnej (poszerzenie + chodnik). Zakres robót: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, - roboty ziemne pod projektowaną nawierzchnię poszerzenia jezdni, - ułożenie projektowanych krawężników, - wykonanie podbudowy i nawierzchni poszerzenia jezdni i zjazdu, - roboty wykończeniowe i porządkowe. Część 7 - Utwardzenie placu przed remizą OSP w miejscowości Kałek gmina Krzymów Utwardzenie placu o powierzchni 420,00 m2 przed remizą OSP w miejscowości Kałek. Zakres robót: - roboty przygotowawcze w granicach projektowanego pasa drogowego - regulacja studni kanalizacyjnej z wymianą włazu - ustawienie krawężników betonowych (oporników) na ławie betonowej - wykonanie koryta - uzupełnienie żwirem średnioziarnistym warstwy przepuszczalnej - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Projekty Budowlane i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik Nr 9) oraz Przedmiary robót (Załącznik Nr 10). W załączeniu dokumentacja techniczna i mapy poglądowe, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, przedmiary robót (Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia, przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy do wyceny oferty. Podstawą wyceny oferty są dokumentacje techniczne opracowane dla realizacji zadania Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Głodno, Brzeźno, Brzezińskie Holendry, Piersk, Szczepidło, Krzymów oraz utwardzenie placu przed remizą OSP w miejscowości Kałek Gmina Krzymów. Cena oferty musi obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji technicznej, oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia)..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego, w przypadku gdy zajdzie konieczność powtórzenia tego samego rodzaju zamówienia zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.32.62-3, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7, 45.23.32.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 7.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 28.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowanie minimum 1 osobą do kierowania robotami z uprawnieniami budowlanymi w następującej specjalności: - ogólnobudowlanej i drogowej.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia do kwoty 100 tyś. zł.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy wykonawcy. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Załącznik nr 4 - Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym. Załącznik nr 8 - Wzór umowy. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony uzgadniają, że przewidują możliwość dokonywania następujących zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty: 1. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót: a) wstrzymanie realizacji robót spowodowanych przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, warunki pogodowe uniemożliwiające, ze względów technologicznych prowadzenia robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie, c) napotkanie na etapie budowy niewybuchów, zabytków, wykopalisk archeologicznych itp. d) konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, e) opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części, które będzie miało wpływ na termin zakończenia inwestycji, f) nie dostarczanie w terminie dokumentów odbiorowych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Fakty, o których mowa w pkt. 1 muszą być stwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy i zatwierdzone przez Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokole. Strony ustalą nowy termin z uwzględnieniem przerwy w realizacji robót. W takich przypadkach na uzasadniony wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 2. Zamawiający może dokonać zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 3. Dopuszcza się możliwość zmiany osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , za uprzednią pisemną zgodą zamawiającego. Wykonawca zaproponuje zmianę w następujących przypadkach: - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, - niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, - jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od wykonawcy np. rezygnacja. 4. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację zamówienia, b) gdy zmianie ulegną zapisy umowy, przedmiotem której jest dofinansowanie tej inwestycji, w tym m.in. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip.krzymow.nowoczesnagmina.pl/?c=179

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.10.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów, Pokój nr 12.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Krzymów: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Głodno, Brzeźno, Brzezińskie Holendry, Piersk, Szczepidło, Krzymów oraz utwardzenie placu przed remizą OSP w miejscowości Kałek, Gmina Krzymów.


Numer ogłoszenia: 352254 - 2014; data zamieszczenia: 22.10.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 309538 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Krzymów, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2413280, faks 063 2413091.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Głodno, Brzeźno, Brzezińskie Holendry, Piersk, Szczepidło, Krzymów oraz utwardzenie placu przed remizą OSP w miejscowości Kałek, Gmina Krzymów..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Głodno, Brzeźno, Brzezińskie Holendry, Piersk, Szczepidło, Krzymów oraz utwardzenie placu przed remizą OSP w miejscowości Kałek, Gmina Krzymów. Zadanie zostało podzielone na 7 części i obejmuje: Część 1 - Przebudowa drogi gminnej w m. Głodno, gm Krzymów Zakres robót: - roboty przygotowawcze, - zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, - wykonanie koryta mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, - wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni i zjazdów, - wykonanie oznakowania pionowego, - pobocza gruntowe, - roboty wykończeniowe. Część 2 - Przebudowa drogi gminnej w m. Brzeźno, gm Krzymów Zakres robót: - roboty przygotowawcze, - zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, - wykonanie podbudowy nawierzchni jezdni i zjazdów, - wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego, - uzupełnienie, plantowanie i zagęszczanie poboczy, - oznakowanie pionowe, - roboty wykończeniowe. Część 3 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzezińskie Holendry. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzezińskie Holendry (lokalizacja - działka o nr. ewidencyjnym 179, 291) Zakres robót: - wykonanie robót pomiarowych i przygotowawczych; - wykonanie koryta i podbudowy na włączeniu do drogi powiatowej; - profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej; - wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych; - skropienie podbudowy; - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego; - wykonanie poboczy; - oznakowanie pionowe. Część 4 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piersk. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piersk (lokalizacja - działka o nr. ewidencyjnym 127) Zakres robót: - wykonanie robót pomiarowych i przygotowawczych; - profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej; - wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych; - skropienie podbudowy; - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego; - wykonanie poboczy; - oznakowanie pionowe. Część 5 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepidło. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Szczepidło, gm. Krzymów w obrębie geodezyjnym Szczepidło. Zakres robót obejmuje budowę nawierzchni drogi gminnej: - roboty przygotowawcze; - wykonanie robót ziemnych; - roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie; - wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi; - wykonanie poboczy; - profilowanie przyległego terenu; - oznakowanie pionowe; - roboty porządkowe. Część 6 - Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościelnej w Krzymowie. Przebudowa drogi gminnej, ulicy Kościelnej (poszerzenie + chodnik). Zakres robót: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, - roboty ziemne pod projektowaną nawierzchnię poszerzenia jezdni, - ułożenie projektowanych krawężników, - wykonanie podbudowy i nawierzchni poszerzenia jezdni i zjazdu, - roboty wykończeniowe i porządkowe. Część 7 - Utwardzenie placu przed remizą OSP w miejscowości Kałek gmina Krzymów Utwardzenie placu o powierzchni 420,00 m2 przed remizą OSP w miejscowości Kałek. Zakres robót: - roboty przygotowawcze w granicach projektowanego pasa drogowego - regulacja studni kanalizacyjnej z wymianą włazu - ustawienie krawężników betonowych (oporników) na ławie betonowej - wykonanie koryta - uzupełnienie żwirem średnioziarnistym warstwy przepuszczalnej - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Projekty Budowlane i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik Nr 9) oraz Przedmiary robót (Załącznik Nr 10). W załączeniu dokumentacja techniczna i mapy poglądowe, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, przedmiary robót (Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia, przedmiary robót stanowią dokument pomocniczy do wyceny oferty. Podstawą wyceny oferty są dokumentacje techniczne opracowane dla realizacji zadania Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Głodno, Brzeźno, Brzezińskie Holendry, Piersk, Szczepidło, Krzymów oraz utwardzenie placu przed remizą OSP w miejscowości Kałek Gmina Krzymów. Cena oferty musi obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji technicznej, oraz inne koszty konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.32.62-3, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7, 45.23.32.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Przebudowa drogi gminnej w m. Głodno, gm Krzymów


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.10.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 62-500 Konin, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 202955,23 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  193186,35


 • Oferta z najniższą ceną:
  193186,35
  / Oferta z najwyższą ceną:
  193186,35


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Przebudowa drogi gminnej w m. Brzeźno, gm Krzymów


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.10.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PU-H MAR-BRUK Krzysztof Kucharski, {Dane ukryte}, 62-700 Turek, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 123376,44 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  134948,74


 • Oferta z najniższą ceną:
  134948,74
  / Oferta z najwyższą ceną:
  146358,24


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzezińskie Holendry


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.10.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 62-500 Konin, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 172407,73 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  123702,34


 • Oferta z najniższą ceną:
  123702,34
  / Oferta z najwyższą ceną:
  124520,26


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piersk


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.10.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PU-H MAR-BRUK Krzysztof Kucharski, {Dane ukryte}, 62-700 Turek, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 247943,83 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  180430,25


 • Oferta z najniższą ceną:
  180430,25
  / Oferta z najwyższą ceną:
  183013,51


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepidło


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.10.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 62-500 Konin, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 67398,67 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  59804,91


 • Oferta z najniższą ceną:
  59804,91
  / Oferta z najwyższą ceną:
  60851,79


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Utwardzenie placu przed remizą OSP w miejscowości Kałek gmina Krzymów


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.10.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 62-500 Konin, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 20381,38 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  17746,43


 • Oferta z najniższą ceną:
  17746,43
  / Oferta z najwyższą ceną:
  17746,43


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów
woj. wielkopolskie
Dane kontaktowe: email: krzymow@op.pl
tel: 063 2413280
fax: 063 2413091
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-10-01
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 30953820140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-09-16
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 57 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 7
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.krzymow.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2 Roboty drogowe
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa drogi gminnej w m. Głodno, gm Krzymów Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o.
Konin
2014-10-22 193 186,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Brzeźno, gm Krzymów PU-H MAR-BRUK Krzysztof Kucharski
Turek
2014-10-22 134 948,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzezińskie Holendry Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o.
Konin
2014-10-22 123 702,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piersk PU-H MAR-BRUK Krzysztof Kucharski
Turek
2014-10-22 180 430,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczepidło Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o.
Konin
2014-10-22 59 804,00
Utwardzenie placu przed remizą OSP w miejscowości Kałek gmina Krzymów Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o.
Konin
2014-10-22 17 746,00