Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi w 2012 r.


Numer ogłoszenia: 310182 - 2012; data zamieszczenia: 22.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi w 2012 r..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Oznaczenia kodu CPV - Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis): Główny kod CPV: 70-33-10-00-0 usługi nieruchomości mieszkalnych Przedmiotem niniejszego postępowania jest: Wykonanie 700 operatów szacunkowych, określających wartość rynkową prawa własności samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łódź, na potrzeby ustalenia ceny lokali, ustanawianych jako przedmiot odrębnej własności wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Lokale będą sprzedawane na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej. Lokale będą zlecane do oszacowania sukcesywnie, co 21 dni, w zależności od ilości wpływających od najemców wniosków o wykup lokali mieszkalnych - nie więcej niż 500 lokali. Uwaga: Wykonawca cy zobowiązuje ją się do sukcesywnego przekazywania zamawiającemu wykonanych operatów szacunkowych w ilościach i terminach określonych we wzorze umowy. Miejsce wykonania Miasto Łódź. Czas trwania zamówienia: od dnia podpisania umowy i data zakończenia: 14.12.2012 r..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p., polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i stanowiących: 50% wartości zamówienia podstawowego.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
70.33.10.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 14.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 5 600,00 PLN (słownie: pięć tysięcy sześćset zł). Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy należycie wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę szacowania nieruchomości o minimalnej łącznej wartości brutto 100 000 PLN UWAGA: 1. Usługa szacowania nieruchomości rozumiana jest jako usługa wykonania jednego lub więcej operatów szacunkowych nieruchomości w ramach jednej lub więcej umów. 2. Wykonawca winien załączyć również dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie;


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia: co najmniej 10 osobami , posiadającymi minimum średnie wykształcenie i ważne uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nadane w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.), z których każda wykonała co najmniej 1 wycenę nieruchomości.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z wyjątkiem zmian, których możliwość dokonania Zamawiający przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, określając warunki takiej zmiany tj. pomniejszenia ilości operatów szacunkowych, stanowiących przedmiot zamówienia w przypadku, stwierdzenia, że w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, ujawniono własność gruntu osoby fizycznej lub prawnej. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy będzie dokonana w formie pisemnego aneksu do umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro,.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.08.2012 godzina 12:45, miejsce: sekretariat Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro,.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy i data zakończenia: 14.12.2012 r. 1 Zamawiający nie przewiduje: 1.1 zawarcia umowy ramowej, 1.2 składania ofert wariantowych, 1.3 rozliczania w walutach obcych, 1.4 aukcji elektronicznej, 1.5 dynamicznego systemu zakupów, 1.6 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 1.7 prawa opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. 1.2 Zamawiający przewiduje: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p., polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i stanowiących: 50% wartości zamówienia podstawowego. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że osoba/y, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem czynności, związanych z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 25.000,00 euro, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12.10.2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego (Dz. U. z 2010 r. Nr 205, poz. 1357). Kopia polisy, będzie stanowiła załącznik do umowy..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi w 2012 r.


Numer ogłoszenia: 369018 - 2012; data zamieszczenia: 27.09.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 310182 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi w 2012 r..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest: Wykonanie 700 operatów szacunkowych, określających wartość rynkową prawa własności samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łódź, na potrzeby ustalenia ceny lokali, ustanawianych jako przedmiot odrębnej własności wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej. Lokale będą sprzedawane na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej. Lokale będą zlecane do oszacowania sukcesywnie, co 21 dni, w zależności od ilości wpływających od najemców wniosków o wykup lokali mieszkalnych - nie więcej niż 500 lokali. Uwaga: Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego przekazywania zamawiającemu wykonanych operatów szacunkowych w ilościach i terminach określonych we wzorze umowy. Miejsce wykonania: Miasto Łódź. Czas trwania zamówienia: od dnia podpisania umowy i data zakończenia: 14.12.2012 r..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
70.33.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Biuro Wycen i Nieruchomości KJR, ul. Dąbrowskiego 15 lok.6, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 282450,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  136500,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  136500,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  223860,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-08-30
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 31018220120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-08-22
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 106 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro,
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
70331000-0 Usługi nieruchomości mieszkalnych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do realizacji zadań Wydziału Praw do Nieruchomości Urzędu Miasta Łodzi w 2012 r. Biuro Wycen i Nieruchomości KJR
ul. Dąbrowskiego 15 lok.6, 42-200 Częstochowa, woj. świętokrzyskie
2012-09-27 136 500,00