Tarczyn: Przebudowa ul. Dolnej w Tarczynie wraz z budową oświetlenia


Numer ogłoszenia: 310928 - 2015; data zamieszczenia: 18.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Tarczyn , ul. Juliana Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn, woj. mazowieckie, tel. 22 7157900, 7157938, faks 22 7278191.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.bip.tarczyn.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ul. Dolnej w Tarczynie wraz z budową oświetlenia.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przebudowy ul. Dolnej w Tarczynie wraz z wykonaniem oświetlenia. UWAGA!!! Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania przebudowy wlotu do drogi wojewódzkiej nr 876 (działka nr. ew. 540/3)- Nie należy wyceniać tego zakresu. Zakres robót w zakresie przebudowy drogi obejmuje w szczególności: 1) roboty pomiarowe, 2) rozbiórkę i wywóz istniejącej nawierzchni i gruzu, 3) wykonanie niezbędnych robót ziemnych pod jezdnię, zjazdy, chodniki 4) wykonanie podbudowy jezdni, zjazdów i chodników, 5) wykonanie chodników, ciągu pieszego z możliwością dojazdu oraz zjazdów na posesje z kostki brukowej, 6) wykonanie ścieżki pieszo- rowerowej z nawierzchni asfaltowej w kolorze czerwonym, 7) uporządkowanie terenu i wykonanie pasa zieleni, 8) oznakowanie poziome i pionowe, 9) zapewnienie obsługi geodezyjnej i wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Zakres robót w zakresie wykonania oświetlenia obejmuje w szczególności: 1) Przygotowanie terenu i ułożenie kabli w rurach, 2) montaż 21 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami, 3) ułożenie rur osłonowych dla teletechniki 4) badania i pomiary instalacji, 5) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2, 31.52.72.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wadium nie jest wymagane


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi legitymować się należytym wykonaniem zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonych (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie): a) co najmniej 2 robót, polegających na wykonaniu nawierzchni asfaltowej (droga, chodnik, parking, plac itp.) o powierzchni co najmniej 300m2- osobno każda z robót,, b) co najmniej 2 robót, polegających na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni min. 500 m2 - osobno każda z robót, c) co najmniej 2 robót polegających na wykonaniu oświetlenia ulicznego (oświetlenia dróg, placów, parkingów itp) o wartości min. 50 000,00 zł brutto- osobno każda z robót, Zamawiający uzna za spełniające warunek udziału w postępowaniu roboty zawierające wszystkie opisane wyżej elementy.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca ma wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy w specjalności drogowej oraz co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika robót o specjalności elektrycznej.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do siwz, 2) informację o podmiocie wspólnym - załącznik nr 4 do siwz - jeśli dotyczy, 3) pełnomocnictwo do podpisania oferty - jeśli dotyczy, 4) informację, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zawierającą nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku (art. 91 ust. 3a Pzp)- jeśli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - termin gwarancji i rękojmi - 5


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

14.3. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Wykonawca został wybrany do realizacji zamówienia w przypadku: a) zmiany stawki podatku VAT, b) wystąpienia warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają wykonanie robót, c) wyjątkowo trudnych warunków gruntowo-wodnych, które nie zostały przewidziane w dokumentacji, d) wystąpienia niezgodności w zakresie terenu robót wynikającego z pomiarów geodezyjnych, e) konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień lub pozwoleń, f) gdy wykonanie robót nie będzie możliwe ze względów technologicznych, g) opóźnienia w uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na budowę/ upływu terminu na wniesienie sprzeciwu przez właściwy organ.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.tarczyn.pl zakładka zamówienia publiczne 2015

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Tarczynie ul. Juliana Stępkowskiego 17, pokój numer 13 na parterze, lub zostanie przesłana pocztą na pisemny wniosek..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Tarczynie ul. Juliana Stępkowskiego 17, pokój numer 3 na parterze (Punkt Obsługi Interesantów)..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Tarczyn: Przebudowa ul. Dolnej w Tarczynie wraz z budową oświetlenia.


Numer ogłoszenia: 348896 - 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 310928 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Tarczyn, ul. Juliana Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn, woj. mazowieckie, tel. 22 7157900, 7157938, faks 22 7278191.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ul. Dolnej w Tarczynie wraz z budową oświetlenia..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przebudowy ul. Dolnej w Tarczynie wraz z wykonaniem oświetlenia. UWAGA!!! Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania przebudowy wlotu do drogi wojewódzkiej nr 876 (działka nr. ew. 540/3)- Nie należy wyceniać tego zakresu. Zakres robót w zakresie przebudowy drogi obejmuje w szczególności: 1) roboty pomiarowe, 2) rozbiórkę i wywóz istniejącej nawierzchni i gruzu, 3) wykonanie niezbędnych robót ziemnych pod jezdnię, zjazdy, chodniki 4) wykonanie podbudowy jezdni, zjazdów i chodników, 5) wykonanie chodników, ciągu pieszego z możliwością dojazdu oraz zjazdów na posesje z kostki brukowej, 6) wykonanie ścieżki pieszo- rowerowej z nawierzchni asfaltowej w kolorze czerwonym, 7) uporządkowanie terenu i wykonanie pasa zieleni, 8) oznakowanie poziome i pionowe, 9) zapewnienie obsługi geodezyjnej i wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Zakres robót w zakresie wykonania oświetlenia obejmuje w szczególności: 1) Przygotowanie terenu i ułożenie kabli w rurach, 2) montaż 21 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami, 3) ułożenie rur osłonowych dla teletechniki 4) badania i pomiary instalacji, 5) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2, 31.52.72.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.12.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budownictwo Drogowe JARPOL S.A., {Dane ukryte}, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 580152,07 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  511680,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  511680,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  674983,08


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Juliana Stępkowskiego 17, 05555 Tarczyn
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zamowienia.publiczne@tarczyn.pl
tel: 22 7157900, 7157938
fax: 227 278 191
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-12-02
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 31092820150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-11-17
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 28 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 95%
WWW ogłoszenia: www.bip.tarczyn.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miejski w Tarczynie ul. Juliana Stępkowskiego 17, pokój numer 13 na parterze, lub zostanie przesłana pocztą na pisemny wniosek.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne
45233140-2 Roboty drogowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przebudowa ul. Dolnej w Tarczynie wraz z budową oświetlenia. Budownictwo Drogowe JARPOL S.A.
Warszawa
2015-12-21 511 680,00