Puławy: Dostawy tonerów dla IUNG-PIB w Puławach


Numer ogłoszenia: 31095 - 2015; data zamieszczenia: 05.03.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy , ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 81 8863421 w.390, faks 81 8864547.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.iung.pulawy.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy tonerów dla IUNG-PIB w Puławach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych tonerów do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb IUNG-PIB w Puławach zgodnie ze wszystkimi wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ. 2. Szczegółowe wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia, a w szczególności wykaz typów/modeli urządzeń jakie użytkuje Zamawiający i rodzaj tonera zalecanego przez producenta urządzenia oraz szacunkowe ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem, zostały określone w załączniku numer 2 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy (224 pozycje)..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.12.51.00-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Wadium dla przedmiotowego zamówienia wynosi: 5 340,00 PLN. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 3.1 pieniądzu, 3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3.3 gwarancjach bankowych, 3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt. od 3.2 - 3.5.) - oryginał lub kopię dołącza do oferty. 5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto: PEKAO S.A. I/O w Puławach: 66 1240 2412 1111 0000 3610 6594. z dopiskiem (DOSTAWY TONERÓW dla IUNG-PIB w Puławach ) w terminie do dnia 13.03.2015 r do godz. 9:00 - a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty. 6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium powinno obejmować cały okres związania z ofertą. 8. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto zamawiającego. 9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 10. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy.


III.2) ZALICZKI


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
 • inne dokumenty

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo przed wyborem oferty do żądania od Wykonawców próbek oferowanych materiałów równoważnych w celu przeprowadzenia praktycznych testów sprawdzających czy są one zgodne z opisem przedstawionym w załączniku nr 2 do SIWZ. Próbki materiałów Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od daty przekazania mu przez Zamawiającego stosownego wezwania Dla tonerów oryginalnych Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania próbek w celu sprawdzenia ich autentyczności bez testowania. 2. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych tylko w takim przypadku dla potwierdzenia, że oferowane materiały są materiałami równoważnymi, do oferty należy dołączyć raporty z testów przeprowadzonych według norm ISO IEC 19752 lub równoważnej norma określająca wydajność dla wkładów z tonerem do monochromatycznych drukarek laserowych ISO IEC 24711 lub równoważnej norma określająca wydajność dla kaset z kolorowym i monochromatycznym tuszem do drukarek atramentowych ISO IEC 19798 lub równoważnej norma określająca wydajność dla wkładów z tonerem do kolorowych drukarek laserowych oraz ISO IEC 24712 lub równoważnej wydane przez niezależny podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzające że oferowane produkty, w zależności od rodzaju, odpowiadają tym normom. 3. Ponadto w przypadku zaoferowania produktów równoważnych tylko w takim przypadku, do oferty należy dołączyć karty charakterystyki produktów przygotowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej 91 155 EEC wraz z poprawkami 2001 58 EC.


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ 2. Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy zgodnie z wymaganiami szczegółowo określonymi w załączniku nr 2 do SIWZ. 3. Upoważnienie pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty. Upoważnienie pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału albo notarialnie poświadczonej kopii.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - rodzaj oferowanego materiału eksploatacyjnego - 40


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza zmiany asortymentu na asortyment o takich samych lub lepszych parametrach w przypadku zmian rynkowych, których przewidzieć nie można było w chwili składania ofert, pod warunkiem, że cena jednostkowa nie ulegnie zmianie. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilościowej asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia pod warunkiem, że nie powoduje to zwiększenia ceny zamówienia brutto. 3. Zamawiający dopuszcza obniżenie ceny jednostkowej przedmiotu zamówienia w przypadku obniżenia cen przez producenta. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu (przedłużenie) realizacji umowy w przypadku niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia. W takim przypadku wymagana jest zgoda obu stron wraz z podpisaniem właściwego aneksu. 5. Zamawiający dopuszcza zmianę cen w przypadku zmiany podatku VAT. W takim przypadku cena jednostkowa netto nie ulegnie zmianie, nastąpi jedynie zmiana ceny brutto.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.iung.pulawy.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy 24 - 100 Puławy ul. Czartoryskich 8.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
13.03.2015 godzina 09:00, miejsce: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy 24 - 100 Puławy ul. Czartoryskich 8 SEKRETARIAT.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 53354 - 2015; data zamieszczenia: 11.03.2015


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
31095 - 2015 data 05.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 81 8863421 w.390, fax. 81 8864547.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.03.2015 godzina 09:00, miejsce: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy 24 - 100 Puławy ul. Czartoryskich 8 SEKRETARIAT..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2015 godzina 09:00, miejsce: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy 24 - 100 Puławy ul. Czartoryskich 8 SEKRETARIAT..


II.2) Tekst, który należy dodać:


 • Miejsce, w którym należy dodać tekst:
  IV.4.4).

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2015 godzina 09:00, miejsce: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy 24 - 100 Puławy ul. Czartoryskich 8 SEKRETARIAT..


Puławy: Dostawy tonerów dla IUNG-PIB w Puławach


Numer ogłoszenia: 45707 - 2015; data zamieszczenia: 01.04.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 31095 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 81 8863421 w.390, faks 81 8864547.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy tonerów dla IUNG-PIB w Puławach.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych tonerów do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb IUNG-PIB w Puławach zgodnie ze wszystkimi wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ. 2. Szczegółowe wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia, a w szczególności wykaz typów/modeli urządzeń jakie użytkuje Zamawiający i rodzaj tonera zalecanego przez producenta urządzenia oraz szacunkowe ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem, zostały określone w załączniku numer 2 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy (224 pozycje)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.12.51.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.04.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM Data S.C. Żebrowski Jarosław Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 267000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  197175,15


 • Oferta z najniższą ceną:
  85741,52
  / Oferta z najwyższą ceną:
  312118,65


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: dzp@iung.pulawy.pl
tel: 81 47 86 700
fax: 81 47 86 900
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-03-12
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 3109520150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-03-04
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.iung.pulawy.pl
Informacja dostępna pod: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy 24 - 100 Puławy ul. Czartoryskich 8
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125100-2 Wkłady barwiące
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30125120-8 Toner do fotokopiarek
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawy tonerów dla IUNG-PIB w Puławach JM Data S.C. Żebrowski Jarosław Ryciak Maciej
Warszawa
2015-04-01 197 175,00