TI Tytuł PL-Katowice: Montaż konstrukcji metalowych
ND Nr dokumentu 311362-2011
PD Data publikacji 05/10/2011
OJ Dz.U. S 191
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 30/09/2011
DT Termin 10/11/2011
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45223100 - Montaż konstrukcji metalowych
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
OC Pierwotny kod CPV 45223100 - Montaż konstrukcji metalowych
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
IA Adres internetowy (URL) http://bip.um.katowice.pl/jednostki/mosir
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

05/10/2011    S191    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Katowice: Montaż konstrukcji metalowych

2011/S 191-311362

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach
Aleja Korfantego 35
Osoba do kontaktów: Justyna Krzystanek
40-005 Katowice
POLSKA
Tel.: +48 322585355
E-mail: przetargi@mosir.katowice.pl
Faks: +48 322538733

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.um.katowice.pl/jednostki/mosir

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa miasta Katowice nieposiadająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa stóp do konstrukcji rampy, schodów dostawnych i składanych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Katowice, Al. Korfantego 35.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia stanowi (z uwzględnieniem postanowień art. 30 Ustawy) dostawa stóp do konstrukcji rampy, schodów do konstrukcji estrady, schodów z płyty głównej do obiektu Spodek w Katowicach.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45223100, 45300000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiot zamówienia stanowi (z uwzględnieniem postanowień art. 30 Ustawy) dostawa stóp do konstrukcji rampy, schodów do konstrukcji estrady, schodów z płyty głównej do obiektu Spodek w Katowicach.
Zakres zamówienia obejmuje:
I. Dostawę stóp do konstrukcji rampy
— należy dostosować istniejącą rampę estradową o nośności 15 ton do swobodnego ustawienia w dowolnym miejscu hali Spodek. W tym celu należy wyposażyć podstawy słupów rampy estradowej w podpory regulowane oraz podnoszone koła samoskrętne do transport stóp na miejsce przeznaczenia. Konieczne jest zachowanie dotychczasowej nośności i stabilności rampy oraz zapewnienie bezpieczeństwa przy rozkładaniu i składaniu rampy. Stopy należy ocynkować.
Rampa jest stabilizowana przez ściągacze linowe.
Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie jakichkolwiek przeróbek istniejących elementów rampy.
Wymagane atesty i certyfikaty:
— świadectwo kwalifikacji instytutu spawalnictwa na uprawnienia do spawania konstrukcji stalowych klasy 1, 2 i 3 zgodnie z PN-M-69008 wykonywanych ze stali i aluminium,
— dokument potwierdzający spełnianie przez Wykonawcę norm PN-EN ISO 3834-3 oraz DIN V 4113-3.
II. Dostawę dwóch kompletów schodów dostawnych do istniejącej estrady (zapadni)
— schody przeznaczone do wielokrotnego montażu należy wykonać zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm,
— stopnie należy wypełnić sklejką pokrytą wykładziną antypoślizgową posiadającą atest trudnozapalności,
— szerokość schodów - 2 m,
— wysokość schodów 1,2m,
— w komplecie należy dostarczyć poręcze stalowe o wysokości 1,1m wykonane z rur stalowych o przekroju fi 35x2,
— poręcze należy wykonać zgodnie z wymogami określonymi w PN-EN 13200-5,
— stalową konstrukcję schodów należy pomalować farbami proszkowymi o właściwościach nietoksycznych,
— w dolnej części schodów należy zamontować koła umożliwiające łatwe przemieszczanie się schodów oraz stopki aretowane,
— należy przewidzieć możliwość użycia schodów osobno lub w komplecie,
— maksymalny ciężar 1 kompletu schodów wraz z poręczami – 150 kg,
— maksymalne obciążenie – 5kN/m2.
Wymagane atesty i certyfikaty:
— świadectwo kwalifikacji instytutu spawalnictwa na uprawnienia do spawania konstrukcji stalowych klasy 1, 2 i 3 zgodnie z PN-M-69008 wykonywanych ze stali i aluminium,
— dokument potwierdzający spełnianie przez Wykonawcę norm PN-EN ISO 3834-3 oraz DIN V 4113-3,
— atest trudnozapalności na elementy palne schodów.
III. Dostawę dwóch kompletów schodów składanych stanowiących cześć drogi ewakuacyjnej z płyty głównej obiektu
— schody przeznaczone do wielokrotnego montażu należy wykonać zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm,
— konstrukcja schodów – składana, pozwalająca na szybki i łatwy montaż i demontaż,
— maksymalny ciężar nierozbieralnego elementu schodów – 70 kg,
— stopnie schodów należy pokryć wykładziną antypoślizgową dopuszczona do stosowania w budynkach użyteczności publicznej posiadającą atest trudnozapalności,
— stopnie schodów należy wykończyć kątownikiem aluminiowym ryflowanym. Kątownik przedni należy wykonać jako listwę świetlną,
— oświetlenie ewakuacyjne wszystkich stopni – listwy świetlne LED z zasilaniem awaryjnym,
— wymiary schodów:
1 komplet: szerokość 2m wysokość 6m
1 komplet: szerokość 2,2m wysokość 5m
— w komplecie należy dostarczyć poręcze stalowe o wysokości 1,1 m wykonane z rur stalowych o przekroju 35x2,
— stalową konstrukcję schodów należy pomalować farbami proszkowymi o właściwościach nietoksycznych,
— maksymalne obciążenie 5 kN/m2.
Wymagane atesty i certyfikaty:
— świadectwo kwalifikacji instytutu spawalnictwa na uprawnienia do spawania konstrukcji stalowych klasy 1, 2 i 3 zgodnie z PN-M-69008 wykonywanych ze stali i aluminium,
— dokument potwierdzający spełnianie przez Wykonawcę norm PN-EN ISO 3834-3 oraz DIN V 4113-3,
— atest trudnozapalności na elementy palne schodów.
W przypadku gdy któryś z dokumentów nie jest wystawiony w języku polski należy dokument ten przedstawić w tłumaczeniu na język polski.
Wykonawca zobowiązany będzie również do:
— zawiadomienia Zamawiającego z 5-dniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy przedmiotu zamówienia,
— zmontowania na własny koszt dostarczonego przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
— przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w montażu i demontażu przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu inwestycji.
Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 11.10.2011 roku godz. 10:00 oraz 25.10.2011 r. godz. 10:00.
Zbiórka: wejście do hali Spodek przy osi A, Al. Korfantego 35.
Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy wykonawca.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 30 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca winien wnieść wadium przetargowe w wysokości 2 000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z art. 45.3 Ustawy.
2. Wadium może być wnoszone w formie jak określono w art. 45 ust.6 ustawy.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na niżej wymieniony rachunek bankowy zamawiającego:
ING Bank Śląski S.A. Oddział Katowice nr 48 1050 1214 1000 0022 0055 0750 z dopiskiem "wadium dla zamówienia TT/B/18/09/11”.
Ksero dowodu wpłaty wadium należy załączyć do oferty.
4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż pieniądzu (gwarancje bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie) należy załączyć do oferty.
5. Zwrot wadium i żądanie ponownego wniesienia wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Ustawy.
6. Na podstawie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Wzór umowy określony został w załączniku do SIWZ.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne wykonawcy w terminie 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury vat do siedziby zamawiającego.
3. Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokościach określonych we wzorze umowy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja) - wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
3. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków będzie rozpatrywał podane informacje łącznie z zastrzeżeniem, że dokumenty wymienione w punkcie 18 ppkt 5 litery a-f SIWZ muszą przedstawić dla każdego z partnerów Konsorcjum lub wspólników spółki osobno.
4. Dokumenty załączone do oferty winne być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie, (np. spółka cywilna, konsorcjum) o ile spełniają warunki określone w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawcy, o których mowa w pkt. 17.1 SIWZ mogą się ubiegać o udzielenie zamówienia jeśli spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 1a ustawy Pzp a także spełniają wymagania przedstawione poniżej:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) posiadają wiedzę i doświadczenie
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykażą osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i przedstawią informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, i tak: złożą pisemne oświadczenie, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają niżej określone uprawnienia:
— min. 2 osoby posiadające świadectwo kwalifikacji instytutu spawalnictwa na uprawnienia do spawania konstrukcji stalowych klasy 1, 2 i 3 zgodnie z PN-M-69008 wykonywanych ze stali i aluminium.
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia tj. przedstawią opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma ubezpieczenia wykazana w polisie nie może być niższa niż 100.000 zł. Wraz z polisą należy przedstawić dowody opłaty polisy lub wymaganych rat.
Nie jest możliwe skorzystanie w tym zakresie z zasobów innego podmiotu.
3. Ocena spełniania warunków odbędzie się na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.
4. Na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. Wartości w dokumentach dotyczących wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu podane w walutach innych niż PLN Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP (Tabela A) na dzień podpisania protokołu odbioru usług. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą w/w protokół odbioru.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w pkt. 22 ppkt. 1 SIWZ:
1. ofertę na formularzu oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik do SIWZ,
2. oświadczenie Wykonawcy, o treści określonej w art. 22 ust. 1 – że Wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia, wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ,
3. świadectwa kwalifikacji instytutu spawalnictwa na uprawnienia do spawania konstrukcji stalowych klasy 1, 2 i 3 zgodnie z PN-M-69008 wykonywanych ze stali i aluminium, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia wymagania norm PN-EN ISO 3834-3 oraz DIN V 4113-3, atesty trudnozapalności,
4. oświadczenia oraz dokumenty jakie należy przedłożyć w ofercie w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z pisemnym oświadczeniem, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia. Wykaz należy przedstawić w odniesieniu do min. 2 osoby posiadających świadectwo kwalifikacji instytutu spawalnictwa na uprawnienia do spawania konstrukcji stalowych klasy 1, 2 i 3 zgodnie z PN-M-69008 wykonywanych ze stali i aluminium,
b) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 100.000 zł. Wraz z polisą należy przedstawić dowody opłaty polisy lub wymaganych rat.
Nie jest możliwe skorzystanie w tym zakresie z zasobów innego podmiotu.
Uwaga.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 18 ppkt 5 litery a-f SIWZ.
5. Oświadczenia oraz dokumenty jakie należy przedłożyć w ofercie w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy (wzór oświadczenia w załączeniu),
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
g) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż w pieniądzu (gwarancje bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie) lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem potwierdzająca wniesienie wadium przelewem na konto bankowe.
Uwaga.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium RP, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, wykonawca składa w odniesieniu do nich dokument jak określono w § 2 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 roku w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 18 ppkt 5 litery b-f SIWZ składa dokumenty w formie jak określono w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 roku w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
TT/B/18/09/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.11.2011 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 10.11.2011 - 09:30

Miejscowość:

Siedziba Zamawiającego, Al. Korfantego 35, 40-005 Katowice, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w przypadku zaistnienia nadzwyczajnej okoliczności której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy wynikającej z potrzeby zmiany.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.9.2011
TI Tytuł PL-Katowice: Montaż konstrukcji metalowych
ND Nr dokumentu 366227-2011
PD Data publikacji 24/11/2011
OJ Dz.U. S 226
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 22/11/2011
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45223100 - Montaż konstrukcji metalowych
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
OC Pierwotny kod CPV 45223100 - Montaż konstrukcji metalowych
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
IA Adres internetowy (URL) http://bip.um.katowice.pl/jednostki/mosir
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

24/11/2011    S226    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Katowice: Montaż konstrukcji metalowych

2011/S 226-366227

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach
Aleja Korfantego 35
Osoba do kontaktów: Justyna Krzystanek
40-005 Katowice
Polska
Tel.: +48 322585355
E-mail: przetargi@mosir.katowice.pl
Faks: +48 322538733

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.um.katowice.pl/jednostki/mosir

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa miasta Katowice nieposiadająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa stóp do konstrukcji rampy, schodów dostawnych i składanych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Katowice, al. Korfantego 35.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia stanowi (z uwzględnieniem postanowień art. 30 Ustawy) dostawa stóp do konstrukcji rampy, schodów do konstrukcji estrady, schodów z płyty głównej do obiektu Spodek w Katowicach.
Zakres zamówienia obejmuje:
I. Dostawę stóp do konstrukcji rampy,
II. Dostawę dwóch kompletów schodów dostawnych do istniejącej estrady (zapadni),
III. Dostawę dwóch kompletów schodów składanych stanowiących cześć drogi ewakuacyjnej z płyty głównej obiektu.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45223100, 45300000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 74 400,00 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
TT/B/18/09/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 191-311362 z dnia 5.10.2011

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.11.2011
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

"Wamat" Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
39-300 Mielec
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 74 500,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 74 400,00 PLN
Bez VAT
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mieli lub mają interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.
3. Tryb rozpatrywania odwołań oraz sposób wniesienia skargi do sądu złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określa Dział VI – środki ochrony prawnej ustawy.
4. Złożenie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.11.2011

Adres: Aleja Korfantego 35, 40-005 Katowice
woj. ŚLĄSKIE
Dane kontaktowe: email: przetargi@mosir.katowice.pl
tel: +48 322585355
fax: +48 322538733
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-11-10
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 31136220111
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-10-05
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 2000 ZŁ
Szacowana wartość* 66 666 PLN  -  100 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://bip.um.katowice.pl/jednostki/mosir
Informacja dostępna pod: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach
Aleja Korfantego 35, 40-005 katowice, woj. śląskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa leków do Apteki Ogólnodostępnej. "Wamat" Sp. z o.o.
Mielec
2011-11-21 74 400,00