Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Dostawa materiałów promocyjnych


Numer ogłoszenia: 31151 - 2013; data zamieszczenia: 27.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów promocyjnych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa materiałów promocyjnych do Urzędu Miasta Łodzi określonych co do rodzaju i ilości w poszczególnych częściach zamówienia. Wykonawca winien dostarczyć projekty pojedynczych materiałów promocyjnych, objętych zamówieniem w celu przedłożenia do akceptacji pod względem szaty graficznej w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
22.46.20.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  [Numeracja punktów zgodna z SIWZ] 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Dla części 1÷7 6.1 W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: 6.1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, 6.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału. UWAGA W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia potencjału jest wiedza i doświadczenie dokument musi w swojej treści zawierać w szczególności formę udostępnienia zasobów (np. podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje itp). 6.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów: 6.3.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, 6.3.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.4 Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ) 6.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z zachowaniem powyższego terminu. 6.6 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6.3.2. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie 6.3.2. SIWZ. 6.7 W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6.8 W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w punkcie 6.3 i 6.4 SIWZ musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia, o których mowa w pkt 6 SIWZ, mogą zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie.


  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
  nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA


  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
  przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.


  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
  nie.


  IV.3) ZMIANA UMOWY


  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  nie


  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  IV.4.1)
   
  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
  Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 5..


  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
  08.03.2013 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8..


  IV.4.5) Termin związania ofertą:
  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
  1. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadził dialogu technicznego. 2. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych,rozliczania w walutach obcych, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, udzielanie zamówień uzupełniających, prawa opcji..


  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  nie

  ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


  CZĘŚĆ Nr:
  1
  NAZWA:
  Dostawa koszulek.


  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
   Dostawa koszulek.


  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
   22.46.20.00-6.


  • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
   Okres w dniach: 30.


  • 4) Kryteria oceny ofert:
   najniższa cena.  CZĘŚĆ Nr:
  2
  NAZWA:
  Dostawa znaczków pin i butonów..


  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
   Dostawa znaczków pin i butonów..


  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
   22.46.20.00-6.


  • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
   Okres w dniach: 30.


  • 4) Kryteria oceny ofert:
   najniższa cena.  CZĘŚĆ Nr:
  3
  NAZWA:
  Dostawa pendrive.


  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
   Dostawa pendrive.


  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
   22.46.20.00-6.


  • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
   Okres w dniach: 30.


  • 4) Kryteria oceny ofert:
   najniższa cena.  CZĘŚĆ Nr:
  4
  NAZWA:
  Dostawa zegarków.


  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
   Dostawa zegarków.


  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
   22.46.20.00-6.


  • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
   Okres w dniach: 90.


  • 4) Kryteria oceny ofert:
   najniższa cena.  CZĘŚĆ Nr:
  5
  NAZWA:
  Dostawa materiałów promocyjnych różnych.


  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
   Dostawa materiałów promocyjnych różnych.


  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
   22.46.20.00-6.


  • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
   Okres w dniach: 30.


  • 4) Kryteria oceny ofert:
   najniższa cena.  CZĘŚĆ Nr:
  6
  NAZWA:
  Dostawa zakładek magnetycznych.


  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
   Dostawa zakładek magnetycznych.


  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
   22.46.20.00-6.


  • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
   Okres w dniach: 30.


  • 4) Kryteria oceny ofert:
   najniższa cena.  CZĘŚĆ Nr:
  7
  NAZWA:
  Dostawa notesów, teczek tekturowych i toreb papierowych.


  • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
   Dostawa notesów, teczek tekturowych i toreb papierowych.


  • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
   22.46.20.00-6.


  • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
   Okres w dniach: 30.


  • 4) Kryteria oceny ofert:
   najniższa cena.  Numer ogłoszenia: 34321 - 2013; data zamieszczenia: 05.03.2013


  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


  Ogłoszenie dotyczy:
  Ogłoszenia o zamówieniu.


  Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
  31151 - 2013 data 27.02.2013 r.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


  II.1) Tekst, który należy zmienić:


  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
   IV.4.4.

  • W ogłoszeniu jest:
   Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.03.2013 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8..

  • W ogłoszeniu powinno być:
   Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2013 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8...


  Numer ogłoszenia: 36955 - 2013; data zamieszczenia: 11.03.2013


  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


  Ogłoszenie dotyczy:
  Ogłoszenia o zamówieniu.


  Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
  31151 - 2013 data 27.02.2013 r.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


  II.1) Tekst, który należy zmienić:


  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
   IV.4.4.

  • W ogłoszeniu jest:
   Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.03.2013 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8..

  • W ogłoszeniu powinno być:
   Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.03.2013 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8.


  Numer ogłoszenia: 91728 - 2013; data zamieszczenia: 06.03.2013


  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


  Ogłoszenie dotyczy:
  Ogłoszenia o zamówieniu.


  Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
  31151 - 2013 data 27.02.2013 r.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

  SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


  II.1) Tekst, który należy zmienić:


  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
   III.6.

  • W ogłoszeniu jest:
   Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) [Numeracja punktów zgodna z SIWZ] 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Dla części 1÷7 6.1 W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: 6.1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, 6.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału. UWAGA W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia potencjału jest wiedza i doświadczenie dokument musi w swojej treści zawierać w szczególności formę udostępnienia zasobów (np. podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje itp). 6.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów: 6.3.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, 6.3.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.4 Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ) 6.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z zachowaniem powyższego terminu. 6.6 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6.3.2. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie 6.3.2. SIWZ. 6.7 W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6.8 W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w punkcie 6.3 i 6.4 SIWZ musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia, o których mowa w pkt 6 SIWZ, mogą zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie..

  • W ogłoszeniu powinno być:
   Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) [Numeracja punktów zgodna z SIWZ] 6.WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Dla części 1÷7 6.1 W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: 6.1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, 6.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału. 6.2.1 W sytuacji, gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będzie wiedza i doświadczenie, osoby zdolne do wykonania zamówienia oraz zdolności finansowe innego podmiotu lub podmiotów dokument musi w swojej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby zawierać w szczególności: 6.2.1.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 6.2.1.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 6.2.1.3 charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 6.2.1.4 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 6.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów: 6.3.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, 6.3.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.4 Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ) 6.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 6.3.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z zachowaniem powyższego terminu. 6.6 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6.3.2. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie 6.3.2. SIWZ. 6.7 W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6.8 W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w punkcie 6.3 i 6.4 SIWZ musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia, o których mowa w pkt 6 SIWZ, mogą zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie..

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
   IV.4.4.

  • W ogłoszeniu jest:
   Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2013 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8..

  • W ogłoszeniu powinno być:
   Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.03.2013 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8..


  Łódź: Dostawa materiałów promocyjnych.


  Numer ogłoszenia: 125769 - 2013; data zamieszczenia: 26.06.2013

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Zamieszczanie ogłoszenia:
  obowiązkowe.


  Ogłoszenie dotyczy:
  zamówienia publicznego.


  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
  tak, numer ogłoszenia w BZP: 31151 - 2013r.


  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
  tak.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


  I. 1) NAZWA I ADRES:
  Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
  Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów promocyjnych..


  II.2) Rodzaj zamówienia:
  Dostawy.


  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa materiałów promocyjnych do Urzędu Miasta Łodzi określonych co do rodzaju i ilości w poszczególnych częściach zamówienia. Wykonawca winien dostarczyć projekty pojedynczych materiałów promocyjnych, objętych zamówieniem w celu przedłożenia do akceptacji pod względem szaty graficznej w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy..


  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  22.46.20.00-6.

  SEKCJA III: PROCEDURA


  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  Przetarg nieograniczony


  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
   nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


  Część NR:
  5   


  Nazwa:
  Dostawa materiałów promocyjnych różnych


  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  10.04.2013.


  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
  20.


  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
  0.


  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Agencja Reklamowa OPTIMA Anita Makarska-Gurgacz, ul. Bursaki 15, 20-150 Lublin, kraj/woj. lubelskie.


  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
  (bez VAT): 37308,50 PLN.


  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
   28267,50


  • Oferta z najniższą ceną:
   28267,50
   / Oferta z najwyższą ceną:
   54322,50


  • Waluta:
   PLN.


  Łódź: Dostawa materiałów promocyjnych


  Numer ogłoszenia: 178307 - 2013; data zamieszczenia: 04.09.2013

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Zamieszczanie ogłoszenia:
  obowiązkowe.


  Ogłoszenie dotyczy:
  zamówienia publicznego.


  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
  tak, numer ogłoszenia w BZP: 31151 - 2013r.


  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
  tak.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


  I. 1) NAZWA I ADRES:
  Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
  Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów promocyjnych.


  II.2) Rodzaj zamówienia:
  Dostawy.


  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa materiałów promocyjnych do Urzędu Miasta Łodzi określonych co do rodzaju i ilości w poszczególnych częściach zamówienia. Wykonawca winien dostarczyć projekty pojedynczych materiałów promocyjnych, objętych zamówieniem w celu przedłożenia do akceptacji pod względem szaty graficznej w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.


  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  22.46.20.00-6.

  SEKCJA III: PROCEDURA


  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  Przetarg nieograniczony


  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
   nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


  Część NR:
  4   


  Nazwa:
  Dostawa zegarków


  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  21.08.2013.


  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
  10.


  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
  0.


  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PROMO-LAND s.c. D.Grodzińska-Moszczyńska, R.Rutkowska,, Chechło Pierwsze, ul. Zwycięstwa 10, 95-082 Dobroń, kraj/woj. łódzkie.


  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
  (bez VAT): 6375,00 PLN.


  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
   6310,00


  • Oferta z najniższą ceną:
   5535,00
   / Oferta z najwyższą ceną:
   20850,00


  • Waluta:
   PLN.


  Łódź: Dostawa materiałów promocyjnych


  Numer ogłoszenia: 61683 - 2013; data zamieszczenia: 23.04.2013

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Zamieszczanie ogłoszenia:
  obowiązkowe.


  Ogłoszenie dotyczy:
  zamówienia publicznego.


  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
  tak, numer ogłoszenia w BZP: 31151 - 2013r.


  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
  tak.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


  I. 1) NAZWA I ADRES:
  Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
  Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów promocyjnych.


  II.2) Rodzaj zamówienia:
  Dostawy.


  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa materiałów promocyjnych do Urzędu Miasta Łodzi określonych co do rodzaju i ilości w poszczególnych częściach zamówienia. Wykonawca winien dostarczyć projekty pojedynczych materiałów promocyjnych, objętych zamówieniem w celu przedłożenia do akceptacji pod względem szaty graficznej w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy..


  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  22.46.20.00-6.

  SEKCJA III: PROCEDURA


  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  Przetarg nieograniczony


  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
   nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


  Część NR:
  1   


  Nazwa:
  Dostawa koszulek.


  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  10.04.2013.


  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
  24.


  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
  0.


  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • GM Gadgets Grzegorz Majewski, ul. Towarowa 20B, 10-417 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
  (bez VAT): 28999,00 PLN.


  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
   18942,00


  • Oferta z najniższą ceną:
   18942,00
   / Oferta z najwyższą ceną:
   42558,00


  • Waluta:
   PLN.


  Część NR:
  2   


  Nazwa:
  Dostawa znaczków pin i butonów.


  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  10.04.2013.


  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
  16.


  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
  0.


  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • AUH Elwira Dariusz Płaczkiewicz, ul. Szara 14, 00-420 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
  (bez VAT): 13604,00 PLN.


  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
   11088,00


  • Oferta z najniższą ceną:
   11088,00
   / Oferta z najwyższą ceną:
   19557,00


  • Waluta:
   PLN.


  Łódź: Dostawa materiałów promocyjnych.


  Numer ogłoszenia: 63529 - 2013; data zamieszczenia: 25.04.2013

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Zamieszczanie ogłoszenia:
  obowiązkowe.


  Ogłoszenie dotyczy:
  zamówienia publicznego.


  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
  tak, numer ogłoszenia w BZP: 31151 - 2013r.


  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
  tak.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


  I. 1) NAZWA I ADRES:
  Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
  Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów promocyjnych..


  II.2) Rodzaj zamówienia:
  Dostawy.


  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa materiałów promocyjnych do Urzędu Miasta Łodzi określonych co do rodzaju i ilości w poszczególnych częściach zamówienia. Wykonawca winien dostarczyć projekty pojedynczych materiałów promocyjnych, objętych zamówieniem w celu przedłożenia do akceptacji pod względem szaty graficznej w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.


  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  22.46.20.00-6.

  SEKCJA III: PROCEDURA


  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  Przetarg nieograniczony


  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
   nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


  Część NR:
  6   


  Nazwa:
  Dostawa zakładek magnetycznych


  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  10.04.2013.


  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
  12.


  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
  0.


  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma: Pretium s.c., Daria Młocek, Paweł Młocek, ul. Górnicza 30/36, 91-765 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
  (bez VAT): 8900,00 PLN.


  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
   3480,00


  • Oferta z najniższą ceną:
   3480,00
   / Oferta z najwyższą ceną:
   8610,00


  • Waluta:
   PLN.


  Część NR:
  7   


  Nazwa:
  Dostawa notesów, teczek tekturowych i toreb papierowych


  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  10.04.2013.


  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
  18.


  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
  0.


  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Pretium s.c Daria Młocek, Paweł Młocek, ul. Górnicza 30/36, 91-765 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
  (bez VAT): 35605,00 PLN.


  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
   23403,75


  • Oferta z najniższą ceną:
   23403,75
   / Oferta z najwyższą ceną:
   43250,00


  • Waluta:
   PLN.


  Łódź: Dostawa materiałów promocyjnych


  Numer ogłoszenia: 79115 - 2013; data zamieszczenia: 16.05.2013

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


  Zamieszczanie ogłoszenia:
  obowiązkowe.


  Ogłoszenie dotyczy:
  zamówienia publicznego.


  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
  tak, numer ogłoszenia w BZP: 31151 - 2013r.


  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
  tak.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


  I. 1) NAZWA I ADRES:
  Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
  Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów promocyjnych.


  II.2) Rodzaj zamówienia:
  Dostawy.


  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa materiałów promocyjnych do Urzędu Miasta Łodzi określonych co do rodzaju i ilości w poszczególnych częściach zamówienia. Wykonawca winien dostarczyć projekty pojedynczych materiałów promocyjnych, objętych zamówieniem w celu przedłożenia do akceptacji pod względem szaty graficznej w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy..


  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  22.46.20.00-6.

  SEKCJA III: PROCEDURA


  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  Przetarg nieograniczony


  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
   nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


  Część NR:
  3   


  Nazwa:
  Dostawa pendrive


  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  17.04.2013.


  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
  23.


  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
  0.


  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Demicon Studio Jarosław Demianowski, ul. Kolejowa 38, 05-220 Zielonka, kraj/woj. mazowieckie.


  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
  (bez VAT): 11550,00 PLN.


  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
   11430,00


  • Oferta z najniższą ceną:
   11130,00
   / Oferta z najwyższą ceną:
   16968,00


  • Waluta:
   PLN.

  Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
  woj. łódzkie
  Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
  tel: 42 638 48 88
  fax: 42 638 48 77
  Termin składania wniosków lub ofert:
  2013-03-08
  Dane postępowania
  ID postępowania BZP/TED: 3115120130
  ID postępowania Zamawiającego:
  Data publikacji zamówienia: 2013-02-27
  Rodzaj zamówienia: dostawy
  Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
  Czas na realizację: -
  Wadium: -
  Oferty uzupełniające: NIE
  Oferty częściowe: TAK
  Oferty wariantowe: NIE
  Przewidywana licyctacja: NIE
  Ilość części: 7
  Kryterium ceny: 0%
  WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
  Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 5.
  Okres związania ofertą: 30 dni
  Kody CPV
  22462000-6 Materiały reklamowe
  Wyniki
  Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
  Dostawa zegarków PROMO-LAND s.c. D.Grodzińska-Moszczyńska, R.Rutkowska,
  Chechło Pierwsze, ul. Zwycięstwa 10, 95-082 Dobroń, woj. łódzkie
  2013-09-04 6 310,00
  Dostawa znaczków pin i butonów. AUH Elwira Dariusz Płaczkiewicz
  ul. Szara 14, 00-420 Warszawa, woj. mazowieckie
  2013-04-23 11 088,00
  Dostawa zakładek magnetycznych Firma: Pretium s.c., Daria Młocek, Paweł Młocek
  ul. Górnicza 30/36, 91-765 Łódź, woj. łódzkie
  2013-04-25 3 480,00
  Dostawa notesów, teczek tekturowych i toreb papierowych Pretium s.c Daria Młocek, Paweł Młocek
  ul. Górnicza 30/36, 91-765 Łódź, woj. łódzkie
  2013-04-25 23 403,00