Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Brodnica: Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2011 r.


Numer ogłoszenia: 311518 - 2011; data zamieszczenia: 29.09.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica , ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  brodnica@torun.lasy.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednostka nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2011 r..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2011 r. na obszarze Nadleśnictwa Brodnica usług związanych bezpośrednio z gospodarką leśną z zakresu ochrony lasu, tj. zabezpieczania upraw przed zgryzaniem przy pomocy repelentu oraz zabezpieczenie drzewek przed gryzoniami przy pomocy repelentu, w następujących leśnictwach: Leśnictwo Bachotek - zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem, - zabezpieczenie drzewek przed gryzoniami, Leśnictwo Karbowo - zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem, - zabezpieczenie drzewek przed gryzoniami, Leśnictwo Ostrówki - zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem, - zabezpieczenie drzewek przed gryzoniami, Leśnictwo Tęgowiec - zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem, - zabezpieczenie drzewek przed gryzoniami, Leśnictwo Górale - zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem, - zabezpieczenie drzewek przed gryzoniami, Leśnictwo Grabiny - zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem, - zabezpieczenie drzewek przed gryzoniami, Leśnictwo Małki - zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem, - zabezpieczenie drzewek przed gryzoniami, Leśnictwo Rytebłota - zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem, - zabezpieczenie drzewek przed gryzoniami, Leśnictwo Szabda - zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem, - zabezpieczenie drzewek przed gryzoniami, Leśnictwo Bryńsk - zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem, - zabezpieczenie drzewek przed gryzoniami, Leśnictwo Buczkowo - zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem, - zabezpieczenie drzewek przed gryzoniami, Leśnictwo Długi Most - zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem, Leśnictwo Górzno - zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem, - zabezpieczenie drzewek przed gryzoniami, Leśnictwo Nowy Świat - zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem, - zabezpieczenie drzewek przed gryzoniami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego (max 50%) w sytuacji konieczności podyktowanej względami technicznymi, niemożliwymi do określenia i przewidzenia w chwili sporządzania projektów, wynikającymi z pisemnej oceny dokonanej przez nadzór inwestorski, zaakceptowanej przez Zamawiającego.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.20.00.00-2, 77.23.00.00-1, 77.23.10.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 14.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamwiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie w zakresie art 22 ust. 1 pkt 1


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie w zakresie art 22 ust. 1 pkt 2


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie w zakresie art 22 ust. 1 pkt 3


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie w zakresie art 22 ust. 1 pkt 4


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy. Zmiany, o których mowa mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana w szczególności: niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie prac, innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujące niemożliwością prowadzenia prac. Ceny netto określone w ofercie pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
brodnica@torun.lasy.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica Pokój nr 4 (parter).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.10.2011 godzina 08:00, miejsce: Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica Pokój nr 7 (I piętro).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Brodnica: Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2011 r.


Numer ogłoszenia: 332208 - 2011; data zamieszczenia: 12.10.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 311518 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Nadleśnictwo Brodnica, ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4943900, 660 735 193, faks 056 4943923.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa jednosta nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Brodnica w 2011 r..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w 2011 r. na obszarze Nadleśnictwa Brodnica usług związanych bezpośrednio z gospodarką leśną z zakresu ochrony lasu, tj. zabezpieczania upraw przed zgryzaniem przy pomocy repelentu oraz zabezpieczenie drzewek przed gryzoniami przy pomocy repelentu, w następujących leśnictwach: Leśnictwo Bachotek - zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem, - zabezpieczenie drzewek przed gryzoniami, Leśnictwo Karbowo - zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem, - zabezpieczenie drzewek przed gryzoniami, Leśnictwo Ostrówki - zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem, - zabezpieczenie drzewek przed gryzoniami, Leśnictwo Tęgowiec - zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem, - zabezpieczenie drzewek przed gryzoniami, Leśnictwo Górale - zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem, - zabezpieczenie drzewek przed gryzoniami, Leśnictwo Grabiny - zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem, - zabezpieczenie drzewek przed gryzoniami, Leśnictwo Małki - zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem, - zabezpieczenie drzewek przed gryzoniami, Leśnictwo Rytebłota - zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem, - zabezpieczenie drzewek przed gryzoniami, Leśnictwo Szabda - zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem, - zabezpieczenie drzewek przed gryzoniami, Leśnictwo Bryńsk - zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem, - zabezpieczenie drzewek przed gryzoniami, Leśnictwo Buczkowo - zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem, - zabezpieczenie drzewek przed gryzoniami, Leśnictwo Długi Most - zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem, Leśnictwo Górzno - zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem, - zabezpieczenie drzewek przed gryzoniami, Leśnictwo Nowy Świat - zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem, - zabezpieczenie drzewek przed gryzoniami,.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
77.20.00.00-2, 77.23.00.00-1, 77.23.10.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Lesnictwo Bachotek


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Aneta Sarnowska, Pokrzydowo 146, 87-312 Pokrzydowo, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4612,68 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5498,90


 • Oferta z najniższą ceną:
  5498,90
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5498,90


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Leśnictwo Karbowo


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Stanisław Filarski, ul. Małgorzatka 61 Karbowo, 87-300 Brodnica, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2376,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2376,27


 • Oferta z najniższą ceną:
  2376,27
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2376,27


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Lesnictwo Ostrówki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Lesnych BETULA Józef Brzozowski, Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6135,36 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6608,16


 • Oferta z najniższą ceną:
  6608,16
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6608,16


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Leśnictwo Tęgowiec


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski, Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5818,76 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6515,78


 • Oferta z najniższą ceną:
  6515,78
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6515,78


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Leśnictwo Górale


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Arkadiusz Karbowski, Wardęgowo 15, 13-334 Łąkorz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 10630,39 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  12265,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  12265,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  12265,80


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Leśnictwo Grabiny


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski, Zbiczno 75, 87-305 Zbiczno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9738,90 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11024,09


 • Oferta z najniższą ceną:
  11024,09
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11024,09


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Leśnictwo Małki


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski, Jamilenik 147, 13-332 Jamielnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 8512,94 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  9455,27


 • Oferta z najniższą ceną:
  9455,27
  / Oferta z najwyższą ceną:
  9455,27


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Leśnictwo Rytebłota


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Jan Wiśniewski, Szafarnia 66, 13-306 Kurzętnik, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4880,89 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4880,89


 • Oferta z najniższą ceną:
  4880,89
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4880,89


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Leśnictwo Szabda


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski, Zbiczno 75, 87-305 Zbiczno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2131,43 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2397,73


 • Oferta z najniższą ceną:
  2397,73
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2397,73


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Leśnictwo Bryńsk


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Leśne Kazimierz Durzyński, Bryńsk Szlachecki 2, 13-230 Lidzbark, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4121,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4438,84


 • Oferta z najniższą ceną:
  4438,84
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4438,84


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Leśnictwo Buczkowo


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Józef Szymański, Czarny Bryńsk 7, 87-320 Górzno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12883,99 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  14446,82


 • Oferta z najniższą ceną:
  14446,82
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14442,82


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Leśnictwo Długi Most


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych Stefan Buchalski, Miesiączkowo 3, 87-320 Górzno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2777,34 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2777,32


 • Oferta z najniższą ceną:
  2777,32
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2777,32


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
Leśnictwo Górzno


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Leśnych s.c. Marek, Bożena Sobotka, ul. Floriana 42, 87-320 Górzno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1312,32 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1312,35


 • Oferta z najniższą ceną:
  1312,35
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1312,35


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Leśnictwo Nowy Swiat


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Leśne Kazimierz Durzyński, Bryńsk Szlachecki 2, 13-230 Lidzbark, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5644,67 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6078,94


 • Oferta z najniższą ceną:
  6078,94
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6078,94


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Sądowa 16, 87-300 Brodnica
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: brodnica@torun.lasy.gov.pl
tel: 056 4943900, 660 735 193
fax: 564 943 923
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-10-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 31151820110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-09-29
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 86 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 14
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: brodnica@torun.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Nadleśnictwo Brodnica ul. Sądowa 16 87-300 Brodnica Pokój nr 4 (parter)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
77200000-2 Usługi leśnictwa
77230000-1 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000-8 Usługi gospodarki leśnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Lesnictwo Bachotek Zakład Usług Leśnych Aneta Sarnowska
Pokrzydowo 146, 87-312 Pokrzydowo, woj. kujawsko-pomorskie
2011-10-12 5 498,00
Leśnictwo Karbowo Zakład Usług Leśnych Stanisław Filarski
ul. Małgorzatka 61 Karbowo, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
2011-10-12 2 376,00
Lesnictwo Ostrówki Zakład Usług Lesnych BETULA Józef Brzozowski
Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, woj. warmińsko-mazurskie
2011-10-12 6 608,00
Leśnictwo Tęgowiec Zakład Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski
Jamielnik 147, 13-332 Jamielnik, woj. warmińsko-mazurskie
2011-10-12 6 515,00
Leśnictwo Górale Zakład Usług Leśnych Arkadiusz Karbowski
Wardęgowo 15, 13-334 Łąkorz, woj. kujawsko-pomorskie
2011-10-12 12 265,00
Leśnictwo Grabiny Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski
Zbiczno 75, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie
2011-10-12 11 024,00
Leśnictwo Małki Zakład Usług Leśnych BETULA Józef Brzozowski
Jamilenik 147, 13-332 Jamielnik, woj. warmińsko-mazurskie
2011-10-12 9 455,00
Leśnictwo Rytebłota Zakład Usług Leśnych Jan Wiśniewski
Szafarnia 66, 13-306 Kurzętnik, woj. warmińsko-mazurskie
2011-10-12 4 880,00
Leśnictwo Szabda Zakład Usług Leśnych Marek Dądelewski
Zbiczno 75, 87-305 Zbiczno, woj. kujawsko-pomorskie
2011-10-12 2 397,00
Leśnictwo Bryńsk Usługi Leśne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szlachecki 2, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
2011-10-12 4 438,00
Leśnictwo Buczkowo Zakład Usług Leśnych Józef Szymański
Czarny Bryńsk 7, 87-320 Górzno, woj. kujawsko-pomorskie
2011-10-12 14 446,00
Leśnictwo Długi Most Zakład Usług Leśnych Stefan Buchalski
Miesiączkowo 3, 87-320 Górzno, woj. kujawsko-pomorskie
2011-10-12 2 777,00
Leśnictwo Górzno Zakład Usług Leśnych s.c. Marek, Bożena Sobotka
ul. Floriana 42, 87-320 Górzno, woj. kujawsko-pomorskie
2011-10-12 1 312,00
Leśnictwo Nowy Swiat Usługi Leśne Kazimierz Durzyński
Bryńsk Szlachecki 2, 13-230 Lidzbark, woj. warmińsko-mazurskie
2011-10-12 6 078,00