Rydułtowy: Zakup energii elektrycznej w roku 2013 dla potrzeb oświetlenia ulicznego i budynków stanowiących własność Miasta Rydułtowy


Numer ogłoszenia: 311528 - 2013; data zamieszczenia: 02.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Rydułtowy , ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy, woj. śląskie, tel. 032 4537411, faks 032 4537410.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.rydultowy.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup energii elektrycznej w roku 2013 dla potrzeb oświetlenia ulicznego i budynków stanowiących własność Miasta Rydułtowy.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej (zakup) w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 6a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059) do lokalizacji wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ. 2. Sprzedaż energii elektrycznej powinna się odbywać na warunkach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 189, poz. 1126 ze zm.). 3. Zamawiający jest zaliczany do V grupy przyłączeniowej. 4. Dotychczasowe grupy taryfowe: 1) oświetlenie uliczne - C12b, 2) oświetlenia rynku oraz budynki - C11, 3) kładka nad torami - C11. 5. Moc umowna dla oświetlenia ulicznego (grupa taryfowa C12b) dla 62 punktów wynosi 273,2 kW. 6. Moc umowna dla oświetlenia rynku wynosi 16,5 kW, dla kładki nad torami wynosi 3 kW, a dla budynków, tj. 16 punktów wynosi 303,7 kW. 7. Planowane zużycie energii dla grupy taryfowej C12b wynosi 301 800 kWh, z tego w strefie czasowej dziennej 123 000 kWh, a w strefie czasowej nocnej 178 700 kWh. Dla grupy taryfowej C11 planowane zużycie dla budynków wynosi 35 270 kWh, dla oświetlenia rynku wynosi 8250 kWh, a dla kładki nad torami wynosi 1130 kWh. 8. Uwaga!!! Ewentualna zmiana szacowanego zużycia (zmniejszenie) nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej. W/w wielkości mają charakter orientacyjny i w żadnym wypadku nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie do + 5% łącznej zakupionej energii, względem ilości określonej w SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienia uzupełniające po cenach określonych w umowie zawartej w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.30.00.00-2, 09.31.00.00-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, iż posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059), ważną w okresie wykonywania umowy.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie opisano warunku w sposób szczegółowy - na potwierdzenie spełniania w/w warunku należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie opisano warunku w sposób szczegółowy - na potwierdzenie spełniania w/w warunku należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie opisano warunku w sposób szczegółowy - na potwierdzenie spełniania w/w warunku należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie opisano warunku w sposób szczegółowy - na potwierdzenie spełniania w/w warunku należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ, 2)cennik Wykonawcy oraz szczegółowy opis wyliczenia ceny ofertowej ze wskazaniem składników cenotwórczych wynikających z taryfy, w tym ceny za 1kWh, 3)pełnomocnictwo (Wykonawcy występujący wspólnie w rozumieniu art. 23 ustawy) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, z którego wynika zakres, tj. określenie do jakich czynności uprawniony jest pełnomocnik - dołączyć, o ile dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Istotne postanowienia umowy oraz warunki jej zmiany określa SIWZ w rozdziale XX.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.rydultowy.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.08.2013 godzina 10:30, miejsce: Kancelaria Urzędu Miasta Rydułtowy mieszcząca się w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter) ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 158495 - 2013; data zamieszczenia: 08.08.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
311528 - 2013 data 02.08.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy, woj. śląskie, tel. 032 4537411, fax. 032 4537410.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej (zakup) w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 6a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059) do lokalizacji wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ. 2. Sprzedaż energii elektrycznej powinna się odbywać na warunkach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 189, poz. 1126 ze zm.). 3. Zamawiający jest zaliczany do V grupy przyłączeniowej. 4. Dotychczasowe grupy taryfowe: 1) oświetlenie uliczne - C12b, 2) oświetlenia rynku oraz budynki - C11, 3) kładka nad torami - C11. 5. Moc umowna dla oświetlenia ulicznego (grupa taryfowa C12b) dla 62 punktów wynosi 273,2 kW. 6. Moc umowna dla oświetlenia rynku wynosi 16,5 kW, dla kładki nad torami wynosi 3 kW, a dla budynków, tj. 16 punktów wynosi 303,7 kW. 7. Planowane zużycie energii dla grupy taryfowej C12b wynosi 301 800 kWh, z tego w strefie czasowej dziennej 123 000 kWh, a w strefie czasowej nocnej 178 700 kWh. Dla grupy taryfowej C11 planowane zużycie dla budynków wynosi 35 270 kWh, dla oświetlenia rynku wynosi 8250 kWh, a dla kładki nad torami wynosi 1130 kWh. 8. Uwaga!!! Ewentualna zmiana szacowanego zużycia (zmniejszenie) nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej. W/w wielkości mają charakter orientacyjny i w żadnym wypadku nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej (zakup) w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 6a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059) do lokalizacji wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ. 2. Sprzedaż energii elektrycznej powinna się odbywać na warunkach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 189, poz. 1126 ze zm.). 3. Zamawiający jest zaliczany do V grupy przyłączeniowej. 4. Dotychczasowe grupy taryfowe: 1) oświetlenie uliczne - C12b, 2) oświetlenia rynku oraz budynki - C11, 3) kładka nad torami - C11. 5. Moc umowna dla oświetlenia ulicznego (grupa taryfowa C12b) dla 62 punktów wynosi 273,2 kW. 6. Moc umowna dla oświetlenia rynku wynosi 16,5 kW, dla kładki nad torami wynosi 3 kW, a dla budynków, tj. 16 punktów wynosi 303,7 kW. 7. Planowane zużycie energii dla grupy taryfowej C12b wynosi 301 700 kWh, z tego w strefie czasowej dziennej 123 000 kWh, a w strefie czasowej nocnej 178 700 kWh. Dla grupy taryfowej C11 planowane zużycie dla budynków wynosi 35 270 kWh, dla oświetlenia rynku wynosi 8250 kWh, a dla kładki nad torami wynosi 1130 kWh. 8. Uwaga!!! Ewentualna zmiana szacowanego zużycia (zmniejszenie) nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej. W/w wielkości mają charakter orientacyjny i w żadnym wypadku nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2013 godzina 10:30, miejsce: Kancelaria Urzędu Miasta Rydułtowy mieszcząca się w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter) ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.08.2013 godzina 10:30, miejsce: Kancelaria Urzędu Miasta Rydułtowy mieszcząca się w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter) ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy.


Rydułtowy: Zakup energii elektrycznej w roku 2013 dla potrzeb oświetlenia ulicznego i budynków stanowiących własność Miasta Rydułtowy


Numer ogłoszenia: 187697 - 2013; data zamieszczenia: 16.09.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 311528 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy, woj. śląskie, tel. 032 4537411, faks 032 4537410.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup energii elektrycznej w roku 2013 dla potrzeb oświetlenia ulicznego i budynków stanowiących własność Miasta Rydułtowy.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej (zakup) w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 6a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059) do lokalizacji wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ. 2. Sprzedaż energii elektrycznej powinna się odbywać na warunkach określonych przepisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. Nr 189, poz. 1126 ze zm.). 3. Zamawiający jest zaliczany do V grupy przyłączeniowej. 4. Dotychczasowe grupy taryfowe: 1) oświetlenie uliczne - C12b, 2) oświetlenia rynku oraz budynki - C11, 3) kładka nad torami - C11. 5. Moc umowna dla oświetlenia ulicznego (grupa taryfowa C12b) dla 62 punktów wynosi 273,2 kW. 6. Moc umowna dla oświetlenia rynku wynosi 16,5 kW, dla kładki nad torami wynosi 3 kW, a dla budynków, tj. 16 punktów wynosi 303,7 kW. 7. Planowane zużycie energii dla grupy taryfowej C12b wynosi 301 700 kWh, z tego w strefie czasowej dziennej 123 000 kWh, a w strefie czasowej nocnej 178 700 kWh. Dla grupy taryfowej C11 planowane zużycie dla budynków wynosi 35 270 kWh, dla oświetlenia rynku wynosi 8250 kWh, a dla kładki nad torami wynosi 1130 kWh. 8. Uwaga!!! Ewentualna zmiana szacowanego zużycia (zmniejszenie) nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w dokumentacji przetargowej. W/w wielkości mają charakter orientacyjny i w żadnym wypadku nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.30.00.00-2, 09.31.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TAURON Sprzedaż GZE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, {Dane ukryte}, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 116350,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  77124,95


 • Oferta z najniższą ceną:
  77124,95
  / Oferta z najwyższą ceną:
  83705,62


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: um@rydultowy.pl
tel: 324 537 411
fax: 324 537 410
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-08-11
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 31152820130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-08-01
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 141 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.rydultowy.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000-5 Elektryczność
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zakup energii elektrycznej w roku 2013 dla potrzeb oświetlenia ulicznego i budynków stanowiących własność Miasta Rydułtowy TAURON Sprzedaż GZE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Gliwice
2013-09-16 77 124,00