Katowice: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Statystycznego w Katowicach, opłacanych przy użyciu maszyn do frankowania oraz w formie opłaty z dołu


Numer ogłoszenia: 31 - 2013; data zamieszczenia: 02.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Statystyczny w Katowicach , ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 77 91 200, faks 32 77 91 300.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.stat.gov.pl/katow/index_PLK_HTML.htm


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Statystycznego w Katowicach, opłacanych przy użyciu maszyn do frankowania oraz w formie opłaty z dołu.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Statystycznego w Katowicach, opłacanych przy użyciu maszyn do frankowania oraz w formie opłaty z dołu, dla następujących lokalizacji: 1) Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice 2) Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Bielsku-Białej ul. Piastowska 44, 43-300 Bielsko-Biała 3)Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Bytomiu ul. Moniuszki 26A, 41-902 Bytom 4) Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Częstochowie Al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa 5) Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 6, 44-100 Gliwice 6) Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Rybniku ul. Chrobrego 6, 44-200 Rybnik 7) Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Sosnowcu ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec 8) Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Zawierciu ul. Towarowa 30, 42-400 Zawiercie.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.01.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesenia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oczekuje od Wykonawcy Zezwolenia uprawniającego do wykonywania działalności pocztowej, udzielonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (Dz. U z 2008 r. Nr 189 poz. 1159 z późn. zm.) lub Zaświadczenia o wpisie do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wraz z ewentualnym oświadczeniem o ustawowym zwolnieniu z uzyskania w/w zezwolenia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oczekuje od Wykonawcy Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych minimum 2 usług pocztowych (przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych), każda o wartości nie mniejszej niż zaoferowana w ofercie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Jedna usługa oznacza usługę wykonywaną na podstawie jednej umowy


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Pzp


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Pzp


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnianie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Pzp


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Istotne postanowienia umowy parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się: 1. zmianę wartości przedmiotu zamówienia określoną w § 5 ust. 1 w wyniku ustawowych zmian urzędowo obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub zmianą obowiązku podatkowego Wykonawcy, 2. zmianę wartości przedmiotu zamówienia określoną w § 5 ust. 1 w wyniku zmiany cennika usług pocztowych, zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z regulacjami ustawy Prawo pocztowe.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.stat.gov.pl/katow/49_PLK_HTML.htm

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice pok. 001 (parter)..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.01.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice pok. 001 (parter)..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Katowice: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym, na potrzeby Urzędu Statystycznego w Katowicach, opłacanych przy użyciu maszyn do frankowania oraz w formie opłaty z dołu


Numer ogłoszenia: 12377 - 2013; data zamieszczenia: 23.01.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 31 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 77 91 200, faks 32 77 91 300.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym, na potrzeby Urzędu Statystycznego w Katowicach, opłacanych przy użyciu maszyn do frankowania oraz w formie opłaty z dołu.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Statystycznego w Katowicach, opłacanych przy użyciu maszyn do frankowania oraz w formie opłaty z dołu , dla następujących lokalizacji: 1) Urząd Statystyczny w Katowicach, ul.Owocowa 3, 40-158 Katowice 2) Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Bielsku-Białej ul. Piastowska 44, 43-300 Bielsko-Biała 3) Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Bytomiu ul. Moniuszki 26A, 41-902 Bytom 4) Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Częstochowie Al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa 5) Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 6, 44-100 Gliwice 6) Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Rybniku ul. Chrobrego 6, 44-200 Rybnik 7) Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Sosnowcu ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec 8) Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Zawierciu ul. Towarowa 30, 42-400 Zawiercie.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
64.11.20.00-4, 64.11.30.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • POCZTA POLSKA S.A. Biuro klienta Biznesowego i Instytucjonalnego Region Sprzedaży Katowice, Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 279843,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  279843,80


 • Oferta z najniższą ceną:
  279843,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  279843,80


 • Waluta:
  PLN.

Ogłoszenie nr 334623 - 2016 z dnia 2016-11-02 r.
Warszawa: Dostawa, instalacja oraz uruchomienie Serwera służącego do modernizacji środowiska do obsługi systemu Wojskowy Bank Krwi autorstwa ASSECO Poland S.A użytkowanego w WCKiK SPZOZ
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programuZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 31/D/2016


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

tak

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ, krajowy numer identyfikacyjny 14013034600000, ul. ul. Koszykowa  78, 00671   Warszawa, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 261 845 557, faks 261 845 135, e-mail zp@wckik.pl
Adres strony internetowej (URL): www.wckik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa, instalacja oraz uruchomienie Serwera służącego do modernizacji środowiska do obsługi systemu Wojskowy Bank Krwi autorstwa ASSECO Poland S.A użytkowanego w WCKiK SPZOZ

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

31/D/2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Dostawa, instalacja oraz uruchomienie Serwera służącego do modernizacji środowiska do obsługi systemu Wojskowy Bank Krwi autorstwa ASSECO Poland S.A użytkowanego w WCKiK SPZOZ. Wielkość zamówienia: 1 szt. Termin wykonania zamówienia – maksymalnie w ciągu 7 tygodni od dnia podpisania umowy. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Minimalne wymagania dla nowego środowiska: Serwer bazodanowy: 1. Obudowa typu desktop; 2. Płyta główna obsługująca n/w procesor oraz n/w typy pamięci, 3. Czterordzeniowy procesor typu POWER 8 o częstotliwości taktowania min. 3.0 GHz, 4. Pamięć RAM Min.16 GB DDR3 1066 MHz, 5. Interfejs sieciowy: adapter PCIe2 z 4 portami 1GbE; 6. Inne interfejsy: sprzętowe do konsoli typu HMC; 7. Wirtualna konsola wraz z serwerem do zarządzania serwerem bazodanowym (min 16GB RAM, 2 dyski HDD 500GB, DVD-ROM, monitor, klawiatura, mysz ); 8. Kontroler HDD z obsługą RAID 5 i 8 dysków, o pamięci podręcznej 175MB; 9. Dyski twarde wewnętrzne: 8 dysków SAS 15K o pojemności 283 GB każdy; 10. Napęd optyczny: umieszczona w obudowie serwera nagrywarka płyt DVD-RAM typu Slimline z możliwością zapisu CD, DVD±R/DVD±RW i dwuwarstwowych (DL); 11. Napęd taśmowy (zewnętrzny) / taśmy:Ultrium 7 o pojemności 2,5TB 10 sztuk taśm Ultrium 7 2,5TB; 1 sztuka taśmy czyszczącej; 12. 2 zasilacze o mocy 1400 W typu hot-swap; 13. Zasilacz awaryjny (UPS):moc skuteczna: 2700 W,napięcie wejściowe/ wyjściowe: 230 V/ 230 V możliwość bezpośredniego podłączenia urządzeń (ilość gniazd wyjściowych): 1, interfejs oraz kabel sygnałowy umożliwiający podłączenie do oferowanego serwera; 14. Oprogramowanie z licencjami ( system operacyjny, wymagane dodatkowe komponenty)System operacyjny i5/OS w wersji 7.2 dla 30-tu użytkowników, System I Access Family Power UM Standard Edition, DB2 Query manager and SQL Client Access - Processor Based WEB Query; 15. Czas gwarancji na urządzenie i oprogramowanie 3-letnia subskrypcja na powyższe oprogramowanie (SWMA): 3 –letnia gwarancja na serwer (HWMA – 5/11; 16. Instalacja i konfiguracja: konfiguracja serwera, instalacja oprogramowania oraz przeniesienie wszystkich zbiorów danych z dotychczas używanego serwera produkcyjnego IBM model M15, typ 9407; 17. Konfiguracja sieci: konfiguracja sieci LAN w taki sposób, aby stacje robocze pracowały z nowym serwerem; 18. Uruchomienie: podłączenie, (uruchomienie) aplikacji „BANK KRWI” autorstwa ASSECO S.A na nowym serwerze; 19. Transmisja z aparatów diagnostycznych: konfiguracja i weryfikacja transmisji danych z aparatów diagnostycznych na nowym serwerze. Wymagana dokumentacja: instrukcja użytkowania dostarczonego sprzętu i oprogramowania w języku polskim – dopuszczalna wersja elektroniczna, karta gwarancyjna, na całe urządzenie lub jeżeli składa się z pod-urządzeń na każde osobno. Wymagane szkolenia: w ramach zawartej umowy bezpłatne szkolenie pracowników wskazanych przez Kupującego w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania, bezpłatne szkolenie pracowników wskazanych przez Kupującego w zakresie diagnostyki i podstawowej konserwacji sprzętu w miejscu jego użytkowania. Wszystkie przeprowadzone szkolenia pracowników Kupującego muszą być potwierdzone przez Oferenta odpowiednim zaświadczeniem. Dostawa, instalacja, uruchomienie przedmiotu zamówienia w miejscu użytkowania wskazanym przez Kupującego. Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie - po stronie Oferenta. O terminie dostawy przedmiotu zamówienia Oferent zawiadomi Kupującego z trzydniowym wyprzedzeniem. Potwierdzeniem przez Kupującego: dostarczenia, odbioru, montażu, instalacji i bezawaryjnego rozruchu całości przedmiotu zamówienia wraz z realizowaniem wymaganych szkoleń przez Oferenta będzie „Protokół odbioru” podpisany przez strony. Dostawa, instalacja, uruchomienie przedmiotu zamówienia w miejscu użytkowania wskazanym przez Kupującego w tym: dostarczenie sprzętu wraz z wniesieniem do miejsca przeznaczenia, instalacja i uruchomienie sprzętu - po stronie Oferenta; „Protokół odbioru” będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT przez Oferenta.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 48820000-2
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA:
Dostawa, instalacja oraz uruchomienie Serwera służącego do modernizacji środowiska do obsługi systemu Wojskowy Bank Krwi autorstwa ASSECO Poland S.A użytkowanego w WCKiK SPZOZ
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13/10/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
233000.00

Waluta
pln


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
1
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
ASSECO POLAND S.A.,  ,  {Dane ukryte},  35-322,  Rzeszów,  kraj/woj. podkarpackie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
280440.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem
280440.00
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
280440.00

Waluta:
pln


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Adres: ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: b.krawczyk@stat.gov.pl
tel: 32 77 91 200
fax: 32 77 91 300
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-01-10
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 3120130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-01-01
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 1115 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.stat.gov.pl/katow/index_PLK_HTML.htm
Informacja dostępna pod: Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice pok. 001 (parter).
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
64112000-4 Usługi pocztowe dotyczące listów
64113000-1 Usługi pocztowe dotyczące paczek
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa, instalacja oraz uruchomienie Serwera służącego do modernizacji środowiska do obsługi systemu Wojskowy Bank Krwi autorstwa ASSECO Poland S.A użytkowanego w WCKiK SPZOZ ASSECO POLAND S.A.
Rzeszów
2016-11-02 1 170 808,00