Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Dołhobyczów: Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oszczowie


Numer ogłoszenia: 312060 - 2014; data zamieszczenia: 19.09.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dołhobyczów , ul. Spółdzielcza 2a, 22-540 Dołhobyczów, woj. lubelskie, tel. 084 6532524, faks 084 6532524.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.dolhobyczow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oszczowie.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pt. Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oszczowie dofinansowanego ze środków PFRON. Wymagania dla samochodu osobowego (bus) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim posiadający co najmniej niżej wymienione parametry techniczne i wyposażenie - załącznik nr 2 do SIWZ. Autobus 17-osobowy, dopuszczony do ruchu drogowego na podstawie homologacji dla osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim. PARAMETRY TECHNICZNE: Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2014, nieużywany, napęd przedni. Silnik turbo diesel o pojemności do 2600 cm3 o mocy co najmniej 120 KM. Dopuszczalna masa całkowita - min. 3400 kg. Skrzynia biegów - manualna 5, 6 biegowa + bieg wsteczny. Kolor nadwozia do wyboru: niebieski, zielony, czerwony, żółty. Układ hamulcowy ze wspomaganiem ABS, oś przednia i tylna - hamulce tarczowe. Hydrauliczne wspomaganie kierownicy. Wysokość przedziału pasażerskiego min. 1800 mm. WYPOSAŻENIE: Nadwozie 4 drzwiowe, prawe drzwi przesuwne przeszklone z uchwytem, drzwi tylne przeszklone. Wszystkie fotele klasy turystycznej z trójpunktowymi pasami bezpieczeństwa. Oznakowanie zgodne z przepisami ruchu drogowego. Atestowane mocowanie na wózki inwalidzkie, pasy mocujące wózek z pasami bezpieczeństwa dla osoby na wózku. Podłoga antypoślizgowa. Pełne przeszklenie i tapicerowanie, łącznie z podsufitką i parapetami, szyby przyciemnione. Szyby boczne z tyłu uchylne mechanicznie. Wentylator nawiewno - wywiewny. Dodatkowe ogrzewanie niezależne typu WEBASTO. Fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach i składanym podłokietnikiem. Poduszka powietrzna dla kierowcy. Oświetlenie przedziału pasażerskiego. Elektrycznie opuszczane szyby w drzwiach przednich. Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne. Szyny najazdowe dla wózków inwalidzkich, składane mechanicznie. Półki na bagaż podręczny w przedziale pasażerskim. Centralny zamek sterowany pilotem. Radio + min. 2 głośniki. Immobiliser. Obrotomierz. Opony 16 cali na felgach stalowych z kołpakami. Pełnowymiarowe koło zapasowe, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, zestaw kluczy. WARUNKI GWARANCYJNE: Gwarancja na zespoły mechaniczne - min. 24 m-ce bez limitu przebiegu. Spełnienie wymagań odnośnie pojazdu należy potwierdzić na Formularzu wskazania marki stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
34.12.10.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 23.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ wraz z Formularzem wyboru marki. 2. W przypadku udziału podwykonawców załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ jeżeli dotyczy. 4. Pełnomocnictwo jeżeli dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.dolhobyczow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, 22-540 Dołhobyczów.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.09.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, 22-540 Dołhobyczów, Sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Dołhobyczów: Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oszczowie


Numer ogłoszenia: 340888 - 2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 312060 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, 22-540 Dołhobyczów, woj. lubelskie, tel. 084 6532524, faks 084 6532524.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oszczowie.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pt. Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oszczowie dofinansowanego ze środków PFRON. Wymagania dla samochodu osobowego (bus) do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim posiadający co najmniej niżej wymienione parametry techniczne i wyposażenie - załącznik nr 2 do SIWZ. Autobus 17-osobowy, dopuszczony do ruchu drogowego na podstawie homologacji dla osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim. PARAMETRY TECHNICZNE: Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2014, nieużywany, napęd przedni. Silnik turbo diesel o pojemności do 2600 cm3 o mocy co najmniej 120 KM. Dopuszczalna masa całkowita - min. 3400 kg. Skrzynia biegów - manualna 5, 6 biegowa + bieg wsteczny. Kolor nadwozia do wyboru: niebieski, zielony, czerwony, żółty. Układ hamulcowy ze wspomaganiem ABS, oś przednia i tylna - hamulce tarczowe. Hydrauliczne wspomaganie kierownicy. Wysokość przedziału pasażerskiego min. 1800 mm. WYPOSAŻENIE: Nadwozie 4 drzwiowe, prawe drzwi przesuwne przeszklone z uchwytem, drzwi tylne przeszklone. Wszystkie fotele klasy turystycznej z trójpunktowymi pasami bezpieczeństwa. Oznakowanie zgodne z przepisami ruchu drogowego. Atestowane mocowanie na wózki inwalidzkie, pasy mocujące wózek z pasami bezpieczeństwa dla osoby na wózku. Podłoga antypoślizgowa. Pełne przeszklenie i tapicerowanie, łącznie z podsufitką i parapetami, szyby przyciemnione. Szyby boczne z tyłu uchylne mechanicznie. Wentylator nawiewno - wywiewny. Dodatkowe ogrzewanie niezależne typu WEBASTO. Fotel kierowcy z regulacją w 3 płaszczyznach i składanym podłokietnikiem. Poduszka powietrzna dla kierowcy. Oświetlenie przedziału pasażerskiego. Elektrycznie opuszczane szyby w drzwiach przednich. Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne. Szyny najazdowe dla wózków inwalidzkich, składane mechanicznie. Półki na bagaż podręczny w przedziale pasażerskim. Centralny zamek sterowany pilotem. Radio + min. 2 głośniki. Immobiliser. Obrotomierz. Opony 16 cali na felgach stalowych z kołpakami. Pełnowymiarowe koło zapasowe, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, zestaw kluczy. WARUNKI GWARANCYJNE: Gwarancja na zespoły mechaniczne - min. 24 m-ce bez limitu przebiegu. Spełnienie wymagań odnośnie pojazdu należy potwierdzić na Formularzu wskazania marki stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
34.12.10.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.10.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZPUP ENERGOZAM Sp. z o. o., ul. Zagłoby 5, 22-400 Zamość, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 146341,46 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  164800,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  164800,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  164800,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Spółdzielcza , 22-540 Dołhobyczów
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: rozwoj@vp.pl
tel: 846 532 524
fax: 846 532 524
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-09-29
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 31206020140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-09-19
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 85 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.dolhobyczow.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a, 22-540 Dołhobyczów
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
34121000-1 Autobusy i autokary
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Oszczowie ZPUP ENERGOZAM Sp. z o. o.
ul. Zagłoby 5, 22-400 Zamość, woj. lubelskie
2014-10-14 164 800,00