Warszawa: Wykonanie usługi stałej konserwacji dźwigów, sprawa nr 115/ZP/11


Numer ogłoszenia: 312181 - 2011; data zamieszczenia: 29.11.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Departament Administracyjny MON , Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6840086, faks 22 6840642, 6874189.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie usługi stałej konserwacji dźwigów, sprawa nr 115/ZP/11.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie stałej konserwacji urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach Urzędu MON. 2. Usługi objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane na terenie miasta Warszawy pod następującymi adresami: ul. Rakowiecka 4a; Al. Niepodległości 218;ul. Klonowa 1 ;ul. Puławska 4a. 3. Wykaz urządzeń dźwigowych zawarty jest w Załączniku nr 8 do SIWZ. 4. Konserwacja urządzeń dźwigowych odbywać będzie się raz na miesiąc. 5. Zamawiający wymaga aby konserwacja odbywała się zgodnie z ustawą z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122 poz. 1321z 2000 r.). 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 9 do SIWZ.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.75.00.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Każda oferta złożona musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: nr: 16 1010 1010 0041 8313 9120 0000. 4. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert do godz. 11:00 w pokoju nr 728 (do oferty należy załączyć kserokopię). 5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: 1) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą; 2) termin obowiązywanie gwarancji; 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert do godz. 11.00. 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 14 i 15. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę 14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 15. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, co do których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy oraz którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy posiadania wiedzy i doświadczenia tj.: Wykonawca musi wykazać, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) każde. Poprzez usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, Zamawiający rozumie usługę polegającą na realizacji usług w zakresie konserwacji urządzeń dźwigowych. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 pkt 1 - 4 ustawy, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunek Wykonawca spełnił. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie ww. warunku. Brak wykazania spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a tym samym uznaniu złożonej przez niego oferty za odrzuconą, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, co do których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy oraz którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej 2 osobami z których każda posiada aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne zgodnie z art. 22, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz. 1321 z 2000 r.) oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w wykonywaniu konserwacji urządzeń dźwigowych. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 pkt 1 - 4 ustawy, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunek Wykonawca spełnił. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie ww. warunku. Brak wykazania spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a tym samym uznaniu złożonej przez niego oferty za odrzuconą, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, co do których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy oraz którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 20 000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 pkt 1 - 4 ustawy, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunek Wykonawca spełnił. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie ww. warunku. Brak wykazania spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a tym samym uznaniu złożonej przez niego oferty za odrzuconą, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) wypełniony i podpisany formularz cenowy, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ; 3) informację o części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy; 4) dokument potwierdzający wniesienie wadium.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip.mon.gov.pl/259.html

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Administracyjny, pok. 717, al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.12.2011 godzina 11:00, miejsce: Ministerstwo Obrony Narodowej, Kancelaria Jawna Nr 6, pok. 58 i 59, al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Pracownicy skierowani do wykonywania zamówienia muszą posiadać obywatelstwo polskie lub uzyskać jednorazową zgodę na wejście do kompleksu wojskowego (zgodnie z Decyzją Nr 6/MON z dnia 15.01.2009 r. w sprawie planowania i realizacji współpracy międzynarodowej resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 12) i nie mogą być karani. Przed podpisaniem umowy wykonawca dostarczy wykaz pracowników realizujących przedmiot zamówienia..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: Wykonanie usługi stałej konserwacji dźwigów, sprawa nr 115/ZP/11


Numer ogłoszenia: 347659 - 2011; data zamieszczenia: 29.12.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 312181 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6840086, faks 22 6840642, 6874189.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie usługi stałej konserwacji dźwigów, sprawa nr 115/ZP/11.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie stałej konserwacji urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach Urzędu MON. 2. Usługi objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane na terenie miasta Warszawy pod następującymi adresami: ul. Rakowiecka 4a; Al. Niepodległości 218;ul. Klonowa 1 ;ul. Puławska 4a. 3. Wykaz urządzeń dźwigowych zawarty jest w Załączniku nr 8 do SIWZ. 4. Konserwacja urządzeń dźwigowych odbywać będzie się raz na miesiąc. 5. Zamawiający wymaga aby konserwacja odbywała się zgodnie z ustawą z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122 poz. 1321z 2000 r.). 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 9 do SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.75.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID-SERVICE Sp. z o.o, {Dane ukryte}, 01-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 61500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  30996,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  30996,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  76014,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@mon.gov.pl
tel: +48261840007
fax: +48261840642
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-12-08
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 31218120110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-11-28
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 24 miesięcy
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.bip.mon.gov.pl/259.html
Informacja dostępna pod: Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Administracyjny, pok. 717, al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
50750000-7 Usługi w zakresie konserwacji wind
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie usługi stałej konserwacji dźwigów, sprawa nr 115/ZP/11 ZID-SERVICE Sp. z o.o
Warszawa
2011-12-29 30 996,00