Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: DOSTOSOWANIE PODBUDOWY BITUMICZNEJ I NAWIERZCHNI DO STANDARDÓW PRZYJĘTYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH, WYKONANIE ZWIĘKSZONYCH ILOŚCI WYKOPÓW, IZOLACJI PODPÓR I OZNAKOWANIA POZIOMEGO roboty dodatkowe do umowy: NR WM/P/090220/1/1 Z DNIA 26 CZERWCA 2009 R.: PRZEBUDOWA WIADUKTU NAD TORAMI PKP W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 910 W KM 2+416 W MIEJSCOWOŚCI BĘDZIN.


Numer ogłoszenia: 312669 - 2010; data zamieszczenia: 04.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTOSOWANIE PODBUDOWY BITUMICZNEJ I NAWIERZCHNI DO STANDARDÓW PRZYJĘTYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH, WYKONANIE ZWIĘKSZONYCH ILOŚCI WYKOPÓW, IZOLACJI PODPÓR I OZNAKOWANIA POZIOMEGO roboty dodatkowe do umowy: NR WM/P/090220/1/1 Z DNIA 26 CZERWCA 2009 R.: PRZEBUDOWA WIADUKTU NAD TORAMI PKP W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 910 W KM 2+416 W MIEJSCOWOŚCI BĘDZIN..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
DOSTOSOWANIE PODBUDOWY BITUMICZNEJ I NAWIERZCHNI DO STANDARDÓW PRZYJĘTYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH, WYKONANIE ZWIĘKSZONYCH ILOŚCI WYKOPÓW, IZOLACJI PODPÓR I OZNAKOWANIA POZIOMEGO roboty dodatkowe do umowy: NR WM/P/090220/1/1 Z DNIA 26 CZERWCA 2009 R.: PRZEBUDOWA WIADUKTU NAD TORAMI PKP W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 910 W KM 2+416 W MIEJSCOWOŚCI BĘDZIN. Roboty polegać będą na wykonaniu: - wykopów, - izolacji podpór, - oznakowania poziomego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.22.00.00-5, 45.23.32.22-1.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. Roboty dodatkowe polegają na: - wykonaniu zwiększonych ilości wykopów i izolacji, co musi zostać wykonane by nie wstrzymywać wykonania robót podstawowych, - zamiana masy asfaltobetonowej na nawierzchni drogowej oraz wykonanie dodatkowego oznakowania poziomego spowodowana koniecznością dostosowania do wytycznych technicznych dla nawierzchni obecnie obowiązujących w ZDW w Katowicach (projekt na ww. zadanie wykonany został w roku 2005, - korekta łuku poziomego jezdni za pomocą linii, co ma zapewnić zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania. Wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne i wynikło z sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • MOSTY CHRZANÓW SP. Z O.O. - LIDER KONSORCJUM, ul. Kroczymiech 28, 32-500 Chrzanów, kraj/woj. śląskie.


Katowice: DOSTOSOWANIE PODBUDOWY BITUMICZNEJ I NAWIERZCHNI DO STANDARDÓW PRZYJĘTYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH, WYKONANIE ZWIĘKSZONYCH ILOŚCI WYKOPÓW, IZOLACJI PODPÓR I OZNAKOWANIA POZIOMEGO roboty dodatkowe do umowy: Nr WM/P/090220/1/1 z dnia 26 czerwca 2009 r.: PRZEBUDOWA WIADUKTU NAD TORAMI PKP W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 910 W KM 2+416 W MIEJSCOWOŚCI BĘDZIN


Numer ogłoszenia: 344759 - 2010; data zamieszczenia: 01.12.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 312669 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTOSOWANIE PODBUDOWY BITUMICZNEJ I NAWIERZCHNI DO STANDARDÓW PRZYJĘTYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH, WYKONANIE ZWIĘKSZONYCH ILOŚCI WYKOPÓW, IZOLACJI PODPÓR I OZNAKOWANIA POZIOMEGO roboty dodatkowe do umowy: Nr WM/P/090220/1/1 z dnia 26 czerwca 2009 r.: PRZEBUDOWA WIADUKTU NAD TORAMI PKP W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 910 W KM 2+416 W MIEJSCOWOŚCI BĘDZIN.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
DOSTOSOWANIE PODBUDOWY BITUMICZNEJ I NAWIERZCHNI DO STANDARDÓW PRZYJĘTYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH, WYKONANIE ZWIĘKSZONYCH ILOŚCI WYKOPÓW, IZOLACJI PODPÓR I OZNAKOWANIA POZIOMEGO roboty dodatkowe do umowy: Nr WM/P/090220/1/1 z dnia 26 czerwca 2009 r.: PRZEBUDOWA WIADUKTU NAD TORAMI PKP W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 910 W KM 2+416 W MIEJSCOWOŚCI BĘDZIN Roboty polegać będą na wykonaniu: - wykopów, - izolacji podpór, - oznakowania poziomego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.22.00.00-5, 45.23.32.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.11.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KONSORCJUM FIRM: MOSTY CHRZANÓW SP. Z O.O. - LIDER, P.R.I. SBL-ŻELBET SP. Z O.O. - PARTNER Mikołów, DROMET SP. Z O.O. - PARTNER Częstochowa, ul. Kroczymiech 28, 32-500 Chrzanów, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 109116,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  93589,15


 • Oferta z najniższą ceną:
  93589,15
  / Oferta z najwyższą ceną:
  93589,15


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. Roboty dodatkowe polegają na: - wykonaniu zwiększonych ilości wykopów i izolacji, co musi zostać wykonane by nie wstrzymywać wykonania robót podstawowych, - zamiana masy asfaltobetonowej na nawierzchni drogowej oraz wykonanie dodatkowego oznakowania poziomego spowodowana koniecznością dostosowania do wytycznych technicznych dla nawierzchni obecnie obowiązujących w ZDW w Katowicach (projekt na ww. zadanie wykonany został w roku 2005, - korekta łuku poziomego jezdni za pomocą linii, co ma zapewnić zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania. Wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne i wynikło z sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 31266920100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-11-04
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
DOSTOSOWANIE PODBUDOWY BITUMICZNEJ I NAWIERZCHNI DO STANDARDÓW PRZYJĘTYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH, WYKONANIE ZWIĘKSZONYCH ILOŚCI WYKOPÓW, IZOLACJI PODPÓR I OZNAKOWANIA POZIOMEGO roboty dodatkowe do umowy: Nr WM/P/090220/1/1 z KONSORCJUM FIRM: MOSTY CHRZANÓW SP. Z O.O. - LIDER, P.R.I. SBL-ŻELBET SP. Z O.O. - PARTNER Mikołów, DROMET SP. Z O.O. - PARTNER Częstochowa
ul. Kroczymiech 28, 32-500 Chrzanów, woj. śląskie
2010-12-01 93 589,00