Katowice: Dostawa 5 licencji programu graficznego Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium PL (licencja bezterminowa)


Numer ogłoszenia: 314053 - 2011; data zamieszczenia: 01.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Statystyczny w Katowicach , ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 77 91 200, faks 32 77 91 300.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.stat.gov.pl/katow/49_PLK_HTML.htm


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa 5 licencji programu graficznego Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium PL (licencja bezterminowa).


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 5 licencji programu graficznego Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium PL (licencja bezterminowa). 2.Program Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium PL jest pakietem zawierającym aplikacje wspomagające projektowanie i przygotowywanie materiałów zarówno pod kątem druku, jak również publikacji w Internecie.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
48.00.00.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie niniejszego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Dopuszcza się wprowadzanie zmian niniejszej Umowy za zgodą jej Stron. 2.Zmiany Umowy mogą być inicjowane: a.przez Zamawiającego lub b.przez Wykonawcę. 3.Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 4.Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć: a.zmiany kosztu wykonania przedmiotu umowy, b.poprawy parametrów technicznych w stosunku do złożonej oferty, c.zmiany obowiązujących przepisów, d.siły wyższej. 5.Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4 jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę zawierającego: a.opis propozycji zmiany, b.uzasadnienie zmiany, c.czas wykonania zmiany i jej wpływu na termin wykonania umowy. 6.Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności: a.obniżenia kosztu wykonania przedmiotu umowy, b.zmiany obowiązujących przepisów, c.siły wyższej. 7.Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania Umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę lub podmiotów z nim współpracujących. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 8.Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 4 wymaga podpisania aneksu do Umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.stat.gov.pl/katow/49_PLK_HTML.htm

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice pok. 004 (parter).


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.12.2011 godzina 08:30, miejsce: Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice pok. 004 (parter).


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Katowice: Dostawa 5 licencji programu graficznego Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium PL (licencja bezterminowa)


Numer ogłoszenia: 435426 - 2011; data zamieszczenia: 22.12.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 314053 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 77 91 200, faks 32 77 91 300.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa 5 licencji programu graficznego Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium PL (licencja bezterminowa).


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 5 licencji programu graficznego Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium PL (licencja bezterminowa). 2.Program Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium PL jest pakietem zawierającym aplikacje wspomagające projektowanie i przygotowywanie materiałów zarówno pod kątem druku, jak również publikacji w Internecie.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
48.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
11.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
5.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • VENTI M.Rytych R.Wierzbicki spółka jawna, {Dane ukryte}, 93-192 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 39024,39 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  40000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  34955,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  42550,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: b.krawczyk@stat.gov.pl
tel: 32 77 91 200
fax: 32 77 91 300
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-12-07
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 31405320110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-11-30
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 7 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.stat.gov.pl/katow/49_PLK_HTML.htm
Informacja dostępna pod: Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice pok. 004 (parter)
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa 5 licencji programu graficznego Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium PL (licencja bezterminowa) VENTI M.Rytych R.Wierzbicki spółka jawna
Łódź
2011-12-22 40 000,00