Góra Kalwaria: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej


Numer ogłoszenia: 314468 - 2014; data zamieszczenia: 22.09.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.bip.gorakalwaria.pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej od studni W-29 do W-31 zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę: Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur jednowarstwowych (SDR 34) PVC SN-8, klasa S fi 200 /5,9mm o długości ~ 73 m, fi 160/4,7mm ~ 7m Studnie rewizyjne S-15, S16, S17 z kręgów betonowych o1200 z betonu klasy min. C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F=150, nasiąkliwość do 5%, łączonych na felc i włazami żeliwnymi kanałowymi KL D 400 z dwoma ryglami 40t i wkładką gumową - 3 kpl. Studnie W29, W30, W31 o425 PP z włazem żeliwnym D400z dwoma ryglami i wkładką gumową - 3kpl. Studnia rozprężna SR3 z kręgów żelbetowych o1200 z felcem, z włazem żeliwnym kanałowym KL D400 z 2-ma ryglami (40t - typ ciężki) w wkładką gumową - 1kpl. Rurociągi tłoczne z rur PE 100 PN-6 o śr. o110/4,2mm łączone za pomocą zgrzewania doczołowego o długości ~ 132 m Budowa nawierzchni: po trasie kanalizacji należy odbudować nawierzchnię wg schematu odtworzenia nawierzchni z masy bitumicznej lub nawierzchni gruntowej. Rury osłonowe o200x11,9 PE 100 RC (SDR17) dł. 80 m, przeciągnięcie rurociągu tłocznego Kamerowanie Zakorkowanie wykonanych odcinków kanalizacji fi 160 - 2 kpl, fi 200 - 2 kpl., fi 110 -1 kpl. Karczowanie drzew i krzewów po trasie kanalizacji. Prace przy działkach prywatnych będą przebiegać ze szczególnym poszanowaniem mienia. Po zakończeniu budowy teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego, zrekultywowany, obsiany trawą, w razie jakichkolwiek uszkodzeń ogrodzeń lub wjazdów zostanę usunięte szkody, w czasie budowy zagwarantowany będzie dojazd do posesji, drzewa i krzewy zostaną należycie zabezpieczone przed uszkodzeniem. W zakres wchodzi opracowanie projektu organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego (droga gminna,działka GDDKiA) oraz kompleksowa obsługa geodezyjna, opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 2 egz. Wykonawca we własnym zakresie organizuje plac budowy, zorganizuje wywóz i utylizację ziemi z wykopów, po zakończonych robotach doprowadzi teren do porządku. Wykonawca uzyska i pokryje koszt zajęcie pasa drogowego na czas budowy, a po zakończeniu prac protokół z odbioru pasa drogowego z Referatem Gospodarki Komunalnej i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Przed przystąpieniem do przetargu zaleca się wizję w terenie..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy, w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.13.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykazanie się znajomością wykonania podobnych robót t.j. wykonania co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w ciągu ostatnich 5 lat o wartości minimum 100.000,00 zł brutto i potwierdzonej dowodami, że zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednimi osobami w celu realizacji zamówienia tj. przynajmniej: 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sanitarnej.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W związku z brzmieniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a)nie zawinionych przez Wykonawcę, przedłużających się terminów uzyskania zgód i zezwoleń, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, wydawanych przez organy i podmioty niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego, b)w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych albo innych niekorzystnych warunków atmosferycznych, których skala w sposób istotny odbiega od średniej wieloletniej określonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie, uniemożliwiających lub znacznie utrudniających prowadzenie robót, c)w przypadku natrafienia na przeszkody np. podziemne, których na etapie opracowywania projektu nie można było przewidzieć (np. nie zainwentaryzowane odcinki sieci podziemnych, zakopane odpady niebezpieczne, niewybuchy, znaleziska podlegające nadzorowi archeologicznemu, których zbadanie wymaga wstrzymania prac decyzją konserwatora zabytków), d)w przypadku niezależnej od Zamawiającego konieczności wykonania i przekazania Wykonawcy dokumentacji zamiennej, e)w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. f)skrócenia terminu realizacji za zgodą Zamawiającego. g)zmniejszenia wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmniejszenia zakresu realizacji robót, h)wydłużenia terminu gwarancji, i)robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, j)robót zamiennych, jeżeli nie odstępują one w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 lub 6 ustawy Pb z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Pb, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych - bez konieczności zwiększania wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, k)wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, l)wszelkich zmian, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. m)zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gorakalwaria.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Góra Kalwaria: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej


Numer ogłoszenia: 360094 - 2014; data zamieszczenia: 30.10.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 314468 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej od studni W-29 do W-31 zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę: Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur jednowarstwowych (SDR 34) PVC SN-8, klasa S fi 200 /5,9mm o długości ~ 73 m, fi 160/4,7mm ~ 7m Studnie rewizyjne S-15, S16, S17 z kręgów betonowych o1200 z betonu klasy min. C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F=150, nasiąkliwość do 5%, łączonych na felc i włazami żeliwnymi kanałowymi KL D 400 z dwoma ryglami 40t i wkładką gumową - 3 kpl. Studnie W29, W30, W31 o425 PP z włazem żeliwnym D400z dwoma ryglami i wkładką gumową - 3kpl. Studnia rozprężna SR3 z kręgów żelbetowych o1200 z felcem, z włazem żeliwnym kanałowym KL D400 z 2-ma ryglami (40t - typ ciężki) w wkładką gumową - 1kpl. Rurociągi tłoczne z rur PE 100 PN-6 o śr. o110/4,2mm łączone za pomocą zgrzewania doczołowego o długości ~ 132 m Budowa nawierzchni: po trasie kanalizacji należy odbudować nawierzchnię wg schematu odtworzenia nawierzchni z masy bitumicznej lub nawierzchni gruntowej. Rury osłonowe o200x11,9 PE 100 RC (SDR17) dł. 80 m, przeciągnięcie rurociągu tłocznego Kamerowanie Zakorkowanie wykonanych odcinków kanalizacji fi 160 - 2 kpl, fi 200 - 2 kpl., fi 110 -1 kpl. Karczowanie drzew i krzewów po trasie kanalizacji. Prace przy działkach prywatnych będą przebiegać ze szczególnym poszanowaniem mienia. Po zakończeniu budowy teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego, zrekultywowany, obsiany trawą, w razie jakichkolwiek uszkodzeń ogrodzeń lub wjazdów zostanę usunięte szkody, w czasie budowy zagwarantowany będzie dojazd do posesji, drzewa i krzewy zostaną należycie zabezpieczone przed uszkodzeniem. W zakres wchodzi opracowanie projektu organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego (droga gminna,działka GDDKiA) oraz kompleksowa obsługa geodezyjna, opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 2 egz. Wykonawca we własnym zakresie organizuje plac budowy, zorganizuje wywóz i utylizację ziemi z wykopów, po zakończonych robotach doprowadzi teren do porządku. Wykonawca uzyska i pokryje koszt zajęcie pasa drogowego na czas budowy, a po zakończeniu prac protokół z odbioru pasa drogowego z Referatem Gospodarki Komunalnej i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.10.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JB SYSTEM Piotr Jagiełło, {Dane ukryte}, 02-776 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 129525,45 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  118676,97


 • Oferta z najniższą ceną:
  118676,97
  / Oferta z najwyższą ceną:
  225852,60


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-10-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 31446820140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-09-21
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 69 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.bip.gorakalwaria.pl.
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej JB SYSTEM Piotr Jagiełło
Warszawa
2014-10-30 118 676,00