Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: WYKONANIE KORYTA W GRUNCIE KAT. IV, ODWIEZIENIE UROBKU WRAZ Z UTYLIZACJĄ ORAZ WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 934 W MIEJSCOWOŚCI IMIELIN roboty dodatkowe do umowy: NR WD/P/100616/1/1 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2010 R.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 934 W MIEJSCOWOŚCI IMIELIN UL. IMIELIŃSKA OD KM 8+989 DO KM 10+240 (OD GRANICY Z MIASTEM MYSŁOWICE DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ MIARKI).


Numer ogłoszenia: 316207 - 2010; data zamieszczenia: 08.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE KORYTA W GRUNCIE KAT. IV, ODWIEZIENIE UROBKU WRAZ Z UTYLIZACJĄ ORAZ WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 934 W MIEJSCOWOŚCI IMIELIN roboty dodatkowe do umowy: NR WD/P/100616/1/1 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2010 R.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 934 W MIEJSCOWOŚCI IMIELIN UL. IMIELIŃSKA OD KM 8+989 DO KM 10+240 (OD GRANICY Z MIASTEM MYSŁOWICE DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ MIARKI)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
WYKONANIE KORYTA W GRUNCIE KAT. IV, ODWIEZIENIE UROBKU WRAZ Z UTYLIZACJĄ ORAZ WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 934 W MIEJSCOWOŚCI IMIELIN roboty dodatkowe do umowy: NR WD/P/100616/1/1 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2010 R.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 934 W MIEJSCOWOŚCI IMIELIN UL. IMIELIŃSKA OD KM 8+989 DO KM 10+240 (OD GRANICY Z MIASTEM MYSŁOWICE DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ MIARKI)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. Projekt techniczny na odcinku drogi od km 9+072 do km 9+462 (od km 00+83,00 do km 04+73,00 kilometraż lokalny) długości 390 mb przewidywał, po uprzednim rozebraniu warstwy konstrukcyjnych nawierzchni i przygotowaniu koryta drogi, wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa o grubości 20 cm na ułożonej geowłókninie seperacyjno-filtracyjnej. Po wykonaniu odcinka próbnego przystąpiono do badań nośności i zagęszczenia zabudowanej warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa gr. 20 cm. Wyniki przeprowadzonych badań nie odpowiadały wymaganiom dla ulepszonego podłoża jako G1 wieksze lub równe 120 Mpa. Dla zapewnienia pełnej nośności warstwy ulepszonego podłoża należy na całym odcinku drogi od km 9+072 do km 9+462 przewidzieć roboty polegające na wykonaniu dodatkowego korytowania grubości 20 cm, odwiezieniu i zutylizowaniu nadmiaru gruntu oraz wykonaniu warstwy uzupełniającej z kruszywa grubości 20 cm (dającej łączną grubość 40 cm). Powyższa korekta została pozytywnie zaopiniowana przez projektanta i zapewni prawidłowość wykonania całej konstrukcji drogi na tym odcinku oraz jest niezbędna dla prawidłowego zakończenia kontraktu i osiągnięcia przez Zamawiającego założeń techniczno - ekonomicznych. Wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne i wynikło z sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG DROGOPOL - ZW SP. Z O.O., ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice, kraj/woj. śląskie.


Katowice: WYKONANIE KORYTA W GRUNCIE KAT. IV, ODWIEZIENIE UROBKU WRAZ Z UTYLIZACJĄ ORAZ WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 934 W MIEJSCOWOŚCI IMIELIN roboty dodatkowe do umowy: NR WD/P/100616/1/1 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2010 R.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 934 W MIEJSCOWOŚCI IMIELIN UL. IMIELIŃSKA OD KM 8+989 DO KM 10+240 (OD GRANICY Z MIASTEM MYSŁOWICE DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ MIARKI).


Numer ogłoszenia: 331017 - 2010; data zamieszczenia: 19.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 316207 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WYKONANIE KORYTA W GRUNCIE KAT. IV, ODWIEZIENIE UROBKU WRAZ Z UTYLIZACJĄ ORAZ WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 934 W MIEJSCOWOŚCI IMIELIN roboty dodatkowe do umowy: NR WD/P/100616/1/1 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2010 R.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 934 W MIEJSCOWOŚCI IMIELIN UL. IMIELIŃSKA OD KM 8+989 DO KM 10+240 (OD GRANICY Z MIASTEM MYSŁOWICE DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ MIARKI)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
WYKONANIE KORYTA W GRUNCIE KAT. IV, ODWIEZIENIE UROBKU WRAZ Z UTYLIZACJĄ ORAZ WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 934 W MIEJSCOWOŚCI IMIELIN roboty dodatkowe do umowy: NR WD/P/100616/1/1 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2010 R.: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 934 W MIEJSCOWOŚCI IMIELIN UL. IMIELIŃSKA OD KM 8+989 DO KM 10+240 (OD GRANICY Z MIASTEM MYSŁOWICE DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ MIARKI)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.11.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG DROGOPOL - ZW SP. Z O.O., ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 100900,80 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  60141,12


 • Oferta z najniższą ceną:
  60141,12
  / Oferta z najwyższą ceną:
  60141,12


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. Projekt techniczny na odcinku drogi od km 9+072 do km 9+462 (od km 00+83,00 do km 04+73,00 kilometraż lokalny) długości 390 mb przewidywał, po uprzednim rozebraniu warstwy konstrukcyjnych nawierzchni i przygotowaniu koryta drogi, wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa o grubości 20 cm na ułożonej geowłókninie seperacyjno-filtracyjnej. Po wykonaniu odcinka próbnego przystąpiono do badań nośności i zagęszczenia zabudowanej warstwy ulepszonego podłoża z kruszywa gr. 20 cm. Wyniki przeprowadzonych badań nie odpowiadały wymaganiom dla ulepszonego podłoża jako G1większe lub równe120 Mpa. Dla zapewnienia pełnej nośności warstwy ulepszonego podłoża należy na całym odcinku drogi od km 9+072 do km 9+462 przewidzieć roboty polegające na wykonaniu dodatkowego korytowania grubości 20 cm, odwiezieniu i zutylizowaniu nadmiaru gruntu oraz wykonaniu warstwy uzupełniającej z kruszywa grubości 20 cm (dającej łączną grubość 40 cm). Powyższa korekta została pozytywnie zaopiniowana przez projektanta i zapewni prawidłowość wykonania całej konstrukcji drogi na tym odcinku oraz jest niezbędna dla prawidłowego zakończenia kontraktu i osiągnięcia przez Zamawiającego założeń techniczno - ekonomicznych. Wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne i wynikło z sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 31620720100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-11-08
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
WYKONANIE KORYTA W GRUNCIE KAT. IV, ODWIEZIENIE UROBKU WRAZ Z UTYLIZACJĄ ORAZ WYKONANIE ULEPSZONEGO PODŁOŻA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 934 W MIEJSCOWOŚCI IMIELIN roboty dodatkowe do umowy: NR WD/P/100616/1/1 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2010 R.: PRZEBUDOWA PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG DROGOPOL - ZW SP. Z O.O.
ul. Siemianowicka 52d, 40-301 Katowice, woj. śląskie
2010-11-19 60 141,00