Warszawa: bieżąca konserwacja, utrzymywanie w stałej sprawności technicznej oraz wykonywanie koniecznych napraw wraz z całodobowym pogotowiem dźwigowym w dźwigach osobowych i towarowych, znajdujących się w budynkach stanowiących w 100% własność m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2016 r


Numer ogłoszenia: 317468 - 2015; data zamieszczenia: 24.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy , ul. gen. Józefa Bema 70, 01-225 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6323215, faks 022 6327242.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zgnwola.waw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
bieżąca konserwacja, utrzymywanie w stałej sprawności technicznej oraz wykonywanie koniecznych napraw wraz z całodobowym pogotowiem dźwigowym w dźwigach osobowych i towarowych, znajdujących się w budynkach stanowiących w 100% własność m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2016 r.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakres usługi obejmuje wykonanie bieżącej konserwacji, utrzymywanie w stałej sprawności technicznej oraz wykonywanie koniecznych napraw wraz z całodobowym pogotowiem dźwigowym w dźwigach osobowych i towarowych znajdujących się w budynkach stanowiących własność m. st. Warszawy zgodnie z przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wzorem umowy załączonymi do s.i.w.z. w okresie grudzień 2015 r. - listopad 2016 r.


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.53.14.00-0, 45.31.00.00-0, 45.31.31.00-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wpłata wadium w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - posiadania uprawnień przyznanych Wykonawcy przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń dźwigowych


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadanie wiedzy i doświadczenia oraz wykazanie, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawcy wykonali lub wykonują co najmniej 2 usługi polegające na konserwacji i naprawach dźwigów osobowych lub towarowych o wartości brutto min. 130 tys. zł każda


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności osobami legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, tj.: - co najmniej 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV. - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie konserwacji dźwigów. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek mogą spełniać łącznie, tzn., spełnienie warunku dotyczącego: - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności będzie polegało na wykazaniu przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, - wymaganej wiedzy i doświadczenia będzie polegało na wykazaniu co najmniej przez np. dwóch spośród Wykonawców występujących wspólnie, minimum po jednej wykonanej lub wykonywanej usłudze polegającej na konserwacji i naprawach dźwigów osobowych lub towarowych o wartości brutto min. 130 tys. zł każda lub na wykazaniu przez co najmniej jednego z Wykonawców minimum dwóch wykonanych lub wykonywanych usług spełniających powyższe wymagania, - wymaganego potencjału osobowego będzie polegało na wykazaniu co najmniej przez np. dwóch spośród Wykonawców występujących wspólnie, dysponowania minimum jedną osobą posiadającą jedne z wymaganych uprawnień lub na wykazaniu przez co najmniej jednego z Wykonawców dysponowania minimum po jednej osobie posiadającej wymagane uprawnienia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów - Wykonawca w takiej sytuacji winien dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające oddanie mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w trakcie wykonania zamówienia oraz potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, tj.: - dokumenty dotyczące w szczególności: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do ich wykluczenia z przedmiotowego postępowania, wymienionych w pkt 2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt I, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy - 20


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) terminu przewidzianego na zakończenie przedmiotowych robót z powodu: a) zaistnienia zdarzeń niezależnych od Stron, b) konieczności realizacji zamówienia dodatkowego, c) konieczności realizacji robót zamiennych. 2) wynagrodzenia: a) w przypadku zaniechania robót, podstawą określenia wynagrodzenia za zaniechany zakres będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę tj. określający ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegających zaniechaniu pomnożonych przez ceny jednostkowe wynikające z kosztorysu ofertowego, stanowiącego podstawę obliczenia ceny w ofercie, b) w przypadku wystąpienia robót zamiennych, podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności uzgodniony przez strony oraz kosztorys różnicowy sporządzony przez Wykonawcę, przy czym cena dla robót wykonywanych według nowej technologii zostanie obliczona na poziomie nieprzekraczającym średnich cen publikowanych w zeszytach Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja sp. z o.o. Sekocenbud dla okresu wykonywania robót. Wbudowane materiały dla których ceny nie są notowane w wydawnictwie, rozliczane będą według faktur zakupu, zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 3) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy z zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt I, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zgnwola.waw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
W termi. 5 dni w siedz. Zam. pok. 19, pon-pt. 12:00-14:00, po dok. przelewu należnej opłaty na konto Zam. 25103050800000005550882019, za zal. poczt. lub w kasie Zakładu.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Warszawa, ul. Bema 70 pok. nr 12.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Warszawa: bieżąca konserwacja, utrzymywanie w stałej sprawności technicznej oraz wykonywanie koniecznych napraw wraz z całodobowym pogotowiem dźwigowym w dźwigach osobowych i towarowych, znajdujących się w budynkach stanowiących w 100% własność m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2016 r


Numer ogłoszenia: 341642 - 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 317468 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, ul. gen. Józefa Bema 70, 01-225 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6323215, faks 022 6327242.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
bieżąca konserwacja, utrzymywanie w stałej sprawności technicznej oraz wykonywanie koniecznych napraw wraz z całodobowym pogotowiem dźwigowym w dźwigach osobowych i towarowych, znajdujących się w budynkach stanowiących w 100% własność m.st. Warszawy, zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2016 r.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakres usługi obejmuje wykonanie bieżącej konserwacji, utrzymywanie w stałej sprawności technicznej oraz wykonywanie koniecznych napraw wraz z całodobowym pogotowiem dźwigowym w dźwigach osobowych i towarowych znajdujących się w budynkach stanowiących własność m. st. Warszawy zgodnie z przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wzorem umowy załączonymi do s.i.w.z. w okresie grudzień 2015 r. - listopad 2016 r.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.31.31.00-5, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.12.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID - SERVICE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 01-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 124590,89 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  142967,86


 • Oferta z najniższą ceną:
  142967,86
  / Oferta z najwyższą ceną:
  142967,86


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. gen. Józefa Bema 70, 01-225 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@zgnwola.waw.pl
tel: 22 6323215
fax: 22 6327242
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-12-01
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 31746820150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-11-23
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 364 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 80%
WWW ogłoszenia: www.zgnwola.waw.pl
Informacja dostępna pod: W termi. 5 dni w siedz. Zam. pok. 19, pon-pt. 12:00-14:00, po dok. przelewu należnej opłaty na konto Zam. 25103050800000005550882019, za zal. poczt. lub w kasie Zakładu
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45313100-5 Instalowanie wind
50531400-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
bieżąca konserwacja, utrzymywanie w stałej sprawności technicznej oraz wykonywanie koniecznych napraw wraz z całodobowym pogotowiem dźwigowym w dźwigach osobowych i towarowych, znajdujących się w budynkach stanowiących w 100% własność m.st. W ZID - SERVICE Sp. z o.o.
Warszawa
2015-12-14 142 967,00