Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: USŁUGI BIEGŁYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ I WYDAWANIA OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU ORAZ WSKAZANIA ZAKŁADU LECZNICZEGO


Numer ogłoszenia: 31759 - 2013; data zamieszczenia: 28.02.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
USŁUGI BIEGŁYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ I WYDAWANIA OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU ORAZ WSKAZANIA ZAKŁADU LECZNICZEGO.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
85.12.12.70-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 06.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji zamówienia: - co najmniej dwoma lekarzami psychiatrii oraz co najmniej dwoma psychologami albo - co najmniej dwoma lekarzami psychiatrii oraz co najmniej dwoma specjalistami psychoterapii uzależnień albo - co najmniej dwoma lekarzami psychiatrii oraz co najmniej jednym psychologiem i co najmniej jednym specjalistą psychoterapii uzależnień Biegli - lekarz psychiatra, psycholog albo specjalista psychoterapii uzależnień zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu muszą być wpisani na listę biegłych sądowych z zakresu uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  [Numeracja punktów zgodna z SIWZ] 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU 6.1 W celu potwierdzenia spełniania opisanych wyżej warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: 6.1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ), 6.1.2 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; 6.1.3 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, opisane w pkt. 5.1.4 SIWZ - zawarte we wzorze wykazu stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; 6.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału. UWAGA W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia potencjału jest wiedza i doświadczenie dokument musi w swojej treści zawierać w szczególności formę udostępnienia zasobów (np. podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje itp). 6.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, zamawiający żąda dołączenia do oferty następujących dokumentów: 6.3.1 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ), 6.3.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.4 Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy PZP Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej ( wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ). 6.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z zachowaniem powyższego terminu. 6.6 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6.3.2. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie 6.3.2. SIWZ. 6.7 W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6.8 W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w punkcie 6.3 SIWZ musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia, o których mowa w pkt 6 SIWZ, mogą zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie.


  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
  nie

  SEKCJA IV: PROCEDURA


  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
  przetarg nieograniczony.


  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.


  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
  nie.


  IV.3) ZMIANA UMOWY


  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
  nie


  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  IV.4.1)
   
  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
  Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 13.


  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
  11.03.2013 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8.


  IV.4.5) Termin związania ofertą:
  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
  1. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadził dialogu technicznego. 2. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, składania ofert wariantowych,rozliczania w walutach obcych, aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, udzielanie zamówień uzupełniających 3 Zamawiający przewiduje prawo opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp..


  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
  nie


  Łódź: USŁUGI BIEGŁYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ I WYDAWANIA OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU ORAZ WSKAZANIA ZAKŁADU LECZNICZEGO


  Numer ogłoszenia: 165960 - 2013; data zamieszczenia: 25.04.2013

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


  Zamieszczanie ogłoszenia:
  obowiązkowe.


  Ogłoszenie dotyczy:
  zamówienia publicznego.


  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
  tak, numer ogłoszenia w BZP: 31759 - 2013r.


  Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
  nie.

  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


  I. 1) NAZWA I ADRES:
  Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
  Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


  II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI BIEGŁYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ I WYDAWANIA OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU ORAZ WSKAZANIA ZAKŁADU LECZNICZEGO.


  II.2) Rodzaj zamówienia:
  Usługi.


  II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania zakładu leczniczego.


  II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  85.12.12.70-6.

  SEKCJA III: PROCEDURA


  III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  Przetarg nieograniczony


  III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
   nie

  SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  22.04.2013.


  IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
  1.


  IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
  0.


  IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Piotr Szubański, ul. Kominiarska 18/47, 91-310 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
  • Zbigniew Poseł, ul. Bratysławska 3 m. 19, 94-032 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
  • Grażyna Turska-Koeppe, ul. Julianowska 5/7 m. 120, 91-473 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
  • Sławomira Sitek, ul. Mielczarskiego 28/30 m. 41, 91-067 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
  • Marek Staniaszek, ul. Wierzbowa 42 m. 30, 90-133 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
  • Agnieszka Kazimierczak, ul. Czarnkowska 9/13 m. 41, 91-013 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
  • Dagmara Gawłowska, ul. Studzińskiego 71/10, 91-498 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
  • Małgorzata Bogus-Smak, ul. Jana Olbrachta 17, 95-070 Aleksandrów Łódzki, kraj/woj. łódzkie.
  • Agnieszka Kacperska, ul. Babickiego 7 m. 13, 94-056 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
  • Violetta Kopydłowska, Białostocka 12 m. 30, 93-355 Łódź, Białostocka 12 m. 30, 93-355 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
  • Ludmiła Kulikowska-Kubiak, ul. Warneńska 15, 94-215 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
  • Czesław Michalczyk, ul. Hubala 5/19, 94-048 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


  IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
  (bez VAT): 81000,00 PLN.


  IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
   54000,00


  • Oferta z najniższą ceną:
   54000,00
   / Oferta z najwyższą ceną:
   54000,00


  • Waluta:
   PLN.

  Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
  woj. łódzkie
  Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
  tel: 42 638 48 88
  fax: 42 638 48 77
  Termin składania wniosków lub ofert:
  2013-03-11
  Dane postępowania
  ID postępowania BZP/TED: 3175920130
  ID postępowania Zamawiającego:
  Data publikacji zamówienia: 2013-02-28
  Rodzaj zamówienia: usługi
  Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
  Czas na realizację: 270 dni
  Wadium: -
  Oferty uzupełniające: NIE
  Oferty częściowe: NIE
  Oferty wariantowe: NIE
  Przewidywana licyctacja: NIE
  Ilość części: 1
  Kryterium ceny: 100%
  WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
  Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 13
  Okres związania ofertą: 30 dni
  Kody CPV
  85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
  Wyniki
  Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
  USŁUGI BIEGŁYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ I WYDAWANIA OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU ORAZ WSKAZANIA ZAKŁADU LECZNICZEGO Piotr Szubański
  ul. Kominiarska 18/47, 91-310 Łódź, woj. łódzkie
  2013-04-25 4 500,00
  USŁUGI BIEGŁYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ I WYDAWANIA OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU ORAZ WSKAZANIA ZAKŁADU LECZNICZEGO Zbigniew Poseł
  ul. Bratysławska 3 m. 19, 94-032 Łódź, woj. łódzkie
  2013-04-25 4 500,00
  USŁUGI BIEGŁYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ I WYDAWANIA OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU ORAZ WSKAZANIA ZAKŁADU LECZNICZEGO Grażyna Turska-Koeppe
  ul. Julianowska 5/7 m. 120, 91-473 Łódź, woj. łódzkie
  2013-04-25 4 500,00
  USŁUGI BIEGŁYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ I WYDAWANIA OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU ORAZ WSKAZANIA ZAKŁADU LECZNICZEGO Sławomira Sitek
  ul. Mielczarskiego 28/30 m. 41, 91-067 Łódź, woj. łódzkie
  2013-04-25 4 500,00
  USŁUGI BIEGŁYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ I WYDAWANIA OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU ORAZ WSKAZANIA ZAKŁADU LECZNICZEGO Marek Staniaszek
  ul. Wierzbowa 42 m. 30, 90-133 Łódź, woj. łódzkie
  2013-04-25 4 500,00
  USŁUGI BIEGŁYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ I WYDAWANIA OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU ORAZ WSKAZANIA ZAKŁADU LECZNICZEGO Agnieszka Kazimierczak
  ul. Czarnkowska 9/13 m. 41, 91-013 Łódź, woj. łódzkie
  2013-04-25 4 500,00
  USŁUGI BIEGŁYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ I WYDAWANIA OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU ORAZ WSKAZANIA ZAKŁADU LECZNICZEGO Dagmara Gawłowska
  ul. Studzińskiego 71/10, 91-498 Łódź, woj. łódzkie
  2013-04-25 4 500,00
  USŁUGI BIEGŁYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ I WYDAWANIA OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU ORAZ WSKAZANIA ZAKŁADU LECZNICZEGO Małgorzata Bogus-Smak
  ul. Jana Olbrachta 17, 95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie
  2013-04-25 4 500,00
  USŁUGI BIEGŁYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ I WYDAWANIA OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU ORAZ WSKAZANIA ZAKŁADU LECZNICZEGO Agnieszka Kacperska
  ul. Babickiego 7 m. 13, 94-056 Łódź, woj. łódzkie
  2013-04-25 4 500,00
  USŁUGI BIEGŁYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ I WYDAWANIA OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU ORAZ WSKAZANIA ZAKŁADU LECZNICZEGO Violetta Kopydłowska, Białostocka 12 m. 30, 93-355 Łódź
  Białostocka 12 m. 30, 93-355 Łódź, woj. łódzkie
  2013-04-25 4 500,00
  USŁUGI BIEGŁYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ I WYDAWANIA OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU ORAZ WSKAZANIA ZAKŁADU LECZNICZEGO Ludmiła Kulikowska-Kubiak
  ul. Warneńska 15, 94-215 Łódź, woj. łódzkie
  2013-04-25 4 500,00
  USŁUGI BIEGŁYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ I WYDAWANIA OPINII W PRZEDMIOCIE UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU ORAZ WSKAZANIA ZAKŁADU LECZNICZEGO Czesław Michalczyk
  ul. Hubala 5/19, 94-048 Łódź, woj. łódzkie
  2013-04-25 4 500,00