Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: ZMIANA POSADOWIENIA MURÓW OPOROWYCH roboty dodatkowe do umowy: NR WI/P/100201/1/1 Z DNIA 29 CZERWCA 2010 R.: BUDOWA: PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA MIASTA ŻYWIEC II ETAP (OD KM 0+970,93 DO KM 2+921,60).


Numer ogłoszenia: 317731 - 2010; data zamieszczenia: 09.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZMIANA POSADOWIENIA MURÓW OPOROWYCH roboty dodatkowe do umowy: NR WI/P/100201/1/1 Z DNIA 29 CZERWCA 2010 R.: BUDOWA: PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA MIASTA ŻYWIEC II ETAP (OD KM 0+970,93 DO KM 2+921,60)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
ZMIANA POSADOWIENIA MURÓW OPOROWYCH roboty dodatkowe do umowy: NR WI/P/100201/1/1 Z DNIA 29 CZERWCA 2010 R.: BUDOWA: PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA MIASTA ŻYWIEC II ETAP (OD KM 0+970,93 DO KM 2+921,60)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. Zmiana posadowienia murów oporowych polegająca na tym, że w miejsce żelbetowej ławy będzie wykonane posadowienie murów na palach DFF, zbrojonych kształtownikami stalowymi typu IPE oraz HEB. Przedmiotowe rozwiązanie zapewnia bezpieczne przeniesienie sił przekrojowych występujących w najbardziej wytężonych elementach murów w stosunku do rozwiązania pierwotnego. Istotnym elementem tego rozwiązania jest również to, że nie narusza ono równowagi zbocza i zabezpiecza skarpę przed pojawieniem się niebezpiecznych procesów osuwiskowych. Rozwiązanie to również umożliwia redukcję prac ziemnych i ograniczy wielkość podcięcia zbocza. Zaprojektowane konstrukcje oporowe podzielono na 6 typów różniących się między sobą zakresem wysokości oraz sposobem zbrojenia pali DFF stanowiących podstawę żelbetowych elementów murów. Proponowana technologia będzie wykonywana następująco: pale DFF o średnicy O 310 mm i O 330 mm wiercone będą bezpośrednio w gruncie. Wykonanie otworu odbywa się przy użyciu techniki młotka wgłębnego O 300 lub O 330 mm. Na tym etapie zwierciny w postaci pyłu i drobnych okruchów skalnych usuwane są z otworu przy pomocy sprężonego powietrza wydobywającego się od dna otworu przez koronę młotka wgłębnego. Techniką taką należy wykonać otwór od zadanej głębokości, odpowiadającej projektowanej długości pali, a następnie usunąć z otworu przewód wiertniczy i młotek wgłębny. Formowanie pala odbywa się po usunięciu narzędzia wiertniczego i przewodów wiertniczych z otworu. Odbywa się za pomocą rury gumowej stanowiącej końcówkę rurociągu tłocznego instalacji do iniekcji zaczynu cementowego. Rura powinna być podciągnięta od dna sukcesywnie w trakcie iniekcji do wierzchu otworu. Iniekt stanowić będzie zaczyn cementowy o stosunku w/c 0,4 - 0,5 z cementu portlandzkiego CEM II 32,5 R. Długość pali DFF będzie uzależniona od typu muru oporowego, dla którego stanowić będą podstawę. Powyższa technologia robót ogranicza zajętość czasową terenów przyległych do przebudowywanej drogi w stosunku do rozwiązania pierwotnego umożliwia również szybsze wykonywanie robót co jest bardzo ważnym elementem przy konieczności prowadzenia robót budowlanych pod ruchem. W/w konieczność zmiany posadowienia murów oporowych nie można było wcześniej przewidzieć. Dopiero w trakcie wykonywania robót budowlanych odkryto pokłady utworu Fliszu Karpackiego, posadowionego znacznie głębiej niż poziom zaprojektowanych murów. W przypadku przerwania ciągłość fliszu istnieje duże prawdopodobieństwo uruchomienia niebezpiecznych procesów osuwiskowych, które to mogły by zagrozić bezpieczeństwu wykonywania robót. W związku z powyższym wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


Katowice: ZMIANA POSADOWIENIA MURÓW OPOROWYCH roboty dodatkowe do umowy: NR WI/P/100201/1/1 Z DNIA 29 CZERWCA 2010 R.: BUDOWA: PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA MIASTA ŻYWIEC II ETAP (OD KM 0+970,93 DO KM 2+921,60).


Numer ogłoszenia: 332409 - 2010; data zamieszczenia: 23.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 317731 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZMIANA POSADOWIENIA MURÓW OPOROWYCH roboty dodatkowe do umowy: NR WI/P/100201/1/1 Z DNIA 29 CZERWCA 2010 R.: BUDOWA: PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA MIASTA ŻYWIEC II ETAP (OD KM 0+970,93 DO KM 2+921,60)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
ZMIANA POSADOWIENIA MURÓW OPOROWYCH roboty dodatkowe do umowy: NR WI/P/100201/1/1 Z DNIA 29 CZERWCA 2010 R.: BUDOWA: PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA MIASTA ŻYWIEC II ETAP (OD KM 0+970,93 DO KM 2+921,60)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.11.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 740907,94 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  900000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  900000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  900000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. Zmiana posadowienia murów oporowych polegająca na tym, że w miejsce żelbetowej ławy będzie wykonane posadowienie murów na palach DFF, zbrojonych kształtownikami stalowymi typu IPE oraz HEB. Przedmiotowe rozwiązanie zapewnia bezpieczne przeniesienie sił przekrojowych występujących w najbardziej wytężonych elementach murów w stosunku do rozwiązania pierwotnego. Istotnym elementem tego rozwiązania jest również to, że nie narusza ono równowagi zbocza i zabezpiecza skarpę przed pojawieniem się niebezpiecznych procesów osuwiskowych. Rozwiązanie to również umożliwia redukcję prac ziemnych i ograniczy wielkość podcięcia zbocza. Zaprojektowane konstrukcje oporowe podzielono na 6 typów różniących się między sobą zakresem wysokości oraz sposobem zbrojenia pali DFF stanowiących podstawę żelbetowych elementów murów. Proponowana technologia będzie wykonywana następująco: pale DFF o średnicy O 310 mm i O 330 mm wiercone będą bezpośrednio w gruncie. Wykonanie otworu odbywa się przy użyciu techniki młotka wgłębnego O 300 lub O 330 mm. Na tym etapie zwierciny w postaci pyłu i drobnych okruchów skalnych usuwane są z otworu przy pomocy sprężonego powietrza wydobywającego się od dna otworu przez koronę młotka wgłębnego. Techniką taką należy wykonać otwór od zadanej głębokości, odpowiadającej projektowanej długości pali, a następnie usunąć z otworu przewód wiertniczy i młotek wgłębny. Formowanie pala odbywa się po usunięciu narzędzia wiertniczego i przewodów wiertniczych z otworu. Odbywa się za pomocą rury gumowej stanowiącej końcówkę rurociągu tłocznego instalacji do iniekcji zaczynu cementowego. Rura powinna być podciągnięta od dna sukcesywnie w trakcie iniekcji do wierzchu otworu. Iniekt stanowić będzie zaczyn cementowy o stosunku w/c 0,4 - 0,5 z cementu portlandzkiego CEM II 32,5 R. Długość pali DFF będzie uzależniona od typu muru oporowego, dla którego stanowić będą podstawę. Powyższa technologia robót ogranicza zajętość czasową terenów przyległych do przebudowywanej drogi w stosunku do rozwiązania pierwotnego umożliwia również szybsze wykonywanie robót co jest bardzo ważnym elementem przy konieczności prowadzenia robót budowlanych pod ruchem. W/w konieczność zmiany posadowienia murów oporowych nie można było wcześniej przewidzieć. Dopiero w trakcie wykonywania robót budowlanych odkryto pokłady utworu Fliszu Karpackiego, posadowionego znacznie głębiej niż poziom zaprojektowanych murów. W przypadku przerwania ciągłość fliszu istnieje duże prawdopodobieństwo uruchomienia niebezpiecznych procesów osuwiskowych, które to mogły by zagrozić bezpieczeństwu wykonywania robót. W związku z powyższym wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 31773120100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-11-09
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ZMIANA POSADOWIENIA MURÓW OPOROWYCH roboty dodatkowe do umowy: NR WI/P/100201/1/1 Z DNIA 29 CZERWCA 2010 R.: BUDOWA: PÓŁNOCNEGO OBEJŚCIA MIASTA ŻYWIEC II ETAP (OD KM 0+970,93 DO KM 2+921,60). MOTA - ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.
ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków, woj. małopolskie
2010-11-23 900 000,00