Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Dostawa artykułów papierniczych do Urzędu Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 31895 - 2011; data zamieszczenia: 27.01.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułów papierniczych do Urzędu Miasta Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa artykułów papierniczych do Urzędu Miasta Łodzi.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.76.44-2, 30.19.93.30-2, 30.19.76.30-1, 30.19.92.30-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  1. Na potwierdzenie że asortyment oferowany w Części I - dostawa papieru, spełnia wymagania Zamawiającego, Wykonawca załącza do oferty karty katalogowe/specyfikacje techniczne lub zaświadczenie wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości potwierdzające parametry oferowanego papieru.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
przetargi.biop.uml.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd miasta Łodzi - Wydział Zamówień publicznych, ul. ks. i.j. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 13, III piętro..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.02.2011 godzina 11:30, miejsce: Urząd miasta Łodzi - Wydział Zamówień publicznych, ul. ks. i.j. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8, III piętro..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa papieru.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa papieru.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.76.44-2, 30.19.93.30-2, 30.19.76.30-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa kopert.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa k.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.19.92.30-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 34971 - 2011; data zamieszczenia: 31.01.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
31895 - 2011 data 27.01.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.1.

 • W ogłoszeniu jest:
  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych waruków zamówienia: przetargi.biop.uml.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd miasta Łodzi - Wydział Zamówień publicznych, ul. ks. i.j. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 13, III piętro...

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych waruków zamówienia: przetargi.bip.uml.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks. i.j. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 13, III piętro.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2011 godzina 11:30, miejsce: Urząd miasta Łodzi - Wydział Zamówień publicznych, ul. ks. i.j. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8, III piętro...

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2011 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych, ul. ks. i.j. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8, III piętro.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  Część Nr:.

 • W ogłoszeniu jest:
  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa kopert. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa k..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa kopert. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa kopert.


Łódź: Dostawa artykułów papierniczych do Urzędu Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 54453 - 2011; data zamieszczenia: 16.02.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 31895 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułów papierniczych do Urzędu Miasta Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa artykułów papierniczych do Urzędu Miasta Łodzi.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.76.44-2, 30.19.93.30-2, 30.19.76.30-1, 30.19.92.30-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Dostawa kopert


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Correct E. Miklas. J. Miklas Spółka Jawna, ul. Lawendowa 12/14, 98-220 Zduńska Wola, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 22593,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  24043,27


 • Oferta z najniższą ceną:
  24043,27
  / Oferta z najwyższą ceną:
  25772,92


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Dostawa artykułów papierniczych do Urzędu Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 65029 - 2011; data zamieszczenia: 25.02.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 31895 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułów papierniczych do Urzędu Miasta Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa artykułów papierniczych do Urzędu Miasta Łodzi.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.76.44-2, 30.19.93.30-2, 30.19.76.30-1, 30.19.92.30-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa papieru


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.02.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIURPAP J.M.G. Figińscy Spółka Jawna, ul. Brukowa 28, 91-341 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 285112,32 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  211508,81


 • Oferta z najniższą ceną:
  211508,81
  / Oferta z najwyższą ceną:
  224705,80


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-02-04
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 3189520110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-01-27
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 330 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: przetargi.biop.uml.pl
Informacja dostępna pod: Urząd miasta Łodzi - Wydział Zamówień publicznych, ul. ks. i.j. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 13, III piętro.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30197630-1 Papier do drukowania
30197644-2 Papier kserograficzny
30199230-1 Koperty
30199330-2 Papier ciągły do drukarek komputerowych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa kopert Correct E. Miklas. J. Miklas Spółka Jawna
ul. Lawendowa 12/14, 98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie
2011-02-16 24 043,00
Dostawa papieru BIURPAP J.M.G. Figińscy Spółka Jawna
ul. Brukowa 28, 91-341 Łódź, woj. łódzkie
2011-02-25 211 508,00