Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obwodnic
ND Nr dokumentu 319274-2011
PD Data publikacji 12/10/2011
OJ Dz.U. S 196
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 07/10/2011
DT Termin 18/11/2011
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
OC Pierwotny kod CPV 45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
RC Kod NUTS PL21
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

12/10/2011    S196    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obwodnic

2011/S 196-319274

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Janina Kubica
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126382603
E-mail: j.kubica@zdw.krakow.pl
Faks: +48 126382663

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zdw.krakow.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul.Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Izabela Nowak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126379000-244
E-mail: i.nowak@zdw.krakow.pl
Faks: +48 126382663
Adres internetowy: http://www.zdw.krakow.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul.Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Anna Noceń
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126382603
E-mail: a.nocen@zdw.krakow.pl
Faks: +48 126382663
Adres internetowy: http://www.zdw.krakow.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul.Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Elżbieta Ryńska-Bosak
30-085 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126372879
E-mail: sekretariat@zdw.krakow.pl
Faks: +48 126382663
Adres internetowy: www.zdw.krakow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Obwodnica Olkusza – ETAP I”.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Droga Wojewódzka nr 783, województwo małopolskie, powiat olkuski, gmina – Olkusz.

Kod NUTS PL21

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zakres zamówienia obejmuje:
I. Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacją dokumentacji projektowej w zastępstwie Zamawiającego i z Jego pełnomocnictwa tj. nadzór i kierowanie wykonywaniem umowy nr 216/1/2008/ZDW zawartej w dniu 23.12.2008r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie a Konsorpcium: AUTOSTRADA II Sp. z o.o. z siedzibą 40-467 Katowice, ul. 73 Pułku Piechoty 1 – Lider, INTEGRAL Sp. z o.o. z siedzibą 40-578 Katowice (dalej zwanym Jednostką Projektową) o „opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla zadania inwestycyjnego pn:,,Budowy wschodniej obwodnicy Olkusz – połączenie DW nr 783 z DW nr 791” w zakresie i na zasadach określonych tą umową i odbiór dokumentacji projektowej wraz z decyzją właściwego organu na prowadzenie robót.
Zamawiający posiada wstępny projekt budowlany. W listopadzie zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Wykonawca może złożyć ofertę wariantową przewidującą odmienny niż określony we wstępnym projekcie budowlanym sposób wykonania zamówienia publicznego w zakresie technologii i wykonania robót budowlanych (w szczególności wzmocnienia podłoża gruntowego), pozwalającą uzyskać parametry co najmniej takie jak określone w projekcie i specyfikacjach technicznych oraz powinna być zgodna z wydanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami.
Płatność za wykonanie umowy z Jednostką Projektową pozostaje w obowiązkach Zamawiającego. Zamawiający przekaże wykonawcy jeden egzemplarz odebranej dokumentacji projektowej celem realizacji robót budowlanych.
Jeżeli Jednostka Projektowa zakończy wykonanie przedmiotu zamówienia przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą obwodnicy, realizacja tej części zamówienia nie będzie miała zastosowania i Wykonawca tego zadania nie będzie uprawniony do wynagrodzenia za to zadanie.
II. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Jednostkę Projektową jak wyżej, w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi, nadzorem archeologicznym i wykonaniem badań archeologicznych przewidzianych w uzgodnieniu Wojewódzkiego Konserwatora zabytków. Zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe są zawarte w załączonym projekcie budowlanym
Podstawowe roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia to:
a) Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja)
b) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
c) Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją
d) Roboty ziemne
e) Budowa lub przebudowa skrzyżowań, w tym 1 skrzyżowanie typu rondo
f) Budowa konstrukcji nawierzchni obwodnicy
g) Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 94
h) Budowa, przebudowa zjazdów indywidualnych, publicznych oraz dróg dojazdowych
i) Budowa poboczy
j) Budowa, przebudowa chodników
k) Budowa, przebudowa przystanków autobusowych
l) Odwodnienie drogi wraz z odprowadzeniem wód do odbiorników, w tym budowa rowów infiltracyjnych, zbiorników retencyjno-infiltracyjnych, przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej
m) Budowa przepustów drogowych
n) Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci
o) Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego
p) Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu
q) Stała organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą krajową nr 94
r) Zapewnienie nadzoru archeologicznego, wykonanie badań sondażowych, proponowanych we wnioskach konserwatorskich raportu oraz badań nieinwazyjnych w celu zlokalizowania, określenia struktury i charakteru domniemanych pozostałości po średniowiecznym i nowożytnym górnictwie oraz weryfikacji hipotezy o istnieniu pozostałości pola bitewnego;
s) W razie konieczności zabezpieczenie zabytków małej architektury;
t) Roboty wykończeniowe i porządkowe, w tym nasadzenia zieleni;
u) Wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków U-1;
v) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej;
w) złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ (w przypadku, gdy będzie wymagane) lub zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233122, 71248000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: tak
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Składając ofertę, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości – 200 000,00 zł.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Faktury płatne będą w ciągu 30 dni od daty ich wpływu do Zamawiającego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – zgodnie z zapisami w cz. III.2.3
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – zgodnie z zapisami w cz. III.2.3
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3 mln PLN.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zmówienia.
3. Wykonawcy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień publicznych, składając oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz wymagane w cz. III 2.1) I.2 dokumenty
4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wg formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o wymagane dokumenty
5. Z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą Pełnomocnictwo dla pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, określone warunki winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie.
II.
Wykonawcy zobowiązani są w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy złożyć następujące dokumenty:
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, należy przedłożyć;
1.1 oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu
1.2 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, Jeżeli wartości robót podane w dokumentach potwierdzających, że roboty zostały wykonane podano w innych walutach niż PLN Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg. średniego kursu NBP na dzień wystawienia tych dokumentów,
1.3 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zmówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
1.4 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
SIWZ,
1.5 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku gdy w informacji określonej w pkt. 1.5 wartość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa została wskazana w innych walutach niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia informacji.
1.6 Pisemne zobowiązanie – w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na podstawie art. 26 ust. 2 b
1.7 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku o którym mowa w art. 22 ust 1 pkt. 4 ustawy (pkt. II 1.4) SIWZ) polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2 b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o których mowa w pkt. III 1.5, dotyczącej tych podmiotów.
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, należy przedłożyć;
2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - do niniejszej SIWZ (uwaga! oprócz oświadczenia, o którym mowa w niniejszym punkcie wykonawca winien również złożyć oświadczenie o którym mowa w pkt. 2.1)
2.3 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
2.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
2.5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2.6 aktualną informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.7 Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia przez wykonawcę w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w punkcie 2 ppkt. od 2.1 do 2.6
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt. 2 ppkt. 2.2 - 2.4 i ppkt. 2.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
2) pkt. 2.5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 ppkt.1) lit.a i c oraz pakt. 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 4 ppkt. 1) lit b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
7. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w cz. III pkt 2.1 pkt I2 oraz cz. III pkt. III. 2.1 pkt II.3, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
9. W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca złożył dokumenty na potwierdzenie, ze nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku o którym mowa w art. 22 ust 1 pkt. 4 ustawy polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2 b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o których mowa powyżej, dotyczącej tych podmiotów.
W przypadku gdy w informacji określonej w pkt. 1.5 wartość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa została wskazana w innych walutach niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia informacji.
Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3 mln PLN.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, Jeżeli wartości robót podane w dokumentach potwierdzających, że roboty zostały wykonane podano w innych walutach niż PLN Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia tej waluty wg. średniego kursu NBP na dzień wystawienia tych dokumentów.
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał, co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie, przebudowie lub modernizacji drogi publicznej klasy G lub odpowiadającej tej klasie, albo wyższej, o wartości nie mniejszej niż 10 mln zł.
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zmówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykonawca wykaże, że dysponuje kandydatem na stanowisko kierownika budowy, który powinien posiadać:
a) uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy bez ograniczeń w zakresie dróg
b) doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zadań polegających na budowie, przebudowie lub modernizacji drogi publicznej klasy G lub odpowiadającej tej klasie, albo wyższej.
3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4. Pisemne zobowiązanie – w przypadku gdy wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na podstawie art. 26 ust. 2 b
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. cena. Waga 95

2. skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia w miesiącach. Waga 5

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDW-DI-3-271-115/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 369.06 PLN
Warunki i sposób płatności: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie ZDW pok.314 po wcześniejszym uzgodnieniu tel. 12 638-26-03 lub za zaliczeniem pocztowym-materiały płatne: 369,06 PLN + opłata pocztowa.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
18.11.2011 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 18.11.2011 - 10:00

Miejscowość:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56 p.220.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: nie dłużej niż 30 miesięcy od daty zawarcia umowy.
W zwiazku z przyjeciem jako jednego z kryteriów oceny ofert, kryterium - skrócenie terminu wykonania zamówienia, Wykonawca może zaproponować krótszy termin wykonania zamówienia w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego tj. 30 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Planowane jest zgłoszenie zadania do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W przypadku otrzymania dofinansowania z EFRR Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania wymogów związanych z promocją projektu polegającą na wykonaniu i ustawieniu tablic informacyjnych, pamiątkowych, stosowania logo programu MRPO w dokumentach budowy.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z przepisami działu VI Środki ochrony prawnej, Rozdział 2 - Odwołanie Ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
7.10.2011
TI Tytuł PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obwodnic
ND Nr dokumentu 339435-2011
PD Data publikacji 29/10/2011
OJ Dz.U. S 209
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 26/10/2011
DT Termin 09/12/2011
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
OC Pierwotny kod CPV 45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
RC Kod NUTS PL21

29/10/2011    S209    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obwodnic

2011/S 209-339435

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, attn: Janina Kubica, POLSKA-30-085Kraków. Tel. +48 126382603 Fax +48 126382663.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.10.2011, 2011/S 196-319274)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233122, 71248000

Roboty budowlane w zakresie obwodnic.

Nadzór nad projektem i dokumentacją.

Zamiast: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Zakres zamówienia obejmuje:

I. Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacją dokumentacji projektowej w zastępstwie Zamawiającego i z Jego pełnomocnictwa tj. nadzór i kierowanie wykonywaniem umowy nr 216/1/2008/ZDW zawartej w dniu 23.12.2008r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie a Konsorpcium: AUTOSTRADA II Sp. z o.o. z siedzibą 40-467 Katowice, ul. 73 Pułku Piechoty 1 – Lider, INTEGRAL Sp. z o.o. z siedzibą 40-578 Katowice (dalej zwanym Jednostką Projektową) o „opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla zadania inwestycyjnego pn:,,Budowy wschodniej obwodnicy Olkusz – połączenie DW nr 783 z DW nr 791” w zakresie i na zasadach określonych tą umową i odbiór dokumentacji projektowej wraz z decyzją właściwego organu na prowadzenie robót.

Zamawiający posiada wstępny projekt budowlany. W listopadzie zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Wykonawca może złożyć ofertę wariantową przewidującą odmienny niż określony we wstępnym projekcie budowlanym sposób wykonania zamówienia publicznego w zakresie technologii i wykonania robót budowlanych (w szczególności wzmocnienia podłoża gruntowego), pozwalającą uzyskać parametry co najmniej takie jak określone w projekcie i specyfikacjach technicznych oraz powinna być zgodna z wydanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami.

Płatność za wykonanie umowy z Jednostką Projektową pozostaje w obowiązkach Zamawiającego. Zamawiający przekaże wykonawcy jeden egzemplarz odebranej dokumentacji projektowej celem realizacji robót budowlanych.

Jeżeli Jednostka Projektowa zakończy wykonanie przedmiotu zamówienia przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą obwodnicy, realizacja tej części zamówienia nie będzie miała zastosowania i Wykonawca tego zadania nie będzie uprawniony do wynagrodzenia za to zadanie.

II. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Jednostkę Projektową jak wyżej, w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi, nadzorem archeologicznym i wykonaniem badań archeologicznych przewidzianych w uzgodnieniu Wojewódzkiego Konserwatora zabytków. Zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe są zawarte w załączonym projekcie budowlanym

Podstawowe roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia to:

a) Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja)

b) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

c) Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją

d) Roboty ziemne

e) Budowa lub przebudowa skrzyżowań, w tym 1 skrzyżowanie typu rondo

f) Budowa konstrukcji nawierzchni obwodnicy

g) Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 94

h) Budowa, przebudowa zjazdów indywidualnych, publicznych oraz dróg dojazdowych

i) Budowa poboczy

j) Budowa, przebudowa chodników

k) Budowa, przebudowa przystanków autobusowych

l) Odwodnienie drogi wraz z odprowadzeniem wód do odbiorników, w tym budowa rowów infiltracyjnych, zbiorników retencyjno-infiltracyjnych, przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej

m) Budowa przepustów drogowych

n) Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci

o) Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego

p) Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu

q) Stała organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą krajową nr 94

r) Zapewnienie nadzoru archeologicznego, wykonanie badań sondażowych, proponowanych we wnioskach konserwatorskich raportu oraz badań nieinwazyjnych w celu zlokalizowania, określenia struktury i charakteru domniemanych pozostałości po średniowiecznym i nowożytnym górnictwie oraz weryfikacji hipotezy o istnieniu pozostałości pola bitewnego

s) W razie konieczności zabezpieczenie zabytków małej architektury

t) Roboty wykończeniowe i porządkowe, w tym nasadzenia zieleni

u) Wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków U-1

v) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej

w) złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ (w przypadku, gdy będzie wymagane) lub zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu: 18.11.2011 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 18.11.2011 (10:00)

Powinno być: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Zakres zamówienia: budowa obwodnicy Olkusza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 783, długości ok. 4,7 km (km rob. 2+788 – 7+501,51) wraz z przebudową odcinka drogi krajowej nr 94.

Zakres zamówienia obejmuje:

I. Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacją dokumentacji projektowej w zastępstwie Zamawiającego i z Jego pełnomocnictwa tj. nadzór i kierowanie wykonywaniem umowy nr 216/1/2008/ZDW zawartej w dniu 23.12.2008r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie a Konsorpcium: AUTOSTRADA II Sp. z o.o. z siedzibą 40-467 Katowice, ul. 73 Pułku Piechoty 1 – Lider, INTEGRAL Sp. z o.o. z siedzibą 40-578 Katowice (dalej zwanym Jednostką Projektową) o „opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla zadania inwestycyjnego pn:,,Budowy wschodniej obwodnicy Olkusz – połączenie DW nr 783 z DW nr 791” w zakresie i na zasadach określonych tą umową i odbiór dokumentacji projektowej wraz z decyzją właściwego organu na prowadzenie robót.

Zamawiający posiada wstępny projekt budowlany. W listopadzie zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Wykonawca może złożyć ofertę wariantową przewidującą odmienny niż określony we wstępnym projekcie budowlanym sposób wykonania zamówienia publicznego w zakresie technologii i wykonania robót budowlanych (w szczególności wzmocnienia podłoża gruntowego), pozwalającą uzyskać parametry co najmniej takie jak określone w projekcie i specyfikacjach technicznych oraz powinna być zgodna z wydanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami.

Płatność za wykonanie umowy z Jednostką Projektową pozostaje w obowiązkach Zamawiającego. Zamawiający przekaże wykonawcy jeden egzemplarz odebranej dokumentacji projektowej celem realizacji robót budowlanych.

Jeżeli Jednostka Projektowa zakończy wykonanie przedmiotu zamówienia przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą obwodnicy, realizacja tej części zamówienia nie będzie miała zastosowania i Wykonawca tego zadania nie będzie uprawniony do wynagrodzenia za to zadanie.

II. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Jednostkę Projektową jak wyżej, w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi, nadzorem archeologicznym i wykonaniem badań archeologicznych przewidzianych w uzgodnieniu Wojewódzkiego Konserwatora zabytków. Zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe są zawarte w załączonym projekcie budowlanym

Podstawowe roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia to:

a) Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja)

b) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

c) Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją

d) Roboty ziemne

e) Budowa lub przebudowa skrzyżowań, w tym 1 skrzyżowanie typu rondo

f) Budowa konstrukcji nawierzchni obwodnicy

g) Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 94

h) Budowa, przebudowa zjazdów indywidualnych, publicznych oraz dróg dojazdowych

i) Budowa poboczy

j) Budowa, przebudowa chodników

k) Budowa, przebudowa przystanków autobusowych

l) Odwodnienie drogi wraz z odprowadzeniem wód do odbiorników, w tym budowa rowów infiltracyjnych, zbiorników retencyjno-infiltracyjnych, przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej

m) Budowa przepustów drogowych

n) Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci

o) Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego

p) Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu

q) Stała organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą krajową nr 94

r) Zapewnienie nadzoru archeologicznego, wykonanie badań sondażowych, proponowanych we wnioskach konserwatorskich raportu oraz badań nieinwazyjnych w celu zlokalizowania, określenia struktury i charakteru domniemanych pozostałości po średniowiecznym i nowożytnym górnictwie oraz weryfikacji hipotezy o istnieniu pozostałości pola bitewnego

s) W razie konieczności zabezpieczenie zabytków małej architektury

t) Roboty wykończeniowe i porządkowe, w tym nasadzenia zieleni

u) Wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków U-1

v) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej

w) złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ (w przypadku, gdy będzie wymagane) lub zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu: 9.12.2011 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 9.12.2011 (10:00)


TI Tytuł PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obwodnic
ND Nr dokumentu 367184-2011
PD Data publikacji 25/11/2011
OJ Dz.U. S 227
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 22/11/2011
DT Termin 28/12/2011
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
OC Pierwotny kod CPV 45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
RC Kod NUTS PL21

25/11/2011    S227    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obwodnic

2011/S 227-367184

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, attn: Janina Kubica, POLSKA-30-085Kraków. Tel. +48 126382603. Fax +48 126382663.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.10.2011, 2011/S 196-319274)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233122, 71248000

Roboty budowlane w zakresie obwodnic.

Nadzór nad projektem i dokumentacją.

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 9.12.2011 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 9.12.2011 (10:00)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.12.2011 (09:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 28.12.2011 (10:00)


TI Tytuł PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obwodnic
ND Nr dokumentu 402475-2011
PD Data publikacji 24/12/2011
OJ Dz.U. S 248
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 20/12/2011
DT Termin 16/01/2012
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
OC Pierwotny kod CPV 45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
RC Kod NUTS PL21

24/12/2011    S248    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obwodnic

2011/S 248-402475

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, attn: Janina Kubica, POLSKA-30-085Kraków. Tel. +48 126382603. Fax +48 126382663.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.10.2011, 2011/S 196-319274)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233122, 71248000

Roboty budowlane w zakresie obwodnic.

Nadzór nad projektem i dokumentacją.

Zamiast: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Zakres zamówienia obejmuje:

I. Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacją dokumentacji projektowej w zastępstwie Zamawiającego i z Jego pełnomocnictwa tj. nadzór i kierowanie wykonywaniem umowy nr 216/1/2008/ZDW zawartej w dniu 23.12.2008r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie a Konsorpcium: AUTOSTRADA II Sp. z o.o. z siedzibą 40-467 Katowice, ul. 73 Pułku Piechoty 1 – Lider, INTEGRAL Sp. z o.o. z siedzibą 40-578 Katowice (dalej zwanym Jednostką Projektową) o „opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla zadania inwestycyjnego pn:,,Budowy wschodniej obwodnicy Olkusz – połączenie DW nr 783 z DW nr 791” w zakresie i na zasadach określonych tą umową i odbiór dokumentacji projektowej wraz z decyzją właściwego organu na prowadzenie robót.

Zamawiający posiada wstępny projekt budowlany. W listopadzie zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Wykonawca może złożyć ofertę wariantową przewidującą odmienny niż określony we wstępnym projekcie budowlanym sposób wykonania zamówienia publicznego w zakresie technologii i wykonania robót budowlanych (w szczególności wzmocnienia podłoża gruntowego), pozwalającą uzyskać parametry co najmniej takie jak określone w projekcie i specyfikacjach technicznych oraz powinna być zgodna z wydanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami.

Płatność za wykonanie umowy z Jednostką Projektową pozostaje w obowiązkach Zamawiającego. Zamawiający przekaże wykonawcy jeden egzemplarz odebranej dokumentacji projektowej celem realizacji robót budowlanych.

Jeżeli Jednostka Projektowa zakończy wykonanie przedmiotu zamówienia przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą obwodnicy, realizacja tej części zamówienia nie będzie miała zastosowania i Wykonawca tego zadania nie będzie uprawniony do wynagrodzenia za to zadanie.

II. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Jednostkę Projektową jak wyżej, w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi, nadzorem archeologicznym i wykonaniem badań archeologicznych przewidzianych w uzgodnieniu Wojewódzkiego Konserwatora zabytków. Zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe są zawarte w załączonym projekcie budowlanym

Podstawowe roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia to:

a) Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja)

b) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

c) Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją

d) Roboty ziemne

e) Budowa lub przebudowa skrzyżowań, w tym 1 skrzyżowanie typu rondo

f) Budowa konstrukcji nawierzchni obwodnicy

g) Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 94

h) Budowa, przebudowa zjazdów indywidualnych, publicznych oraz dróg dojazdowych

i) Budowa poboczy

j) Budowa, przebudowa chodników

k) Budowa, przebudowa przystanków autobusowych

l) Odwodnienie drogi wraz z odprowadzeniem wód do odbiorników, w tym budowa rowów infiltracyjnych, zbiorników retencyjno-infiltracyjnych, przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej

m) Budowa przepustów drogowych

n) Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci

o) Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego

p) Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu

q) Stała organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą krajową nr 94

r) Zapewnienie nadzoru archeologicznego, wykonanie badań sondażowych, proponowanych we wnioskach konserwatorskich raportu oraz badań nieinwazyjnych w celu zlokalizowania, określenia struktury i charakteru domniemanych pozostałości po średniowiecznym i nowożytnym górnictwie oraz weryfikacji hipotezy o istnieniu pozostałości pola bitewnego

s) W razie konieczności zabezpieczenie zabytków małej architektury

t) Roboty wykończeniowe i porządkowe, w tym nasadzenia zieleni

u) Wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków U-1

v) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej

w) złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ (w przypadku, gdy będzie wymagane) lub zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.12.2011 (9:30).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 28.12.2011 (10:00).

Powinno być: 

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Zakres zamówienia obejmuje:

I. Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacją dokumentacji projektowej w zastępstwie Zamawiającego i z Jego pełnomocnictwa tj. nadzór i kierowanie wykonywaniem umowy nr 216/1/2008/ZDW zawartej w dniu 23.12.2008r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie a Konsorcjum: AUTOSTRADA II Sp. z o.o. z siedzibą 40-467 Katowice, ul. 73 Pułku Piechoty 1 – Lider, INTEGRAL Sp. z o.o. z siedzibą 40-578 Katowice (dalej zwanym Jednostką Projektową) o „opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla zadania inwestycyjnego pn:,,Budowy wschodniej obwodnicy Olkusz – połączenie DW nr 783 z DW nr 791” w zakresie i na zasadach określonych tą umową i odbiór dokumentacji projektowej wraz z decyzją właściwego organu na prowadzenie robót.

Zamawiający posiada wstępny projekt budowlany. W listopadzie zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Wykonawca może złożyć ofertę wariantową przewidującą odmienny niż określony we wstępnym projekcie budowlanym sposób wykonania zamówienia publicznego w zakresie technologii i wykonania robót budowlanych (w szczególności wzmocnienia podłoża gruntowego), pozwalającą uzyskać parametry co najmniej takie jak określone w projekcie i specyfikacjach technicznych oraz powinna być zgodna z wydanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami.

Płatność za wykonanie umowy z Jednostką Projektową pozostaje w obowiązkach Zamawiającego. Zamawiający przekaże wykonawcy jeden egzemplarz odebranej dokumentacji projektowej celem realizacji robót budowlanych.

Jeżeli Jednostka Projektowa zakończy wykonanie przedmiotu zamówienia przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą obwodnicy, realizacja tej części zamówienia nie będzie miała zastosowania i Wykonawca tego zadania nie będzie uprawniony do wynagrodzenia za to zadanie.

II. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Jednostkę Projektową jak wyżej, w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi, nadzorem archeologicznym i wykonaniem badań archeologicznych przewidzianych w uzgodnieniu Wojewódzkiego Konserwatora zabytków. Zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe są zawarte w załączonym projekcie budowlanym

Podstawowe roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia to:

a) Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja)

b) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

c) Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją

d) Roboty ziemne

e) Budowa lub przebudowa skrzyżowań, w tym 1 skrzyżowanie typu rondo

f) Budowa konstrukcji nawierzchni obwodnicy

g) Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 94

h) Budowa, przebudowa zjazdów indywidualnych, publicznych oraz dróg dojazdowych

i) Budowa poboczy

j) Budowa, przebudowa chodników

k) Budowa, przebudowa przystanków autobusowych

l) Odwodnienie drogi wraz z odprowadzeniem wód do odbiorników, w tym budowa rowów infiltracyjnych, zbiorników retencyjno-infiltracyjnych, przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej

m) Budowa przepustów drogowych

n) Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci

o) Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego

p) Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu

q) Stała organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą krajową nr 94

r) Zapewnienie nadzoru archeologicznego, wykonanie badań sondażowych, proponowanych we wnioskach konserwatorskich raportu oraz badań nieinwazyjnych w celu zlokalizowania, określenia struktury i charakteru domniemanych pozostałości po średniowiecznym i nowożytnym górnictwie oraz weryfikacji hipotezy o istnieniu pozostałości pola bitewnego

s) wykonanie uzdatnienia podłoża gruntowego w obszarze zagrożonym deformacjami nieciągłymi, w przypadku takiej konieczności

t) W razie konieczności zabezpieczenie zabytków małej architektury

u) Roboty wykończeniowe i porządkowe, w tym nasadzenia zieleni

v) Wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków U-1

w) Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej

x) złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ (w przypadku, gdy będzie wymagane) lub zgłoszenie zakończenia robót i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 16.1.2012 (9:30).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 16.1.2012 (10:00).


TI Tytuł PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obwodnic
ND Nr dokumentu 6252-2012
PD Data publikacji 10/01/2012
OJ Dz.U. S 5
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 05/01/2012
DT Termin 03/02/2012
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
OC Pierwotny kod CPV 45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
RC Kod NUTS PL21

10/01/2012    S5    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obwodnic

2012/S 5-006252

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego 56, attn: Janina Kubica, POLSKA-30-085Kraków. Tel. +48 126382603. Fax +48 126382663.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.10.2011, 2011/S 196-319274)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45233122, 71248000

Roboty budowlane w zakresie obwodnic.

Nadzór nad projektem i dokumentacją.

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu: 16.1.2012 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 16.1.2012 (10:00)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu: 3.2.2012 (9:30)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 3.2.2012 (10:00)


TI Tytuł PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obwodnic
ND Nr dokumentu 105221-2012
PD Data publikacji 03/04/2012
OJ Dz.U. S 65
TW Miejscowość KRAKÓW
AU Nazwa instytucji Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 30/03/2012
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
OC Pierwotny kod CPV 45233122 - Roboty budowlane w zakresie obwodnic
71248000 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
RC Kod NUTS PL21
IA Adres internetowy (URL) http://www.zdw.krakow.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

03/04/2012    S65    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie obwodnic

2012/S 65-105221

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56
Osoba do kontaktów: Janina Kubica
30-085 Kraków
Polska
Tel.: +48 124465810
E-mail: j.kubica@zdw.krakow.pl
Faks: +48 124465702

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.zdw.krakow.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Zarządzanie drogami wojewódzkimi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Obwodnica Olkusza – etap I.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane

Kod NUTS PL21

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem umowy jest:
I. Sprawowanie nadzoru i kierowanie realizacją dokumentacji projektowej w zastępstwie Zamawiającego i z Jego pełnomocnictwa tj. nadzór i kierowanie wykonywaniem umowy nr 216/1/2008/ZDW zawartej w dniu 23.12.2008r. pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie a Konsorpcium: AUTOSTRADA II Sp. z o.o. z siedzibą 40-467 Katowice, ul. 73 Pułku Piechoty 1 – Lider, INTEGRAL Sp. z o.o. z siedzibą 40-578 Katowice (dalej zwanym Jednostką Projektową) o „opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla zadania inwestycyjnego pn:,,Budowy wschodniej obwodnicy Olkusz – połączenie DW nr 783 z DW nr 791” w zakresie i na zasadach określonych tą umową i odbiór dokumentacji projektowej wraz z decyzją właściwego organu na prowadzenie robót.
Zamawiający posiada wstępny projekt budowlany. W listopadzie zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Wykonawca może złożyć ofertę wariantową przewidującą odmienny niż określony we wstępnym projekcie budowlanym sposób wykonania zamówienia publicznego w zakresie technologii i wykonania robót budowlanych (w szczególności wzmocnienia podłoża gruntowego), pozwalającą uzyskać parametry co najmniej takie jak określone w projekcie i specyfikacjach technicznych oraz powinna być zgodna z wydanymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami.
Płatność za wykonanie umowy z Jednostką Projektową pozostaje w obowiązkach Zamawiającego. Zamawiający przekaże wykonawcy jeden egzemplarz odebranej dokumentacji projektowej celem realizacji robót budowlanych.
Jeżeli Jednostka Projektowa zakończy wykonanie przedmiotu zamówienia przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą obwodnicy, realizacja tej części zamówienia nie będzie miała zastosowania i Wykonawca tego zadania nie będzie uprawniony do wynagrodzenia za to zadanie.
II. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Jednostkę Projektową jak wyżej, w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi, nadzorem archeologicznym i wykonaniem badań archeologicznych przewidzianych w uzgodnieniu Wojewódzkiego Konserwatora zabytków. Zakres wykonania robót budowlanych, charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych, ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe są zawarte w załączonym projekcie budowlanym
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45233122, 71248000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Najniższa oferta 22 474 785,28 i najwyższa oferta 35 539 211,88 PLN

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. cena. Waga 95
2. skrócenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia w miesiącach. Waga 5
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZDW-DI-3-271-115/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 196-319274 z dnia 12.10.2011

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 5-006252 z dnia 5.1.2012

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 248-402475 z dnia 24.12.2011

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 227-367184 z dnia 25.11.2011

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 209-339435 z dnia 29.10.2011

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa: Obwodnica Olkusza – Etap I.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
29.3.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 15
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Eurovia Polska S.A.
ul. Szwedzka 5
55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 20 000 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 22 474 785,28 PLN
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z przepisami działu VI Środki ochrony prawnej, Rozdział 2 -Odwołanie Ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. (tekst jednolity Dz. u. 2010r nr113 poz.759 z późn. zm.).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.3.2012

Adres: ul. B. Głowackiego 56, 30-085 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
tel: 12 44 65 700, 44 65 810
fax: 12 44 65 702
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-11-18
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 31927420111
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-10-12
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: TAK
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.zdw.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 kraków, woj. małopolskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
45233122-0 Roboty budowlane w zakresie obwodnic
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Obwodnica Olkusza – Etap I. Eurovia Polska S.A.
ul. Szwedzka 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, woj. DOLNOŚLĄSKIE
2012-03-29 22 474 785,00